Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Dokumentacja szkolna

Ankieta dla nauczycieli
Instrukcja dodawania przedmiotów i nauczycieli
Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych na lata 2016

Program nauczania dla kierunku Technik ekonomista
Program nauczania dla kierunku Technik hotelarstwa
Program nauczania dla kierunku Technik obsługi turystycznej

PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU PROGRAMU NAUCZANIA
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W KIELCACH UL. LANGIEWICZA 18

podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

1. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, oraz program nauczania dla zawodu zwany dalej "programem nauczania" dopuszcza do żytku w danej szkole dyrektor szkoły, odpowiednio na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

2. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli może być opracowany:
a) samodzielnie przez nauczyciela,
b) we współpracy z innymi nauczycielami,
c) przez innego autora (autorów),
d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

3. Zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program nauczania powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

4. Program nauczania ogólnego obejmuje, co najmniej jeden etap edukacyjny i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:
1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu,
2) zawiera:
a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,
d) opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego - opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

5. Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w szkole, jeżeli:
1) stanowi zbiór usystematyzowanych, celowych układów umiejętności i treści nauczania, ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, wraz ze wskazówkami dotyczącymi realizacji procesów kształcenia i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia,
2) zawiera;
a) programy nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych, bloków tematycznych, modułów lub innych układów treści, obejmujące:
- szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i umiejętności, które powinny być opanowane przez ucznia,
- treści kształcenia w formie haseł programowych, powiązane ze szczegółowymi celami kształcenia,
- wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu,
- propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
b) propozycje planu nauczania dla zawodu opracowane na podstawie ramowych planów nauczania,określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym,
4) program nauczania dla zawodu może uwzględniać umiejętności i treści specjalizacji w zawodzie, jeżeli podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje możliwość wprowadzenia specjalizacji.

6. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w danej szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:
1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,
2) konsultanta lub doradcy metodycznego,
3) zespołu przedmiotowego,
4) specjalistów z zakresu danego zawodu, pracowników naukowych, pracodawców (tylko w przypadku prągramu nauczania w zawodzie), 
5) zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych (tylko w przypadku programu nauczania w zawodzie).
 
7. Opinia, o której mowa w ust. 6, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony, w przypadku programu nauczania w zawodzie ocenę zgodności programu nauczania dla zawodu z podstawą programową kształcenia w zawodzie.

8. Dopuszczenie programu nauczania ogólnego oraz programu nauczania w zawodzie do użytku w danej szkole przebiega w następujący sposób:
1) nauczyciel (nauczyciele) dokonuje (dokonują) wyboru programu (program zaproponowany zgodnie z ustępem 2a-d Procedury) i przedstawia dyrektorowi szkoły załącznik nr 1; nr 1 a,
2) do załącznika dołączona jest opinia uzyskana zgodnie z procedurą,
3) dyrektor wspólnie z nauczycielem / nauczycielami wypełnia załącznik nr 1; nr 1 a,
4) program zostaje zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej,
5) dyrektor dopuszcza program nauczania ogólnego oraz program nauczania w zawodzie do użytku w danej szkole wpisując program do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA 
OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W KIELCACH UL. LANGIEWICZA 18


1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Mogą być stosowane wyłącznie podręczniki zgodne z podstawą programową.
3. Nauczyciel powinien sprawdzić, czy podręcznik, który wybrał jest wpisany do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
4. Po spełnieniu ww. warunków nauczyciel podaje do wiadomości przewodniczącemu komisji przedmiotowej nazwę podręcznika obowiązującego w następnym roku szkolnym w nieprzekraczającym terminie do 1 czerwca.
5. Przewodniczący zespołów przedmiotowych (komisji) przekazują dyrektorowi listę podręczników w terminie do 5 czerwca.
6. Podręczniki zostają wpisane do Szkolnego Zestawu Podręczników.
7. Do 15 czerwca dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości (zarządzenie, strona internetowa, tablica ogłoszeń) zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego.
8. W wyjątkowych okolicznościach nauczyciel może wystąpić o zmianę podręcznika po tym terminie ale tylko wówczas gdy uzyska zgodę wszystkich rodziców /uczniów/ i zgłosi ten fakt dyrektorowi szkoły.
9. Uczeń /rodzic/ w przypadku zmiany podręcznika nie może ponosić dodatkowych kosztów finansowych.
10. Dyrektor szkoły podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę podręcznika po 15 czerwca kierować się będzie zawsze dobrem ucznia.
11. Zmiana podręcznika podanego do publicznej wiadomości ( z wyjątkiem pkt 8,9) jest niedopuszczalna.