ࡱ> "wxyz{|}~ bjbjb X.. < < < < <$D<D<D<D<`>5D<Rs{{{{|;t4666666$ߵZ <||Z < <{{Gۃۃۃ <{ <{4ۃ4ۃۃf\p{@XbD<̨ ]0D <(ۃZZ˃. :: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA, 422402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Program powstaB na podstawie przykBadowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego O[rodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej -http://www.koweziu.edu.pl Kielce 2014 TYP SZKOAY: Technikum TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA: Autorzy: mgr Barbara CymaDska-Garbowska, mgr Danuta Witrykus, mgr Grzegorz Wolak Recenzenci: mgr Aleksandra Maniak, mgr Janina Rosiak, Konsultanci: mgr in|. Danuta Bajor PODSTAWY PRAWNE KSZTAACENIA ZAWODOWEGO Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa opracowany jest zgodnie zponi|szymi aktami prawnymi: Ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie o[wiaty oraz niektrych innych ustaw(Dz. U. z 29 wrze[nia 2011r. Nr 205, poz.1206)Rozporzdzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2011r w sprawie klasyfikacji zawodw szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012r. poz. 7). Rozporzdzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012r w sprawie podstawy programowej ksztaBcenia w zawodach (Dz. U. z 2012r. poz. 184) Rozporzdzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012r w sprawie ramowych planw nauczania w szkoBach publicznych(Dz. U. z 2012r. poz. 204 Rozporzdzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw isBuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoBach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z pzn. zm.)Rozporzdzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wpublicznych przedszkolach, szkoBach i placwkach Dz.U. Nr 228, poz. 1487) Rozporzdzeniem MEN z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie dopuszczania do u|ytku w szkole programw wychowania przedszkolnego i programw nauczania oraz dopuszczania do u|ytku szkolnego podrcznikw (Dz. U. z 2012r. poz. 752) Rozporzdzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeDstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoBach iplacwkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z pzn. zm.) CELE OGLNE KSZTAACENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osignicie co najmniej nastpujcych celw oglnych ksztaBcenia zawodowego: Celem ksztaBcenia zawodowego jest przygotowanie uczcych si do |ycia w warunkach wspBczesnego [wiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniajcym si rynku pracy. Zadania szkoBy i innych podmiotw prowadzcych ksztaBcenie zawodowe oraz sposb ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodzcymi w otoczeniu gospodarczo-spoBecznym, na ktre wpBywaj wszczeglno[ci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesw gospodarczych i spoBecznych, rosncy udziaB handlu midzynarodowego, mobilno[ geograficzna izawodowa, nowe techniki itechnologie, atak|e wzrost oczekiwaD pracodawcw wzakresie poziomu wiedzy i umiejtno[ci pracownikw. W procesie ksztaBcenia zawodowego wa|ne jest integrowanie i korelowanie ksztaBcenia oglnego izawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie ksztaBcenia oglnego, zuwzgldnieniem ni|szych etapw edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy oglnej powizanej z wiedz zawodow przyczyni si dopodniesienia poziomu umiejtno[ci zawodowych absolwentw szkB ksztaBccych w zawodach, a tym samym zapewni im mo|liwo[ sprostania wyzwaniom zmieniajcego si rynku pracy. W procesie ksztaBcenia zawodowego s podejmowane dziaBania wspomagajce rozwj ka|dego uczcego si, stosownie do jego potrzeb i mo|liwo[ci, ze szczeglnym uwzgldnieniem indywidualnych [cie|ek edukacji i kariery, mo|liwo[ci podnoszenia poziomu wyksztaBcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu koDczeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu ksztaBcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto[ci na uczenie si przez caBe |ycie oraz mobilno[ci edukacyjnej izawodowej absolwentw ma sBu|y wyodrbnienie kwalifikacji w ramach poszczeglnych zawodw wpisanych do klasyfikacji zawodw szkolnictwa zawodowego. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM W programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa uwzgldniono przedmioty oglnoksztaBcce: geografia i jzyk obcy nowo|ytny, ktrych nauka odbywa si bdzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzgldniono przedmiot historia i spoBeczeDstwo, jako przedmiot uzupeBniajcy. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA Z PODSTAW PROGRAMOW KSZTAACENIA OGLNEGO Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa uwzgldnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczeglnym zwrceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. Program uwzgldnia tak|e zapisy zadaD oglnych szkoBy iumiejtno[ci zdobywanych w trakcie ksztaBcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych ksztaBcenia oglnego, w tym: umiejtno[ zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstw, prowadzca do osignicia wBasnych celw, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w |yciu spoBeczeDstwa; umiejtno[ wykorzystania narzdzi matematyki w |yciu codziennym oraz formuBowania sdw opartych na rozumowaniu matematycznym; umiejtno[ wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania irozwizywania problemw, a tak|e formuBowania wnioskw opartych na obserwacjach empirycznych dotyczcych przyrody lub spoBeczeDstwa; umiejtno[ komunikowania si w jzyku ojczystym i w jzykach obcych; umiejtno[ sprawnego posBugiwania si nowoczesnymi technologiami informacyjnymi ikomunikacyjnymi; umiejtno[ wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; umiejtno[ rozpoznawania wBasnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia si; umiejtno[ pracy zespoBowej. W programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa uwzgldniono powizania z ksztaBceniem oglnym polegajce na wcze[niejszym osiganiu efektw ksztaBcenia w zakresie przedmiotw oglnoksztaBccych stanowicych podbudow dla ksztaBcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotw jak: jzyk obcy nowo|ytny, geografia, matematyka, a tak|e podstawy przedsibiorczo[ci i edukacja dla bezpieczeDstwa. W celu realizacji zadaD zawodowych uczeD powinien posBugiwa si urozmaiconym zasobem [rodkw jzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, a w szczeglno[ci sBownictwem niezbdnym do obsBugi klienta obcojzycznego poczwszy od przyjcia zamwienia po rozliczenie koDcowe. Dotyczy to: rozumienia wypowiedzi ustnych i pisemnych o r|nej formie i dBugo[ci, samodzielnego formuBowania krtkich, prostych, zrozumiaBych wypowiedzi ustnych i pisemnych, uczestnictwa w rozmowie i reagowania w sposb zrozumiaBy na typowe sytuacje. Dotyczy to szczeglnie: umiejtno[ci rozumienia ze sBuchu oraz wypowiedzi pisemnej o r|norodnej formie i dBugo[ci (np. rozmowy, dyskusje, komunikaty, instrukcje, wiadomo[ci, napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadBospisy, ogBoszenia, rozkBady jazdy, instrukcje obsBugi, dokumentacja techniczna, katalogi i programy komputerowe) w r|nych warunkach odbioru, znajdowania w tek[cie okre[lonych informacji, okre[lania kontekstu wypowiedzi (np. czasu, miejsca, sytuacji, uczestnikw), rozr|niania formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi, prezentowania w formie ustnej i pisemnej informacji o usBugach hotelu, przekazywania obcojzycznym klientom informacji dotyczcych cen, godzin, terminw i dat, formuBowania pisemnych i ustnych wypowiedzi zwizanych z kompleksow obsBug go[cia hotelu z zastosowaniem odpowiednich form grzeczno[ciowych, wyja[niania procedur postpowania, przyjmowania reklamacji, prowadzenia negocjacji z potencjalnym go[ciem, sporzdzania dokumentw w jzyku obcym zwizanych z rezerwacj usBug, pobytem go[cia w hotelu i korzystaniem z r|nego rodzaju usBug, nazywania poszczeglnych elementw umeblowania i wyposa|enia pokoju hotelowego, sprztu, zastawy, sztucw i bielizny stoBowej stosowanej na sali konsumenckiej. Podstawa programowa ksztaBcenia oglnego z geografii w zakresie rozszerzonym zawiera tre[ci nauczania stanowice podstaw do ksztaBcenia umiejtno[ci udzielania informacji turystycznej osobom podr|ujcym, korzystajcym z usBug hotelu lub innych obiektw [wiadczcych usBugi hotelarskie. Istotne s umiejtno[ci odczytania na mapach aktualnego podziaBu politycznego paDstw [wiata oraz charakteryzowania gBwnych procesw demograficznych i procesw urbanizacyjnych w Polsce i na [wiecie, zr|nicowania poziomu |ycia ludzi w miastach r|nych typw i wielko[ci, struktury etnicznej i narodowo[ciowej ludno[ci [wiata, zr|nicowania religijnego ludno[ci [wiata i oceny wpBywu religii na postawy spoBeczne. Ponadto tak|e umiejtno[ci: korzystania ze zrdeB informacji geograficznej, obliczania odlegBo[ci w terenie oraz powierzchni na podstawie map wykonanych w r|nych skalach, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych, analizowania warunkw przyrodniczych dla osiedlania si ludzi oraz oceny walorw i okre[lania cech [rodowiska decydujcych o krajobrazie. Z przedmiotu matematyka podbudow do ksztaBcenia w zawodzie s umiejtno[ci wykonywania dziaBaD na liczbach wymiernych, stosowania obliczeD procentowych, rozwizywania rwnaD, przedstawienia liczb rzeczywistych w r|nych postaciach (np. uBamka zwykBego, uBamka dziesitnego okresowego, z u|yciem symboli pierwiastkw, potg). W zakresie przedmiotu podstawy przedsibiorczo[ci wa|ne s zagadnienia zwizane z poznawaniem mechanizmw funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz zwizanych z ni najwa|niejszych instytucji (bank centralny, gieBdy itp.); podstawowymi zasadami podejmowania i prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej w r|nych formach; z komunikacj i podejmowaniem decyzji, planowaniem wBasnego rozwoju osobistego i zawodowego oraz stosowaniem zasad etycznych w biznesie. W zakresie przedmiotu edukacja dla bezpieczeDstwa podbudow do ksztaBcenia w zawodzie jest przygotowanie do dziaBania ratowniczego, w tym ksztaBcenie umiejtno[ci udzielania pierwszej pomocy, rozpoznawania typowych zagro|eD zdrowia i |ycia podczas po|aru, powodzi, paniki, charakteryzowania zasad zachowania si ludno[ci po ogBoszeniu alarmu. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usBugi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w ktrych [wiadczone s usBugi hotelarskie. Przyjmuje rezerwacj usBug, ustala zakres zamwionych usBug, sposb ich [wiadczenia oraz form zapBaty. Przyjmuje go[ci w obiekcie, kompleksowo ich obsBuguje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu go[ci oraz przyjmuje nale|no[. ObsBuguje rwnie| go[ci o specjalnym znaczeniu typu VIP, CIP, go[ci niepeBnosprawnych. Organizuje i oferuje usBugi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okoliczno[ciowe na specjalne zamwienie. Prowadzi korespondencj z odbiorcami usBug hotelarskich oraz obsBuguje sprzt biurowy, korzysta z komputerowych programw u|ytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usBugi z wykorzystaniem r|norodnych form reklamy, sprzeda|y osobistej, promocji sprzeda|y oraz technik z zakresu public relations. WspBpracuje z innymi podmiotami oferujcymi usBugi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach go[ci. Prowadzi dokumentacj eksploatacyjn obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskazniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskazniki sprzeda|y i opBacalno[ci prowadzonej dziaBalno[ci. Utrzymuje czysto[ i porzdek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje [niadania. Przestrzega zasad ergonomii, przepisw bezpieczeDstwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpo|arowych podczas wykonywanych zadaD zawodowych. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAACENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Badania rynku wskazuj, |e kondycja bran|y hotelarskiej w Polsce jest coraz lepsza. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania rodzimych oraz midzynarodowych sieci hotelowych polskim rynkiem, szczeglnie w segmencie hoteli ekonomicznych. Inwestycje hotelarskie oddaj tak|e inwestorzy indywidualni. Poprawiaj si rwnie| ekonomiczne wyniki w bran|y. Powoli, ale sukcesywnie ro[nie liczba udzielonych noclegw oraz stopieD wykorzystania miejsc noclegowych hoteli, z usBug ktrych korzystaj przede wszystkim tury[ci zagraniczni oraz klienci instytucjonalni. W strukturze popytu zauwa|a si wzrost udziaBu go[ci krajowych. Polska odzyskuje miano recepcji turystycznej z liczc si baz noclegow. Potrzeba ksztaBcenia w zawodzie technik hotelarstwa wynika midzy innymi z tego, |e jeste[my czBonkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie aktywnym uczestnikiem jej systemu ekonomiczno-spoBecznego. Wzrastajce zapotrzebowanie na szeroko pojte usBugi, w tym turystyczne i hotelarskie, jest trendem dominujcym. Aby skutecznie dziaBa na zglobalizowanym, konkurencyjnym rynku, trzeba by dobrym fachowcem, zna jzyki obce, zna bran| i nowoczesne trendy w niej wystpujce, ale jednocze[nie pamita o [wiadczeniu tradycyjnej go[cinno[ci. Elementy te to gBwne wymagania wspBczesnej bran|y hotelarskiej. Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny i [wietnie wyposa|ony budynek, ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy sBu|y go[ciom personel hotelowy. Inwestowanie w ksztaBcenie ludzi [wiadczcych usBugi go[cinno[ci poBczone z zaawansowan technologi i wiedz o go[ciach, pozwalaj na szybszy zwrot poniesionych kosztw, a wic popraw rentowno[ci kapitaBowej bran|y hotelarskiej. POWIZANIA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA Z INNYMI ZAWODAMI PodziaB zawodw na kwalifikacje czyni system ksztaBcenia elastycznym, umo|liwiajcym uczcemu si uzupeBnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, wBasnych potrzeb i ambicji. Mimo du|ych podobieDstw w tre[ciach ksztaBcenia zawodw bran|y turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej nie wyodrbniono wsplnych kwalifikacji w tych zawodach. Specyfika zawodu technik hotelarstwa spowodowaBa, |e tak samo lub podobnie brzmice efekty ksztaBcenia wystpujce w innych zawodach obszaru turystyczno-gastronomicznego, wystpujc pojedynczo nie stanowi wsplnej grupy. CELE SzczegBowe KSZTAACENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Absolwent szkoBy ksztaBccej w zawodzie technik hotelarstwa powinien by przygotowany do wykonywania nastpujcych zadaD zawodowych: prowadzenia dziaBalno[ci promocyjnej oraz sprzeda| usBug hotelarskich; rezerwowania usBug hotelarskich; wykonywania prac zwizanych z obsBug go[ci w recepcji; przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjcia go[ci; przygotowywania i podawania [niadaD w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie; przyjmowania i realizacji zamwieD na hotelarskie usBugi dodatkowe. Do wykonywania zadaD zawodowych niezbdne jest osignicie efektw ksztaBcenia okre[lonych w podstawie programowej ksztaBcenia w technik hotelarstwa: efekty ksztaBcenia wsplne dla wszystkich zawodw (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ), efekty ksztaBcenia wsplne dla zawodw w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowice podbudow do ksztaBcenia w zawodzie PKZ(T.f), efekty ksztaBcenia wBa[ciwe dla kwalifikacji wyodrbnionych w zawodzie: T.11. Planowanie i realizacja usBug w recepcji; T.12. ObsBuga go[ci w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie. KsztaBcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osignicie wy|ej wymienionych celw ksztaBcenia. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA Zgodnie z Rozporzdzeniem MEN w sprawie ramowych planw nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na ksztaBcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na ksztaBcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na ksztaBcenie zawodowe praktyczne 735 godzin. W podstawie programowej ksztaBcenia w zawodzie technik hotelarstwa minimalna liczba godzin na ksztaBcenie zawodowe zostaBa okre[lona dla efektw ksztaBcenia i wynosi: na ksztaBcenie w ramach T.11. Planowanie i realizacja usBug w recepcji przeznaczono minimum 480 godzin, na ksztaBcenie w ramach T.12. ObsBuga go[ci w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie przeznaczono minimum 320 godzin na ksztaBcenie w ramach efektw wsplnych dla wszystkich zawodw i wsplnych dla zawodw w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego przeznaczono minimum 390 godzin. Tabela 3. Plan nauczania dla programu o strukturze przedmiotowej Lp. Nazwa przedmiotuKlasaLiczba godzin w cyklu ksztaBceniaGodziny dodatkowe niezbdne do uzyskania minimumIIIIIIIVtygodniowoBcznieI semestr II semestr I semestrII semestrI semestrII semestrI semestrII semestrKsztaBcenie zawodowe teoretyczne1Podstawy hotelarstwa222241202DziaBalno[ recepcji335582403Organizacja pracy sBu|by piter111304ObsBuga konsumenta1122605UsBugi dodatkowe w hotelu1143906Marketing usBug hotelarskich1122607Podstawy dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego22113908Jzyk obcy zawodowy1111260Aczna liczba godzin na ksztaBcenie zawodowe teoretyczne7799778025750KsztaBcenie zawodowe praktyczne*1Pracownia hotelarska2255226123602Pracownia obsBugi konsumenta22441203Pracownia obsBugi informatycznej222241204PRAKTYKI ZAWODOWE**55515010Aczna liczba godzin na ksztaBcenie zawodowe praktyczne227711111025750Aczna liczba godzin na ksztaBcenie zawodowe991616181818050150010PRAKTYKI ZAWODOWE4 tygodnie*zajcia odbywaj si w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach ksztaBcenia praktycznego oraz u pracodawcy. ** w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie Minimalny wymiar praktyk zawodowychtyg.godz.kl. I - zgodnie z podstaw programow00kl. II - zgodnie z podstaw programow 4160kl. III - zgodnie z podstaw programow4160kl. IV - zgodnie z podstaw programow0Razem 8320Egzamin potwierdzajcy pierwsz kwalifikacj T.11. odbywa si pod koniec drugiego semestru klasy drugiej. Egzamin potwierdzajcy drug kwalifikacj T.12. odbywa si pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej. WYKAZ DZIAAW PROGRAMOWYCH DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA W programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa zastosowano taksonomi celw ABC B. Niemierko Nazwa przedmiotuNazwa dziaBuLiczba godzin przewidziana na dziaB1.Podstawy hotelarstwa1.1. Podstawowe informacje o hotelarstwie1202. DziaBalno[ recepcji 2.1. Go[cie hotelowi602.2. SBu|ba parterowa w obiekcie hotelarskim302.3. Zadania recepcji wBa[ciwej1202.4. Zasady rozliczania kosztw pobytu go[ci w obiektach hotelarskich303. Organizacja pracy sBu|by piter3.1. DziaBalno[ sBu|by piter w hotelu304. ObsBuga konsumenta4.1. Zakres usBug gastronomicznych w hotelarstwie605. UsBugi dodatkowe w hotelu5.1. Zakres usBug dodatkowych w hotelu906. Marketing usBug hotelarskich6.1. Analiza rynku usBug hotelarskich206.2. Strategie dziaBaD marketingowych przedsibiorstwa hotelarskiego407. Podstawy dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego7.1. Podstawy organizacyjno-prawne dziaBalno[ci gospodarczej w hotelarstwie307.2. Funkcjonowanie przedsibiorstwa hotelarskiego608. Jzyk obcy w hotelarstwie8.1. Rezerwacja usBug hotelarskich108.2. ObsBuga go[ci w recepcji208.3. Realizacja usBug hotelarskich309. Pracownia hotelarska9.1. Kompleksowa obsBuga go[ci w recepcji2009.2. ObsBuga go[ci w jednostce mieszkalnej praca sBu|by piter609.3. ObsBuga go[ci w zakresie usBug dodatkowych10010. Pracownia obsBugi konsumenta10.1. Organizacja pracy i funkcjonowanie usBug gastronomicznych w obiektach hotelarskich3010.2. Zasady nakrywania do stoBu4510.3. Zniadania hotelowe4511. Pracownia obsBugi informatycznej11.1. Korespondencja biurowa w dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego1511.2. U|ytkowe programy specjalistyczne w hotelarstwie10512. PRAKTYKI ZAWODOWET.11. Planowanie i realizacja usBug w recepcji10.1. Rezerwacja usBug hotelarskich4010.2. ObsBuga go[ci przyje|d|ajcych i wyje|d|ajcych120T.12. ObsBuga go[ci w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie10.3. Utrzymanie czysto[ci i porzdku w jednostkach mieszkalnych4810.4. Przygotowanie i podawanie [niadaD6410.5. Organizacja usBug dodatkowych w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie48 13. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGLNYCH PRZEDMIOTW Podstawy hotelarstwa 120 godz. DziaBalno[ recepcji 240 godz. Organizacja pracy sBu|by piter 30 godz ObsBuga konsumenta 60 godz. UsBugi dodatkowe w hotelu 90 godz. Marketing usBug hotelarskich 60 godz. Podstawy dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego 90 godz. Jzyk obcy zawodowy 60 godz. Pracownia hotelarska 360 godz. Pracownia obsBugi konsumenta 120 godz. Pracownia obsBugi informatycznej 120 godz. Praktyki zawodowe 320 godz. Podstawy hotelarstwa 1.1. Podstawowe informacje o hotelarstwie 1.1. Podstawowe informacje o hotelarstwieUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi:Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB ksztaBceniaPKZ(T.f)(7)1. wyja[ni podstawowe pojcia dotyczce turystyki;PBPodstawowa terminologia z zakresu turystyki i hotelarstwa. Klasyfikacja turystyki i kryteria jej podziaBu. Formy turystyki. Rodzaje turystyki i ich charakterystyka. Zarys historii rozwoju hotelarstwa w Polsce i na [wiecie. Podstawowe pojcia dotyczce klasyfikacji: klasyfikacja, kategoryzacja, standard, standaryzacja, jako[. Klasyfikacja obiektw [wiadczcych usBugi hotelarskie wedBug UNWTO, GUS, ustawy o usBugach turystycznych. Rodzaje i kategorie obiektw hotelarskich. Gestorzy bazy noclegowej w Polsce. Rozmieszczenia bazy noclegowej w Polsce. WspBczesne systemy i sieci hotelowe w Polsce i na [wiecie. Pojcie i cechy usBug hotelarskich. PodziaB usBug hotelarskich. Wymagania kategoryzacyjne dotyczce usBug. UsBugi hotelarskie w [rodkach transportu. Piony funkcjonalne w obiektach [wiadczcych usBugi hotelarskie. Przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb obsBugi go[ci niepeBnosprawnych.PKZ(T.f)(7)2. rozr|ni kategorie i formy turystyki; PBPKZ(T.f)(7)3. scharakteryzowa rodzaje turystyki;PCPKZ(T.f)(1)1. rozr|ni kryteria klasyfikacji obiektw [wiadczcych usBugi hotelarskie;PBPKZ(T.f)(1)2. okre[li rodzaje i kategorie obiektw hotelarskich;PBPKZ(T.f)(1)3. scharakteryzowa wspBczesne systemy i sieci hotelowe;PCPKZ(T.f)(2)1. okre[li cechy usBug hotelarskich;PBPKZ(T.f)(2)2. dokona klasyfikacji usBug hotelarskich;PCPKZ(T.f)(2)3. okre[li wymagania kategoryzacyjne dotyczce zakresu usBug [wiadczonych w obiektach hotelarskich;PCPKZ(T.f)(2)4. scharakteryzowa podstawowe i dodatkowe usBugi hotelarskie;PCPKZ(T.f)(2)5. scharakteryzowa usBugi hotelarskie [wiadczone w [rodkach transportu;PCPKZ(T.f)(3)1. wyja[ni pojcia: stanowisko pracy, komrka organizacyjna, pion funkcjonalny, struktura organizacyjna;PBPKZ(T.f)(3)2. rozr|ni piony funkcjonalne w obiektach [wiadczcych usBugi hotelarskiePBPKZ(T.f)(3)3. okre[li przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb obsBugi go[ci niepeBnosprawnych;PBPlanowane zadania (wiczenia) Przygotuj prezentacj o bazie noclegowej miejscowo[ci / regionu, w ktrym mieszkasz z uwzgldnieniem rodzajw i kategorii obiektw, rodzajw usBug w nich [wiadczonych oraz zarysu historii wybranych obiektw. Okre[l rwnie| rodzaje turystyki charakterystyczne dla Twojej miejscowo[ci / regionu na podstawie motyww przyjazdw turystw. Do przygotowania prezentacji wykorzystaj aktualne zrdBa informacji, teksty zrdBowe dotyczce historii miejscowo[ci / regionu, informacje uzyskane w poszczeglnych obiektach [wiadczcych usBugi hotelarskie. Zadanie nale|y wykona w 3-5 osobowych grupach, z ktrych ka|da przedstawia prezentacj na forum klasy.Warunki osigania efektw ksztaBcenia w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w pracowni obsBugi, w ktrej powinny. by zorganizowane stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) zdostpem do Internetu, zdrukark sieciow ize skanerem. , plansze, przezrocza ifilmy dydaktyczne dotyczce rodzajw, kategorii istruktury organizacyjnej obiektw hotelarskich oraz usBug hotelarskich Zrodki dydaktyczne Plansze, foliogramy , pakiety edukacyjne dla uczniw, zestawy wiczeD, instrukcje i teksty przewodnie do wiczeD. Czasopisma bran|owe, ustawa o usBugach turystycznych, publikacje z danymi statystycznymi dotyczcymi bazy noclegowej, standardy i regulaminy hotelowe, , prezentacje multimedialne, plansze, przezrocza i filmy dydaktyczne dotyczce rodzajw, kategorii i struktury organizacyjnej obiektw hotelarskich oraz usBug hotelarskich, materiaBy informacyjno-reklamowe. Zalecane metody dydaktyczne DziaB programowy Podstawy hotelarstwa wymaga stosowania aktywizujcych metod ksztaBcenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem metody wiczeD, tekstu przewodniego, , dyskusji dydaktycznej, wycieczek i filmw dydaktycznych, udziaBu w prelekcjach i spotkaniach z bran|. Formy organizacyjne Stosowanie aktywizujcych metod ksztaBcenia wymaga r|nego stopnia aktywno[ci uczniw, zatem formy organizacyjne pracy uczniw powinny by zr|nicowane i uwzgldnia spektrum mo|liwo[ci od jednolitej pracy caBej grupy uczniw, poprzez jednolit i zr|nicowan prac w mniejszych zespoBach, a| do zr|nicowanej pracy indywidualnej. Zajcia nale|y prowadzi w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Do oceny osigni edukacyjnych uczcych si proponuje si przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz wiczeD. Oceniajc opanowanie poszczeglnych umiejtno[ci okre[lonych w efektach ksztaBcenia nale|y posBu|y si nastpujcymi kryteriami: " biegBo[ posBugiwania si terminologi bran|ow, - umiejtno[ analizowania i interpretowania materiaBw zrdBowych, - korzystanie z r|norodnych zrdeB informacji i wBa[ciwa selekcja tych informacji " umiejtno[ interpretowania, analizowania, Bczenia zdarzeD i faktw w zwizki przyczynowo-skutkowe. Do sprawdzania efektw ksztaBcenia wskazany jest test osigni szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) skBadajcy si z zadaD typu: wyboru wielokrotnego. Jako uzupeBnienie proponuje si prace pisemne np. analiza studium przypadku, wypowiedzi ustne w formie krtkiej prezentacji, wykonane grupowo projekty, prac na zajciach, zadania domowe. .Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: - dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania.. - dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do mo|liwo[ci ucznia/ poziomu zdolno[ci i zainteresowaD ucznia. - indywidualizacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.. DziaBalno[ recepcji Go[cie hotelowi SBu|ba parterowa w obiekcie hotelarskim Zadania recepcji wBa[ciwej Zasady rozliczania kosztw pobytu go[ci w obiektach hotelarskich 2.1 Go[cie hotelowiUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi& .Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB nauczaniaT.11.2(2)1. wyja[ni podstawow misj hotelarstwa;PBMisja hotelarstwa - oferowanie go[ciny. Model go[cinno[ci. Potrzeby go[ci hotelowych i ich oczekiwania. Rodzaje i typy go[ci hotelowych. Etyka i kultura w obsBudze go[ci. Odpowiedzialno[ etyczno-moralna. Etykieta, savoir vivre, protokB dyplomatyczny. Zasady komunikowania si z go[mi hotelowymi. Wizerunek pracownika hotelowego. Procedury w [wiadczeniu usBug hotelarskich. Zasady postpowania w trudnych i nadzwyczajnych sytuacjach zawodowych. Sposoby rozwizywania konfliktw midzyludzkich. Przepisy bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo|arowej, ochrony [rodowiska T.11.2(2)2. rozr|ni rodzaje i typy go[ci hotelowych;PBT.11.2(2)3. okre[li potrzeby go[ci hotelowych;PBT.11.2(1)6. okre[li zasady etykiety w kontaktach z go[mi;PBT.11.2(2)4. dobra oferty do potrzeb go[ci;PCBHP(1)1. rozr|ni oznakowanie bezpieczeDstwa pomieszczeD i urzdzeD w obiekcie hotelarskim;PBBHP(1)3. scharakteryzowa zasady ochrony przeciwpo|arowej w obiekcie hotelarskim;PCKPS(4)1. analizowa zmiany zachodzce w bran|yKPS(6)1. przejawia gotowo[ do cigBego uczenia si i doskonalenia zawodowegoPlanowane zadania (wiczenia) Na podstawie otrzymanej instrukcji dokonanie podziaBu go[ci hotelowych ze wzgldu na ich potrzeby, oraz opracowanie procedur dla przyjcia go[cia indywidualnego do hotelu z uwzgldnieniem typologii go[ci .Warunki osigania efektw ksztaBcenia, w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia edukacyjne winny by prowadzone w pracowni hotelarskiej, wktrej powinno by zorganizowane stanowisko recepcji hotelowej, wyposa|one w lad recepcyjn, dwa komputery (poBczone sieciowo) zoprogramowaniem do obsBugi go[ci, drukark fiskaln, czytnik kart pBatniczych, aparat telefoniczny, faks, sejf depozytowy Zrodki dydaktyczne Czasopisma bran|owe, pakiet przepisw prawa w tym podstawowe wymogi kategoryzacyjne, praktyczny kodeks postpowania IRHA/UFTAA, kodeks etyki hotelarza, filmy o tematyce turystyczno-hotelarskiej, prezentacje multimedialne, komputer z dostpem do Internetu, plansze pogldowe Zalecane metody dydaktyczne W dziale 2.1 Go[cie hotelowi powinny by ksztaBtowane umiejtno[ci identyfikowania podstawowej misji hotelarstwa jak jest oferowanie go[ciny i analizowania jej nastpstw w dziaBalno[ci zawodowej. Jako uzupeBnienie proponuje si prace pisemne np. analiza studium przypadku, wypowiedzi ustne w formie krtkiej prezentacji, prac na zajciach, zadania domowe. Zalecane metody to: pogadanka, pokaz, demonstracja, burza mzgw, wiczenia, dyskusje, mini projekty. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: grupowej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Do oceny osigni edukacyjnych proponuje si oceny w formie testw wielokrotnego wyboru, ocena scenek rodzajowych, aktywno[ci ucznia w rozwizywaniu zadaD praktycznych. Umiejtno[ci uczniw nale|y sprawdza obserwujc ich prac podczas wykonywania wiczeD uwzgldniajc w ocenie posBugiwanie si wBa[ciw terminologi, merytoryczn jako[ wypowiedzi, samodzielno[ lub wspBdziaBanie z grup podczas wykonywania wiczeD, aktywno[ oraz zaanga|owanie podczas zajFormy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: Dostosowanie [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb i mo|liwo[ci indywidualnych ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania. 2.2 SBu|ba parterowa w obiekcie hotelarskimUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi& .Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB nauczaniaT.11.1(1)2. okre[li rodzaje stanowisk wystpujcych w sBu|bie parterowej;PBOrganizacja pracy sBu|by parterowej. Wyposa|enie techniczne. Rodzaje stanowisk w sBu|bie parterowej. Zadania pracownikw sBu|by parterowej. BezpieczeDstwa go[ci i ich mienia. Procedury powitania i po|egnania go[ci. Opieka nad baga|em. Sylwetka pracownika sBu|by parterowej. Czynniki szkodliwe dla zdrowia i |ycia czBowieka wystpujce w [rodowisku pracy recepcji.T.11.1(1)3. scharakteryzowa zadania pracownikw w zespole bezpo[redniej obsBugi go[ci;PCT.11.1(1)4. okre[li wyposa|enie techniczne recepcjiPBBHP(1)2. okre[li zasady bhp na stanowiskach pracy w recepcji;PBBHP(5)1. scharakteryzowa czynniki niebezpieczne i szkodliwe wystpujce w [rodowisku pracy recepcji;PCBHP(5)4. okre[li sposoby ochrony przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi wystpujcymi w [rodowisku pracy recepcji;PBBHP(6)1. wyja[ni dziaBanie czynnikw szkodliwych w [rodowisku pracy recepcji na organizm czBowieka;PBKPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaDPlanowane zadania (wiczenia) Analizowanie obowizkw sBu|bowych pracownikw zatrudnionych w sBu|bie parterowej Na podstawie otrzymanej instrukcji okre[l zadania i opracuj zakres obowizkw pracownikw sBu|by parterowej.Warunki osigania efektw ksztaBcenia, w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia edukacyjne winny by prowadzone w pracowni hotelarskiej, wyposa|onej w wzek baga|owy i sprzt do obsBugi osb niepeBnosprawnych. Zrodki dydaktyczne Czasopisma bran|owe, , prezentacje multimedialne, komputer z dostpem do Internetu, plansze pogldowe z zakresami czynno[ci baga|owego, portiera, windziarza, pracownika ochrony wraz ze schematami wspBdziaBania, fantom, apteczka pierwszej pomocy. Zalecane metody dydaktyczne W celu osignicia zaBo|onych celw ksztaBcenia zaleca si stosowanie nastpujcych metod: pokaz, demonstracja, burza mzgw, wiczenia, dyskusje, mini projekty oraz aran|owane scenki. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: grupowej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Do oceny osigni edukacyjnych proponuje si kryteria oceny : sposb wykonania, zgodno[ wykonanego zadania z otrzyman instrukcj, sposb prezentacji, ocena zaanga|owania na podstawie obserwacji nauczyciela, umiejtno[ samooceny ucznia. .Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: Dostosowanie [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb i mo|liwo[ci indywidualnych ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania. 2.3 Zadania recepcji wBa[ciwejUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi& .Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB nauczaniaT.11.1(1)1. okre[li funkcje recepcji w obiekcie hotelarskim;PBPodziaB stanowisk w recepcji. Zasady rezerwacji pokoi i usBug Przebukowanie w rezerwacji usBug. Nazwy handlowe pokoi. Procedury obsBugi go[ci: w trakcie przyjcia go[ci do hotelu (check in); w trakcie pobytu; w trakcie wykwaterowania (check out). Procedura obsBugi go[ci przez telefon. Techniczne [rodki wyposa|enia recepcji. Dokumentacja prowadzona w recepcji. Etyka i kultura w obsBudze go[ci. ProtokB dyplomatyczny i zasady savoir - vivre w obsBudze go[ci. Zagro|enia dla |ycia i zdrowia, mienia i [rodowiska zwizane z wykonywaniem zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w recepcji. Proekologiczne rozwizania w eksploatacji hoteli.T.11.1(4)1. okre[li sposoby przyjcia rezerwacji usBug hotelarskichPBT.11.1(4)2. scharakteryzowa rodzaje rezerwacjiPCT.11.1(4)3. zidentyfikowadokumentacj zwizan z rezerwacj usBug hotelarskichPBT.11.1(4)4. okre[li zasady rezerwacji usBug hotelarskich dla grupPBT.11.2(1)1. opisa czynno[ci zwizane z cyklem obsBugi go[ci w recepcjiPBT.11.2(1)2. scharakteryzowa procedury obsBugi go[ci przyje|d|ajcych - check inPCT.11.2(1)3. scharakteryzowa procedury obsBugi go[ci specjalnychPCT.11.2(1)4. okre[li zasady przyjmowania uwag i reklamacji go[ciPBT.11.2(1)5. scharakteryzowa procedury obsBugi go[ci wyje|d|ajcych check outPCT.11.2(1)7.okre[li zasady wspBpracy recepcji ze sBu|bami hotelowymi w zakresie obsBugi go[ciPBT.11.2(1)8.scharakteryzowa dokumentacj zwizan z kompleksow obsBug go[ciPCBHP(1)4. wskaza rozwizania proekologiczne stosowane w obiektach hotelarskich;PBBHP(1)5.okre[li znaczenie ergonomii na r|nych stanowiskach pracy w recepcji;PBBHP(6)4. ustali sposoby zapobiegania zagro|eniom |ycia i zdrowia przy wykonywaniu zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w recepcji;PBBHP(6)7. wskaza rozwizania zmniejszajce uci|liwo[ pracy podczas wykonywania zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w recepcji;PBKPS(1)1. stosowa zasady kultury osobistejKPS(1)2. stosowa zasady etyki zawodowejKPS(4)2. podejmowa nowe wyzwaniaKPS(4)3. wykaza si otwarto[ci na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracyKPS(5)1. przewidywa sytuacje wywoBujce stresKPS(5)2. stosowa sposoby radzenia sobie ze stresemKPS(5)3. okre[li skutki stresuKPS(7)1. przyjmowa odpowiedzialno[ za powierzone informacje zawodoweKPS(7)2. respektowa zasady dotyczce przestrzegania tajemnicy zawodowej KPS(7)3. okre[li konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowejOMZ(1)1. dokonywa analizy przydzielonych zadaDOMZ(1)2. zaplanowa prac zespoBuOMZ(2)1. rozpoznawa kompetencje i umiejtno[ci osb w zespoleOMZ(2)2. rozdziela zadania wedBug umiejtno[ci i kompetencji czBonkw zespoBuOMZ(5)1. proponowa zmiany w organizacji pracy majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyOMZ(5)2. proponowa rozwizania techniczne majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyOMZ(6)1. sBucha argumentw i wyja[nieD wspBpracownikwOMZ(6)2. argumentowa swoje decyzje w rozmowach ze wspBpracownikamiOMZ(6)3. stosowa wBa[ciwe formy komunikacji interpersonalnychPlanowane zadania( wiczenia) 1.Wykorzystujc program komputerowyprzyjmij rezerwacj oraz przygotuj formularz rezerwacyjny. 2. Opracuj przykBadow instrukcji wiczenia pt. Po|ar w hotelu ewakuacja go[ci z udziaBem na zajcia przedstawiciela PSP. Warunki osigania efektw ksztaBcenia, w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia edukacyjne winny by prowadzone w pracowni hotelarskiej, wktrej powinno by zorganizowane stanowisko recepcji hotelowej, wyposa|one w lad recepcyjn, dwa komputery (poBczone sieciowo) zoprogramowaniem do obsBugi go[ci, drukark fiskaln, czytnik kart pBatniczych, aparat telefoniczny, faks, sejf depozytowy. Zrodki dydaktyczne Czasopisma bran|owe, pakiet przepisw prawa w tym podstawowe wymogi kategoryzacyjne, filmy o tematyce turystyczno-hotelarskiej, prezentacje multimedialne, komputer z dostpem do Internetu, plansze pogldowe z zakresami czynno[ci pracownikw recepcji wraz ze schematami wspBdziaBania sBu|b hotelowych. Zalecane metody dydaktyczne W celu osignicia zaBo|onych efektw ksztaBcenia zaleca si stosowanie metod aktywizujcych, np.: burza mzgw, wiczenia, dyskusje, mini projekty oraz aran|owane scenki. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: indywidualnej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Do oceny osigni edukacyjnych proponuje si zastosowanie testw wielokrotnego wyboru oraz ocen wykonania zleconych zadaD zgodnie z poleceniem, z zachowaniem poprawno[ci merytorycznej i jzykowej. Oceni nale|y tak|e sposb wykonania i prezentacji, stopieD zaanga|owania na podstawie obserwacji nauczyciela. ..Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: Dostosowanie [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb i mo|liwo[ci indywidualnych ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania. 2.4 Zasady rozliczania kosztw pobytu go[ci w obiektach hotelarskichUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi& .Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB nauczaniaT.11.2(7)1.rozr|ni formy pBatno[ci stosowane w hotelarstwie;PBZasady prowadzenia rachunku hotelowego go[ci. Rodzaje cen usBug hotelarskich. Formy pBatno[ci stosowane w sprzeda|y usBug hotelarskich. Procedury przyjmowania nale|no[ci wg form pBatno[ci. Formy gwarancji rezerwacji i zapBaty za usBugi hotelarskie. Rodzaje i zasady sporzdzania dokumentw potwierdzajcych zapBat za usBugi. Zasady rozliczania dziennych wpByww. Rodzaje rabatw stosowanych w dziaBalno[ci hotelarskiej. obsBuga kasy fiskalnej ObsBuga finansowa go[ci indywidualnych i zbiorowych (grup) Zasady stosowania kredytu hotelowego. Zasady bezpieczeDstwa obrotu finansowego w hotelu.T.11.2(7)2. obsBu|y urzdzenia stosowane przy przyjmowaniu nale|no[ci za pobyt;PCT.11.2(7)3.sporzdzi dokumenty potwierdzajce przyjcie nale|no[ci za pobyt;PCT.11.2(7)4. przyj nale|no[ w r|nych formach pBatno[ci;PCT.11.2(8)1. rozr|ni rodzaje cen usBug hotelarskich;PBT.11.2(8)2. rozr|ni rodzaje obci|eD go[ci hotelowych;PBT.11.2(8)3. scharakteryzowa rodzaje rabatw stosowanych w sprzeda|y usBug hotelarskich;PCT.11.2(8)4. okre[li zasady rozliczania przedpBat;PBKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaDKPS(6)2. wykorzysta r|ne zrdBa informacji w celu doskonalenia umiejtno[ci zawodowychPlanowane zadania (wiczenia) Zgodnie z instrukcj i zaBczonymi dokumentami przygotuj rozliczenie kosztw pobytu go[ci w obiekcie hotelarskim oraz sporzdz faktur VAT. Warunki osigania efektw ksztaBcenia, w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia edukacyjne winny by prowadzone w pracowni hotelarskiej, wktrej powinno by zorganizowane stanowisko recepcji hotelowej, wyposa|one w lad recepcyjn, dwa komputery (poBczone sieciowo) zoprogramowaniem do obsBugi go[ci, drukark fiskaln, czytnik kart pBatniczych, aparat telefoniczny, faks, sejf depozytowy Zrodki dydaktyczne Czasopisma bran|owe, filmy o tematyce turystyczno-hotelarskiej, prezentacje multimedialne, , plansze pogldowe, druki i formularze. Zalecane metody dydaktyczne W celu osignicia zaBo|onych efektw ksztaBcenia zaleca si zastosowa metody aktywizujce, np.: burza mzgw, wiczenia, dyskusje, mini projekty. Efektem koDcowym powinny by sporzdzone dokumenty finansowe. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: indywidualnej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Do oceny osigni edukacyjnych proponuje si zastosowanie testw wielokrotnego wyboru oraz ocen wykonania zleconych zadaD wg kryteriw: kompletno[ i precyzja wykonania, poprawno[ merytoryczna, sposb wykonania, zgodno[ wykonanego zadania z otrzyman instrukcj, sposb prezentacji, stopieD zaanga|owania na podstawie obserwacji nauczyciela.. Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: Dostosowanie [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb i mo|liwo[ci indywidualnych ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania. Organizacja pracy sBu|by piter 3.1. DziaBalno[ sBu|by piter w hotelu 3.1. DziaBalno[ sBu|by piter w hoteluUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi: Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB ksztaBceniaPKZ(T.f)(4)1. wyja[ni pojcia: jednostka mieszkalna, wzeB higieniczno-sanitarny;PBPojcie, funkcje i rodzaje jednostek mieszkalnych. Wymagania kategoryzacyjne dotyczce cz[ci mieszkalnej obiektu. Wyposa|enie podstawowe i uzupeBniajce jednostek mieszkalnych. Wyposa|enie jednostek mieszkalnych dla go[cia specjalnego: niepeBnosprawnego, VIP, CIP. Pomieszczenia oglnodostpne w obiektach [wiadczcych usBugi hotelarskie. Struktura organizacyjna i zadania dziaBu sBu|by piter. Obowizki pracownikw. Rodzaje i techniki sprztania jednostek mieszkalnych. Sprzt i [rodki utrzymania czysto[ci w obiekcie. Systemy pracy pracownikw dziaBu sBu|by piter. Przepisy prawa dotyczce odpowiedzialno[ci materialnej za rzeczy go[cia oraz mienie obiektu. Postpowanie z rzeczami znalezionymi oraz pozostawionymi przez go[ci. Przepisy bezpieczeDstwa i higieny pracy, przepisy sanitarne, ochrony przeciwpo|arowej oraz ochrony [rodowiska w cz[ci mieszkalnej. Dokumentacja dziaBu sBu|by piter. WspBpraca dziaBu sBu|by piter z innymi komrkami obiektu. Czynniki szkodliwe dla zdrowia i |ycia czBowieka wystpujce w [rodowisku pracy w dziale sBu|by piter.PKZ(T.f)(4)2. okre[li funkcje jednostki mieszkalnej;PBPKZ(T.f)(4)3. scharakteryzowa rodzaje jednostek mieszkalnych;PCPKZ(T.f)(4)4. scharakteryzowa rodzaje wzBw higieniczno-sanitarnych;PCT.12.1(1)1. okre[li struktur organizacyjn dziaBu sBu|by piter;PBT.12.1(1)2. okre[li zadania dziaBu sBu|by piter;PBT.12.1(1)3. okre[li zakresy obowizkw pracownikw dziaBu sBu|by piter;PBT.12.1(1)4. okre[li procedury postpowania z rzeczami znalezionymi oraz pozostawionymi przez go[ci;PBT.12.1(1)5. okre[li rodzaje dokumentacji obowizujce w dziale sBu|by piter;PBT.12.1(1)6. okre[li zasady wspBpracy dziaBu sBu|by piter z innymi komrkami obiektu [wiadczcego usBugi hotelarskie;PBT.12.1(2)1. rozr|ni rodzaje jednostek mieszkalnych;PBT.12.1(2)2. scharakteryzowa wyposa|enie podstawowe i uzupeBniajce jednostki mieszkalnej wedBug wymagaD kategoryzacyjnych;PCT.12.1(2)3. okre[li rodzaje wyposa|enia jednostek mieszkalnych przeznaczonych dla go[ci specjalnych; PBT.12.1(2)4. scharakteryzowa pomieszczenia oglnego u|ytku; PCT.12.1(3)1. scharakteryzowa rodzaje sprztania w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie;PCT.12.1(3)2. okre[li procedury sprztania jednostek mieszkalnych;PBT.12.1(3)3. dobra sprzt i [rodki utrzymania czysto[ci w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie;PBT.12.1(3)4. okre[li systemy pracy pracownikw dziaBu sBu|by piter;PCT.12.1(3)5. sporzdzi harmonogram pracy pracownikw sBu|by piter;PCBHP(5)2. scharakteryzowa czynniki niebezpieczne i szkodliwe wystpujce w [rodowisku pracy w dziale sBu|by piter;PCBHP(5)5. okre[li sposoby ochrony przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi wystpujcymi w [rodowisku pracy - w dziale sBu|by piter;PBBHP(6)2. wyja[ni dziaBanie czynnikw szkodliwych w [rodowisku pracy sBu|by piter na organizm czBowieka;PCBHP(6)5. ustali sposoby zapobiegania zagro|eniom |ycia i zdrowia przy wykonywaniu zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w sBu|bie piter;PBBHP(6)8. wskaza rozwizania zmniejszajce uci|liwo[ pracy podczas wykonywania zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w sBu|bie piter;PBKPS(1)1. stosowa zasady kultury osobistejKPS(1)2. stosowa zasady etyki zawodowejKPS(2)1. zaproponowa sposoby rozwizywania problemwKPS(2)2. d|y wytrwale do celuKPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaDKPS(7)2. respektowa zasady dotyczce przestrzegania tajemnicy zawodowejKPS(7)3. okre[li konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowejOMZ(4)1. monitorowa jako[ wykonywanych zadaDOMZ(5)2. proponowa rozwizania techniczne majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyPlanowane zadania (wiczenia) Jeste[ pracownikiem dziaBu sBu|by piter w hotelu, na stanowisku pokojowa. OtrzymaBa[ od przeBo|onego polecenie opracowania procedury sprztania jednostki mieszkalnej zajtej przez go[cia oraz procedury sprztania jednostki mieszkalnej zwolnionej przez go[cia na podstawie oglnej instrukcji dotyczcej sprztania w hotelu. Po wykonaniu zadania porwnaj opracowane przez siebie procedury z procedurami opracowanymi przez inne pokojowe. Nastpnie przedyskutuj w grupie tre[ci opracowanych procedur oraz wsplnie z innymi wypracuj wzorcowe procedury sprztania jednostki mieszkalnej. Warunki osigania efektw ksztaBcenia w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia edukacyjne z przedmiotu organizacja pracy w hotelarstwie powinny by prowadzone w pracowni hotelarskiej wktrej powinna by zorganizowana . jednostka mieszkalna, wyposa|ona w: B|ko, po[ciel, bielizn po[cielow, szaf lub wnk zwieszakami, stolik nocny lub szafk, krzesBo, biurko, radio, lustro, baga|nik, wieszak na wierzchni odzie|, zestaw rcznikw iwyposa|enie dodatkowe (igielnik, torb na bielizn, [rodki higieniczne, zestaw kosmetykw hotelowych, elementy dekoracyjne, materiaBy informacyjno-reklamowe) oraz wzeB higieniczno-sanitarny, wyposa|ony w: umywalk zpBk lub blatem io[wietleniem, lustro, wann lub kabin znatryskiem, WC, pojemnik na [mieci. Ponadto wpracowni powinno znajdowa si pomieszczenie magazynowe, wyposa|one w: wzek hotelowej obsBugi piter zpeBnym zestawem, odkurzacz, rczny sprzt porzdkowy, regaB zbielizn hotelow, [rodki czysto[ci i[rodki do dezynfekcji, [rodki ochrony indywidualnej, pojemnik na [mieci, apteczk oraz instrukcje obsBugi urzdzeD. Zrodki dydaktyczne Plansze, foliogramy, instrukcje, filmy dydaktyczne, pakiety edukacyjne dla uczniw, zeszyty wiczeD, instrukcje lub teksty przewodnie do wiczeD.Czasopisma bran|owe, materiaBy wBasne hoteli do celw dydaktycznych., materiaBy multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osignicia efekty ksztaBcenia przygotowuj ucznia do wykonywania zadaD w zawodzie technik hotelarstwa. W dziale powinny by ksztaBtowane umiejtno[ci organizowania pracy sBu|by piter. DziaB programowy organizacja pracy sBu|by piter wymaga stosowania aktywizujcych metod ksztaBcenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem metody wiczeD, dyskusji dydaktycznej metody projektw, wycieczek i filmw dydaktycznych. Formy organizacyjne Stosowanie aktywizujcych metod ksztaBcenia wymaga r|nego stopnia aktywno[ci uczniw, zatem formy organizacyjne pracy uczniw powinny by zr|nicowane. od jednolitej pracy caBej grupy uczniw, poprzez jednolit i zr|nicowan prac w mniejszych zespoBach, a| do zr|nicowanej pracy indywidualnej. Zajcia nale|y prowadzi w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Do oceny osigni edukacyjnych uczcych si proponuje si przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadania praktycznego w formie zaplanowania wyposa|enia wybranej jednostki mieszkalnej. Umiejtno[ci uczniw nale|y sprawdza obserwujc ich prac podczas wykonywania wiczeD uwzgldniajc w ocenie posBugiwanie si wBa[ciw terminologi, merytoryczn jako[ wykonanego wiczenia, sprawno[ jego wykonania, samodzielno[ lub wspBdziaBanie z grup podczas wykonywania wiczeD, aktywno[ oraz zaanga|owanie podczas zaj. Do sprawdzania efektw ksztaBcenia wskazany jest test osigni szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) skBadajcy si z zadaD typu: wyboru wielokrotnego. Jako uzupeBnienie proponuje si prace pisemne np. analiza studium przypadku, wypowiedzi ustne w formie krtkiej prezentacji, wykonane grupowo projekty, prac na zajciach, zadania domowe.Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania.. dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do mo|liwo[ci ucznia.ObsBuga konsumenta 4.1. Zakres usBug gastronomicznych w hotelarstwie 4.1. Zakres usBug gastronomicznych w hotelarstwie UszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi& .Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB nauczaniaPKZ(T.f)(8)1.wymieni skBadniki pokarmowe niezbdne dla organizmu czBowieka; PBZasady racjonalnego |ywienia. Rodzaje zakBadw gastronomicznych w hotelarstwie. Zakres usBug gastronomicznych w obiektach [wiadczcych usBugi hotelarskie. Rola, rodzaje i elementy skBadowe [niadaD w usBugach hotelarskich. Metody i techniki przygotowania [niadaD hotelowych. Rodzaje nakry oraz bielizny stoBowej. Naczynia, sztuce, bielizna stoBowa do podawania [niadaD. Przepisy bezpieczeDstwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologiczne w gastronomii. System HACCP w gastronomii hotelowej. Zasady ergonomii w gastronomii hotelowej. Czynniki szkodliwe dla zdrowia i |ycia czBowieka wystpujce w gastronomicznym [rodowisku pracyPKZ(T.f)(8)2. okre[li warto[ od|ywcz produktw spo|ywczych;PBPKZ(T.f)(8)3. scharakteryzowa zasady planowania posiBkw zgodnie z normami |ywienia;PCT.12.2(3)1. rozr|ni rodzaje [niadaD;PBT.12.2(3)2. wskaza elementy skBadowe [niadaD;PBT.12.2(3)3. dostosowa rodzaj [niadaD do wymagaD go[ci;PCT.12.2(4)1. rozr|ni metody przygotowania [niadaD;PBT.12.2(4)2. okre[li techniki przygotowania [niadaD;PBT.12.2(8)1. rozr|ni formy podawania [niadaD;PBT.12.2(8)2.dostosowa formy podawania [niadaD do oczekiwaD go[ci;PCT.12.2(10)1. rozr|ni bielizn stoBow;PBT.12.2(10)2.dobra zastaw stoBow do menu;PCBHP(5)3. scharakteryzowa czynniki niebezpieczne i szkodliwe wystpujce w gastronomicznym [rodowisku pracy;PCBHP(5)6. okre[li sposoby ochrony przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi wystpujcymi w gastronomicznym [rodowisku pracy;PBBHP(6)3. wyja[ni dziaBanie czynnikw szkodliwych na organizm czBowieka w gastronomicznym [rodowisku pracy;PCBHP(6)6. ustali sposoby zapobiegania zagro|eniom |ycia i zdrowia przy wykonywaniu zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w gastronomii;PCBHP(6)9. wskaza rozwizania zmniejszajce uci|liwo[ pracy podczas wykonywania zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w gastronomii;PBKPS(1)1. stosowa zasady kultury osobistejKPS(1)2. stosowa zasady etyki zawodowejKPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaDKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaDKPS(6)1. przejawia gotowo[ do cigBego uczenia si i doskonalenia zawodowegoKPS(6)2. wykorzysta r|ne zrdBa informacji w celu doskonalenia umiejtno[ci zawodowychOMZ(1)1. dokonywa analizy przydzielonych zadaDOMZ(1)2. zaplanowa prac zespoBuOMZ(4)1. monitorowa jako[ wykonywanych zadaDOMZ(4)2. oceni jako[ wykonanych zadaD wedBug przyjtych kryteriwOMZ(5)1. proponowa zmiany w organizacji pracy majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyOMZ(5)2. proponowa rozwizania techniczne majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyPlanowane zadania (wiczenia) Zaplanuj cztery rodzaje [niadaD w obiekcie hotelowym na cztery pory roku (uwzgldniajc sezonowo[ w dostawach surowcw). Zaproponuj dekoracje stoBu na cztery pory roku oraz dobierz bielizn i zastaw stoBow. Opracowanie zaprezentuj na forum grupy i oddaj do oceny. Warunki osigania efektw ksztaBcenia, w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia edukacyjne winny by prowadzone w pracowni przygotowania iekspedycji [niadaD,. wktrej powinny by zorganizowane nastpujce stanowiska: a) stanowiska mycia rk (jedno stanowisko dla dziesiciu uczniw), wyposa|one w: umywalk zinstalacj zimnej iciepBej wody, dozownik do mydBa, [rodki do dezynfekcji, rczniki papierowe; b) stanowiska sporzdzania [niadaD inapojw (jedno stanowisko dla trzech uczniw), wyposa|one w: ekspres do kawy iherbaty, naczynia idrobny sprzt kuchenny, stB stalowy lub blat roboczy, zlewozmywak dwukomorowy zinstalacj ciepBej izimnej wody; ponadto pracownia powinna by wyposa|ona w: chBodziark zzamra|ark, zmywark do naczyD, kuchni gazow lub elektryczn, kuchenk mikrofalow, podgrzewacze do potraw italerzy, wzki kelnerskie zwyposa|eniem, kosz na odpady, apteczk, instrukcje obsBugi urzdzeD. Zrodki dydaktyczne Czasopisma bran|owe, filmy o tematyce gastronomiczno-hotelarskiej, prezentacje multimedialne, , plansze pogldowe z zakresami czynno[ci kelnera wraz ze schematami wspBdziaBania innymi dziaBami obiektu hotelarskiego, Zalecane metody dydaktyczne W celu osignicia zaBo|onych efektw ksztaBcenia zaleca si zastosowa metody aktywizujce, np.:, burza mzgw, wiczenia, dyskusje oraz metod projektw. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: grupowej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Do oceny osigni edukacyjnych proponuje si zastosowanie kryteriw: pomysBowo[ci i innowacyjno[ci w zaprojektowanym zadaniu, sposobu wykonania i przedstawienia na forum grupy oraz opracownej dokumentacji zadania. .Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: Dostosowanie [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb i mo|liwo[ci indywidualnych ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania. UsBugi dodatkowe w hotelu 5.1. Zakresu usBug dodatkowych w hotelu 5.1. Zakresu usBug dodatkowych w hoteluUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi:Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB ksztaBceniaT.12.3(1)1. rozr|ni usBugi dodatkowe;PBPodziaB usBug hotelarskich dodatkowych. UsBugi uzupeBniajce, fakultatywne, towarzyszce. UsBugi dodatkowe specjalne, na |yczenie go[ci. Zakres usBug dodatkowych w obiektach hotelarskich. UsBugi dodatkowe w ruchomej bazie noclegowej. Oferta usBug dodatkowych pojcie, elementy, przygotowanie, sposoby prezentowania. Zasady i formy przyjmowania zamwieD usBug dodatkowych. Przygotowanie zamwionych usBug do realizacji. Sprzeda| usBug dodatkowych. Dokumentacja dotyczca organizowania i realizacji usBug dodatkowych. T.12.3(1)2. scharakteryzowa usBugi dodatkowe uzupeBniajce;PCT.12.3(1)3. okre[li rodzaje usBug dodatkowych fakultatywnych;PBT.12.3(1)4. scharakteryzowa usBugi dodatkowe towarzyszce;PCT.12.3(2)1. przygotowa ofert usBug dodatkowych;PCT.12.3(2)2. okre[li sposoby prezentacji ofert usBug dodatkowych;PBT.12.3(2)3. zastosowa formy i procedury przyjmowania zamwieD w zakresie usBug dodatkowych;PCT.12.3(4)1. przestrzega zasad organizowania usBug dodatkowych zgodnie z zamwieniem;PCT.12.3(4)2. oceni mo|liwo[ci realizacji zamwienia na usBugi dodatkowe;PCT.12.3(4)3. skalkulowa cen zamwionej usBugi dodatkowej;PCT.12.3(4)4. dokona transakcji kupna-sprzeda|y usBug dodatkowych;PCT.12.3(4)5. sporzdzi dokumentacj dotyczc organizowania usBug dodatkowych;PCBHP(9)4. przestrzega zasad bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska podczas wykonywania zadaD zawodowych w zakresie organizacji usBug dodatkowych;PCBHP(9)8. uzasadni konieczno[ przestrzegania procedur obowizujcych na stanowiskach pracy zwizanych z organizacj usBug dodatkowych dotyczcych bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz ochrony [rodowiskaPCBHP(9)12 zastosowa procedury dotyczce u|ytkowania instalacji i urzdzeD technicznych stosowanych na stanowiskach pracy zwizanych z organizacj usBug dodatkowych;PCKPS(2)3. zrealizowa dziaBania zgodnie z wBasnymi pomysBamiKPS(2)4. zainicjowa zmiany majce pozytywny wpByw na [rodowisko pracyKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaDKPS(7)1. przyjmowa odpowiedzialno[ za powierzone informacje zawodoweOMZ(4)2. oceni jako[ wykonanych zadaD wedBug przyjtych kryteriwOMZ(5)1. proponowa zmiany w organizacji pracy majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyPlanowane zadania (wiczenia) Sporzdzanie oferty usBug dodatkowych dla wybranego obiektu hotelarskiego. Zadaniem uczniw jest przygotowanie oferty usBug dodatkowych, zgodnie z podanymi warunkami: Jeste[ pracownikiem dziaBu handlowego hotelu. Opracuj ofert usBug dodatkowych, zgodnie z zamwieniem klienta, ktry chce zorganizowa konferencj w obiekcie. Zamawiajcy jest klientem niezdecydowanym. Zadanie nale|y wykona w maBych zespoBach dwuosobowych. Uczniowie sami wcielaj si w role go[cia i hotelarza. Podsumowanie wykonania zadania polega na prezentowaniu opracowanych ofert. Warunki osigania efektw ksztaBcenia w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia edukacyjne powinny by prowadzone w pracowni obsBugi, w ktrej powinny. by zorganizowane stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) zdostpem do Internetu, zdrukark sieciow ize skanerem oraz zoprogramowaniem do obsBugi go[ci; plansze, przezrocza ifilmy dydaktyczne dotyczce usBug hotelarskich, formularze iwzory dokumentw; Zrodki dydaktyczne MateriaBy multimedialne dotyczce funkcjonowania obiektu [wiadczcego usBugi hotelarskie. Pomoce wizualne. MateriaBy informacyjno-reklamowe przedsibiorstw hotelarskich : foldery, oferty usBug, katalogi. Czasopisma bran|owe. Zestawy wiczeD, instrukcje lub teksty przewodnie do wiczeD. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osignicia efekty ksztaBcenia przygotowuj ucznia do wykonywania zadaD w zawodzie technik hotelarstwa. W dziale powinny by ksztaBtowane umiejtno[ci analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu usBug dodatkowych. DziaB programowy usBugi dodatkowe w hotelu wymaga stosowania aktywizujcych metod ksztaBcenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem metody wiczeD, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej, metody projektw, wycieczek i filmw dydaktycznych. Formy organizacyjne Stosowanie aktywizujcych metod ksztaBcenia wymaga r|nego stopnia aktywno[ci uczniw, zatem formy organizacyjne pracy uczniw powinny by zr|nicowane.. Zajcia nale|y prowadzi w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Do oceny osigni edukacyjnych uczcych si proponuje si przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadaD praktycznych np. w formie przygotowanej przez uczniw oferty usBug dodatkowych. Jako uzupeBnienie proponuje si prace pisemne np. analiza studium przypadku, wypowiedzi ustne w formie krtkiej prezentacji, wykonane grupowo projekty, prac na zajciach, zadania domowe. Oceniajc opanowanie poszczeglnych umiejtno[ci okre[lonych w efektach ksztaBcenia nale|y posBu|y si nastpujcymi kryteriami: " biegBo[ posBugiwania si terminologi bran|ow, " uwzgldnienie wskazanych elementw oferty, - korzystanie z r|norodnych zrdeB informacji i wBa[ciwa selekcja tych informacji, - kreatywno[ w tworzeniu oferty.Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania.. dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do mo|liwo[ci ucznia. Marketing usBug hotelarskich 6.1. Analiza rynku usBug hotelarskich 6.2. Strategie dziaBaD marketingowych przedsibiorstwa hotelarskiego 6.1. Analiza rynku usBug hotelarskichUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi:Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB ksztaBceniaPKZ(T.f)(5)1. zidentyfikowa segmenty rynku usBug hotelarskich;PBPotencjaB rynku usBug hotelarskich i mo|liwo[ci jego rozwoju. Otoczenie przedsibiorstwa hotelarskiego. Formy wspBpracy franchising, outsourcing, koopetycja, partnerstwo. Systemy hotelowe i grupy marketingowe Czynniki determinujce zachowania odbiorcw usBug hotelarskich. Potrzeby i oczekiwania go[ci hotelowych. Segmentacja rynku usBug hotelarskich. Badania rynku usBug hotelarskich. Badania wewntrz obiektu hotelowego. Analiza SWOT obiektu [wiadczcego usBugi hotelarskie. Mierniki dziaBalno[ci hotelarskiej. PKZ(T.f)(5)2. okre[li cechy odbiorcw usBug hotelarskich w poszczeglnych segmentach;PBPKZ(T.f)(5)3.okre[li wpByw otoczenia na szanse i zagro|enia dla przedsibiorstwa hotelarskiego;PBPDG(4)1. scharakteryzowa przedsibiorstwa i instytucje wystpujce w bran|y turystycznej; PCPDG(4)2. wyja[ni powizania midzy przedsibiorstwami i instytucjami wystpujcymi w bran|y turystycznej;PBPDG(5)1. okre[li wpByw podmiotw ksztaBtujcych poda| na dziaBalno[ przedsibiorstwa hotelarskiego;PBPDG(5)2. dokona analizy elementw otoczenia konkurencyjnego przedsibiorstwa hotelarskiego;PCPDG(5)3. scharakteryzowa strategie konkurowania w sektorze usBug hotelarskich;;PCPDG(6)1. okre[li formy wspBpracy przedsibiorstw w bran|y turystycznej;PBPDG(6)2. wyja[ni znaczenie wspBpracy midzy podmiotami bran|y turystycznej;PBPKZ(T.f)(5)4. wskaza czynniki wpBywajce na zmienno[ popytu i poda|y na rynku usBug hotelarskich;PBPKZ(T.f)(5)5. okre[li techniki pozyskiwania informacji w obiekcie hotelarskim;PBPKZ(T.f)(5)6. zastosowa metody i techniki badaD marketingowych w dziaBalno[ci hotelarskiej;PCT.11.1(2)1. dokona analizy potrzeb i oczekiwaD go[ci hotelowych na podstawie informacji w bazie danych;PCT.11.1(3)4. dokona analizy wpBywu promocji na ksztaBtowanie popytu na usBugi hotelarskie;PDT.11.2(5)3. porwna oferty r|nych hoteli;PCPKZ(T.f)(5)7. zinterpretowa mierniki oceny dziaBalno[ci hotelarskiej;PCKPS(1)1. stosowa zasady kultury osobistejKPS(1)2. stosowa zasady etyki zawodowejKPS(4)1. analizowa zmiany zachodzce w bran|yPlanowane zadania 1.Przegld lokalnego rynku usBug hotelarskich praca z wykorzystaniem Metody portfolio lub Metody projektw Zadaniem uczniw jest zebranie i opracowanie materiaBw umo|liwiajcych przegld przedsibiorstw funkcjonujcych na lokalnym rynku. Przygotowany materiaB powinien zawiera w zale|no[ci od wybranej metody przegld lub analiz ofert przedsibiorstw hotelarskich, ich charakterystyk, okre[lenie sBabych i mocnych stron, porwnanie ich ofert. Przy wyborze Portfolio nauczyciel powinien okre[li rodzaju i form gromadzonych materiaBw oraz wskaza termin, w ktrym bd wykorzystane. Projekt powinien by poprzedzony pisemnym kontraktem. PeBny kontrakt powinien zawiera: temat projektu, plan pracy, zadania dla poszczeglnych czBonkw grupy, okre[lony sposb realizacji, pomoce fachowe np. literatur, ustalony termin ukoDczenia, sposb prezentacji, kryteria oceny projektu. Podczas pracy nad projektem uczniowie powinni kontaktowa si z nauczycielem, celem wyja[nienia swoich wtpliwo[ci, czy te| korekty ewentualnych pomyBek. Na zakoDczenie uczniowie przedstawiaj rezultaty swojej pracy na forum klasy. 2.Techniki badaD marketingowych w obiektach hotelarskich metoda Prawda-FaBsz Uczniowie pracuj w grupach. Ka|da grupa dysponuje: plansz wielko[ci A4 z polami: PRAWDA,FAASZ, KARTY, BRAK DECYZJI, BRAK WIEDZY i zestawem kart. Na jednej stronie kart wpisujemy twierdzenia, okre[lenia. Karty le| w polu oznaczonym ,,KARTY , nie zapisan stron do gry. Uczestnicy grupy kolejno wycigaj kart i gBo[no czytaj tekst, proponujc grupie odpowiedz: ,,prawda lub ,,faBsz albo zgBaszajc ,,brak wiedzy . Nastpnie wszyscy pozostali czBonkowie wyra|aj swoje zdanie. Odczytujcy kBadzie kart na polu ,,Prawda lub ,,FaBsz lub je[li grupa w okre[lonym czasie nie dojdzie do porozumienia odkBada kart na polu ,,brak decyzji lub ,,brak wiedzy (w przypadku, gdy grupa potrzebuje wicej informacji). Karty le|ce w polach ,,brak decyzji staj si punktem wyj[cia do dalszej pracy.Warunki osigania efektw ksztaBcenia w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia z przedmiotu marketing usBug hotelarskich powinny by prowadzone w pracowni obsBugi, w ktrej powinny. by zorganizowane stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) zdostpem do Internetu, zdrukark sieciow ize skanerem oraz zoprogramowaniem do obsBugi go[ci , plansze, przezrocza ifilmy dydaktyczne dotyczce rodzajw, kategorii istruktury organizacyjnej obiektw hotelarskich oraz usBug hotelarskich, regulaminy hotelowe, cenniki usBug, rozkBady jazdy przewoznikw autobusowych, kolejowych, lotniczych, promowych, katalogi biur podr|y, przewodniki iinformatory, mapy iatlasy, oferty firm [wiadczcych usBugi dla zakBadw hotelarskich, formularze iwzory dokumentw; Zrodki dydaktyczne MateriaBy multimedialne dotyczce charakterystyki rynku usBug hotelarskich. Pomoce wizualne. MateriaBy informacyjno-reklamowe przedsibiorstw hotelarskich : foldery, oferty usBug, katalogi. Czasopisma bran|owe. Zestawy wiczeD, instrukcje lub teksty przewodnie do wiczeD. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osignicia efekty ksztaBcenia przygotowuj ucznia do wykonywania zadaD zawodowych technika hotelarstwa, gBwnie poprzez poznanie i zrozumienie podstawowych zasad dziaBalno[ci marketingowej w obszarze usBug hotelarskich. Wskazane jest zastosowanie metod aktywizujcych Dominujcymi metodami powinny sta si takie metody, jak: dyskusja, gry symulacyjne, dydaktyczne i decyzyjne, metoda sytuacyjna, studium przypadkw, burza mzgw , metoda projektw. Wskazane jest organizowanie wycieczek oraz prezentowanie filmw dydaktycznych. Odpowiedni dobr metod pozwoli na doskonalenie umiejtno[ci przydatnych nie tylko podczas lekcji, ale rwnie| w codziennym |yciu: umiejtno[ci wycigania wnioskw, my[lenia analitycznego i krytycznego, Bczenia zdarzeD i faktw w zwizki przyczynowo-skutkowe, umiejtno[ci zachowania si w nowej sytuacji, komunikatywno[ci, kreatywno[ci oraz prowadzenia dyskusji. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: grupowej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Do oceny osigni edukacyjnych proponuje si zastosowanie nastpujcych kryteriw: " biegBo[ posBugiwania si specjalistyczn terminologi, - umiejtno[ pozyskiwania i korzystanie z r|norodnych zrdeB informacji, - wBa[ciw selekcj tych informacji, " umiejtno[ analizowania i interpretowania oraz Bczenia zdarzeD i faktw w zwizki przyczynowo-skutkowe. Do sprawdzania efektw ksztaBcenia wskazany jest test osigni szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) skBadajcy si z zadaD typu: wyboru wielokrotnego, na dobieranie, uzupeBnianie luk oraz prawda faBsz. Jako uzupeBnienie proponuje si prace pisemne np. analiza studium przypadku, wypowiedzi ustne w formie krtkiej prezentacji, wykonane grupowo projekty, prac na zajciach, zadania domowe. Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania., dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do mo|liwo[ci ucznia. 6.2 Strategie dziaBaD marketingowych przedsibiorstwa hotelarskiegoUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi:Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB ksztaBceniaPKZ(T.f)(6)1 wskaza przesBanki stosowania orientacji rynkowej w dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego;PBPodstawowe orientacje dziaBalno[ci przedsibiorstw. Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsibiorstwie hotelarskim. Marketing-mix w usBugach hotelarskich. Struktura usBugi hotelarskiej jako produktu. Aspekty jako[ci usBug hotelarskich. Strategie produktowo-rynkowe. Strategie cenowe. KanaBy dystrybucji usBug hotelarskich. Strategie dystrybucji usBug hotelarskich. Reklama usBug hotelarskich. Promocja sprzeda|y usBug hotelarskich. Public relations jako [rodek komunikacji przedsibiorstwa z rynkiem. Sprzeda| osobista. Strategie promocji w procesie komunikacji rynkowej. Marketing bezpo[redni.PDG(10)1. rozr|ni elementy planu marketingowegoPBPDG(10)2. uzasadni celowo[ sporzdzania planu marketingowego przez przedsibiorstwo hotelarskiePCPDG(10)3. skonstruowa uproszczony plan marketingowy obiektu hotelarskiegoPCPDG(10)4. rozr|ni strategie dziaBania przedsibiorstwPBPDG(10)5. zidentyfikowa dziaBania w ramach strategii produktu, ceny i dystrybucji, promocji i personelu usBug hotelarskichPBPDG(10)6. okre[li czynniki wyboru i realizacji strategii marketingowejPBPKZ(T.f)(6)2. zidentyfikowa podstawowe zasady marketingu usBug;PBPKZ(T.f)(6)3. scharakteryzowa elementy marketingu-mix w usBugach hotelarskich;PCT.11.1(2)2. dobra elementy oferty zgodnie z potrzebami odbiorcw;PBT.11.1(2)3. wymieni kryteria oceny jako[ci usBug;PAT.11.1(3)1. okre[li zasady komunikacji marketingowej;PBT.11.1(3)2. rozpozna struktur narzdzi promocji usBug hotelarskich;PBT.11.1(3)3. dobra [rodki promocji do celu promocji, rodzaju produktu oraz adresataPCT.11.2(5)1. wyja[ni zasady odpBatno[ci za usBugi dodatkowe;PBT.11.2(5)2. okre[li relacje pomidzy cen a jako[ci oferowanych usBug dodatkowych;PCKPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaDKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaDKPS(4)2. podejmowa nowe wyzwaniaKPS(4)3. wykaza si otwarto[ci na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracyKPS(6)1. przejawia gotowo[ do cigBego uczenia si i doskonalenia zawodowegoKPS(6)2. wykorzysta r|ne zrdBa informacji w celu doskonalenia umiejtno[ci zawodowychPlanowane zadania 1.Strategia produktu - Problem do rozwizania Hotel zlokalizowany w centrum du|ego miasta nie ma parkingu - dyskusja Burza mzgw lub jej modyfikacja metoda 635 Burza mzgw Uczniowie dyskutujc na forum klasy proponuj r|ne sposoby rozwizania problemu. W trakcie dyskusji mo|na zgBasza wszystkie pomysBy i rozwizania. PomysBy te nie mog by oceniane, ani komentowane. Metoda 635 Nauczyciel dzieli zespB na sze[cioosobowe grupy (6), rozdaje plansz zawierajc sze[ razy po trzy pola (3) stanowice miejsce do zapisywania pomysBw; ka|dy czBonek grupy otrzymuje jedn plansz, na ktrej wypeBnia pierwszy wiersz czyli zapisuje trzy pomysBy i przekazuje plansz zgodnie z ruchem wskazwek zegara do nastpnego czBonka grupy. W tak ustalony sposb ka|da plansza przekazywana jest piciokrotnie (5), a| wrci w caBo[ci wypeBniona do pierwotnego wBa[ciciela. W ten sposb mo|na zgromadzi 108 zapisw, o ile |aden si nie powtrzy. Tak zgromadzony materiaB podlega dyskusji i koDcowemu opracowaniu rozwizania problemu. Mo|na zastosowa modyfikacje tej techniki proponujc nie 3, lecz inn liczb pomysBw lub zmieniajc liczb uczniw w grupie. 2. Znaczenie wBasnej strony www hotelu gra dydaktyczna Poker kryterialny PodziaB klasy na grupy. Ka|da grupa otrzymuje wcze[niej przygotowany plakat z zapisanym standardem w [rodku oraz 12 kart do gry. Uczniowie rozkBadaj karty na r|nych obszarach w zale|no[ci od ich wa|no[ci. Je[li pole ju| jest zajte, a uczeD uwa|a, |e jego karta tam powinna si znalez, negocjuje z grup podajc swoje argumenty. Je[li grupa zaakceptuje ukBada swoj, a inn zabiera ten uczeD, ktry j wcze[niej poBo|yB. Gdy wszystkie karty uczniw zostaj uBo|one nastpuje porwnywanie wynikw z poszczeglnych grup.Warunki osigania efektw ksztaBcenia w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia z dziaBu programowego "Strategie dziaBaD marketingowych przedsibiorstwa hotelarskiego" powinny by prowadzone w pracowni obsBugi, w ktrej powinny by zorganizowane stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) zdostpem do Internetu, zdrukark sieciow ize skanerem. , Zrodki dydaktyczne MateriaBy multimedialne dotyczce funkcjonowania obiektu [wiadczcego usBugi hotelarskie. Pomoce wizualne, plansze, przezrocza i filmy dydaktyczne MateriaBy informacyjno-reklamowe przedsibiorstw hotelarskich : foldery, oferty usBug, katalogi. Czasopisma bran|owe. Zestawy wiczeD, instrukcje lub teksty przewodnie do wiczeD. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osignicia efekty ksztaBcenia przygotowuj ucznia do wykonywania zadaD zawodowych technika hotelarstwa, gBwnie poprzez poznanie i zrozumienie podstawowych dziaBaD marketingowych przedsibiorstwa hotelarskiego. . Dominujcymi metodami ksztaBcenia powinny sta si takie metody, jak: dyskusja, gry symulacyjne, dydaktyczne i decyzyjne, metoda sytuacyjna, studium przypadkw, burza mzgw , metoda projektw. Wskazane jest organizowanie wycieczek oraz prezentowanie filmw dydaktycznych.. Proponowane metody i techniki nauczania wpByn rwnie| na rozwj innych kompetencji kluczowych, okre[lonych w podstawie programowej, takich jak: rozwj osobowo[ci ucznia, rozwj jego aktywno[ci poznawczej, samoksztaBcenie, poznawanie samego siebie czy wreszcie korzystanie z r|nych zrdeB informacji. Formy organizacyjne Stosowanie aktywizujcych metod nauczania wymaga r|nego stopnia aktywno[ci uczniw. Formy organizacyjne pracy uczniw powinny by zr|nicowane: obejmowa jednolit prac caBej grupy, jednolit lub zr|nicowan prac mniejszych zespoBw oraz zr|nicowan prac indywidualn. Zajcia powinny by realizowane w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Oceniajc opanowanie poszczeglnych umiejtno[ci okre[lonych w efektach ksztaBcenia nale|y posBu|y si nastpujcymi kryteriami: " biegBo[ posBugiwania si specjalistyczn terminologi, - umiejtno[ pozyskiwania i korzystanie z r|norodnych zrdeB informacji, - wBa[ciw selekcj tych informacji, - kreatywno[ w podejmowanych dziaBaniach, " umiejtno[ interpretowania, analizowania, Bczenia zdarzeD i faktw w zwizki przyczynowo-skutkowe. Do sprawdzania efektw ksztaBcenia wskazany jest test osigni szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) skBadajcy si z zadaD typu: wyboru wielokrotnego, na dobieranie, uzupeBnianie luk oraz prawda faBsz. Jako uzupeBnienie proponuje si prace pisemne np. analiza studium przypadku, wypowiedzi ustne w formie krtkiej prezentacji, wykonane grupowo projekty, prac na zajciach, zadania domowe.Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania., dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do mo|liwo[ci ucznia. Podstawy dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego 7.1. Podstawy organizacyjno-prawne dziaBalno[ci gospodarczej w hotelarstwie 7.2. Funkcjonowanie przedsibiorstwa hotelarskiego 7.1. Podstawy organizacyjno-prawne dziaBalno[ci gospodarczej w hotelarstwieUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi:Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB ksztaBceniaBHP(2)1. wskaza instytucje oraz sBu|by dziaBajce w zakresie ochrony pracy i ochrony [rodowiska w Polsce; PBPodstawowe pojcia zwizane z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej: potrzeby, dobra i usBugi, czynniki wytwrcze, proces gospodarowania. Mechanizm rynkowy. Mierniki aktywno[ci gospodarczej. Formy organizacyjno-prawne dziaBalno[ci gospodarczej. Reglamentacja dziaBalno[ci gospodarczej. Dokumentacja dotyczca podejmowania dziaBalno[ci gospodarczej. Obowizki pracodawcy w zakresie bezpieczeDstwa i higieny pracy i ppo|. Przepisy prawne dotyczce zabezpieczenia przeciwpo|arowego oraz bezpieczeDstwa i higieny pracy. Przepisy prawne zwizane z bezpieczeDstwem |ywno[ci system HACCP. Przepisy ochrony [rodowiska. BHP(2)2. zidentyfikowa podstawowe przepisy dotyczce prawnej ochrony pracy i ochrony [rodowiska w Polsce;PBBHP(2)3. scharakteryzowa zadania organw administracji rzdowej i instytucji dziaBajcych w zakresie ochrony pracy i ochrony [rodowiska w Polsce;PCPDG(1)1. rozr|ni motywy i cele gospodarowania;PBPDG(1)2. zastosowa pojcia z zakresu dziaBania mechanizmu rynkowego;PCPDG(1)3. scharakteryzowa formy prawno-organizacyjneprzedsibiorstw; PCPDG(1)4. okre[li istot Polskiej Klasyfikacji DziaBalno[ci;PBPDG(1)5. rozr|ni podstawowe kategorie makroekonomiczne: PKB, bezrobocie, inflacja;PBPDG(2)1. zidentyfikowa przepisy prawa i obowizki pracodawcy okre[lone w Kodeksie pracy;;PBPDG(2)2. dokona analizy przepisw prawa pracy w zakresie zatrudnienia;PCPDG(2)6. zidentyfikowa przepisy prawa podatkowego;PBPDG(3)1. wskazaograniczenia w swobodzie wykonywania dziaBalno[ci gospodarczej;PBPDG(3)2. zidentyfikowa przepisy prawne regulujce stosunki gospodarcze Bczce producentw, po[rednikw i konsumentw;PBPDG(7)1. dobra form organizacyjno-prawn do prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej w hotelarstwie;PCPDG(7)2. wskaza wymagania prawne dotyczce uruchomienia obiektu [wiadczcego usBugi hotelarskie;PBPDG(7)3. wymieni etapy zakBadania przedsibiorstwa hotelarskiego; PAPKZ(T.f)(9)1. wymieni akty prawne regulujce [wiadczenie usBug hotelarskich;PAPKZ(T.f)(9)2. scharakteryzowa zakres obowizkw przedsibiorstw hotelarskich w zakresie speBniania wymagaD ochrony pracy i ochrony [rodowiska;PCKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaD;KPS(4)1. analizowa zmiany zachodzce w bran|y;KPS(4)2. podejmowa nowe wyzwania;KPS(6)1. przejawia gotowo[ do cigBego uczenia si i doskonalenia zawodowego;Planowane zadania 1.WBasna firma od pomysBu do rejestracji - Metoda linii czasu. Uczniowie w grupach pracuj z materiaBami zrdBowymi, wybieraj istotne wydarzenia i umieszczaj je w ujciu chronologicznym na linii czasu, a nastpnie dokonuj ich opisu i prezentacji w wybranej przez siebie formie. 2.Biznes plan przedsibiorstwa hotelarskiego - Metoda projektw. Uczniowie pracuj w 4-6 osobowych grupach, ktre realizuj ten sam temat. Zadaniem uczniw jest zebranie i opracowanie materiaBw umo|liwiajcych przygotowanie planu dziaBania maBego przedsibiorstwa. Przygotowany materiaB powinien zawiera opis przedsiwzicia, charakterystyk firmy, analiz rynku, profil dziaBalno[ci, plan marketingowy i finansowy, zasoby kadrowe i materialne. Projekt powinien by zadany w formie pisemnego kontraktu. PeBny kontrakt powinien zawiera: temat projektu, plan pracy, zadania dla poszczeglnych czBonkw grupy, okre[lony sposb realizacji, pomoce fachowe np. literatur, ustalony termin ukoDczenia, sposb prezentacji, kryteria oceny projektu. Podczas pracy nad projektem uczniowie powinni kontaktowa si z nauczycielem, celem wyja[nienia swoich wtpliwo[ci, czy te| korekty ewentualnych pomyBek. Na zakoDczenie uczniowie przedstawiaj rezultaty swojej pracy na forum klasy. 3.Zrodki ochrony przeciwpo|arowej - Wycieczka do Sta|y Po|arnej. Uczniowie uczestnicz w wycieczce do wybranej jednostki stra|y po|arnej. Przed realizacj wycieczki nale|y przygotowa merytoryczne uczniw do tematu wycieczki i zaplanowanych efektw szczegBowych.Warunki osigania efektw ksztaBcenia w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia z dziaBu programowego Podstawy organizacyjno-prawne dziaBalno[ci gospodarczej w hotelarstwie powinny by prowadzone w pracowni obsBugi, w ktrej powinny by zorganizowane stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) zdostpem do Internetu, zdrukark sieciow ize skanerem. Zrodki dydaktyczne Zbiory przepisw prawnych: kodeks cywilny, kodeks spBek handlowych, kodeks pracy, ustawy i rozporzdzenia dotyczce podejmowania dziaBalno[ci gospodarczej w hotelarstwie. Wzory umw, wnioskw, deklaracji, formularzy, instrukcje BHP, ppo|. Filmy i plansze dydaktyczne. Zestawy wiczeD, instrukcje lub teksty przewodnie do wiczeD. Ze wzgldu na zmiany zachodzce w gospodarce niezbdne jest systematyczne aktualizowanie tre[ci programowych i zestaww pomocy dydaktycznych dotyczcych podejmowania i prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej. Zalecane metody dydaktyczne W dziale "Podstawy organizacyjno-prawne dziaBalno[ci gospodarczej w hotelarstwie" zaleca si stosowanie metod aktywizujcych, gBwnie metody projektw . Wskazane jest tak|e czerpanie pomysBw i wiczeD z r|nych metod i tworzenie wBasnej eklektycznej metody nauczania, ktra skuteczna bdzie w pracy z dan grup uczniw. Zaplanowane do osignicia efekty ksztaBcenia przygotuj ucznia do wykonywania zadaD zawodowych technika hotelarstwa, gBwnie wyksztaBcenie umiejtno[ci interpretowania i stosowania przepisw dotyczcych podejmowania dziaBalno[ci gospodarczej z uwzgldnieniem specyfiki sektora usBug hotelarskich.. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: indywidualnej lub grupowej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia W kontroli i ocenie osigni nale|y szczeglnie uwzgldni umiejtno[ci: analizowania zjawisk gospodarczych i ich wpBywu na kondycj gospodarki, analizowania i wBa[ciwej interpretacji przepisw prawa dotyczcych podejmowania dziaBalno[ci gospodarczej, prawidBowego sporzdzanie dokumentw, aktualizowania informacji. Do sprawdzania efektw ksztaBcenia wskazany jest test osigni szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) skBadajcy si z zadaD typu: wyboru wielokrotnego, na dobieranie, uzupeBnianie luk oraz prawda faBsz. Jako uzupeBnienie proponuje si prace pisemne np. analiza studium przypadku, wypowiedzi ustne w formie krtkiej prezentacji, wykonane grupowo projekty, prac na zajciach - sporzdzanie pism i wypeBnianie formularzy, zadania domowe.Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania., dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do mo|liwo[ci ucznia. 7.2. Funkcjonowanie przedsibiorstwa hotelarskiegoUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi:Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB ksztaBceniaBHP(3)1. wymieni prawa i obowizki pracownika w zakresie bezpieczeDstwa i higieny pracy;PBKlasyfikacja kosztw w przedsibiorstwie hotelarskim. yrdBa przychodw. Prg rentowno[[ciowa PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42 PAGE \*Arabic 42ci. Elementy wyniku finansowego. yrdBa i formy pozyskiwania kapitaBu. Opodatkowanie dziaBalno[ci gospodarczej. Zakres ubezpieczeD spoBecznych. Ubezpieczenia gospodarcze. Rodzaje umw cywilnoprawnych w dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego. Ochrona danych osobowych. Prawo autorskie w dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego. Pracownicy przedsibiorstwa hotelarskiego. Dokumentacja zwizana z zatrudnieniem. Czas pracy. Wynagrodzenie za prac. Urlopy pracownicze. Umowa hotelowa. Konwencja o odpowiedzialno[ci osb utrzymujcych hotele za rzeczy wniesione przez go[ci hotelowych. Prawa i obowizki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeDstwa i higieny pracy w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie BHP (3)2. wymieni obowizki pracodawcy w zakresie bezpieczeDstwa i higieny pracy;PBBHP(3)3. okre[li konsekwencje wynikajce z nieprzestrzegania praw i obowizkw pracownika w zakresie bezpieczeDstwa i higieny pracy;PBPDG(2)3. sporzdzi dokumenty dotyczce zatrudnienia;PCPDG (2)4. okre[li wpByw przestrzegania praw i obowizkw pracownika na dziaBalno[ przedsibiorstwa hotelarskiego;PCPDG(2)5. wyja[ni znaczenie przepisw o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego w dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego;PCPDG(3)3. scharakteryzowa obowizki przedsibiorstwa wynikajce z przepisw podatkowych; PCPDG(3)4. posBu|y si podstawowymi przepisami prawa w zakresie ubezpieczeD spoBecznych i gospodarczych;PCPDG(3)5. okre[li czynniki majce wpByw na stosowane w dziaBalno[ci gospodarczej formy rozliczeD pieni|nych;PBPDG(7)4. sporzdzi dokumenty niezbdne do uruchomienia i prowadzenia przedsibiorstwa hotelarskiego; PCPDG(7)5. opracowa biznesplan dla maBego przedsibiorstwa hotelarskiego; PCPDG(11)1. wskaza skBadniki kosztw i przychodw w dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego;PBPDG(11)2. okre[li wpByw kosztw na wynik finansowy przedsibiorstwa hotelarskiego;PCPDG(11)3. dokona analizy progu rentowno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego;PCPDG(11)4. wskazazrdBa finansowania dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego;PBPKZ(T.f)(9)3. scharakteryzowa umow hotelow;PCPKZ(T.f)(9)4. scharakteryzowa zasady i zakres odpowiedzialno[ci cywilnej hotelarzy; PCPKZ(T.f)(9)5. okre[li wymagania higieniczno-sanitarne obowizujce w przedsibiorstwie hotelarskim;PBKPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaD;KPS(4)3. wykaza si otwarto[ci na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;KPS(6)2. wykorzysta r|ne zrdBa informacji w celu doskonalenia umiejtno[ci zawodowych;KPS(7)1. przyjmowa odpowiedzialno[ za powierzone informacje zawodoweKPS(7)2. respektowa zasady dotyczce przestrzegania tajemnicy zawodowej KPS(7)3. okre[li konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowejKPS(8)1. oceni ryzyko podejmowanych dziaBaDKPS(8)2. przyj na siebie odpowiedzialno[ za podejmowane dziaBaniaKPS(8)3. wyciga wnioski z podejmowanych dziaBaDPlanowane zadania 1.Charakterystyka spBek. Gra dydaktyczna Puzzle inaczej zwana metod Stolikw ekspertw lub JIGSAW Klasa zostaje podzielona na tyle grup na ile fragmentw podzielimy materiaB. Ka|dy czBonek grupy otrzymuje swoj cz[ do nauczenia si, a grupa wsplnie opanowuje caBo[ materiaBu dotyczc spBek. Kolejnym etapem jest spotkanie w grupach ekspertw uczniw opracowujcych to samo zagadnienie. Pozwala to uporzdkowa zdobyt wiedz, wyja[ni powstaBe wtpliwo[ci i wybra najlepsz form przekazu. Nastpnie uczniowie powracaj do macierzystych grup i wzajemnie ucz si aby opanowa caBo[ materiaBu. Poprzez np. zadawanie pytaD przygotowanych przez nauczyciela lub uczniw sprawdza si stopieD opanowania caBo[ci materiaBu. Uczniowie pozostaj w nowych zespoBach lub wracaj do zespoBw pierwotnych wsplnie tworzc opis lub plakat zawierajcy poznane tre[ci. 2.Wybr formy opodatkowania. Metoda Dyskusja wielokrotna Dyskusja wielokrotna przebiega w trzech fazach. Faza I i III ma charakter plenarny, faza II odpowiada pracy w grupach. Nauczyciel dzieli klas na grupy, ktre wybieraj swoich liderw. Po dyskusji w grupie nastpuje prezentacja wynikw dyskusji w grupach przez liderw. Liderzy podaj uzgodniony w grupie wybr optymalnego rozwizania wraz z jego uzasadnieniem. 3.Dokumenty zwizane z nawizaniem stosunku pracy Metoda tekstu przewodniego. Nauczyciel okre[la zadanie do wykonania i zestaw informacji, formularzy oraz materiaBw (Kodeks pracy, podrcznik)potrzebnych do realizacji wiczeD. Uczniowie wykonuj zadanie samodzielnie, majc do pomocy tzw. teksty przewodnie, zawierajce pytania prowadzce, okre[lone ramy czasowe i organizacyjne lub wykonuj jak[ cz[ zadania - wspomagani przez nauczyciela. Tekst przewodni kolejno w punktach podaje jakie dokumenty powinni wypeBni uczniowie i w jakim czasie. Rol nauczyciela jest pomaganie uczniom, je[li pojawi si jakie[ trudno[ci, wyja[nienie ewentualnych wtpliwo[ci. Warunki osigania efektw ksztaBcenia w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia z dziaBu programowego Funkcjonowanie przedsibiorstwa hotelarskiego powinny by prowadzone w pracowni obsBugi, w ktrej powinny by zorganizowane stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) zdostpem do Internetu, zdrukark sieciow ize skanerem. Zrodki dydaktyczne Zbiory przepisw prawnych: kodeks cywilny, kodeks spBek handlowych, kodeks pracy, ustawy i rozporzdzenia dotyczce podejmowania dziaBalno[ci gospodarczej w hotelarstwie. Wzory umw, wnioskw, deklaracji, formularzy, instrukcje BHP, ppo|. Filmy i plansze dydaktyczne. Zestawy wiczeD, instrukcje lub teksty przewodnie do wiczeD. Ze wzgldu na zmiany zachodzce w gospodarce niezbdne jest systematyczne aktualizowanie tre[ci programowych i zestaww pomocy dydaktycznych dotyczcych podejmowania i prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej. Zalecane metody dydaktyczne W dziale Funkcjonowanie przedsibiorstwa hotelarskiego zaleca si stosowanie metod aktywizujcych, np.: gier dydaktycznych, metody tekstu przewodniego i dyskusji. Zalecane jest czerpania pomysBw i wiczeD z r|nych metod i tworzenie wBasnej eklektycznej metody nauczania, ktra skuteczna bdzie w pracy z dan grup uczniw. Zaplanowane do osignicia efekty ksztaBcenia przygotuj ucznia do wykonywania zadaD zawodowych technika hotelarstwa, gBwnie wyksztaBcenie umiejtno[ci interpretowania i stosowania przepisw dotyczcych funkcjonowania przedsibiorstwa hotelarskiego na rynku.. Przygotowane przez nauczyciela wiczenia powinny umo|liwia ksztaBtowanie umiejtno[ci obliczania miar i wskaznikw oraz sporzdzania dokumentacji. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: grupowej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia W kontroli i ocenie osigni nale|y szczeglnie uwzgldni umiejtno[ci: analizowania zjawisk gospodarczych i ich wpBywy na kondycj przedsibiorstwa hotelarskiego, analizowania i wBa[ciwej interpretacji przepisw prawa, prawidBowego sporzdzanie dokumentw, korzystania z aktualnych informacji. Do sprawdzania efektw ksztaBcenia wskazany jest test osigni szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) skBadajcy si z zadaD typu: wyboru wielokrotnego, na dobieranie, uzupeBnianie luk oraz prawda faBsz. Jako uzupeBnienie proponuje si prace pisemne np. analiza studium przypadku, wypowiedzi ustne w formie krtkiej prezentacji, wykonane grupowo projekty, prac na zajciach - sporzdzanie pism i wypeBnianie formularzy, zadania domowe. Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania., dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do mo|liwo[ci ucznia. Jzyk obcy w hotelarstwie 8.1. Rezerwacja usBug hotelarskich 8.2. ObsBuga go[ci w recepcji 8.3. Realizacja usBug hotelarskich 8.1. Rezerwacja usBug hotelarskichUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi:Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB ksztaBceniaJOZ(1)1. posBu|y si specjalistycznym sBownictwem stosowanym w dziaBalno[ci hotelarskiej PCRodzaje obiektw hotelarskich i ich kategorie. Piony funkcjonalne i stanowiska pracy w hotelu. Podstawowe i dodatkowe usBugi hotelarskie. Typy jednostek mieszkalnych i ich wyposa|enie. Rodzaje rezerwacji. Zakres informacji niezbdnych do przyjcia rezerwacji. Dokumentacja dotyczca rezerwacji. Potwierdzenie i odmowa przyjcia rezerwacji. JOZ(1)2. ustali zakres zamwionych usBug na podstawie wysBuchanego dialogu dotyczcego rezerwacji;PCJOZ(1)3. wyrazi opini na temat oczekiwaD go[ci wynikajcych z pisemnego zamwienia usBug;PCJOZ(2)1. przyj telefoniczn rezerwacj usBug;PCJOZ(2)2. dobra oferty do potrzeb go[ci-;PCJOZ(3)1.ustali zakres zamwionych usBug na podstawie pisemnej rezerwacji;PBJOZ(3)2.zarezerwowa usBugi dla go[ci indywidualnych i grup zgodnie z proceduramiPCJOZ(4)1. przedstawi ofert usBugow obiektu hotelarskiego; PCJOZ(4)2. potwierdzi pisemnie rezerwacj usBug; PCJOZ(4)3. przygotowa zaproszenie do skorzystania z usBug hotelowych;PCJOZ(5)4. skorzysta z obcojzycznych portali rezerwacyjnych;PCKPS(1)1. stosowa zasady kultury osobistejKPS(1)2. stosowa zasady etyki zawodowejKPS(6)1. przejawia gotowo[ do cigBego uczenia si i doskonalenia zawodowegoKPS(6)2. wykorzysta r|ne zrdBa informacji w celu doskonalenia umiejtno[ci zawodowychPlanowane zadania UsBugi [wiadczone w hotelu - Wykonywanie wiczeD leksykalno-gramatycznych. Uczniowie pracujc w grupach 3-4 osobowych ustalaj zakres usBug oferowanych przez hotel na podstawie zawartych w katalogach turystycznych piktogramw hotelowych. Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem, a nastpnie prezentacja rezultatw na forum klasy. Telefoniczna rezerwacja usBug hotelarskich - Wykonywanie wiczeD weryfikujcych rozumienie tekstu ze sBuchu. WysBuchanie nagrania ze zrozumieniem. Zadaniem uczniw jest zapisanie informacji umo|liwiajcych przyjcie rezerwacji na podstawie odsBuchanego dialogu - rozmowy telefonicznej dotyczcej rezerwacji usBug w hotelu. Praca wykonywana jest indywidualnie, nastpnie zostaje zaprezentowana grupie, nastpuje jej weryfikacja i ustalenie zakresu zamwionych usBug. Pisemna rezerwacja usBug - wiczenie: wiem/zgaduj/sprawdzam w sBowniku Nauczyciel rozdaje przygotowany tekst zamwienia usBug hotelarskich skierowanego do hotelu. Uczniowie pracuj indywidualnie i podkre[laj w tek[cie znane wyrazy i wyra|enia lini prost, lini falist te, ktrych znaczenia domy[laj si z kontekstu, znakiem zapytania stawiaj przy tych, ktrych znaczenie musz sprawdzi w sBowniku ; nastpnie pracujc w parach, uczniowie porwnuj odpowiedzi i podaj znaczenia wyrazw i wyra|eD bez u|ycia sBownika; na zakoDczenie sprawdzaj znaczenia najtrudniejszych wyrazw i wyra|eD w sBowniku.Warunki osigania efektw ksztaBcenia w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia z jzyka obcego w hotelarstwie powinny by prowadzone w pracowni obsBugi, w ktrej powinny by zorganizowane stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) zdostpem do Internetu, zdrukark sieciow ize skanerem. Zrodki dydaktyczne MateriaBy multimedialne dotyczce pracy w obiekcie hotelarskim. Pomoce wizualne. Schemat organizacyjny obiektu hotelarskiego. MateriaBy promocyjne: foldery, oferty usBug, katalogi. Czasopisma bran|owe. SBowniki bran|owe. Zestawy wiczeD, instrukcje lub teksty przewodnie do wiczeD. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osignicia efekty ksztaBcenia przygotuj ucznia do wykonywania zadaD zawodowych technika hotelarstwa, gBwnie poprzez poznanie i utrwalenie podstawowej terminologii z obszaru hotelarstwa, , Bczenia wyrazw w zwizki frazeologiczne oraz tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczcych rezerwacji usBug hotelarskich, wymagajcych zastosowania poznanego sBownictwa.. Dominujc metod powinna by metoda wiczeD polegajcych na: stosowaniu pomocy audio i wizualnych do prezentowania i wiczenia sBownictwa, odgadywaniu znaczenia wyrazu na podstawie kontekstu, tematycznym porzdkowaniu wyrazw, znajdowaniu niepasujcego do reszty sBowa, uzupeBnianiu luk, dobieraniu wyrazu pasujcego do kontekstu, dopasowywaniu wyrazw do ilustracji/synonimw/antonimw/definicji, znajdowaniu i poprawianiu bBdw. Preferowane metody prowadzenia zaj dydaktycznych to: dyskusja, burza mzgw, inscenizacja. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: indywidualnej lub grupowej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Oceniajc opanowanie poszczeglnych umiejtno[ci okre[lonych w efektach ksztaBcenia nale|y posBu|y si nastpujcymi kryteriami: " biegBo[ posBugiwania si jzykiem obcym z u|yciem leksyki z zakresu terminologii bran|owej, " umiejtno[ komunikowania si w celu uzyskania i udzielania informacji, prawidBowej reakcji na wypowiedz go[cia z u|yciem leksyki dotyczcej usBug hotelarskich, " percepcja tekstu sBuchanego dotyczcego rezerwacji usBug hotelarskich, " percepcja tekstu pisanego: zapytaD ofertowych, zamwieD, prospektw, katalogw hoteli, " poprawno[ fonetyczna, " poprawno[ gramatyczna. StopieD opanowania leksyki i poprawno[ struktur leksykalno-gramatycznych nale|y sprawdza w symulowanych sytuacjach dialogowych w wykonaniu uczniw. Sprawdzanie efektw ksztaBcenia powinno obejmowa nastpujce metody: sprawdzian nauczycielski dotyczcy zagadnieD leksykalnych i gramatycznych oraz poszczeglnych umiejtno[ci jzykowych (sBuchania, mwienia, czytania, pisania), wypowiedz ustna (np. krtka wypowiedz, prezentacja, reakcja w sytuacjach kontaktw z zamawiajcymi usBugi, opis materiaBu wizualnego), wypowiedzi pisemne (np. potwierdzenie rezerwacji, zmiana warunkw rezerwacji, odmowa przyjcia rezerwacji, zaproszenie do skorzystania z usBug hotelu), praca na zajciach, zadania domowe.Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania., dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do mo|liwo[ci ucznia. 8.2 ObsBuga go[ci w recepcjiUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi:Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB ksztaBceniaJOZ(1)4. obsBu|y go[cia w jzyku obcym zgodnie z jego oczekiwaniamiPC-Regulamin hotelowy. Zameldowanie go[cia indywidualnego. Zameldowanie grupy go[ci. Formy grzeczno[ciowe w obsBudze go[cia. ObsBuga baga|owa go[ci hotelowych. Zlecenia go[ci: budzenie, depozyt . Informacja turystyczna. Elementy procedury check-out. Dokumentacja dotyczca kompleksowej obsBugi go[cia w recepcjiJOZ(2)3 zastosowa zwroty grzeczno[ciowe w jzyku obcym;PCJOZ(2)4. wskaza go[ciom drog wewntrz obiektu hotelarskiego;PBJOZ(3)3. zinterpretowa teksty sBu|bowe dotyczce procedur [wiadczenia usBug hotelarskich w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskiePCJOZ(3)4. zinterpretowa zapisy regulaminu hotelowego; PCJOZ(3)5. odszuka i odczyta potrzebn informacj w przewodniku, katalogu, informatorze;PCJOZ(4)4. przygotowa list powitalny dla go[cia;PCJOZ(4)5. zameldowa go[cia hotelowego;PCJOZ(4)6. udzieli informacji dotyczcych hotelu i jego usBug, atrakcji turystycznych, lokali gastronomicznych, usBug handlowych, poBczeD komunikacyjnych; PCJOZ(4)7. wyja[ni w jzyku obcym poszczeglne pozycje w rachunku;PCJOZ(4)8. odpowiedzie na skarg wnoszon przez go[cia;PCJOZ(4)9. opracowa i wygBosi komunikat dotyczcy sytuacji nadzwyczajnej w hotelu;PCJOZ(5)3. pozyska informacje turystyczne z r|nych zrdeB;PCPlanowane zadania Informacja turystyczna - Wykonywanie wiczeD polegajcych na selektywnym wyszukiwaniu informacji w autentycznym tek[cie. Uczniowie pracujc w grupach 3-4 osobowych ustalaj warianty dostpno[ci hotelu przy wykorzystaniu r|nych [rodkw komunikacji. Zadaniem grupy jest przygotowanie informacji mo|liwej do zamieszczenia na stronie Internetowej hotelu. Procedura check-in - wiczenie wypowiedzi ustnej. Uczniowie w parach odgrywaj scenki polegajce na zastosowaniu procedury check-in. Scenki s nagrywane kamer, a nastpnie odtwarzane. Zadaniem grupy jest analiza nagranych scenek i ewentualne wskazanie bBdw, ktre pojawiBy si podczas odgrywania scenek.Warunki osigania efektw ksztaBcenia w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia z jzyka obcego zawodowego powinny by prowadzone w, pracowni obsBugi, w ktrej powinny by zorganizowane stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) zdostpem do Internetu, zdrukark sieciow ize skanerem. Zrodki dydaktyczne MateriaBy multimedialne dotyczce pracy w obiekcie hotelarskim. Pomoce wizualne. Druki hotelowe. MateriaBy informacyjne: informatory, przewodniki, foldery, oferty usBug, katalogi. Czasopisma bran|owe. SBowniki bran|owe. Zestawy wiczeD, instrukcje lub teksty przewodnie do wiczeD. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osignicia efekty ksztaBcenia przygotuj ucznia do wykonywania zadaD zawodowych w hotelowej recepcji. Proponowane s zr|nicowane metody nauczania, , nale|y planowa proces dydaktyczny w taki sposb, aby trafi do uczniw o r|nych rodzajach percepcji. Dominujc metod powinna by metoda wiczeD polegajcych na: wykorzystywaniu schematw, planw, tabel, map my[li przy prezentowaniu/wiczeniu materiaBu jzykowego (sBownictwa, gramatyki, planu wypowiedzi pisemnej, ustnej), selektywnym wyszukiwaniu informacji, stosowaniu kompilacji, porzdkowaniu akapitw, uzupeBnianiu luk, streszczaniu (pisemnym, ustnym) wysBuchanego nagrania, opisywaniu ilustracji umieszczonej w podrczniku, ogldaniu filmu z wyBczonym dzwikiem i przewidywaniu dialogu. UzupeBnieniem wiczeD powinny by metody aktywizujce, w tym gBwnie dyskusja, burza mzgw, inscenizacja i odgrywanie scenek. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: indywidualnej i grupowej zr|nicowanej,. w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Oceniajc opanowanie poszczeglnych umiejtno[ci okre[lonych w szczegBowych celach ksztaBcenia nale|y posBu|y si nastpujcymi kryteriami: " biegBo[ posBugiwania si jzykiem obcym z u|yciem leksyki z zakresu terminologii bran|owej, " umiejtno[ komunikowania si w celu uzyskania i udzielania informacji, prawidBowej reakcji na wypowiedz go[cia z u|yciem leksyki dotyczcej procedur check-in i check-out, " percepcja tekstu sBuchanego dotyczcego przekazywanych zleceD, |yczeD go[ci, " percepcja tekstu pisanego: procedur, instrukcji, informatorw, katalogw hoteli, " poprawno[ fonetyczna, " poprawno[ gramatyczna. StopieD opanowania leksyki i poprawno[ struktur leksykalno-gramatycznych nale|y sprawdza w symulowanych sytuacjach dialogowych w wykonaniu uczniw. Sprawdzanie efektw ksztaBcenia powinno obejmowa metody formalne i nieformalne takie jak: sprawdzian nauczycielski dotyczcy zagadnieD leksykalnych i gramatycznych oraz poszczeglnych umiejtno[ci jzykowych (sBuchania, mwienia, czytania, pisania), wypowiedz ustna (np. krtka wypowiedz, prezentacja, reakcja w sytuacjach kontaktw z go[ciem hotelowym, opis materiaBu wizualnego), wypowiedz pisemna (np. list powitalny dla go[cia, sporzdzenie notatki, przygotowanie wiadomo[ci dla go[cia na podstawie rozmowy telefonicznej), praca na zajciach, zadania domowe. Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania., dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do mo|liwo[ci ucznia. 8.3 Realizacja usBug hotelarskichUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi:Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB ksztaBceniaJOZ(2)5. przyj reklamacj usBugi;PCBezpieczeDstwo go[ci i ich mienia. Rzeczy zagubione i znalezione. Mini bar w pokojach hotelowych. UsBuga room-service. Typy lokali gastronomicznych i ich wyposa|enie. Sprzt, zastawa, sztuce i bielizna stoBowa stosowane na sali konsumenckiej . Zniadania w hotelu. ObsBuga konferencji. Programy wycieczek dla grup go[ci hotelowych. Dokumentacja realizacji usBug hotelarskich. Skargi i za|alenia go[ci. JOZ(2)6. przyj zamwienie od konsumenta;PBJOZ(4)10. uBo|y kart daD [niadaniowych;;PCJOZ(4)11. opracowa program imprezy turystycznej;PDJOZ(5)1. skorzysta z obcojzycznej dokumentacji technicznej;PCJOZ(5)2. dokona analizy informacji zawartych w folderach, prospektach i katalogach;PCJOZ (5)5. skorzysta z jedno- i dwujzycznych sBownikw bran|owych;PAPlanowane zadania Przyjcie zamwienia przez kelnera Praca z tekstem . Uczniowie otrzymuj karty pracy z przygotowanymi zapytaniami dotyczcymi przyjcia zamwienia przez kelnera. Zadaniem uczniw pracujcych indywidualnie jest uporzdkowanie pytaD w logicznej kolejno[ci odpowiadajcej procesowi obsBugi kelnerskiej zwizanej z przyjciem zamwienia. Skarga go[cia - Wykonywanie wiczeD weryfikujcych rozumienie tekstu ze sBuchu. WysBuchanie nagrania ze zrozumieniem. Po wysBuchaniu nagranej wypowiedzi go[cia uczniowie streszczaj tre[ skargi. Praca wykonywana jest indywidualnie, a nastpnie nastpuje weryfikacja i ustalenie przedmiotu i tre[ci skargi w grupie.Warunki osigania efektw ksztaBcenia w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia z jzyka obcego zawodowego powinny by prowadzone w pracowni obsBugi, w ktrej powinny by zorganizowane stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) zdostpem do Internetu, zdrukark sieciow ize skanerem. Zrodki dydaktyczne MateriaBy multimedialne dotyczce pracy w obiekcie hotelarskim. Pomoce wizualne. Druki hotelowe. Instrukcje obsBugi urzdzeD. MateriaBy informacyjno-promocyjne: informatory, przewodniki, foldery, oferty usBug, katalogi. Czasopisma bran|owe. SBowniki bran|owe. Zestawy wiczeD, instrukcje lub teksty przewodnie do wiczeD. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osignicia efekty ksztaBcenia przygotuj ucznia do wykonywania zadaD zawodowych w zakresie realizacji usBug hotelarskich. Proponowane s zr|nicowane metody nauczania z dominujc rol metody wiczeD polegajcych na: wykorzystywaniu schematw, planw, tabel, map my[li przy prezentowaniu/wiczeniu materiaBu jzykowego (sBownictwa, gramatyki, planu wypowiedzi pisemnej, ustnej), selektywnym wyszukiwaniu informacji, stosowaniu kompilacji, porzdkowaniu akapitw, uzupeBnianiu luk, streszczaniu (pisemnym, ustnym) wysBuchanego nagrania, opisywaniu ilustracji umieszczonej w podrczniku, ogldaniu filmu z wyBczonym dzwikiem i przewidywaniu dialogu. UzupeBnieniem wiczeD powinny by metody podajce i aktywizujce, w tym gBwnie dyskusja, burza mzgw, inscenizacja,. odgrywanie scenek, praca projektowa. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: indywidualnej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Oceniajc opanowanie poszczeglnych umiejtno[ci okre[lonych w efektach ksztaBcenia nale|y posBu|y si nastpujcymi kryteriami: " biegBo[ posBugiwania si jzykiem obcym z u|yciem leksyki z zakresu terminologii bran|owej, " umiejtno[ komunikowania si w celu uzyskania i udzielania informacji, prawidBowej reakcji na wypowiedz go[cia z u|yciem leksyki dotyczcej usBug hotelarskich, " percepcja tekstu sBuchanego dotyczcego realizacji usBug hotelarskich, " percepcja tekstu pisanego: dokumentacji technicznej, instrukcji, komunikatw, skBadanych skarg, " poprawno[ fonetyczna, " poprawno[ gramatyczna. StopieD opanowania leksyki i poprawno[ struktur leksykalno-gramatycznych nale|y sprawdza w symulowanych sytuacjach dialogowych w wykonaniu uczniw. Sprawdzanie efektw ksztaBcenia powinno obejmowa metody takie jak: sprawdzian nauczycielski dotyczcy zagadnieD leksykalnych i gramatycznych oraz poszczeglnych umiejtno[ci jzykowych (sBuchania, mwienia, czytania, pisania), wypowiedz ustna (np. krtka wypowiedz, prezentacja, reakcja w sytuacjach kontaktw z odbiorcami usBug, opis materiaBu wizualnego), wypowiedz pisemna (np. odpowiedz na skarg, menu [niadaniowe, program pobytu, program imprezy turystycznej), praca na zajciach, zadania domowe. .Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania., dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do mo|liwo[ci ucznia. Pracownia hotelarska 9.1. Kompleksowa obsBuga go[ci w recepcji 9.2. ObsBuga go[ci w jednostce mieszkalnej praca sBu|by piter 9.3. ObsBuga go[ci w zakresie usBug dodatkowych 9.1. Kompleksowa obsBuga go[ci w recepcjiUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi& .Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB nauczaniaT.11.1(6)1. wypeBni formularz rezerwacyjny;PCMiejsce i rola recepcji w schemacie organizacyjnym obiektu hotelarskiego. Zadania i techniki pracy recepcji hotelowej. Wyposa|enie techniczne recepcji. Struktura organizacyjna recepcji, obowizki pracownikw. Rezerwacja usBug czynno[ci, procedury, dokumentacja. Zameldowanie go[ci czynno[ci, procedura, dokumentacja. Opieka nad go[ciem i jego mieniem w czasie pobytu . Rozliczenie i po|egnanie go[cia czynno[ci, procedury, dokumentacja. Formy rozliczenia go[cia z obiektem. Zasady wspBpracy recepcji z innymi dziaBami obiektu. Przepisy bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony indywidualnej i zbiorowej, ochrony przeciwpo|arowej oraz wymagania ergonomii w recepcji. Zasady udzielania pierwszej pomocy.T.11.1(6)2. wprowadzi dane dotyczce rezerwacji do grafiku rezerwacji;PCT.11.1(6)3. sporzdzi i wysBa potwierdzenie przyjcia rezerwacji;PCT.11.1(7)1. uporzdkowa dane rezerwacyjne wg zakresu zamwionych usBug;PCT.11.1(7)2. przygotowa dane dotyczce zarezerwowanych usBug dla pozostaBych dziaBw obiektu hotelarskiego;PCT.11.2(3)1. dobra dokumenty do czynno[ci w procedurach check-in i check-out;PCT.11.2(3)2. sporzdzi dokumenty wystpujce w procedurze check-in;PCT.11.2(3)3. sporzdzi dokumenty wystpujce w procedurze check-out;PCT.11.2(4)1. sklasyfikowa informacje ze wzgldu na ich funkcje w obsBudze go[ci;PCT.11.2(4)2. przekaza okre[lony zasb informacji go[ciom;PCT.11.2(4)3. pozyska informacje z r|nych zrdeB;PBT.11.2(6)1. utworzy baz danych o go[ciach hotelowych;PCT.11.2(6)2. wyja[ni znaczenie bazy danych go[ci hotelowych dla funkcjonowania obiektu;PBT.11.2(9)1. sporzdzi dokumenty finansowe;PCT.11.2(9)2. zaprojektowarachunek wstpny do akceptacji przez go[cia;PCT.11.2(9)3. sporzdzi faktur VAT;PCT.11.2(9)4. zarchiwizowa dokumentacj zwizan z rozliczaniem kosztw pobytu go[ci;PBT.12.1(9)1. scharakteryzowa zasady odpowiedzialno[ci materialnej hotelarza za rzeczy wniesione do obiektu hotelarskiego przez go[ci;PCT.12.1(9)2. zastosowa zasady odpowiedzialno[ci materialnej dotyczcej mienia go[ci;PBT.12.1(9)3. okre[li zasady dokona analizy wspBdziaBania sBu|by piter z recepcj obiektu hotelarskiego w zakresie odpowiedzialno[ci materialnej za mienie go[cia oraz wyposa|enie obiektu;PCBHP(4)1. zidentyfikowa zagro|enia dla zdrowia i |ycia podczas wykonywania zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w recepcji; PBBHP(4)4. scharakteryzowa zagro|enia dla mienia go[ci oraz wyposa|enia obiektu hotelarskiego wystpujce w recepcji;PCBHP(7)1. zastosowa zasady ergonomii, przepisw bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony [rodowiska oraz ochrony przeciwpo|arowej w organizacji stanowiska pracy w recepcji;PCBHP(7)5. uzasadni sposb przygotowania stanowiska pracy do wykonywania okre[lonego zadania zawodowego w recepcji;PCBHP(8)1. dobra [rodki ochrony indywidualnej do wykonania zadaD na r|nych stanowiskach pracy w recepcji;PBBHP(8)4. zastosowa [rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas u|ytkowania urzdzeD technicznych na stanowisku pracy w recepcji;PCBHP(9)1. zastosowa zasady bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska podczas wykonywania zadaD zawodowych w recepcji;;PCBHP(9)5. uzasadni konieczno[ przestrzegania procedur obowizujcych w recepcji dotyczcych bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz ochrony [rodowiska podczas wykonywania zadaD zawodowych w recepcji;PCBHP(9)9. zastosowa procedury dotyczce u|ytkowania instalacji i urzdzeD technicznych stosowanych w recepcji;PCBHP(10)1. scharakteryzowa zasady dziaBania systemu pomocy medycznej w stanach zagro|enia zdrowia i |ycia;PCBHP(10)2. zastosowa procedury obowizujce podczas udzielania pierwszej pomocy w stanach zagro|enia zdrowia i |ycia;PCKPS(1)1. stosowa zasady kultury osobistejKPS(1)2. stosowa zasady etyki zawodowejKPS(2)1. zaproponowa sposoby rozwizywania problemwKPS(2)2. d|y wytrwale do celuKPS(2)3. zrealizowa dziaBania zgodnie z wBasnymi pomysBamiKPS(2)4. zainicjowa zmiany majce pozytywny wpByw na [rodowisko pracyKPS(5)1. przewidywa sytuacje wywoBujce stresKPS(5)2. stosowa sposoby radzenia sobie ze stresemKPS(5)3. okre[li skutki stresuKPS(7)1. przyjmowa odpowiedzialno[ za powierzone informacje zawodoweKPS(7)2. respektowa zasady dotyczce przestrzegania tajemnicy zawodowej KPS(7)3. okre[li konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowejKPS(9)1. stosowa techniki negocjacyjneKPS(9)2. zachowywa si asertywnieKPS(9)3. proponowa konstruktywne rozwizaniaOMZ(1)1. dokonywa analizy przydzielonych zadaDOMZ(1)2. zaplanowa prac zespoBuOMZ(2)1. rozpoznawa kompetencje i umiejtno[ci osb w zespoleOMZ(2)2. rozdziela zadania wedBug umiejtno[ci i kompetencji czBonkw zespoBuOMZ(3)1. mobilizowa wspBpracownikw do wykonywania zadaD OMZ(3)2. wydawa dyspozycje osobom realizujcym poszczeglne zadaniaOMZ(4)1. monitorowa jako[ wykonywanych zadaDOMZ(4)2. oceni jako[ wykonanych zadaD wedBug przyjtych kryteriwPlanowane zadania (wiczenia) WspBdziaBanie sBu|by parterowej przy przyjciu do hotelu zorganizowanej grupy turystycznej; zaplanowanie zadaD, oraz ich przydzielenie poszczeglnym pracownikom do wykonania, praktyczna obsBuga uczestnikw grupy turystycznej: rodzaje wykonywanych czynno[ci, zakres wspBpracy z pracownikami recepcji.Warunki osigania efektw ksztaBcenia, w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia edukacyjne winny by prowadzone w pracowni hotelarskiej, wktrej powinno by zorganizowane stanowisko recepcji hotelowej, wyposa|one w: lad recepcyjn, dwa komputery (poBczone sieciowo) zoprogramowaniem do obsBugi go[ci, drukark fiskaln, czytnik kart pBatniczych, aparat telefoniczny, faks, sejf depozytowy.Zrodki dydaktyczne Czasopisma bran|owe, filmy o tematyce turystyczno-hotelarskiej, prezentacje multimedialne, plansze pogldowe z zakresami czynno[ci baga|owego, portiera, windziarza, pracownika ochrony wraz ze schematami wspBdziaBania, fantom, apteczka pierwszej pomocy. Zalecane metody dydaktyczne Aby osign zaplanowane efekty ksztaBcenia zalecane metody to: pokaz, demonstracja, burza mzgw, wiczenia, dyskusje, mini projekty oraz aran|owane scenki rodzajowe. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: indywidualnej zr|nicowanej lub pracy w grupie. Zajcia powinny by realizowane w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Do oceny osigni edukacyjnych proponuje si oceny w formie testw wielokrotnego wyboru oraz oceny wykonania zleconych zadaD demonstracyjnych. Sprawdzanie efektw ksztaBcenia bdzie przeprowadzone na podstawie obserwacji wiczeD, zadaD i projektw. W ocenie nale|y uwzgldni zgodno[ wykonanych zadaD z instrukcj, zaBo|onym czasem wykonania oraz precyzj wykonania.Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: Dostosowanie [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb i mo|liwo[ci indywidualnych ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania. 9.2. ObsBuga go[ci w jednostce mieszkalnej praca sBu|by piterUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi& .Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB nauczaniaT.12.1(4)1. rozr|ni prace porzdkowe w obiekcie hotelarskim;PBStruktura hotelowej sBu|by piter. Zadania dziaBu sBu|by piter. Techniki sprztania jednostek mieszkalnych i pomieszczeD oglnodostpnych. Sprzt i [rodki do utrzymania czysto[ci. Dokumentacja dziaBu sBu|by piter. Procedury postpowania z rzeczami pozostawionymi i znalezionymi w obiekcie. Przepisy bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony indywidualnej i zbiorowej, ochrony przeciwpo|arowej oraz wymagania ergonomii w dziale sBu|by pieter. Czynniki szkodliwe dla zdrowia i |ycia czBowieka wystpujce w [rodowisku pracy w dziale sBu|by piter.T.12.1(4)2. zastosowa wBa[ciwe techniki sprztania jednostek mieszkalnych;PCT.12.1(4)3.dobra urzdzenia i sprzt oraz wBa[ciwe [rodki czysto[ci do rodzaju wykonywanych prac porzdkowych;PCT.12.1(5)1. posBu|y si sprztem do utrzymania czysto[ci; PCT.12.1(5)2.dobra i obsBu|y sprzt do utrzymania czysto[ci zgodnie z instrukcj;PCT.12.1(6)1. zastosowa odpowiednie do stopnia zabrudzenia i stosowanej technologii [rodki czysto[ci;PCT.12.1(6)2. zastosowa [rodki dezynfekcyjne zgodnie z wymogami sanitarnymi;PCT.12.1(7)1.zastosowa procedury przygotowania jednostek mieszkalnych do przyjcia go[ci;PCT.12.1(7)2. wykona czynno[ci zwizane ze sprztaniem jednostki mieszkalnej;PCT.12.1(7)3. uzupeBni wyposa|enie jednostek mieszkalnych;PCT.12.1(7)4. sprawdzi funkcjonowanie urzdzeD wchodzcych w skBad wyposa|enia jednostek mieszkalnych;PCT.12.1(8)1.zastosowa procedury do utrzymania czysto[ci w holach, korytarzach, windach;PCT.12.1(8)2.sporzdzi plan cigBego utrzymania czysto[ci i higieny w sanitariatach oglnodostpnych;PCT.12.1(10)1. zastosowa procedury postpowania z rzeczami znalezionymi w obiekcie hotelarskim;PCT.12.1(10)2.zastosowa procedur postpowania z rzeczami pozostawionymi przez go[ci;PCBHP(4)2. zidentyfikowa zagro|enia dla zdrowia i |ycia podczas wykonywania zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w sBu|bie piter;PBBHP(4)4. scharakteryzowa zagro|enia dla mienia go[ci oraz wyposa|enia obiektu hotelarskiego wystpujce w dziale sBu|by piter;PCBHP(7)2. zastosowa zasady ergonomii, przepisw bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony [rodowiska oraz ochrony przeciwpo|arowej w organizacji stanowiska pracy w dziale sBu|by piter;PDBHP(7)6. uzasadni sposb przygotowania stanowiska pracy do wykonywania okre[lonego zadania zawodowego w dziale sBu|by piter;PCBHP(8)2. dobra [rodki ochrony indywidualnej do wykonania zadaD na r|nych stanowiskach pracy w dziale sBu|by piter;PBBHP(8)5. zastosowa [rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas u|ytkowania urzdzeD technicznych na stanowisku pracy w dziale sBu|by piter;PCBHP(9)2. zastosowa zasady bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska podczas wykonywania zadaD zawodowych w dziale sBu|by piter;PCBHP(9)6. uzasadni konieczno[ przestrzegania procedur obowizujcych w obiekcie hotelarskim dotyczcych bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz ochrony [rodowiska w dziale sBu|by piter;PCBHP(9)10. zastosowa procedury dotyczce u|ytkowania instalacji i urzdzeD technicznych stosowanych w dziale sBu|by piter;PCKPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaDKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaDKPS(8)1. oceni ryzyko podejmowanych dziaBaDKPS(8)2. przyj na siebie odpowiedzialno[ za podejmowane dziaBaniaKPS(8)3. wyciga wnioski z podejmowanych dziaBaDOMZ(5)1. proponowa zmiany w organizacji pracy majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyOMZ(5)2. proponowa rozwizania techniczne majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyPlanowane zadania (wiczenia) Rozpoznaj status jednostki mieszkalnej na podstawie wydruku z systemu rezerwacyjnego oraz zaplanuj wyposa|enie wzka do pracy pokojowej w sprzt i [rodki czysto[ci. Zadanie wykonujesz w grupie 2- osobowej, korzystajc z dostpnych w pracowni [rodkw i wyposa|enia.Warunki osigania efektw ksztaBcenia, w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia edukacyjne winny by prowadzone w pracowni hotelarskiej, wktrej powinno by zorganizowana jednostka mieszkalna, wyposa|ona w: B|ko, po[ciel, bielizn po[cielow, szaf lub wnk zwieszakami, stolik nocny lub szafk, krzesBo, biurko, radio, lustro, baga|nik, wieszak na wierzchni odzie|, zestaw rcznikw iwyposa|enie dodatkowe (igielnik, torb na bielizn, [rodki higieniczne, zestaw kosmetykw hotelowych, elementy dekoracyjne, materiaBy informacyjno-reklamowe) oraz wzeB higieniczno-sanitarny, wyposa|ony w: umywalk zpBk lub blatem io[wietleniem, lustro, wann lub kabin znatryskiem, WC, pojemnik na [mieci; Ponadto wpracowni powinno znajdowa si pomieszczenie magazynowe, wyposa|one w: wzek hotelowej obsBugi piter zpeBnym zestawem, odkurzacz, rczny sprzt porzdkowy, regaB zbielizn hotelow, [rodki czysto[ci i[rodki do dezynfekcji, [rodki ochrony indywidualnej, pojemnik na [mieci, apteczk oraz instrukcje obsBugi urzdzeD. Zrodki dydaktyczne Czasopisma bran|owe, prezentacje multimedialne, plansze pogldowe z zakresami czynno[ci pokojowej wraz ze schematami wspBdziaBania z recepcj, sBu|b parterow, ochron lub sBu|bami technicznymi obiektu hotelarskiego, fantom, apteczka pierwszej pomocy. Zalecane metody dydaktyczne Aby osign zaplanowane efekty ksztaBcenia zalecane metody to: pokaz, demonstracja, burza mzgw, wiczenia z wykorzystaniem procedur, dyskusje, mini projekty oraz aran|owane scenki rodzajowe. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: grupowej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Sprawdzanie efektw ksztaBcenia bdzie przeprowadzone na podstawie prezentacji wykonanego wiczenia z wykorzystaniem procedur w oparciu o kryteria zgodno[ci z instrukcj, pBynno[ci i precyzji wykonania, sprawno[ci wykonanego wiczenia, poprawno[ci, wBa[ciwej kolejno[ci wykonywanych czynno[ci, postawy oraz zaanga|owania w trakcie wykonywanych zadaD,Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: Dostosowanie [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb i mo|liwo[ci indywidualnych ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania. 9.3.ObsBuga go[ci w zakresie usBug dodatkowychUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi& .Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB nauczaniaT.12.3(2)6. zastosowa zasady i formy przyjmowania zleceD na usBugi dodatkowe zgodnie z procedurami;PCCharakterystyka usBug dodatkowych. Zasady odpBatno[ci za usBugi dodatkowe. Elementy oferty usBug dodatkowych. Procedury [wiadczenia usBug fakultatywnych. Dokumentacja zamwieD i realizacji usBug dodatkowych. Wyposa|enie techniczne niezbdne do [wiadczenia usBug dodatkowych. Zasady przyjmowania zamwieD na usBugi dodatkowe. Zasady przygotowywania pakietw usBug. Procedury [wiadczenia usBug dodatkowych. Dokumentacja dotyczca usBug dodatkowych Przepisy bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony indywidualnej i zbiorowej, ochrony przeciwpo|arowej oraz wymagania ergonomii w dziale sBu|by piter.T.12.3(2),7. przyj zamwienie na realizacj usBug dodatkowych;PCT.12.3(2),8 zaprojektowa usBug zgodnie z funkcj obiektu hotelarskiego;PCT.12.3(3)1.przyj zamwienie od go[ci na usBug dodatkow;PCT.12.3(3)2. zaplanowa realizacj zamwienia usBug dodatkowych;PDT.12.3(3)3. zrealizowa zamwienia go[ci w zakresie usBug dodatkowych;PCT.12.3(5)1. sporzdzi dokumentacj dotyczc zamwienia na usBugi dodatkowe;;PCT.12.3(5)2. przygotowa zlecenie realizacji zamwionej usBugi;PCT.12.3(5)3. sporzdzi dokumenty dotyczce pBatno[ci za zrealizowan usBug;PCT.12.3(5)4. zarchiwizowa dokumentacj w odpowiedniej bazie danych;PC. BHP(7)4. zastosowa zasady ergonomii, przepisw bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony [rodowiska oraz ochrony przeciwpo|arowej na stanowiskach pracy zwizanych z organizacj usBug dodatkowych;PCBHP(7)8. uzasadni sposb przygotowania stanowiska pracy do wykonywania zadania zawodowego w zakresie organizacji usBug dodatkowych;PCBHP(9)4. przestrzega zasad bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska podczas wykonywania zadaD zawodowych w zakresie organizacji usBug dodatkowych;PCBHP(9)8. uzasadni konieczno[ przestrzegania procedur obowizujcych na stanowiskach pracy zwizanych z organizacj usBug dodatkowych dotyczcych bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz ochrony [rodowiskaPCBHP(9)12 zastosowa procedury dotyczce u|ytkowania instalacji i urzdzeD technicznych stosowanych na stanowiskach pracy zwizanych z organizacj usBug dodatkowych;PCKPS(10)1. doskonali swoje umiejtno[ci komunikacyjneKPS(10)2. uwzgldnia opinie i pomysBy innych czBonkw zespoBuKPS(10)3. modyfikowa dziaBania w oparciu o wsplnie wypracowane stanowiskoKPS(10)4. rozwizywa konflikty w zespoleOMZ(6)1. sBucha argumentw i wyja[nieD wspBpracownikwOMZ(6)2. argumentowa swoje decyzje w rozmowach ze wspBpracownikamiOMZ(6)3. stosowa wBa[ciwe formy komunikacji interpersonalnychPlanowane zadania (wiczenia) Porwnaj usBugi dodatkowe w kilku wybranych obiektach hotelarskich o r|nych kategoriach na podstawie materiaBw reklamowych i zaprojektuj pakiet usBug rekreacyjnych dla grupy go[ci uczestniczcych w szkoleniu. Warunki osigania efektw ksztaBcenia, w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia edukacyjne winny by prowadzone w pracowni obsBugi, wktrej powinny by zorganizowane stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) zdostpem do Internetu, zdrukark sieciow ize skanerem oraz zoprogramowaniem do obsBugi go[ci. plansze, przezrocza ifilmy dydaktyczne dotyczce usBug hotelarskich, formularze iwzory dokumentw;Zrodki dydaktyczne Czasopisma bran|owe, plansze, przezrocza i filmy dydaktyczne dotyczce usBug hotelarskich, formularze i wzory dokumentw;, prezentacje multimedialne, , plansze pogldowe z zakresami czynno[ci wraz ze schematami wspBdziaBania, , druki hotelowe. Zalecane metody dydaktyczne Aby osign zaplanowane efekty ksztaBcenia zalecane metody to: pokaz, demonstracja, burza mzgw, wiczenia praktyczne w grupach, dyskusje, mini projekty oraz aran|owane scenki. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: indywidualnej zr|nicowanej,.. w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Do oceny osigni edukacyjnych uczcych si proponuje si przeprowadzenie wiczeD. Wykonanie wiczeD praktycznych powinno by poprzedzone analiz przygotowanej instrukcji ich wykonania. Umiejtno[ci uczniw nale|y sprawdza obserwujc ich prac podczas wykonywania wiczeD uwzgldniajc posBugiwanie si wBa[ciw terminologi, merytoryczn poprawno[ wykonanych zadaD, zgodno[ z instrukcj, pBynno[ i precyzj wykonania, samodzielno[ lub wspBdziaBanie z grup podczas wykonywania wiczeD, aktywno[ oraz zaanga|owanie podczas zaj. Jako uzupeBnienie proponuje si prace pisemne np. analiza studium przypadku, wypowiedzi ustne w formie krtkiej prezentacji, prac na zajciach, zadania domowe.Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: Dostosowanie [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb i mo|liwo[ci indywidualnych ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania. Pracownia obsBugi konsumenta 10.1. Organizacja pracy i funkcjonowanie usBug gastronomicznych w obiektach hotelarskich 10.2. Zasady nakrywania do stoBu 10.3. Zniadania hotelowe 10.1. Organizacja pracy i funkcjonowanie usBug gastronomicznych w obiektach hotelarskich UszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi& .Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB nauczaniaT.12.2(1)1. zastosowa wymagania dotyczce bezpiecznych warunkw przechowania |ywno[ci;PCCharakterystyka gastronomii w obiektach [wiadczcych usBugi hotelarskie. Zakres i rodzaje usBug gastronomicznych w obiektach. hotelarskich. Stanowiska pracy w gastronomii hotelowej, obowizki pracownikw. Etyka zawodowa, wizerunek pracownika gastronomii. Urzdzenia pomocnicze, drobny sprzt stoBowy. Sprzty stoBowe do specjalnych celw. Formy podawania [niadaD. Przyjmowanie zamwieD. System HACCP i jego rola w obiekcie [wiadczcym usBugi |ywieniowe. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej. Wymagania ergonomii, przepisy bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony [rodowiska, ochrony przeciwpo|arowej w organizacji stanowiska pracy.T.12.2(1)2. zastosowa segregacj towarow zgodnie z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi;PCT.12.2(1)3. przestrzega zasad systemu HACCP podczas przechowywania |ywno[ci;PCT.12.2(1)4. monitorowa ocen jako[ciow produktw (CCP);PDT.12.2(1)5. przestrzega zasad Dobrej Praktyki Higienicznej GHP;PCT.12.2(1)6. zastosowa zasady przechowywania surowcw spo|ywczych;PCT.12.2(1)7. zastosowa zasady przechowywania potraw i napojw; PCT.12.2(6)1. zastosowa sprzt do przygotowania potraw i napojw;PCT.12.2(6)2. przygotowa nakrycia i bielizn stoBow do posiBku;PCT.12.2(9)1. rozpozna potrzeby |ywieniowe go[ci;PBT.12.2(9)2. przygotowa r|ne rodzaje [niadaD hotelowych;PCT.12.2(9)3. dostosowa formy podawania [niadaD do mo|liwo[ci obiektu hotelarskiego;PCT.12.2(9)4. poda [niadanie hotelowe do pokoju;PCT.12.2(9)5. zrealizowa zamwienie telefoniczne dotyczce [niadaD;PDT.12.2(9)6. sporzdzi dokumentacj dotyczc realizacji zamwieD na [niadanie;PCT.12.2(14)1 przewidzie skutki nieprzestrzegania przepisw sanitarno-epidemiologicznych dotyczcych sporzdzania potraw i obsBugi sprztu;PBT.12.2(14)2. przestrzega zasad Dobrej Praktyki Higienicznej(GHP);PCT.12.2(14)3 zastosowa system HACCP w obiekcie hotelarskim;PCBHP(7)3. zastosowa zasady ergonomii, przepisw bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony [rodowiska oraz ochrony przeciwpo|arowej w organizacji stanowiska pracy w gastronomii;PCBHP(7)7. uzasadni sposb przygotowania stanowiska pracy do wykonywania okre[lonego zadania zawodowego w gastronomii;PCKPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaDKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaDPlanowane zadania (wiczenia) 1.Na podstawie otrzymanej instrukcji dokonaj podziaBu go[ci gastronomii hotelowej ze wzgldu na ich potrzeby oraz opracuj charakterystyki potencjalnych grup - typw konsumentw, a nastpnie przygotuj jadBospisy dostosowane do wybranych charakterystyk konsumentw. Warunki osigania efektw ksztaBcenia, w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia edukacyjne winny by prowadzone w pracowni przygotowania iekspedycji [niadaD, wktrej powinny by zorganizowane nastpujce stanowiska: a) stanowiska mycia rk (jedno stanowisko dla dziesiciu uczniw), wyposa|one w: umywalk zinstalacj zimnej iciepBej wody, dozownik do mydBa, [rodki do dezynfekcji, rczniki papierowe; b) stanowiska obsBugi go[ci (jedno stanowisko dla trzech uczniw), wyposa|one w: stoBy ikrzesBa, pomocniki kelnerskie, bielizn izastaw stoBow, tace idrobny sprzt kelnerski oraz elementy do dekoracji stoBw; c) stanowiska sporzdzania [niadaD inapojw (jedno stanowisko dla trzech uczniw), wyposa|one w: ekspres do kawy iherbaty, naczynia idrobny sprzt kuchenny, stB stalowy lub blat roboczy, zlewozmywak dwukomorowy zinstalacj ciepBej izimnej wody; ponadto pracownia powinna by wyposa|ona w: chBodziark zzamra|ark, zmywark do naczyD, kuchni gazow lub elektryczn, kuchenk mikrofalow, podgrzewacze do potraw italerzy, wzki kelnerskie zwyposa|eniem, kosz na odpady, apteczk, instrukcje obsBugi urzdzeD. Zrodki dydaktyczne Czasopisma bran|owe, pakiet przepisw prawa dotyczcego warunkw higieniczno sanitarnych obiektw |ywienia zbiorowego, plan HACCP, , kodeks etyki hotelarza, filmy o tematyce hotelarsko- gastronomicznej, prezentacje multimedialne, , plansze pogldowe. Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny by ksztaBtowane umiejtno[ci wykorzystania praktycznego zdobytej wiedzy do rozwizywania problemw praktycznej obsBugi konsumenta w zakresie [wiadczenia usBug |ywieniowych, ich rozpoznawania oraz stosowania zasad profesjonalnej obsBugi Zalecane metody to: pokaz, demonstracja, burza mzgw, wiczenia, dyskusje, mini projekty. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: grupowej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Do oceny osigni edukacyjnych uczcych si proponuje si przeprowadzenie wiczeD. Wykonanie wiczeD praktycznych powinno by poprzedzone analiz przygotowanej instrukcji ich wykonania. Umiejtno[ci uczniw nale|y sprawdza obserwujc ich prac podczas wykonywania wiczeD uwzgldniajc posBugiwanie si wBa[ciw terminologi, merytoryczn poprawno[ wykonanych zadaD, zgodno[ z instrukcj, pBynno[ i precyzj wykonania, samodzielno[ lub wspBdziaBanie z grup podczas wykonywania wiczeD, aktywno[ oraz zaanga|owanie podczas zaj. Jako uzupeBnienie proponuje si prace pisemne np. analiza studium przypadku, wypowiedzi ustne w formie krtkiej prezentacji, prac na zajciach, zadania domowe.Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: Dostosowanie [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb i mo|liwo[ci indywidualnych ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania. 10.2. Zasady nakrywania do stoBu UszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi& .Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB nauczaniaT.12.2(11)1. nakry stoBy wykorzystujc odpowiedni bielizn oraz nakrycia;PC Rola i znaczenie estetyki wntrza zakBadu |ywieniowego w obiekcie hotelarskim. Rodzaje i zastosowanie bielizny stoBowej . Bielizna stoBowa, jej rodzaje i przeznaczenie. Sztuce i zastawa stoBowa rodzaje, zastosowanie. Rodzaje szkBa do napojw zimnych i gorcych. Zastawa stoBowa. Dekoracja sali konsumpcyjnej. Zasady nakrywania stoBw. Kolejno[ serwowania. Zasady obsBugi konsumenta Ubir, prezencja i higiena osobista pracownikw obsBugi go[ci. ProtokB dyplomatyczny oraz savoir vivre w obsBudze konsumentw. Przepisy bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony indywidualnej i zbiorowej, ochrony przeciwpo|arowej oraz wymagania ergonomii w gastronomii. T.12.2(11)2. zastosowa elementy dekoracyjne do nakrycia stoBu;PCT.12.2(12)1. dobra nakrycia i zastaw stoBow do rodzaju [niadaD;PBT.12.2(12)2. zastosowa zasady obsBugi go[ci podczas [niadania;PCT.12.2(12)3. dobra metody serwowania potraw i napojw do menu [niadaniowego;PCT.12.2(13)1. przygotowa pomieszczenie do przyjcia go[ci;PCT.12.2(13)2. zaplanowa dekoracj sali konsumenckiej;PCT.12.2(13)3.zadba o prezencj i higien osobist;PCBHP(9)3. zastosowa zasady bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska podczas wykonywania zadaD zawodowych w gastronomii;PCBHP(9)7. uzasadni konieczno[ przestrzegania procedur obowizujcych w zakBadzie gastronomicznym dotyczcych bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz ochrony [rodowiska;PCBHP(9)11. zastosowa procedury dotyczce u|ytkowania instalacji i urzdzeD technicznych stosowanych w zakBadzie gastronomicznym;PCKPS(10)1. doskonali swoje umiejtno[ci komunikacyjneKPS(10)2. uwzgldnia opinie i pomysBy innych czBonkw zespoBuKPS(10)3. modyfikowa dziaBania w oparciu o wsplnie wypracowane stanowiskoKPS(10)4. rozwizywa konflikty w zespoleOMZ(1)1. dokonywa analizy przydzielonych zadaDOMZ(1)2. zaplanowa prac zespoBuOMZ(2)1. rozpoznawa kompetencje i umiejtno[ci osb w zespoleOMZ(2)2. rozdziela zadania wedBug umiejtno[ci i kompetencji czBonkw zespoBuPlanowane zadania (wiczenia) Przygotowanie stoBu do [niadania a la carte oraz bufetu [niadaniowego Na podstawie otrzymanych instrukcji nakryj stB do [niadania a la carte. Opracuj przykBady aran|acji bufetu [niadaniowego w r|nych wariantach. Warunki osigania efektw ksztaBcenia, w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia edukacyjne winny by prowadzone w pracowni przygotowania iekspedycji [niadaD, wktrej powinny by zorganizowane nastpujce stanowiska: a) stanowiska mycia rk (jedno stanowisko dla dziesiciu uczniw), wyposa|one w: umywalk zinstalacj zimnej iciepBej wody, dozownik do mydBa, [rodki do dezynfekcji, rczniki papierowe; b) stanowiska obsBugi go[ci (jedno stanowisko dla trzech uczniw), wyposa|one w: stoBy ikrzesBa, pomocniki kelnerskie, bielizn izastaw stoBow, tace idrobny sprzt kelnerski oraz elementy do dekoracji stoBw; c) stanowiska sporzdzania [niadaD inapojw (jedno stanowisko dla trzech uczniw), wyposa|one w: ekspres do kawy iherbaty, naczynia idrobny sprzt kuchenny, stB stalowy lub blat roboczy, zlewozmywak dwukomorowy zinstalacj ciepBej izimnej wody; ponadto pracownia powinna by wyposa|ona w: chBodziark zzamra|ark, zmywark do naczyD, kuchni gazoJxJ N P Z n p r r * X Z ɺth[N[J>4>4h=cOJPJQJh=cOJPJQJ^Jh=chd5CJOJQJaJh=c5CJOJQJaJh=cCJOJQJaJ$h=c5CJOJPJQJ\^JaJ"h=c0J}CJOJPJQJ^JaJh=cCJOJQJaJh=c5CJOJQJaJh=cOJQJh=c5CJ OJQJ^JaJ !h=c5CJ OJPJQJ^JaJ $h=c5CJ OJPJQJ\^JaJ $h=c5CJOJPJQJ\^JaJ NN P R T $ a$ $ a$ $a$$a$T V X Z r r  \$<a$$ & F$ & F dxxa$ $ & F a$$h^ha$ & F & F$a$ P v $\PHHJ**\|:x(':*<* +477<<<HH쮢ǀ쀽"h=cB*OJPJQJ]^Jphh=cB*OJPJQJ^Jphh=cCJOJQJaJh=cCJOJQJ]^JaJh=cOJPJQJh=cOJPJQJ]^Jh=cOJQJ]^Jh=c5OJPJQJ^Jh=cOJQJh=cOJPJQJ^J20"n%'(:*<* +p,-z/|0"22z3444$8<@ $ & Fa$$<<a$$ & F 7)^7`)a$$a$7$ & F$<7$a$$<a$@XFHlOQUXdberrTsww>xHyyzzz{$| $ & Fa$ $^a$ $h7$^ha$$7$a$$<a$ & F $ & Fa$HXdberrTswwww>x}}bfXڈX¶{hYH h=c5CJOJQJ\^JaJh=c5CJOJQJ^JaJ$h=c5CJOJPJQJ\^JaJ-h=c5B*CJOJPJQJ\^JaJph!h=c5CJOJPJQJ^JaJh=cOJPJQJh=c;OJQJh=cOJPJQJ^J"h=cB*OJPJQJ\^Jph'h=cB*CJOJPJQJ^JaJphh=cB*OJPJQJ^Jphh=cOJQJ$|P}}z|bdfJXڈ܈ $$7$G$Ifa$ & F & F$ & F$a$$ & F^`a$$ & F^`a$$h^ha$܈X $$G$Ifa$ $$Ifa$ $$7$Ifa$?4,$G$If $$G$Ifa$kd$$If4rV !)4\ Aw 244 FaFp2046.0246:>@DFV\ DLNTXZ^l۾ʾxh^ICJOJQJ^JaJhdCJOJQJaJhdCJOJQJ^JaJh=cCJOJPJQJ^JaJh=cCJOJPJQJaJh=cCJOJQJaJ h=c5CJOJQJ\^JaJ-h=c5B*CJOJPJQJ\^JaJphh=cCJOJQJ^JaJ/ĉʉ҉؉46J`t $$7$Ifa$$G$IfFf $$G$Ifa$ $$7$G$Ifa$.26:>@BDFJRVX\Ff$G$IfFkd $$If44 44 FaFp $$G$Ifa$Ff \ Ff& $$G$Ifa$$G$IfDHJLNTX\^bhlnrŒFf#$G$If $$G$Ifa$FflrʌЌ ,ַŢłsłssh=c5CJOJQJ\aJh^I5CJOJQJ\aJ h^I5CJOJQJ\^JaJ)h=c5B*CJOJQJ\^JaJphh^ICJOJQJ^JaJ h=c5CJOJQJ\^JaJh=cCJOJQJ^JaJh=cCJOJPJQJ^JaJh=cCJOJQJaJ-ŒȌʌ̌Ќ $*,.2Ff0$G$IfFf[* $$G$Ifa$ƍ Ff=$G$IfFf)7 $$G$Ifa$*,.026:>BDFHX^ *0TXdhl~ŵřřōřŵŧŧŵřřŵřh=cCJOJPJQJaJh^ICJOJQJaJh=cCJOJQJ^JaJh^ICJOJQJ^JaJh=cCJOJPJQJ^JaJh=cCJOJQJaJ h=c5CJOJQJ\^JaJh=c5CJOJQJ\aJh^I5CJOJQJ\aJ+*.26:>BFH$G$IfFkdF$$If44 44 FaFp FfC $$G$Ifa$HNVXZ^ FfP$G$IfFfsJ $$G$Ifa$ (*,0XZ\^`dhjlpx~Ff]$G$IfFfAW $$G$Ifa$~ $ȹȹȪțȋ{gS{SgS{&h^Ih=c5CJOJQJ\^JaJ&h^Ih^I5CJOJQJ\^JaJh^Ih=c5CJOJQJaJh^Ih^I5CJOJQJaJh=c5CJOJQJ^JaJh=c5CJOJQJ\aJh^I5CJOJQJ\aJ h=c5CJOJQJ\^JaJ h^I5CJOJQJ\^JaJ)h=c5B*CJOJQJ\^JaJph "$&‘đFfi$G$IfFfc $$G$Ifa$‘~bFPX dlV\j>B V\z,ԥޥJЦR\RX޾޶h=cOJPJQJh=cCJOJPJQJ^JaJh=cOJQJh=cCJOJQJaJ&h=c5B*CJOJQJ^JaJph h=c5CJOJQJ\^JaJh^Ih=c5CJOJQJaJ<|~ƓГܓ^\\\TTT$G$Ifkdl$$If\V 4V __y (44 FaFp(ܓޓ*.2$G$Ifmkdm$$IfJF0  44 Fa#p24$G$Ifmkdn$$If+F0  44 Fa#p$G$Ifmkd}o$$IfF0  44 Fa#p>BF$G$IfmkdVp$$IfhF0  44 Fa#pFHVZb$G$Ifmkd/q$$If;F0  44 Fa#pbd8 Fh̘|zzog___$G$If` $^`kdr$$IfJF0   44 Fa#p̘ΘPX$G$Ifkkd s$$IfFX~)3&   44 lapXZ$If$G$Ifmkds$$IfTFX~)3&   44 lap $G$Ifokdt$$If4FX~)3&   44 lap "$dl$G$Ifokdu$$If4FX~)3&   44 laplnp$G$IfokdWv$$If4FX~)3&   44 lapJ$G$Ifokd/w$$If4FX~)3&   44 lapΛ28$G$Ifkkdx$$IfFX~)3&   44 lap8:tœȜ$G$Ifkkdx$$IfFX~)3&   44 lapȜʜ V\$G$Ifkkdy$$IfFX~)3&   44 lap\^`$G$IfokdOz$$If4FX~)3&   44 lapb$G$Ifokd'{$$If4FX~)3&   44 lapjp$G$Ifokd{$$If4FX~)3&   44 lappr$G$Ifokd|$$If4FX~)3&   44 lap8>$G$Ifokd}$$If4sFX~)3&   44 lap>@B$G$Ifokd~$$If4sFX~)3&   44 lap$G$Ifokd_$$If4sFX~)3&   44 lap $G$Ifokd7$$If4sFX~)3&   44 lap $G$Ifokd$$If4sFX~)3 &   44 lapX $G$Ifokd$$If4sFX~)3 &   44 lapV\$G$Ifokd$$If4sFX~)3&   44 lap\^`$G$Ifokd$$If4sFX~)3&   44 lapz$G$Ifokdo$$If4sFX~)3&   44 lap$G$IfokdG$$If4FX~)3&   44 lap(*,$G$Ifokd$$If4FX~)3&   44 lap,.ԥڥ$G$Ifkkd$$IfFX~)3&   44 lapڥܥޥJR$G$IfokdÇ$$If4FX~)3&   44 lapRTЦRX$G$Ifokd$$If4FX~)3&   44 lapXZ\$G$Ifokds$$If4sFX~)3&   44 lapRX$G$IfokdK$$If4sFX~)3 &   44 lapXZ\^`bΨ^FZ & F^okd#$$If4sFX~)3 &   44 lapX\bʬ t8@\&DN:Dоؾھ(20L<J $ͺ㥙㥏h=cOJQJ^Jh=cCJOJQJaJh=cOJPJQJh=c5CJ\aJ$h=c5CJOJPJQJ\^JaJh=cOJPJQJ^Jh=cCJOJQJh=cOJQJ!h=c5CJOJPJQJ^JaJh=c8Tʬ tv* $$Ifa$ $$G$Ifa$=kd$$If3344 lalp $$G$Ifa$^ $^` & F*F\r8<@e]]]]$G$IfkdW$$If\#3344 lalp( $$G$Ifa$ $$Ifa$ 8ұB V8\$G$If\^ʶζҶԶxpppp$G$IfkdC$$If4\#33`44 lalf4p(Զֶ:>BDxpppp$G$Ifkd6$$If4@\#33 44 lalp(DFxpppp$G$Ifkd*$$If4@\#33 44 lalp(xpppp$G$Ifkd$$If4@\#33 44 lalp( $&xpppp$G$Ifkd$$If4@\#3344 lalp(&(xpppp$G$Ifkd$$If4 \#3344 lalp( xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(DHLNxpppp$G$Ifkd֕$$If4\#3344 lalp(NP:>BDvnnnn$G$Ifkdʖ$$If4\#3344 lalf4p(DFxpppj$If$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(оԾؾھxpppj$If$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(ھܾ(xpjj$If$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp((*pu=kd$$If3344 lalp $If$G$If=kd$$If3344 lalp p` "$us=kdÛ$$If3344 lalp $G$If=kda$$If3344 lalp $If $Nnvx6Fr $$Ifa$=kd%$$If,4444 FaFp $G$If & F $^`$Nvx HP0PTXZrt@Jjt$0npNPvplźल꺤꺤꺤h=cB*OJQJ\^Jph!h=c5B*OJQJ\^Jphh=cB*OJQJ^Jphh=cOJQJh=cOJQJ\^J h=c5\&h=c5B*CJOJQJ^JaJphh=cOJQJ^Jh=cOJPJQJ^Jh=cCJOJQJ0HLP byqff[QQQQ & F$If & F$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If\T4PPT44 FaFp( J@0dkd$$If4\T4PP`T44 FaFp( $If^ & F$If PTXZ\ekd$$If4\T4PPT44 FaFp( $$G$Ifa$$G$If @DHJxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\T4PPT44 FaFp(JLxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd|$$If4\T4PPT44 FaFp(jnrtxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdy$$If4,\T4PPT44 FaFp(tv"$xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdv$$If4,\T4PPT44 FaFp($&xpppp$G$Ifkds$$If4\T4PPT44 FaFp(*,.0xpppp$G$IfkdT$$If4\T4PPT44 FaFp(02xp2p=kd$$If,4444 FaFp $G$Ifkd5$$If4\T4PPT44 FaFp(Pvp$6u=kd$$If,4444 FaFp $G$If=kd$$If,4444 FaFp $If lnp$z`8<@l 8:HRHrt&b| ٳꍳꍳꍳh=cOJQJ^Jh=cOJQJ\^J h=c5\h=c5B*OJQJ^Jphh=ch=cB*OJQJ^Jphh=cOJQJh=cB*OJQJ\^Jph!h=c5B*OJQJ\^Jphh=cOJPJQJ^Jh=cOJPJQJ36`b2Hzmddddd $$Ifa$=kd$$If,qx4544 Fap $$G$Ifa$$=kd$$If,4444 FaFp $If z8<@ph]]RHH & F$If & F$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkdw$$If\qy x4FUd44 Fap( $$Ifa$\l "nf[[ $$G$Ifa$$G$Ifkdp$$If4J\qy x4FU`d44 Fap( & F$If HLPRpee $$G$Ifa$kd$$If4\qy x4FUd44 Fap($G$IfRTxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\qy x4FUd44 Fap(xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\qy x4FUd44 Fap(xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\qy x4FUd44 Fap(xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\qy x4FUd44 Fap(xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdʯ$$If4\\qy x4FUd44 Fap(byqk-q=kd$$If,qx4544 Fap $If$G$Ifkdٰ$$If\\qy x4FUd44 Fap(b| < d h j Hu=kdڲ$$If,qx4544 Fap $G$If=kd]$$If,qx4544 Fap $If , 6 | < d 8 : < h L&X&>@(@B^\f~׳˳h=cOJQJ\^J h=c5\&h=c5B*CJOJQJ^JaJphh=cOJQJ^Jh=ch=cB*OJQJ^Jphh=cOJPJQJh=cOJPJQJ^J!h=c5B*OJQJ\^Jphh=cB*OJQJ\^Jphh=cOJQJ2XZ(>nypppppp $$Ifa$=kdԳ$$If,qu4544 Fap $G$If=kdW$$If,qx4544 Fap Z @yqff[QQQQ & F$If & F$G$If $$G$Ifa$$G$IfkdQ$$If\q=u444 Fap( @`@&(dkdJ$$If4\q=u4`44 Fap( & F$If & F $If ("&([kdg$$If4\q=u4 44 Fap( & F$If $$G$Ifa$$G$If (*xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\q=u4 44 Fap(\`dfxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\q=u4 44 Fap(fhxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4,\q=u4 44 Fap(xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4-\q=u4 44 Fap(6@XZpz:>BD  8!B!R"\"j"l"h#l#p#r#67<<<\=>?? ?CCCjDnDrDtDDDEEĺҍȍ"h=cB*OJPJQJ\^Jphh=c5OJQJ\h=c5B*OJQJ^Jphh=cOJQJ^Jh=ch=cOJPJQJh=cOJQJh=cOJPJQJ^Jh=cB*OJQJ^Jphh=cOJQJ\^J76:>@xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\q=u4 44 Fap(@Bxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdݼ$$If4;\q=u4 44 Fap(ptxzxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\q=u4 44 Fap(z|:>BDxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\q=u4 44 Fap(DFxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd4$$If4 \q=u4 44 Fap(  xpeep $$G$Ifa$$G$IfkdQ$$If4\q=u4 44 Fap( 8!,>B>r>>ypppppp $$Ifa$=kd$$If,qu4544 Fap $G$If=kdu$$If,qu4544 Fap >>?? ?|??2@@Ayqff[QQQQ & F$If & F$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkdo$$If\qu4o44 Fap( AAABC`CCCjDnDrDnf[[ $$G$Ifa$$G$Ifkdh$$If4\qu4`o44 Fap( & F$If rDtDvDEEEEpee $$G$Ifa$kd$$If4\qu4o44 Fap($G$IfEEE6EEEEEEE FFFFFFHGRGGGGGH"IWh=ch=cOJPJQJh=cB*OJQJ\^Jph!h=c5B*OJQJ\^Jphh=cOJPJQJ^Jh=cOJQJ\^J"h=cB*OJPJQJ\^Jphh=cB*OJQJ^Jphh=cOJQJ8EEEEEExpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\qu4o44 Fap(EE FFFFxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\qu4o44 Fap(FFFFFFxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\qu4o44 Fap(FFHGLGPGRGxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\qu4o44 Fap(RGTGGGGGxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If40\qu4o44 Fap(GG$H&H(H*Hxpppp$G$Ifkd $$If4\qu4o44 Fap(*H,HHHHHxpppp$G$Ifkd&$$If4\qu4o44 Fap(HHJJxp2p=kd`$$If,qu4544 Fap $G$IfkdC$$If4\qu4o44 Fap(JzMMNNPPQQDRUUpU:Wu=kdZ$$If,qu4544 Fap $G$If=kd$$If,qu4544 Fap $If :WW~WWW X"XhXXXOO $$Ifa$=kdT$$If3344 lalp $G$If^` ^` $^`=kd$$If,qu4544 Fap >W~WWW XfYZZZafbbbb^cfchccddddddeeeeeevfzf|fff$g&g:gmHmnnnn:o>oBoDoRoTo.p8pFpHpRq\qjqlqqr4r>rLrNrRrrXsbspsrsztttt6umBmFmHmxodd\$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(HmJmnnnnxodd\$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(nnnnnnxodd\$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(nn:o>oBoDoxodd\$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(DoFo.p2p6p8pxodd\$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(8p:pRqVqZq\qxodd\$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(\q^q4r8rrxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(>r@rXs\s`sbsxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(bsdszt~tttxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(ttttttxpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(tt6u8u:uuuuuuyqqqq$G$Ifkdh$$If\#3344 lalp(uuuuuuyqqqq$G$IfkdT$$If\#3344 lalp(uuFvHvJvLvyqqqq$G$Ifkd@$$If\#3344 lalp(LvNvvvvvyqqqq$G$Ifkd,$$If\#3344 lalp(vvrwtwvwxwyqqqq$G$Ifkd $$If\#3344 lalp(xwzwwwwwyqqqq$G$Ifkd $$If\#3344 lalp(wwxxxxyqqqq$G$Ifkd $$If\#3344 lalp(xxxr}t},~yqk-q=kd $$If3344 lalp $If$G$Ifkd $$If\#3344 lalp(,~~8Rȋz| ڕ$G$If=kd* $$If3344 lalp $If ڕܕHujdde^e $^`=kd $$If3344 lalp $If$G$If=kd $$If3344 lalp ~šޚbFZvxޠ&\fآܢLPTVģȣ̣Σ.268¤ƤȤȻؘ؀h=cOJQJ^Jh=cB*OJQJ^Jphh=cOJQJ\^J h=c5\!h=c5CJOJPJQJ^JaJh=c5OJPJQJ^Jh=cCJOJPJQJ^JaJh=cOJPJQJ^Jh=cCJOJQJh=cOJQJh=cOJPJQJ2(Tjš $$Ifa$=kdP$$If,4444 FaFp šĚbfj (yqff[QQQQ & F$If & F$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If\T4PP 44 FaFp( TFZ\ޠnf[[ $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4+\T4PP` 44 FaFp( & F$If meZZe $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4+\T4PP 44 FaFp( & F$G$Ifxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If48\T4PP 44 FaFp(\`dfxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\T4PP 44 FaFp(fhآܢxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\T4PP 44 FaFp(LPTVxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\T4PP 44 FaFp(VXģȣ̣Σxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T4PP 44 FaFp(ΣУ.268xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T4PP 44 FaFp(8:¤ƤȤxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T4PP 44 FaFp(Ȥʤ $&xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4E\T4PP 44 FaFp(Ȥ $&jܽhRV*hx^`lnvxnvz|4<@B\ǹh=cOJPJQJ^J h=c5\ h=c5CJOJPJQJ\^Jh=cCJOJPJQJ^Jh=ch=cOJPJQJh=c5OJQJ\h=cOJQJh=cB*OJQJ^Jphh=cOJQJ^J:&(xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T4PP 44 FaFp(hlprxpppp$G$Ifkd$$If4\\T4PP 44 FaFp(rtz~xpppp$G$Ifkd$$If4\\T4PP 44 FaFp(`dhjxpppp$G$Ifkd$$If4\\T4PP 44 FaFp(jl~xpppp$G$Ifkd$$If4\\T4PP 44 FaFp(xpppp$G$Ifkd$$If4\\T4PP 44 FaFp(xpppp$G$Ifkd$$If4\\T4PP 44 FaFp(VXZ\xpppp$G$Ifkd $$If4\\T4PP 44 FaFp(\^xpppp$G$Ifkd!$$If4\\T4PP 44 FaFp(xpppp$G$Ifkd"$$If4\\T4PP 44 FaFp(xpppp$G$Ifkd#$$If4\\T4PP 44 FaFp(prtvxpppp$G$Ifkd$$$If4\\T4PP 44 FaFp(vxحڭܭޭxpppp$G$Ifkd%$$If4\\T4PP 44 FaFp(ޭ$&(*xpppp$G$Ifkd&$$If4\\T4PP 44 FaFp(*,xpppp$G$Ifkd'$$If4\\T4PP 44 FaFp( xpppp$G$Ifkd($$If4\\T4PP 44 FaFp( "xpppp$G$Ifkd)$$If4\\T4PP 44 FaFp(xpppp$G$Ifkd*$$If4\\T4PP 44 FaFp(xpj,=kd-$$If,4444 FaFp $If$G$Ifkd,$$If4\\T4PP 44 FaFp(`VjD|ܽh=kd|-$$If,4444 FaFp $If$G$IfRTV*ush^N$G$If^` ^` $^`=kdn.$$If,4444 FaFp $If$G$If=kd-$$If,4444 FaFp *,r ">h $$Ifa$=kd.$$IfK3K344 lalp hjx>HypeeZZZZZZ & F$7$If $$G$Ifa$ $7$G$IfkdC/$$If\#K33o44 lalp( HNVZ^`mdXXP$G$If $$7$G$Ifa$ $7$G$Ifkd/0$$If4@\#K33`o44 lalp( & F$7$If `bxocc[$G$If $$7$G$Ifa$ $7$G$Ifkd#1$$If4@\#K33o44 lalp(dhlnxocc[$G$If $$7$G$Ifa$ $7$G$Ifkd2$$If4@\#K33o44 lalp(nprtvxxocc[$G$If $$7$G$Ifa$ $7$G$Ifkd 3$$If4$\#K33o44 lalp(xzxocc[$G$If $$7$G$Ifa$ $7$G$Ifkd3$$If4\#K33o44 lalp(rvz|xocc[$G$If $$7$G$Ifa$ $7$G$Ifkd4$$If4\#K33o44 lalp(|~8<@Bxocc[$G$If $$7$G$Ifa$ $7$G$Ifkd5$$If4\#K33o44 lalp(BDxocc[$G$If $$7$G$Ifa$ $7$G$Ifkd6$$If4\#K33o44 lalp(.0JT\bX^~HNDx|*,F h=c5CJOJPJQJ\^Jh=cCJOJQJh=c5OJPJQJ\h=cOJPJQJh=cOJQJ^Jh=cOJPJQJ^Jh=cOJQJExodd\$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd7$$If4@\#K33o44 lalp(xodd\$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd8$$If4(\#K33o44 lalp(xodd\$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd9$$If4(\#K33o44 lalp(JNRTxodd\$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd:$$If4(\#K33o44 lalp(TVxodd\$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd;$$If4(\#K33o44 lalp(ypee]$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd<$$If(\#K33o44 lalp(ypee]$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd=$$If(\#K33o44 lalp(\^`byqqqq$G$Ifkdk>$$If(\#K33o44 lalp(bdyqqqq$G$IfkdW?$$If(\#K33o44 lalp(XZ\^yqqqq$G$IfkdC@$$If(\#K33o44 lalp(^`yqqqq$G$Ifkd5A$$If(\#K33o44 lalp(~yqqqq$G$Ifkd!B$$If(\#K33o44 lalp(HJLNyqqqq$G$Ifkd C$$If(\#K33o44 lalp(NP$tyqkkkkk$If$G$IfkdC$$If(\#K33o44 lalp(x|.u=kdGE$$IfK3K344 lalp $If$G$If=kdD$$IfK3K344 lalp .,0Juo^=kd F$$IfK3K344 lalp $G$If=kdE$$IfK3K344 lalp $If : 6 $$Ifa$=kdmF$$If5544 lalp $G$If$^6TnTXZnp "FJNRTfjnp念念念嵥ɥ念念念念念h=cOJPJQJh=cB*OJPJQJ^Jphh=cOJQJ^Jh=cOJPJQJh=cOJQJ h=c5\h=c5OJPJQJ^Jh=cOJPJQJ^Jh=c5OJPJQJ\^J=68>ypeeXM & F$7$If & F$7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$IfkdF$$If\<#5<44 lalp("nB h$7$If^h & Fe$If^e` & F$If & F$7$If & Fe$7$If^e` xoddW h$7$G$If^h $$G$Ifa$ $7$G$IfkdG$$If4@\<#5<`44 lalp(PTXZxoddW h$7$G$If^h $$G$Ifa$ $7$G$IfkdH$$If4@\<#5< 44 lalp(Z\ "xpeeX h$7$G$If^h $$G$Ifa$$G$IfkdI$$If4@\<#5< 44 lalp("$xpee\ $7$G$If $$G$Ifa$$G$IfkdJ$$If4@\<#5< 44 lalp(xpee\ $7$G$If $$G$Ifa$$G$IfkdsK$$If4@\<#5< 44 lalp(xpee\ $7$G$If $$G$Ifa$$G$IfkdaL$$If4@\<#5< 44 lalp(JNRTxpee\ $7$G$If $$G$Ifa$$G$IfkdOM$$If4@\<#5< 44 lalp(TVxpee\ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd=N$$If4@\<#5< 44 lalp(xpee\ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd+O$$If4@\<#5< 44 lalp(fjnpxoddo $$G$Ifa$ $7$G$IfkdP$$If4@\<#5< 44 lalp(prxoddo $$G$Ifa$ $7$G$IfkdQ$$If4\<#5< 44 lalp(xpee\ $7$G$If $$G$Ifa$$G$IfkdQ$$If4\<#5< 44 lalp(~26*x28 R n r t !!!!b%%^&`&b&&''''''4(n()--^-.ɼدɢآآh=cOJPJQJ\^Jh=c5OJPJQJ^Jh=c5OJQJ\^Jh=c5OJPJQJ\^Jh=cOJQJh=cOJPJQJ^Jh=cOJQJ^Jh=cOJPJQJ@xoddo $$G$Ifa$ $7$G$IfkdR$$If4\<#5< 44 lalp(x|xoddo $$G$Ifa$ $7$G$IfkdS$$If4@\<#5< 44 lalp(xoddo $$G$Ifa$ $7$G$IfkdT$$If4@\<#5< 44 lalp(vz~ypeep $$G$Ifa$ $7$G$IfkdU$$If\<#5<44 lalp(yqqqq$G$IfkdV$$If\<#5<44 lalp(2468yqqqq$G$IfkdyW$$If\<#5<44 lalp(8:yqqqq$G$IfkdeX$$If\<#5<44 lalp(*xynf[ff $$7$Ifa$$7$If $$G$Ifa$kdQY$$If\<#5<44 lalp(xz28b%%&&'k` $$G$Ifa$=kdZ$$If5544 lalp $$Ifa$$If $7$G$If=kd7Z$$If5544 lalp ''4(())----*// $ & F$Ifa$ $$G$Ifa$=kdZ$$If5544 lalp $$Ifa$ .&////X01112v344|6~687;l<v<< =r=>:?@@@4A:AAA8B>BBBCCCEL|MQJRRSSTUUVWWXVY] ^`&abcg6hhijjh=c5OJPJQJ\h=cOJQJ^Jh=cOJPJQJ h=c5\h=c5OJPJQJ^Jh=c5OJPJQJ\^Jh=ch=cOJPJQJ^Jh=cOJQJ@////X0Z00001*1@1V1vmmmmmmm $$Ifa$=kd[$$If&4544 lap $G$If$=kd][$$If5544 lalp V1r111z2~222pg__R & F$7$G$If$G$If $7$G$Ifkd%\$$If\&.$4n44 lap( $$Ifa$2v33 4j4445l555|66 787 & F$7$If & Fe$If^e`87:77777xpppp$G$Ifkd]$$If4\&.$4n`44 lap(77n8r8v8x8xpppp$G$Ifkd^$$If4\&.$4n 44 lap(x8z89999xpppp$G$Ifkd^$$If4\&.$4n 44 lap(999999xpppp$G$Ifkd_$$If4\&.$4n 44 lap(99::::xpppp$G$Ifkd`$$If4\&.$4n 44 lap(::,;0;4;6;xpppp$G$Ifkda$$If4\&.$4n 44 lap(6;8;;;;;xpppp$G$Ifkdb$$If4\&.$4n 44 lap(;;l<p<t<v<xpppp$G$Ifkdc$$If4\&.$4n 44 lap(v<x<<===xpppp$G$Ifkdd$$If4\&.$4n 44 lap(= =r=v=z=|=xpppp$G$Ifkde$$If4\&.$4n 44 lap(|=~=====xpppp$G$Ifkdf$$If4\&.$4n 44 lap(==>>>>xpppp$G$Ifkdg$$If4\&.$4n 44 lap(>>:?>?B?D?xpppp$G$Ifkdh$$If4\&.$4n 44 lap(D?F?????xpppp$G$Ifkd}i$$If4\&.$4n 44 lap(??v@z@~@@xpppp$G$Ifkdoj$$If4\&.$4n 44 lap(@@@@@@xpppp$G$Ifkdak$$If4\&.$4n 44 lap(@@4A6A8A:Ayqqqq$G$IfkdSl$$If\&.$4n44 lap(:AByqqqq$G$Ifkd3n$$If\&.$4n44 lap(>B@BBBBByqqqq$G$Ifkd#o$$If\&.$4n44 lap(BBCCCCyqqqq$G$Ifkdp$$If\&.$4n44 lap(CCCE6EFFL|M8QQyqkkkkkkkk$If$G$Ifkdq$$If\&.$4n44 lap( QQJRTTWVWW[] ^``*a.bu=kdYr$$If&4544 lap $If$G$If=kdq$$If&4544 lap .bb8cccdgg:hijjjjuss=kd%s$$If&4544 lap $G$If=kdr$$If&4544 lap $If jjj k&kkk l&llmmmnqxsPtXtuuuuuuv&vvvvvvvw"w&w*w,wwww^xfxhx|xy y(y*yyyyyyƷh=cOJQJh=cOJPJQJh=cOJPJQJ^J h=c5\h=c5OJPJQJ\h=c5OJPJQJ\^Jh=cCJOJPJQJ^JaJh=cOJPJQJh=cOJPJQJ^Jh=cCJOJQJh=cOJQJ^J4jjkkklllm,m>mZmpmmmm $$Ifa$=kds$$If3344 lalp $e$G$If^e`a$^ $^`mmnnnoo(ppyqffYNNN & F$7$If & F$7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkds$$If\<#3<44 lalp(ppfqqrMNPRabdfuvxzŪƪȪʪ٪ڪܪު)*,.=>@BQRTVefhjyz|~ɫʫ h=c<PJjh=c<PJUh;<PJmHnHuXʫ̫Ϋݫޫ -.02ABDFUVXZijln}~ͬάЬҬ  "1246EFHJYZ\^mnpr h=c<PJjh=c<PJUh;<PJmHnHuX­ѭҭԭ֭ !"$&568:IJLN]^`bqrtv®ĮƮծ֮خڮ%&(*9: h=c<PJjh=c<PJUh;<PJmHnHuX:<>MNPRabdfuvxzůƯȯʯٯگܯޯ)*,.=>@BQRTVefhjyz|~ɰʰ̰ΰݰް h=c<PJjh=c<PJUh;<PJmHnHuX -.02ABDFUVXZijln}~ͱαбұ\npr"$8.26:h=cOJPJQJ^Jh=cOJQJh=cOJQJ^Jh=cOJPJQJ^Jh=cOJPJQJ h=c<PJjh=c<PJUh;<PJmHnHuD \(rȴ.^npr h$If^h & F$If & F$7$If & Fe$7$If^e`rt"$xpeeX & F$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\<#3<`44 lalp($&26:<xpeeN & Fe$7$G$If^e` $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\<#3< 44 lalp(<>xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkdo$$If4\<#3< 44 lalp(xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd]$$If4@\<#3< 44 lalp(xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$IfkdK$$If4@\<#3< 44 lalp(t|~XZ8@B0Bҿ~2:<PTvz txzH̵Եh=c5OJPJQJ\h=cOJPJQJh=cOJQJh=cOJPJQJh=cOJQJ^Jh=cOJPJQJ^Jh=cOJPJQJ^JGtx|~xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd9$$If4@\<#3< 44 lalp(~PTXZxoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd'$$If4@\<#3< 44 lalp(Z\8<@Bxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp(BDxpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp(xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp(~xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkdߕ$$If4@\<#3< 44 lalp(26:<xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd͖$$If4@\<#3< 44 lalp(<>xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp(xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp(xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp(xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp(xk``U $7$G$If $$G$Ifa$ 7$7$G$Ifkds$$If4@\<#3< 44 lalp(xpppp$G$Ifkda$$If4@\<#3< 44 lalp(yqqqq$G$IfkdO$$If@\<#3<44 lalp(PRTVyqqqq$G$Ifkd5$$If@\<#3<44 lalp(VXyqqqq$G$Ifkd$$If@\<#3<44 lalp(yqqqq$G$Ifkd$$If@\<#3<44 lalp(yqqqq$G$Ifkd$$If@\<#3<44 lalp(vxz|yqqqq$G$Ifkd١$$If@\<#3<44 lalp(|~ yqqqq$G$IfkdŢ$$If@\<#3<44 lalp(tvxzyqqqq$G$Ifkd$$If@\<#3<44 lalp(z|nhdyqkkkkkk$If$G$Ifkd$$If@\<#3<44 lalp(:r<dhju=kd$$If3344 lalp $If$G$If=kd$$If3344 lalp :r<dhdD82<(*Z\ ɽӽӽӽӽӽsh=cB*OJPJQJ^Jphh=cB*OJPJQJ^Jphh=cOJPJQJ^Jh=cOJPJQJ h=c5\h=c5OJPJQJ^Jh=cOJPJQJ^Jh=cCJOJQJh=cOJQJ^Jh=ch=cOJPJQJh=c5OJPJQJ\h=cOJQJ-BVHuss=kd$$If3344 lalp $G$If=kdM$$If3344 lalp $If N"n~ $$Ifa$=kd$$If3344 lalp $G$If$a$ $^` <ypeeP> & Fe$If^e` & Fe$7$G$If^e` $$G$Ifa$ $7$G$Ifkds$$Ifu\<#3<44 lalp(Px,Rkd_$$If4@\<#3<`44 lalp( h$7$If^h & F$7$If & F$7$IfRVZ\^ YkdM$$If4@\<#3< 44 lalp( $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$If "xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd;$$If4@\<#3< 44 lalp(xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd)$$If4\<#3< 44 lalp(BJL$0>@NPTlZ\nrt2L&\nBJ"(*h=cB*OJQJ^Jphh=cB*OJQJ^Jphh=cOJQJ\^Jh=c5OJPJQJ\^Jh=cB*OJPJQJ^Jphh=cOJPJQJh=cOJQJh=cOJPJQJ^Jh=cOJQJ^J5xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\<#3< 44 lalp(xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\<#3< 44 lalp(BFJLxoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\<#3< 44 lalp(LNxpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp(6:>@xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkdϯ$$If4\<#3< 44 lalp(@BxpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\<#3< 44 lalp(RVZ\xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\<#3< 44 lalp(\^xpppp$G$Ifkd$$If4\<#3< 44 lalp(yqqqq$G$Ifkd$$If\<#3<44 lalp(yqqqq$G$Ifkds$$If\<#3<44 lalp(nprtyqqqq$G$Ifkd_$$If\<#3<44 lalp(tv2L& ylaVaVaI $$7$Ifa$ $$7$Ifa$ & F$7$If $x$G$Ifa$kdK$$If\<#3<44 lalp( x F V | ,Z\<4hp4J !!$"n"&#6$$$$$%֞ʞʞʞ֞ʞʞʸʈ~sh=c5OJQJ\h=cOJQJ^Jh=c"h=cB*OJPJQJ\^Jphh=cOJPJQJ\^Jh=c5OJPJQJ^Jh=cOJQJh=cOJPJQJh=cOJPJQJ^Jh=c5OJPJQJ\^Jh=cOJQJ\^Jh=cB*OJQJ\^Jph- x V | <hjf=kd$$If3344 lalp $x$Ifa$ $$Ifa$ $7$G$If=kd7$$If3344 lalp j>p$"&"":$$ $ & F$Ifa$ $$G$Ifa$=kd$$If3344 lalp $$Ifa$ $x$G$Ifa$$$$$%%b%%%%%&&vmmmmmmm $$Ifa$=kd$$If3344 lalp & F$G$If=kd]$$If3344 lalp &4&^&`&&&&'d'pg\\QG & F$If & F$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd!$$If\<#3<44 lalp( $$Ifa$%^&&&^)l)n))))))d*f*p+x+z++++++,,,,,,,,-,-.-n-r-v-x-----.....J/L/Z/\//////r0v0x000000 123R44T67778ѷh=cOJQJ\^Jh=c5OJPJQJ\^Jh=cOJQJ^Jh=cOJPJQJ^Jh=cOJPJQJh=cOJQJ h=c5\Hd'''.(v(((^)`))aX $7$G$Ifkd $$If4\<#3<`44 lalp( & F$7$If & F$If )))))\*`*d*f*bW $$G$Ifa$kd$$If4\<#3< 44 lalp( $7$G$If $$G$Ifa$f*h*p+t+x+z+xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\<#3< 44 lalp(z+|+++++xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd׼$$If4\<#3< 44 lalp(++,,,,xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$IfkdŽ$$If4\<#3< 44 lalp(,,----xmbbm $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp(- -n-r-v-x-xmbbm $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp(x-z-....xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp(..B/F/J/L/xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd}$$If4@\<#3< 44 lalp(L/N/////xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkdk$$If4@\<#3< 44 lalp(//n0r0v0x0xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$IfkdY$$If4@\<#3< 44 lalp(x0z00000xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$IfkdG$$If4@\<#3< 44 lalp(00 123R4T6xk`U`U $$7$Ifa$ & F$7$If $x$G$Ifa$kd5$$If4@\<#3< 44 lalp(T6V6789F;~;BBCCi=kd$$If3344 lalp $7$If $$Ifa$ $7$G$If=kd#$$If3344 lalp 89F;~;j<l<\???@XBZB\BBBCCCCZDtKvKNNNNOOPQQQS S"SdSVVVVVVVW@WLWNW\W`WWWWW@XDXFXXXXYY洩h=cOJQJ^J h=c5\h=c5OJQJ\h=ch=cOJQJh=cOJPJQJh=cOJPJQJ\^Jh=c5OJPJQJ\^Jh=cOJPJQJ^Jh=c5OJPJQJ^Jzt{{{{{| |||||ph]] $$G$Ifa$$G$Ifkd|$$If/\T3PP44 FaFp( $$Ifa$ |}v}}*~~ rHȁ & F$If & F$G$If xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdc$$If4@\T3PP`44 FaFp(6:>@xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd`$$If4\T3PP44 FaFp(@Bփڃރxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd]$$If4\T3PP44 FaFp(„Ąxpeep $$G$Ifa$$G$IfkdZ$$If4\T3PP44 FaFp(ĄƄbfjlxpeep $$G$Ifa$$G$IfkdW$$If4+\T3PP44 FaFp(lnxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdb$$If4+\T3PP44 FaFp(xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdm$$If4+\T3PP44 FaFp(:>BDxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdx$$If4+\T3PP44 FaFp(DF‡ćxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If48\T3PP44 FaFp(ćƇ*.24xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\T3PP44 FaFp(46xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\T3PP44 FaFp(bfjlxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\T3PP44 FaFp(lnƉʉΉЉxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T3PP44 FaFp(Љ҉^bfhxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T3PP44 FaFp(hjxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If43\T3PP44 FaFp(hlprxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\T3PP44 FaFp(rtxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T3PP44 FaFp(:>BDxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T3PP44 FaFp(:D̎Ύ<>ΏԏޏTlƐʐԐ,048:HJ", &:tx &(ڙҚښܚ:xԧ:r®`齳h=cOJPJQJh=c5OJQJ\h=cOJQJ^Jh=cOJPJQJ^Jh=cOJQJ\^Jh=cOJQJh=cB*OJQJ^JphFDFĎȎ̎Ύxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T3PP44 FaFp(ΎЎԏ؏܏ޏxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T3PP44 FaFp(ޏʐΐҐԐxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T3PP44 FaFp(Ԑ֐048:xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T3PP44 FaFp(:<"&*,xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T3PP44 FaFp(,. xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T3PP44 FaFp( $&xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T3PP44 FaFp(&($x|xpj__p $$G$Ifa$$If$G$Ifkd$$If4\\T3PP44 FaFp(–xpjjj__p $$G$Ifa$$If$G$Ifkd$$If4Q\T3PP44 FaFp(xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T3PP44 FaFp(ڙޙxodd\$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\\T3PP`44 FaFp(Қ֚ښܚxodd\$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(ܚޚ468:xpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(:<xpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(xpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp( JLNPxpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(PRʜ̜ΜМxpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(МҜ`bdfxpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(fhƝȝʝ̝xpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(̝Ν68:<xpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(<>~xpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(xpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(xpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(BDFHxpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(HJxpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(xpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(LNPRxpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(RTxpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(xpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(xpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(,.02xpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(24xpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(>@BDxpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(DFxpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(468:xpppp$G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(:<xԧ֧xpp2p=kd$$If,3344 FaFp $G$Ifkd$$If4\\T3PP 44 FaFp(<:r®`b γг:u=kd $$If,3344 FaFp $G$If=kdB $$If,3344 FaFp $If γ: "̷ҷַHLPT26:>@FJν$(,.28Rbfjl@Jbfjl:DHNϾh=cB*OJQJ^Jphh=cOJQJ\^J h=c5\!h=c5B*OJQJ\^Jphh=c5B*OJQJ^Jphh=cOJQJ^Jh=ch=c5OJQJ\h=cOJQJ>: "2^tpgggg $$Ifa$=kd $$If,_3_344 FaFp $$G$Ifa$=kd4 $$If,3344 FaFp $If ̷ηLPTظnph]]RHH & F$If & F$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd& $$Ife\T_3PP44 FaFp( $$Ifa$n̻6:h`U $$G$Ifa$$G$Ifkd $$If4\T_3PP`44 FaFp($If & F$If :>@B$(,.`XX$G$Ifkd $$If4\T_3PP 44 FaFp( & F$G$If $$G$Ifa$.02468xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\T_3PP44 FaFp(8:xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\T_3PP44 FaFp(bfjlxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\T_3PP44 FaFp(ln@DHJxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4+\T_3PP44 FaFp(JLxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd $$If48\T_3PP44 FaFp(xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\T_3PP44 FaFp(JNRTxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4*\T_3PP44 FaFp(TVxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\T_3PP44 FaFp(xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T_3PP44 FaFp(bfjlxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T_3PP44 FaFp(ln:>BDxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T_3PP44 FaFp(DFHJLNxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T_3PP44 FaFp(NPxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd $$If4\\T_3PP44 FaFp(xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd $$If4\\T_3PP44 FaFp(4bfp~>lpz6dhrh $&V`>|P2nbfhŻ h=c5\h=c5B*OJQJ^Jphh=cOJQJ^Jh=ch=cOJPJQJh=c5OJQJ\h=cOJQJh=cB*OJQJ^Jphh=cOJQJ\^J@xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T_3PP44 FaFp(xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T_3PP44 FaFp(fjnpxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\\T_3PP44 FaFp(prptxzxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd $$If4\\T_3PP44 FaFp(z|hlpryqffq $$G$Ifa$$G$Ifkd $$If\\T_3PP44 FaFp(rtyqk``q $$G$Ifa$$If$G$Ifkd $$If\\T_3PP44 FaFp( yqffq $$G$Ifa$$G$Ifkd!$$If\\T_3PP44 FaFp(yqffq $$G$Ifa$$G$Ifkd"$$If\\T_3PP44 FaFp(yqffq $$G$Ifa$$G$Ifkd#$$If\\T_3PP44 FaFp(xpppp$G$Ifkd$$$If4\\T_3PP44 FaFp(LNPRxpppp$G$Ifkd%$$If4\\T_3PP44 FaFp(RTxpppp$G$Ifkd&$$If4\\T_3PP44 FaFp(@BDFxpppp$G$Ifkd'$$If4\\T_3PP44 FaFp(FHxpppp$G$Ifkd($$If4\\T_3PP44 FaFp(vxz|xpppp$G$Ifkd)$$If4\\T_3PP44 FaFp(|~8:<>xpppp$G$Ifkd*$$If4\\T_3PP44 FaFp(>@|Pxpp2p=kd,$$If,_3_344 FaFp $G$Ifkd+$$If4\\T_3PP44 FaFp(PB2n,.u=kd-$$If,_3_344 FaFp $G$If=kd]-$$If,_3_344 FaFp $If bdfh\lpggggg $$Ifa$=kd.$$If,3344 FaFp $$G$Ifa$=kdO.$$If,_3_344 FaFp $If &vph]]RHH & F$If & F$G$If $$G$Ifa$$G$IfkdA/$$If|\T3PP44 FaFp( $$Ifa$FV`.24>Z^bd~4>dhlnz> T  | h26ph=cOJPJQJ^Jh=ch=c5OJQJ\h=cOJPJQJh=cB*OJQJ^Jphh=cOJQJh=cOJQJ\^JC n`nf$G$Ifkd(0$$If4\T3PP`44 FaFp( & F$If ekd%1$$If4+\T3PP44 FaFp($G$If $$G$Ifa$48<>xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd02$$If48\T3PP44 FaFp(>@xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd;3$$If4\T3PP44 FaFp(Z^bdxpeep $$G$Ifa$$G$IfkdF4$$If4\T3PP44 FaFp(df xpeep $$G$Ifa$$G$IfkdC5$$If4\\T3PP44 FaFp(xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd@6$$If4\\T3PP44 FaFp(48<>xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd=7$$If4\\T3PP44 FaFp(>@xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd:8$$If4\T3PP44 FaFp(dhlnyqffq $$G$Ifa$$G$Ifkd79$$If\\T3PP44 FaFp(npz~yqffq $$G$Ifa$$G$Ifkd,:$$If\\T3PP44 FaFp(xpppp$G$Ifkd!;$$If4\\T3PP44 FaFp(xpppp$G$Ifkd<$$If4\\T3PP44 FaFp( xpppp$G$Ifkd=$$If4\\T3PP44 FaFp(xpppp$G$Ifkd>$$If4\\T3PP44 FaFp( xpppp$G$Ifkd?$$If4\\T3PP44 FaFp( xpppp$G$Ifkd@$$If4\\T3PP44 FaFp(xpppp$G$IfkdA$$If4\\T3PP44 FaFp( |~xpppp$G$IfkdB$$If4\\T3PP44 FaFp(xpppp$G$Ifkd!C$$If4\\T3PP44 FaFp(xpppp$G$Ifkd$D$$If4\\T3PP44 FaFp(>xpp2p=kd*F$$If,3344 FaFp $G$Ifkd'E$$If4\\T3PP44 FaFp(>0 T   | h2u=kdG$$If,3344 FaFp $G$If=kdF$$If,3344 FaFp $If 246p"dLNY=kdH$$If,3344 FaFp xx$G$If N^N`$a$ $^`=kdG$$If,3344 FaFp L""<#>#&&R'T'*+:--J6p6h88X;;<=BBDDDERFFF&J*JXLLLLLººººº°ººޛrhrrh=cB*^Jphh=cB*OJQJ^Jphh=cB*OJPJQJ^Jphh=cOJQJ\^J h=c5\h=cOJQJ^Jh=ch=cOJPJQJh=cOJQJh=c5OJQJ\!h=c5B*OJQJ\^Jphh=c5B*OJQJ^Jph!h=c5CJOJPJQJ^JaJ(N4f@DHjbbb$G$IfkdH$$Ifq\T3PP44 FaFp( $$Ifa$$If H`J$R`v & F$If & F$G$If vx48<>xpppp$G$IfkdnI$$If4 \T3PP`44 FaFp(>@xpppp$G$IfkdkJ$$If4 \T3PP 44 FaFp(\`dfxpppp$G$IfkdhK$$If4 \T3PP 44 FaFp(fhxpppp$G$IfkdeL$$If4 \T3PP 44 FaFp(|  xpppp$G$IfkdbM$$If4 \T3PP 44 FaFp( ! !!!xpppp$G$Ifkd_N$$If4 \T3PP 44 FaFp(!!!!!!xpppp$G$Ifkd\O$$If4 \T3PP 44 FaFp(!!""&"*","xpppp$G$IfkdYP$$If4 \T3PP 44 FaFp(,"."0"2"4"6"xpppp$G$IfkdVQ$$If42\T3PP44 FaFp(6"8"""""xpppp$G$IfkdSR$$If4X\T3PP44 FaFp(""##"#$#xpppp$G$IfkdPS$$If4,\T3PP44 FaFp($#&#####xpppp$G$IfkdMT$$If4\T3PP44 FaFp(##<$@$D$F$xpppp$G$IfkdJU$$If4M\T3PP44 FaFp(F$H$$$$$xpppp$G$IfkdUV$$If48\T3PP44 FaFp($$z%~%%%xpppp$G$Ifkd`W$$If48\T3PP44 FaFp(%%&&&&xpppp$G$IfkdkX$$If4,\T3PP44 FaFp(&&0'4'8':'xpppp$G$IfkdhY$$If4\T3PP44 FaFp(:'<'''''xpppp$G$IfkdIZ$$If4\T3PP44 FaFp('' )$)()*)xpppp$G$Ifkd*[$$If4\T3PP44 FaFp(*),)** *"*xpppp$G$Ifkd \$$If40\T3PP44 FaFp("*$*p*r*t*v*xpppp$G$Ifkd\$$If40\T3PP44 FaFp(v*x*****xpppp$G$Ifkd]$$If40\T3PP44 FaFp(**+:-<--xpp2p=kd_$$If,3344 FaFp $G$Ifkd^$$If40\T3PP44 FaFp(-/0@264J6p6h88:X;;<<=HAB$G$If=kd`$$If,3344 FaFp $IfBBBDDDDDEukkk` $$G$Ifa$ N^N`=kda$$If,3344 FaFp $If$G$If=kd`$$If,3344 FaFp EEEEEE,FRF $$Ifa$=kda$$If,3344 FaFp RFTFFFFGGRHHIBIyqffXXXXXX]$If^]` $$G$Ifa$$G$Ifkda$$IfU\$ 3PP44 FaFp( BIIII&JJ6KVLXLZLL`X$G$Ifkdb$$If4X\$ 3PP`44 FaFp( B$If^B]$If^]` LLLLLpMtMxMzMekdc$$If4\$ 3PP44 FaFp($G$If $$G$Ifa$LpMtMxMzMMNNNNNNN$O(O,O0O2OLONOOOOOOOOOO$P&P4P6P\QxQ|QQRRSSWXYlZxa4 H5 n5 ^8 8 9 : H@ L@ N@ ̸̸̸ڭh=cOJQJ^Jh=cUh=c5OJQJ\h=cOJQJh=cOJPJQJ^Jh=cB*OJQJ^Jphh=cOJPJQJh=cB*OJPJQJ^Jphh=cOJQJ\^J7zM|MMNNNxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdd$$If4X\$ 3PP44 FaFp(NNNNNNxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkde$$If4,\$ 3PP44 FaFp(NN(O,O0O2Oxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdf$$If4X\$ 3PP44 FaFp(2O4OOOOOxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdg$$If4\$ 3PP44 FaFp(OOOOOOxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdh$$If47\$ 3PP44 FaFp(OOP P$P&Pxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdi$$If4\$ 3PP44 FaFp(&P(P|QQQQxpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdj$$If4E\$ 3PP44 FaFp(QQQRRRRRxpjj__p $$G$Ifa$$If$G$Ifkdk$$If4X\$ 3PP44 FaFp(RR2SSSSSxpj__p $$G$Ifa$$If$G$Ifkdl$$If4X\$ 3PP44 FaFp(SSZT\T^T`Txpppp$G$Ifkdm$$If4X\$ 3PP44 FaFp(`TbTTTTTxpppp$G$Ifkdn$$If4X\$ 3PP44 FaFp(TTUUUUxpppp$G$Ifkdo$$If4X\$ 3PP44 FaFp(UUUUUUxpppp$G$Ifkdp$$If4X\$ 3PP44 FaFp(UUDVFVHVJVxpppp$G$Ifkdq$$If4X\$ 3PP44 FaFp(JVLVVVVVxpppp$G$Ifkdr$$If4X\$ 3PP44 FaFp(VVWWWWxpppp$G$Ifkds$$If4X\$ 3PP44 FaFp(WWWWWWxpppp$G$Ifkdt$$If4X\$ 3PP44 FaFp(WWXXYxppj$If$G$Ifkdu$$If4X\$ 3PP44 FaFp(YYlZ[ ]^H5 n5 7 ^8 8 9 9 : u=kdLw$$If,3344 FaFp $If$G$If=kdv$$If,3344 FaFp w lub elektryczn, kuchenk mikrofalow, podgrzewacze do potraw italerzy, wzki kelnerskie zwyposa|eniem, kosz na odpady, apteczk, instrukcje obsBugi urzdzeD. Zrodki dydaktyczne Czasopisma bran|owe, ,instrukcje oraz przepisy BHP i Ppo|., kodeks etyki hotelarza, filmy o tematyce hotelarsko-gastronomicznej, prezentacje multimedialne, , plansze pogldowe. Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny by ksztaBtowane umiejtno[ci aran|owania nakrycia stoBu do [niadaD. Zalecane metody to: pokaz, demonstracja, burza mzgw, wiczenia, , mini projekty. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: grupowej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Do oceny osigni edukacyjnych uczcych si proponuje si przeprowadzenie wiczeD. Wykonanie wiczeD praktycznych powinno by poprzedzone analiz przygotowanej instrukcji ich wykonania. Umiejtno[ci uczniw nale|y sprawdza obserwujc ich prac podczas wykonywania wiczeD uwzgldniajc merytoryczn poprawno[ wykonanych zadaD, zgodno[ z instrukcj, pBynno[ i precyzj wykonania, kreatywno[, samodzielno[ lub wspBdziaBanie z grup podczas wykonywania wiczeD, aktywno[ oraz zaanga|owanie podczas zaj. Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: Dostosowanie [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb i mo|liwo[ci indywidualnych ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania. 10.3. Zniadania hotelowe UszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi& .Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB nauczaniaT.12.2(2)1. sporzdzi jadBospis zgodnie z obowizujcymi zasadami;PC Sposoby i zasady sporzdzania kart menu dotyczce [niadaD. Rodzaje [niadaD: kontynentalne, angielskie, wiedeDskie, a la carte, serwowane do pokoju. Zasady przygotowania bufetu [niadaniowego. Formy podawania [niadaD. Sposoby skBadania zamwieD. Funkcje serwisu kelnerskiego. Organizacja i procedury wej[cia do pokoju. Urzdzenia techniczne w obsBudze [niadaD. Zrodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane w gastronomii. Procedury u|ytkowania instalacji i urzdzeD technicznych stosowanych w zakBadzie gastronomicznym.T.12.2(2)2. sporzdzi jadBospisy dostosowane do potrzeb go[ci; PCT.12.2(2)3. zastosowa zasady sporzdzania jadBospisw z uwzgldnieniem grup surowcowych oraz surowcw sezonowych;PCT.12.2(2)4. zastosowa zasad kontrastu podczas sporzdzania jadBospisw: dobr smakw, barw, zapachw, konsystencji;PCT.12.2(2)5. sporzdzi jadBospisy [niadaD dostosowane do mo|liwo[ci finansowych go[ci i mo|liwo[ci technicznych obiektu hotelarskiego;PCT.12.2(5)1. dobra surowce zgodnie z ich przeznaczeniem;PBT.12.2(5)2. zastosowa etapy sporzdzania potraw;PCT.12.2(7)1. opracowa karty menu potraw i napojw;PDT.12.2(7)2. przygotowa potrawy oraz napoje na specjalne |yczenie go[ci;PDT.12.2(8)3. zaserwowa [niadania a la carte;PCT.12.2(8)4. przygotowa bufet [niadaniowy;PCT.12.2.(8)5. rozwiza sytuacje problemowe w obsBudze go[ci; PCBHP(8)3. dobra [rodki ochrony indywidualnej do wykonania zadaD na r|nych stanowiskach pracy w gastronomii;PCBHP(8)6. zastosowa [rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas u|ytkowania urzdzeD technicznych na stanowisku pracy w gastronomii;PCBHP(9)3. zastosowa zasady bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska podczas wykonywania zadaD zawodowych w gastronomii;PCBHP(9)7. uzasadni konieczno[ przestrzegania procedur obowizujcych w zakBadzie gastronomicznym dotyczcych bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz ochrony [rodowiska;PCBHP(9)11. zastosowa procedury dotyczce u|ytkowania instalacji i urzdzeD technicznych stosowanych w zakBadzie gastronomicznym;PCKPS(1)1. stosowa zasady kultury osobistejKPS(1)2. stosowa zasady etyki zawodowejKPS(5)1. przewidywa sytuacje wywoBujce stresKPS(5)2. stosowa sposoby radzenia sobie ze stresemKPS(5)3. okre[li skutki stresuKPS(8)1. oceni ryzyko podejmowanych dziaBaDKPS(8)2. przyj na siebie odpowiedzialno[ za podejmowane dziaBaniaKPS(8)3. wyciga wnioski z podejmowanych dziaBaDOMZ(3)1. mobilizowa wspBpracownikw do wykonywania zadaD OMZ(3)2. wydawa dyspozycje osobom realizujcym poszczeglne zadaniaOMZ(6)1. sBucha argumentw i wyja[nieD wspBpracownikwOMZ(6)2. argumentowa swoje decyzje w rozmowach ze wspBpracownikamiOMZ(6)3. stosowa wBa[ciwe formy komunikacji interpersonalnychPlanowane zadania (wiczenia) Opracuj charakterystyki potencjalnych rodzajw - typw go[ci hotelowych i zaplanuj bufet [niadaniowy biorc pod uwag odwiedziny go[ci z Azji. Warunki osigania efektw ksztaBcenia, w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia edukacyjne winny by prowadzone w pracowni przygotowania iekspedycji [niadaD, wktrej powinny by zorganizowane nastpujce stanowiska: a) stanowiska mycia rk (jedno stanowisko dla dziesiciu uczniw), wyposa|one w: umywalk zinstalacj zimnej iciepBej wody, dozownik do mydBa, [rodki do dezynfekcji, rczniki papierowe; b) stanowiska obsBugi go[ci (jedno stanowisko dla trzech uczniw), wyposa|one w: stoBy ikrzesBa, pomocniki kelnerskie, bielizn izastaw stoBow, tace idrobny sprzt kelnerski oraz elementy do dekoracji stoBw; c) stanowiska sporzdzania [niadaD inapojw (jedno stanowisko dla trzech uczniw), wyposa|one w: ekspres do kawy iherbaty, naczynia idrobny sprzt kuchenny, stB stalowy lub blat roboczy, zlewozmywak dwukomorowy zinstalacj ciepBej izimnej wody; ponadto pracownia powinna by wyposa|ona w: chBodziark zzamra|ark, zmywark do naczyD, kuchni gazow lub elektryczn, kuchenk mikrofalow, podgrzewacze do potraw italerzy, wzki kelnerskie zwyposa|eniem, kosz na odpady, apteczk, instrukcje obsBugi urzdzeD. Zrodki dydaktyczne Czasopisma bran|owe, pakiet przepisw prawa sanitarnego oraz instrukcje BHP i przeciwpo|arowe , kodeks etyki hotelarza, filmy o tematyce hotelarsko-gastronomicznej, prezentacje multimedialne, , plansze pogldowe z zakBadowym planem HACCP. Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny by ksztaBtowane umiejtno[ci i nawyki w zakresie praktycznej obsBugi konsumentw w zakresie serwowania [niadaD. . Zalecane metody to: pokaz praktycznego serwisu, demonstracja, , wiczenia, , mini projekty, scenki rodzajowe z wykorzystaniem wyposa|enia pracowni. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: indywidualnej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Do oceny osigni edukacyjnych uczcych si proponuje si przeprowadzenie wiczeD. Wykonanie wiczeD praktycznych powinno by poprzedzone analiz przygotowanej instrukcji ich wykonania. Umiejtno[ci uczniw nale|y sprawdza obserwujc ich prac podczas wykonywania wiczeD uwzgldniajc merytoryczn poprawno[ wykonanych zadaD, zgodno[ z instrukcj, pBynno[ i precyzj wykonania, kreatywno[, samodzielno[ lub wspBdziaBanie z grup podczas wykonywania wiczeD, aktywno[ oraz zaanga|owanie podczas zaj.Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: Dostosowanie [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb i mo|liwo[ci indywidualnych ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania. Pracownia obsBugi informatycznej 11.1. Korespondencja biurowa w dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego 11.2. U|ytkowe programy specjalistyczne w hotelarstwie 11.1. Korespondencja biurowa w dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiegoUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi:Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB ksztaBceniaPDG(8)1. sporzdzi dokumenty stosowane w korespondencji biurowej przedsibiorstwa hotelarskiego;PCSprzt i urzdzenia biurowe. Informacja w pracy biurowej. Rodzaje dokumentw biurowych. Forma i ukBad pisma. Zasady sporzdzania korespondencji biurowej. WysyBanie korespondencji poczta, faks Poczta elektroniczna i jej funkcje. Korespondencja handlowa w hotelarstwie: List reklamowy OgBoszenie prasowe Zapytanie ofertowe Oferta Potwierdzenie rezerwacji i jej odmowa Odpowiedz na reklamacje Korespondencja wewntrzna: notatki, protokoBy, sprawozdania, regulaminy. Korespondencja okoliczno[ciowa: zaproszenie, list powitalny. PDG(8)2. zastosowa ukBad graficzny pisma zgodnie ze schematem stosowanym w korespondencji biurowej;PCPDG(8)3. dobra form pisma do rodzaju dokumentu;PBPDG(8)4. sporzdzi pisma w korespondencji wewntrznej i zewntrznej;PCPDG(8)5. przyj korespondencj zgodnie z obowizujcymi zasadami;PCPDG(9)1. obsBu|y biurowe urzdzenia techniczne i multimedialne;PCPDG(9)4. skorzysta z funkcji poczty elektronicznej;PCPDG(9)5. zastosowa zasady netykiety w korespondencji elektronicznej;PCKPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaDKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaDOMZ(4)1. monitorowa jako[ wykonywanych zadaDOMZ(4)2. oceni jako[ wykonanych zadaD wedBug przyjtych kryteriwPlanowane zadania FormuBy grzeczno[ciowe w redagowaniu pism - wiczenie w redagowaniu wypowiedzi pisemnej. Opracuj samodzielnie r|ne rodzaje pism kierowanych do go[ci hotelowych z uwzgldnieniem formuB grzeczno[ciowych dostosowanych do rodzaju pisma i jego adresata zgodnie z otrzyman od nauczyciela instrukcj. Na zakoDczenie przedstaw rezultaty swojej pracy na forum klasy.Warunki osigania efektw ksztaBcenia w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia z przedmiotu ObsBuga informatyczna w hotelarstwie, powinny by prowadzone w pracowni obsBugi, wktrej powinny by zorganizowane stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) zdostpem do Internetu, zdrukark sieciow ize skanerem oraz zoprogramowaniem do obsBugi go[ci. Zrodki dydaktyczne Plansze dydaktyczne, zestawy wiczeD, instrukcje lub teksty przewodnie do wiczeD. Zalecane metody dydaktyczne W dziale programowym Korespondencja biurowa w dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego jest uksztaBtowanie umiejtno[ci redagowania korespondencji biurowej z uwzgldnieniem specyfiki przedsibiorstwa [wiadczcego usBugi hotelarskie. Dominujc metod powinna by metoda wiczeD praktycznych. Zaplanowane do osignicia efekty ksztaBcenia przygotuj ucznia do wykonywania zadaD zawodowych technika hotelarstwa, gBwnie poprzez sprawne tworzenie korespondencji dostosowanej do potrzeb dziaBalno[ci hotelarskiej.. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: indywidualnej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia W kontroli i ocenie osigni nale|y szczeglnie uwzgldni umiejtno[ci: stosowania obowizujcych zasad redagowania pism, sprawno[ i dokBadno[ ich tworzenia. Do sprawdzania efektw ksztaBcenia wskazane s testy prby pracy . Jako uzupeBnienie proponuje si wypowiedzi ustne w formie krtkiej prezentacji, wykonane grupowo projekty, prac na zajciach - sporzdzanie pism i wypeBnianie formularzy.Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania., dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do mo|liwo[ci ucznia. 11.2. U|ytkowe programy specjalistyczne w hotelarstwieUszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi:Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB ksztaBceniaPDG(9)2. okre[li zastosowania programw komputerowych wspomagajcych prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej;PBKomputerowe programy u|ytkowe: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, korespondencja seryjna, prezentacje multimedialne, grafika komputerowa . Internet w hotelarstwie. Portale rezerwacyjne Strony www obiektw hotelarskich. System sprzeda|y Internetowej. Portale informacyjne. Portale spoBeczno[ciowe. Systemy rezerwacji. Hotelowe programy specjalistyczne. PDG(9)3. skorzysta z programw u|ytkowych pakietu MS Office;PCPKZ(T.f)(10)1. pozyska informacje z r|nych zrdeB przy u|yciu przegldarek Internetowych; PCPKZ(T.f)(10)2. dokona selekcji pozyskanych informacji przy u|yciu programu Excel;PCPKZ(T.f)(10)3. przygotowa ofert usBug hotelu przy u|yciu programw u|ytkowych;PCPKZ(T.f)(10)4. zaprojektowa folder hotelu przy u|yciu grafiki komputerowej;PCPKZ(T.f)(10)5. skorzysta z portali spoBeczno[ciowych;PCPKZ(T.f)(10)6. zameldowa go[cia korzystajc z komputerowego programu hotelowego; PCPKZ(T.f)(10)7. rozliczy obci|enia go[cia korzystajc z komputerowego programu hotelowego;PCPKZ(T.f)(10)8.sporzdzi raport dobowy; PCPKZ(T.f)(10)9.zarchiwizowa informacje o go[ciach;PCT.11.1(5)1. okre[li funkcje Internetu w dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego;PBT.11.1(5)2. scharakteryzowa hotelowe systemy rezerwacyjne i informacyjne;PCT.11.1(5)3. przyj rezerwacj usBug hotelarskich za po[rednictwem systemu rezerwacyjnego;PCKPS(8)1. oceni ryzyko podejmowanych dziaBaDKPS(8)2. przyj na siebie odpowiedzialno[ za podejmowane dziaBaniaKPS(8)3. wyciga wnioski z podejmowanych dziaBaDOMZ(6)1. sBucha argumentw i wyja[nieD wspBpracownikwOMZ(6)2. argumentowa swoje decyzje w rozmowach ze wspBpracownikamiOMZ(6)3. stosowa wBa[ciwe formy komunikacji interpersonalnychPlanowane zadania 1. Archiwizowanie danych go[ci. Uczniowie pracuj indywidualnie z komputerowym programem hotelowym. Na podstawie wprowadzonych do programu informacji, przygotowuj dane go[cia do archiwum/kartoteki staBych go[ci. Zestaw informacji powinien obejmowa dane identyfikacyjne wraz ze statystyk pobytu oraz okre[lenie typu go[cia. 2. Zestawienie obci|eD. Uczniowie pracuj indywidualnie z komputerowym programem hotelowym. Na podstawie wprowadzonych do programu informacji, przygotowuj zestawienie obci|eD dla go[ci wymeldowujcych si w okre[lonym dniu. Warunki osigania efektw ksztaBcenia w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajcia z dziaBu programowego U|ytkowe programy specjalistyczne w hotelarstwie , powinny by prowadzone w pracowni obsBugi, wktrej powinny by zorganizowane stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) zdostpem do Internetu, zdrukark sieciow ize skanerem oraz zoprogramowaniem do obsBugi go[ci Zrodki dydaktyczne Plansze dydaktyczne, zestawy wiczeD, instrukcje lub teksty przewodnie do wiczeD. Zalecane metody dydaktyczne Zadaniem dziaBu programowego jest nabycie umiejtno[ci korzystania z funkcji Internetu w wykonywaniu zadaD zawodowych oraz posBugiwanie si specjalistycznym programem hotelowym w zakresie obsBugi go[ci na recepcji. Dominujc metod powinna by metoda wiczeD praktycznych. Formy organizacyjne Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniw: indywidualnej zr|nicowanej, w grupach do 15 osb.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia W kontroli i ocenie osigni nale|y szczeglnie uwzgldni umiejtno[ci: pozyskiwania informacji z Internetu, posBugiwania si specjalistycznym oprogramowaniem hotelowym. Do sprawdzania efektw ksztaBcenia wskazane s testy prby pracy . Jako uzupeBnienie proponuje si wypowiedzi ustne w formie krtkiej prezentacji, wykonane grupowo projekty, prac na zajciach wiczenia z funkcjami programu hotelowego. i ich analizowania. Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania., dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do mo|liwo[ci ucznia.Praktyki zawodowe T.11. Planowanie i realizacja usBug w recepcji 12.1. Rezerwacja usBug hotelarskich 12.2. ObsBuga go[ci przyje|d|ajcych i wyje|d|ajcych 12.1. Rezerwacja usBug hotelarskich. 12.2. ObsBuga go[ci przyje|d|ajcych i wyje|d|ajcych.UszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi: Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB ksztaBceniaT.11.1(6)1. wypeBni formularz rezerwacyjny;PCOrganizacja pracy w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie. Przepisy bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo|arowej oraz ochrony [rodowiska w pracy recepcji. Procedury postpowania w sytuacji zagro|enia zdrowia i |ycia go[ci. Zakres uprawnieD oraz odpowiedzialno[ci na stanowisku pracy. Zasady wspBpracy w zespole. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii. Czynno[ci zwizane z kompleksow obsBug go[ci w recepcji z zastosowaniem procedur. Dokumentacja dotyczca rezerwacji usBug oraz obsBugi go[ci w recepcji. T.11.1(6)2. wprowadzi dane dotyczce rezerwacji do grafiku rezerwacji;PCT.11.1(6)3. sporzdzi i wysBa potwierdzenie przyjcia rezerwacji;PCT.11.1(7)1. uporzdkowa dane rezerwacyjne wedBug zakresu zamwionych usBug;PCT.11.1(7)2. przygotowa dane dotyczce zarezerwowanych usBug dla pozostaBych dziaBw obiektu hotelarskiego;PCT.11.2(3)1. dobra dokumenty do czynno[ci w procedurach check-in i check-out;PCT.11.2(3)2. sporzdzi dokumenty wystpujce w procedurze check-in;PCT.11.2(3)3. sporzdzi dokumenty wystpujce w procedurze check-out;PCT.11.2(4)1. sklasyfikowa informacje ze wzgldu na ich funkcje w obsBudze go[ci;PBT.11.2(4)2. przekaza okre[lony zasb informacji go[ciom;PCT.11.2(4)3. pozyska informacje z r|nych zrdeB;PCT.11.2(6)1. utworzy baz danych o go[ciach hotelowych;PCT.11.2(6)2. wyja[ni znaczenie bazy danych go[ci hotelowych dla funkcjonowania obiektu;PBT.11.2(9)2. sporzdzi rachunek wstpny do akceptacji przez go[cia;PCT.11.2(9)3. sporzdzi faktur VAT;PCT.11.2.(9)4. zarchiwizowa dokumentacj zwizan z rozliczaniem kosztw pobytu go[ci;PCBHP(4)1. zidentyfikowa zagro|enia dla zdrowia i |ycia podczas wykonywania zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w recepcji; PBBHP(4)3. scharakteryzowa zagro|enia dla mienia go[ci oraz obiektu hotelarskiego wystpujce w recepcji;PCBHP(7)1. zastosowa zasady ergonomii, przepisw bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony [rodowiska oraz ochrony przeciwpo|arowej w organizacji stanowiska pracy w recepcji;PCBHP(7)5. uzasadni sposb przygotowania stanowiska pracy do wykonywania okre[lonego zadania zawodowego w recepcji;PCBHP(8)1. dobra [rodki ochrony indywidualnej do wykonania zadaD na r|nych stanowiskach prac w recepcji;PCBHP(8)4. zastosowa [rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas u|ytkowania urzdzeD technicznych na stanowisku pracy w recepcji;PCBHP(9)1. zastosowa zasady bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska podczas wykonywania zadaD zawodowych w recepcji;PCBHP(9)5. uzasadni konieczno[ przestrzegania procedur obowizujcych w recepcji dotyczcych bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz ochrony [rodowiska;PCBHP(9)9. zastosowa procedury dotyczce u|ytkowania instalacji i urzdzeD technicznych stosowanych w recepcji;PCBHP(10)1. scharakteryzowa zasady dziaBania systemu pomocy medycznej w stanach zagro|enia zdrowia i |ycia;PCBHP(10)2. zastosowa procedury obowizujce podczas udzielania pierwszej pomocy w stanach zagro|enia zdrowia i |ycia;PCKPS(1)1. stosowa zasady kultury osobistejKPS(1)2. stosowa zasady etyki zawodowejKPS(2)1. zaproponowa sposoby rozwizywania problemwKPS(2)2. d|y wytrwale do celuKPS(2)3. zrealizowa dziaBania zgodnie z wBasnymi pomysBamiKPS(2)4. zainicjowa zmiany majce pozytywny wpByw na [rodowisko pracyKPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaDKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaDKPS(4)1. analizowa zmiany zachodzce w bran|yKPS(4)2. podejmowa nowe wyzwaniaKPS(4)3. wykaza si otwarto[ci na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracyKPS(5)1. przewidywa sytuacje wywoBujce stresKPS(5)2. stosowa sposoby radzenia sobie ze stresemKPS(5)3. okre[li skutki stresuKPS(6)1. przejawia gotowo[ do cigBego uczenia si i doskonalenia zawodowegoKPS(6)2. wykorzysta r|ne zrdBa informacji w celu doskonalenia umiejtno[ci zawodowychKPS(7)1. przyjmowa odpowiedzialno[ za powierzone informacje zawodoweKPS(7)2. respektowa zasady dotyczce przestrzegania tajemnicy zawodowej KPS(7)3. okre[li konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowejKPS(8)1. oceni ryzyko podejmowanych dziaBaDKPS(8)2. przyj na siebie odpowiedzialno[ za podejmowane dziaBaniaKPS(8)3. wyciga wnioski z podejmowanych dziaBaDKPS(9)1. stosowa techniki negocjacyjneKPS(9)2. zachowywa si asertywnieKPS(9)3. proponowa konstruktywne rozwizaniaKPS(10)1. doskonali swoje umiejtno[ci komunikacyjneKPS(10)2. uwzgldnia opinie i pomysBy innych czBonkw zespoBuKPS(10)3. modyfikowa dziaBania w oparciu o wsplnie wypracowane stanowiskoKPS(10)4. rozwizywa konflikty w zespoleOMZ(2)1. rozpoznawa kompetencje i umiejtno[ci osb w zespoleOMZ(2)2. rozdziela zadania wedBug umiejtno[ci i kompetencji czBonkw zespoBuOMZ(4)1. monitorowa jako[ wykonywanych zadaDOMZ(4)2. oceni jako[ wykonanych zadaD wedBug przyjtych kryteriwOMZ(5)1. proponowa zmiany w organizacji pracy majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyOMZ(5)2. proponowa rozwizania techniczne majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyOMZ(6)1. sBucha argumentw i wyja[nieD wspBpracownikwOMZ(6)2. argumentowa swoje decyzje w rozmowach ze wspBpracownikamiOMZ(6)3. stosowa wBa[ciwe formy komunikacji interpersonalnychPlanowane zadania (wiczenia) Kompleksowa obsBuga go[ci w recepcji hotelu. Na pocztku realizacji praktyki zawodowej uczniowie powinni by zapoznani z przepisami bezpieczeDstwa i higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpo|arowej. Powinni by u[wiadomieni o skutkach nieprzestrzegania przepisw. Podczas odbywania praktyki przez okres 4 tygodnie uczniowie powinni doskonali umiejtno[ci praktyczne, ktre s niezbdne w zawodzie technik hotelarstwa. Uczniowie powinni obserwowa czynno[ci zawodowe pracownikw recepcji, potem wykonywa zadania zawodowe pod kierunkiem instruktora a nastpnie samodzielnie realizowa powierzone im zadania w recepcji.Warunki osigania efektw ksztaBcenia w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Praktyki powinny odbywa si w podmiotach [wiadczcych usBugi hotelarskie lub innych podmiotach zapewniajcych rzeczywiste warunki pracy wBa[ciwe dla zawodu technik hotelarstwa. Podczas praktyki zawodowej uczniowie powinni doskonali umiejtno[ci z zakresu: - organizacji pracy recepcji, - planowania, rezerwacji i realizacji usBug w recepcji, - wykonywania prac zwizanych z obsBug go[ci w recepcji, - rozliczania kosztw pobytu go[ci, - prowadzenia dokumentacji dotyczcej planowania i realizacji usBug w recepcji, - wykorzystywania programw komputerowych stosowanych w recepcji hotelowej. Zrodki dydaktyczne Wyposa|enie recepcji w sprzt i urzdzenia, programy komputerowe, przepisy prawne dotyczce hotelarstwa, instrukcje, procedury, wzory dokumentw pracy recepcji. Zalecane metody dydaktyczne wiczenia praktyczne z wykonywaniem zadaD zawodowych pod kierunkiem opiekuna / instruktora praktyk oraz pokaz, instrukta|.. Formy organizacyjne Zr|nicowana praca indywidualna, praca w zespole pracownikw obiektu [wiadczcego usBugi hotelarskie podczas realizacji praktyk.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Sprawdzanie umiejtno[ci uczniw powinno odbywa si przez caBy okres realizacji praktyki zawodowej na podstawie obserwacji ich pracy, sposobu wykonywania poleceD i zadaD zawodowych oraz na ich kulturze obsBugi go[ci, organizowaniu stanowiska pracy, przestrzeganiu zasad bezpieczeDstwa i higieny pracy, jako[ci i kreatywno[ci wykonywanej pracy, umiejtno[ci posBugiwania si programami komputerowymi.Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: - dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania oraz specyfiki obiektu hotelarskiego - dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do mo|liwo[ci ucznia/ poziomu zdolno[ci i zainteresowaD ucznia. - indywidualizacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.. T.12. ObsBuga go[ci w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie 12.3. Utrzymanie czysto[ci i porzdku w jednostkach mieszkalnych 12.4. Przygotowanie i podawanie [niadaD 12.5. Organizacja usBug dodatkowych w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie 12.3. Utrzymanie czysto[ci i porzdku w jednostkach mieszkalnych 12.4. Przygotowanie i podawanie [niadaD 12.5. Organizacja usBug dodatkowych w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie UszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi: Poziom wymagaD programowych (P lub PP)Kategoria taksonomicznaMateriaB ksztaBceniaT.12.1(4)1. rozr|ni prace porzdkowe w obiekcie hotelarskimj;PBOrganizacja stanowiska pracy Rodzaje sprztania. Systemy pracy. Techniki sprztania jednostek mieszkalnych z zastosowaniem procedur. Sprzt i [rodki utrzymania czysto[ci. ObsBuga urzdzeD i sprztu do utrzymania czysto[ci. Dbanie o rzeczy go[cia i mienie obiektu zgodnie z przepisami prawa i obowizujcymi standardami. Przepisy bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska. WspBpraca sBu|by piter z innymi dziaBami obiektu. Procedury postpowania z rzeczami pozostawionymi przez go[ci oraz z rzeczami znalezionymi na terenie obiektu. Przygotowanie sali konsumenckiej do przyjcia go[ci. Rodzaje [niadaD. JadBospisy dotyczce [niadaD dostosowane do potrzeb go[ci. System HACCP, zasada GHP w gastronomii hotelowej. Techniki obsBugi go[ci. Zasady przygotowywania i podawania potraw oraz napojw w zakresie [niadaD. Karty menu dostosowane do potrzeb go[ci. Techniki podawania [niadaD. Systemy rozliczeD kelnerskich. Dokumentacja w gastronomii Czysto[ i higiena ciaBa. Potrzeby i oczekiwania go[ci hotelowych.. Oferta usBug dodatkowych i specjalnych. Dokumentacja dotyczca realizacji usBug. Czynniki szkodliwe dla zdrowia i |ycia czBowieka wystpujce w [rodowisku pracy obiektu [wiadczcego usBugi hotelarskie. Zasady ergonomii na stanowiskach pracy w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie. Zrodki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy w obiektach hotelarskich.T.12.1(4)2. zastosowa wBa[ciwe techniki sprztania jednostek mieszkalnych;PCT.12.1(4)3. dobra urzdzenia i sprzt oraz wBa[ciwe [rodki czysto[ci do rodzaju wykonywanych prac porzdkowych;PCT.12.1(5)1. obsBu|y urzdzenia do utrzymania czysto[ci stosowane w hotelarstwie;PCT.12.1(5)2. dobra i obsBu|y sprzt do utrzymania czysto[ci zgodnie z instrukcj;PCT.12.1(6)1. zastosowa odpowiednie do stopnia zabrudzenia i stosowanej technologii [rodki czysto[ci;PCT.12.1(6)2. zastosowa [rodki dezynfekcyjne zgodnie z wymogami sanitarnymi;PCT.12.1(7)1. zastosowa procedury przygotowania jednostek mieszkalnych do przyjcia go[ci;PCT.12.1(7)2. wykona czynno[ci zwizane ze sprztaniem jednostki mieszkalnej;PCT.12.1(7)3. uzupeBni wyposa|enie jednostek mieszkalnych;PCT.12.1(7)4. sprawdzi funkcjonowanie urzdzeD wchodzcych w skBad wyposa|enia jednostek mieszkalnych;PCT.12.1(8)1. zastosowa procedury dotyczce utrzymania czysto[ci w cz[ci oglnodostpnej obiektu: holach, korytarzach, windach;PCT.12.1(8)2. sporzdzi plan staBego utrzymania czysto[ci i higieny w sanitariatach oglnodostpnych;PCT.12.1(8)3. dobra i zastosowa sprzt oraz [rodki do utrzymania czysto[ci w cz[ci oglnodostpnej obiektu;PCT.12.1(9)1. scharakteryzowa zasady odpowiedzialno[ci materialnej hotelarza za rzeczy wniesione do obiektu hotelarskiego przez go[ci;PCT.12.1(9)2. zastosowa zasady odpowiedzialno[ci materialnej dotyczcej mienia go[ci;PCT.12.1(9)3. okre[li zasady wspBdziaBania sBu|by piter z recepcj obiektu hotelarskiego w zakresie odpowiedzialno[ci materialnej za mienie go[cia oraz wyposa|enie obiektu;PCT.12.1(10)2. zastosowa procedury postpowania z rzeczami pozostawionymi przez go[ci;PCT.12.1(10)1. zastosowa procedury postpowania z rzeczami znalezionymi w obiekcie hotelarskim;PCT.12.2(1)1. zastosowa wymagania dotyczce bezpiecznych warunkw przechowania |ywno[ci;PCT.12.2(1)2. zastosowa segregacj towarow zgodnie z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi;PDT.12.2(1)3. przestrzega zasad systemu HACCP podczas przechowywania |ywno[ci;PCT.12.2(1)4. monitorowa ocen jako[ciow produktw (CCP);PCT.12.2(1)5. przestrzega zasad dobrej praktyki higienicznej GHP;PCT.12.2(1)6. zastosowa zasady przechowywania surowcw spo|ywczych;PCT.12.2(1)7. zastosowa zasady przechowywania potraw i napojw; PCT.12.2(2)1. sporzdzi jadBospis zgodnie z obowizujcymi zasadami;PCT.12.2(2)2. sporzdzi jadBospisy dostosowane do potrzeb go[ci; PCT.12.2(2)3. zastosowa zasady sporzdzania jadBospisw z uwzgldnieniem grup surowcowych oraz surowcw sezonowych;PDT.12.2(2)4. zastosowa zasad kontrastu podczas sporzdzania jadBospisw: dobr smakw, barw, zapachw, konsystencji;PCT.12.2(2).5. sporzdzi jadBospisy [niadaD dostosowane do mo|liwo[ci finansowych go[ci i mo|liwo[ci technicznych obiektu hotelarskiego;PCT.12.2(5)1. dobra surowce zgodnie z ich przeznaczeniem;PCT.12.2(5)2. zastosowa etapy sporzdzania potraw; PCT.12.2(6)1. zastosowa sprzt do przygotowania potraw i napojw;PCT.12.2(6)2. przygotowa nakrycia i bielizn stoBow do posiBku; PCT.12.2(7)1. opracowa karty menu potraw i napojw;PCT.12.2(7)2. przygotowa potrawy oraz napoje na specjalne |yczenie go[ci;PCT.12.2(8)1. rozr|ni formy podawania [niadaD;;PBT.12.2(8)2. dostosowa formy podawania [niadaD do oczekiwaD go[ci;PCT.12.2(8)3. zaserwowa [niadania a la carte;PCT.12.2(8)4. przygotowa bufet [niadaniowy; PCT.12.2(8)5. rozwiza sytuacje problemowe w obsBudze go[ciPCT.12.2(9)1. rozpozna potrzeby |ywieniowe go[ci;PCT.12.2(9)2. przygotowa r|ne rodzaje [niadaD hotelowych;PCT.12.2(9)3. dostosowa formy podawania [niadaD do mo|liwo[ci obiektu hotelarskiego;PCT.12.2(9)4. poda [niadanie hotelowe do pokoju;PCT.12.2(9)5. zrealizowa zamwienia telefoniczne go[ci dotyczce [niadaD;PCT.12.2(9)6. sporzdzi dokumentacj dotyczc realizacji zamwieD na [niadanie;;PCT.12.2(11)1. nakry stoBy wykorzystujc odpowiedni bielizn oraz nakrycia;PCT.12.2(11)2. zastosowa elementy dekoracyjne do nakrycia stoBu;PCT.12.2(12)1. dobra nakrycia i zastaw stoBow do rodzaju [niadaD;PCT.12.2(12)2. zastosowa zasady obsBugi go[ci podczas [niadania;PCT.12.2(12)3. dobra metody serwowania potraw i napojw do menu [niadaniowego;PCT.12.2(13)1. przygotowa pomieszczenie do przyjcia go[ci;PCT.12.2(13)2. zaplanowa dekoracj sali konsumenckiej; PCT.12.2(13)3. zadba o prezencj i higien osobist;PCT.12.2(14)1. przewidzie skutki nieprzestrzegania przepisw sanitarno-epidemiologicznych dotyczcych sporzdzania potraw oraz obsBugi sprztu;PCT.12.2(14)2. przestrzega zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)pCT.12.2(14)3. zastosowa system HACCP w obiekcie hotelarskim;PCT.12.3(2)1. przygotowa ofert usBug dodatkowych;PCT.12.3(2)2. okre[li sposoby prezentacji ofert usBug dodatkowych;PBT.12.3(2)3. zastosowa formy i procedury przyjmowania zamwieD w zakresie usBug dodatkowych;PCT.12.3(3)1. przyj zamwienia od go[ci na usBug dodatkow;PCT.12.3(3)2. zaplanowa realizacj zamwienia usBug dodatkowych;PCT.12.3(3)3. zrealizowa zamwienia go[ci w zakresie usBug dodatkowych;PCT.12.3(3)4. sporzdzi dokumentacj dotyczc przyjmowania i realizacji zamwieD na usBugi dodatkowe;PCT.12.3(4)1. przestrzega zasad organizowania usBug dodatkowych zgodnie z zamwieniem;PCT.12.3(4)2. oceni mo|liwo[ci realizacji zamwienia na usBugi dodatkowe;PCT.12.3(4)3. skalkulowa cen zamwionej usBugi dodatkowej;PCT.12.3(4)4. dokona transakcji kupna-sprzeda|y zamwionych usBug dodatkowych;PCT.12.3(4)5. sporzdzi dokumentacj dotyczc organizowania usBug dodatkowych;PCT.12.3(5)1. sporzdzi dokumentacj dotyczca przyjcia zamwienia na usBugi dodatkowe;PCT.12.3(5)2. przygotowa zlecenie realizacji zamwionej usBugi;PCT.12.3(5)3. sporzdzi dokumenty dotyczce pBatno[ci za zrealizowan usBugPCT.12.3(5)4. zarchiwizowa dokumentacj w odpowiedniej bazie danych;PCBHP(4)2. zidentyfikowa zagro|enia dla zdrowia i |ycia podczas wykonywania zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w dziale sBu|by piter; PCBHP(4)4. scharakteryzowa zagro|enia dla mienia go[ci oraz obiektu hotelarskiego wystpujce w dziale sBu|by piter;PCBHP(7)2. zastosowa zasady ergonomii, przepisw bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony [rodowiska oraz ochrony przeciwpo|arowej w organizacji stanowiska pracy w dziale sBu|by piter;PCBHP(7)3. zastosowa zasady ergonomii, przepisw bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony [rodowiska oraz ochrony przeciwpo|arowej w organizacji stanowiska pracy w gastronomii;PCBHP(7)4. zastosowa zasady ergonomii, przepisw bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony [rodowiska oraz ochrony przeciwpo|arowej na stanowiskach pracy zwizanych organizacj usBug dodatkowych;PCBHP(7)6. uzasadni sposb przygotowania stanowiska pracy do wykonywania okre[lonego zadania zawodowego w dziale sBu|by piter;PCBHP(7)7. uzasadni sposb przygotowania stanowiska pracy do wykonywania okre[lonego zadania zawodowego w gastronomiiPCBHP(7)8. uzasadni sposb przygotowania stanowiska pracy do wykonywania zadania zawodowego w zakresie organizacji usBug dodatkowychPCBHP(8)2. dobra [rodki ochrony indywidualnej do wykonania zadaD na r|nych stanowiskach pracy w dziale sBu|by piter;PBBHP(8)3. dobra [rodki ochrony indywidualnej do wykonania zadaD na r|nych stanowiskach pracy w gastronomii;PBBHP(8)5. zastosowa [rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas u|ytkowania urzdzeD technicznych na stanowiskach pracy w dziale sBu|by piter;PCBHP(8)6. zastosowa [rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas u|ytkowania urzdzeD technicznych na stanowiskach pracy w gastronomii;PCBHP(9)2. zastosowa zasady bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska podczas wykonywania zadaD zawodowych w dziale sBu|by piter;PCBHP(9)3. zastosowa zasady bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska podczas wykonywania zadaD zawodowych w gastronomii;PCBHP(9)6. uzasadni konieczno[ przestrzegania procedur obowizujcych w dziale sBu|by piter dotyczcych bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz ochrony [rodowiska;PCBHP(9)7. uzasadni konieczno[ przestrzegania procedur obowizujcych w zakBadzie gastronomicznym dotyczcych bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz ochrony [rodowiska;PCBHP(9)10. zastosowa procedury dotyczce u|ytkowania instalacji i urzdzeD technicznych stosowanych w dziale sBu|by piter;PCBHP(9)11. zastosowa procedury dotyczce u|ytkowania instalacji i urzdzeD technicznych stosowanych w zakBadzie gastronomicznym;PCKPS(1)1. stosowa zasady kultury osobistejKPS(1)2. stosowa zasady etyki zawodowejKPS(2)1. zaproponowa sposoby rozwizywania problemwKPS(2)2. d|y wytrwale do celuKPS(2)3. zrealizowa dziaBania zgodnie z wBasnymi pomysBamiKPS(2)4. zainicjowa zmiany majce pozytywny wpByw na [rodowisko pracyKPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaDKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaDKPS(4)1. analizowa zmiany zachodzce w bran|yKPS(4)2. podejmowa nowe wyzwaniaKPS(4)3. wykaza si otwarto[ci na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracyKPS(5)1. przewidywa sytuacje wywoBujce stresKPS(5)2. stosowa sposoby radzenia sobie ze stresemKPS(5)3. okre[li skutki stresuKPS(6)1. przejawia gotowo[ do cigBego uczenia si i doskonalenia zawodowegoKPS(6)2. wykorzysta r|ne zrdBa informacji w celu doskonalenia umiejtno[ci zawodowychKPS(7)1. przyjmowa odpowiedzialno[ za powierzone informacje zawodoweKPS(7)2. respektowa zasady dotyczce przestrzegania tajemnicy zawodowej KPS(7)3. okre[li konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowejKPS(8)1. oceni ryzyko podejmowanych dziaBaDKPS(8)2. przyj na siebie odpowiedzialno[ za podejmowane dziaBaniaKPS(8)3. wyciga wnioski z podejmowanych dziaBaDKPS(9)1. stosowa techniki negocjacyjneKPS(9)2. zachowywa si asertywnieKPS(9)3. proponowa konstruktywne rozwizaniaKPS(10)1. doskonali swoje umiejtno[ci komunikacyjneKPS(10)2. uwzgldnia opinie i pomysBy innych czBonkw zespoBuKPS(10)3. modyfikowa dziaBania w oparciu o wsplnie wypracowane stanowiskoKPS(10)4. rozwizywa konflikty w zespoleOMZ(2)1. rozpoznawa kompetencje i umiejtno[ci osb w zespoleOMZ(2)2. rozdziela zadania wedBug umiejtno[ci i kompetencji czBonkw zespoBuOMZ(4)1. monitorowa jako[ wykonywanych zadaDOMZ(4)2. oceni jako[ wykonanych zadaD wedBug przyjtych kryteriwOMZ(5)1. proponowa zmiany w organizacji pracy majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyOMZ(5)2. proponowa rozwizania techniczne majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyOMZ(6)1. sBucha argumentw i wyja[nieD wspBpracownikwOMZ(6)2. argumentowa swoje decyzje w rozmowach ze wspBpracownikamiOMZ(6)3. stosowa wBa[ciwe formy komunikacji interpersonalnychPlanowane zadania (wiczenia) Struktura organizacyjna hotelu i zadania poszczeglnych pionw hotelowych: sBu|by piter, gastronomii, organizacji usBug dodatkowych. W trakcie realizacji praktyki zawodowej uczniowie powinni by zapoznani z przepisami bezpieczeDstwa i higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpo|arowej. Powinni by u[wiadomieni o skutkach nieprzestrzegania przepisw. Podczas odbywania praktyki uczniowie powinni doskonali umiejtno[ci praktyczne, ktre s niezbdne w zawodzie technik hotelarstwa. Uczniowie powinni obserwowa czynno[ci zawodowe pracownikw sBu|by piter, gastronomii hotelowej i dziaBu, / komrki / stanowiska pracy, ktry organizuje usBugi dodatkowe w obiekcie. Potem uczniowie powinni wykonywa zadania zawodowe pod kierunkiem instruktora a nastpnie samodzielnie realizowa powierzone im zadania.Warunki osigania efektw ksztaBcenia w tym [rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Praktyki powinny odbywa si w podmiotach [wiadczcych usBugi hotelarskie lub innych podmiotach zapewniajcych rzeczywiste warunki pracy wBa[ciwe dla zawodu technik hotelarstwa. Podczas praktyki zawodowej uczniowie powinni doskonali umiejtno[ci z zakresu: - organizacji pracy w dziale sBu|by piter, gastronomii i dziale organizacji usBug dodatkowych, - planowania, rezerwacji i realizacji usBug w dziale sBu|by piter, gastronomii i dziale organizacji usBug dodatkowych, - wykonywania prac zwizanych z obsBug go[ci w dziale sBu|by piter, gastronomii i dziale organizacji usBug dodatkowych, - rozliczania kosztw zwizanych z realizacj usBug w dziale sBu|by piter, gastronomii i dziale organizacji usBug dodatkowych, - prowadzenia dokumentacji dotyczcej utrzymania czysto[ci i porzdku w jednostkach mieszkalnych, przygotowania i podawania [niadaD, organizacji usBug dodatkowych w obiekcie, - wykorzystywania programw komputerowych stosowanych w sBu|bie piter, gastronomii oraz podczas organizacji usBug dodatkowych w hotelu. Zrodki dydaktyczne Wyposa|enie dziaBu sBu|by piter w sprzt i urzdzenia, dziaB gastronomii w bielizn i zastaw stoBow, programy komputerowe, przepisy prawne dotyczce hotelarstwa, instrukcje, procedury, wzory dokumentw pracy sBu|by piter, gastronomii i organizacji usBug dodatkowych w hotelu. Zalecane metody dydaktyczne wiczenia praktyczne z wykonywaniem zadaD zawodowych pod kierunkiem opiekuna / instruktora praktyk oraz pokaz, instrukta| Formy organizacyjne Zr|nicowana praca indywidualna, praca w zespole pracownikw obiektu [wiadczcego usBugi hotelarskie podczas realizacji praktyk.Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztaBcenia Sprawdzanie umiejtno[ci uczniw powinno odbywa si przez caBy okres realizacji praktyki zawodowej na podstawie obserwacji ich pracy, sposobu wykonywania poleceD i zadaD zawodowych oraz na ich kulturze obsBugi go[ci, organizowaniu stanowiska pracy, przestrzeganiu zasad bezpieczeDstwa i higieny pracy, jako[ci i kreatywno[ci wykonywanej pracy, umiejtno[ci posBugiwania si programami komputerowymi.Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: - dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do potrzeb ucznia z uwzgldnieniem konieczno[ci wdra|ania uczniw do systematyczno[ci, dokBadno[ci i odpowiedzialno[ci za wykonanie powierzonego zadania oraz specyfiki obiektu hotelarskiego. - dostosowanie warunkw, [rodkw, metod i form ksztaBcenia do mo|liwo[ci ucznia/ poziomu zdolno[ci i zainteresowaD ucznia. - indywidualizacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.ZAACZNIKI: ZaBcznik 1: EFEKTY KSZTAACENIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA ZAPISANE W ROZPORZDZENIU WSPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAACENIA W ZAWODACH (tabela 1) ZaBcznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAACENIA (tabela 2) ZaBcznik 3: USZCZEGAOWIONE EFEKTY KSZTAACENIA (tabela 4) ZaBcznik 1 EFEKTY KSZTAACENIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA ZAPISANE W ROZPORZDZENIU WSPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAACENIA W ZAWODACH Tabela 1. Efekty ksztaBcenia dla zawodu technik hotelarstwa Efekty ksztaBcenia wsplne dla wszystkich zawodwBHP(1) rozr|nia pojcia zwizane z bezpieczeDstwem i higien pracy, ochron przeciwpo|arow, ochron [rodowiska iergonomi;BHP(2) rozr|nia zadania i uprawnienia instytucji oraz sBu|b dziaBajcych wzakresie ochrony pracy i ochrony [rodowiska w Polsce;BHP(3) okre[la prawa i obowizki pracownika oraz pracodawcy wzakresie bezpieczeDstwa ihigieny pracy;BHP(4) przewiduje zagro|enia dla zdrowia i |ycia czBowieka oraz mienia i[rodowiska zwizane z wykonywaniem zadaD zawodowych;BHP(5) okre[la zagro|enia zwizane z wystpowaniem szkodliwych czynnikw w[rodowisku pracy;BHP(6) okre[la skutki oddziaBywania czynnikw szkodliwych na organizm czBowieka;BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowizujcymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska; BHP(8) stosuje [rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadaD zawodowych;BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczce ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska; BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro|enia zdrowia i |ycia;PDG(1) stosuje pojcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczce ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczce prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej;PDG(4) rozr|nia przedsibiorstwa i instytucje wystpujce w bran|y ipowizania midzy nimi; PDG(5) analizuje dziaBania prowadzone przez przedsibiorstwa funkcjonujce wbran|y; PDG(6) inicjuje wsplne przedsiwzicia z r|nymi przedsibiorstwami z bran|y; PDG(7) przygotowuje dokumentacj niezbdn do uruchomienia i prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej; PDG(8) prowadzi korespondencj zwizan z prowadzeniem dziaBalno[ci gospodarczej; PDG(9) obsBuguje urzdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajce prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej; PDG(10) planuje i podejmuje dziaBania marketingowe prowadzonej dziaBalno[ci gospodarczej; PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dziaBalno[ci gospodarczej.JOZ(1) posBuguje si zasobem [rodkw jzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo|liwiajcych realizacj zadaD zawodowych;JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczce wykonywania typowych czynno[ci zawodowych artykuBowane powoli iwyraznie, wstandardowej odmianie jzyka;JOZ(3) analizuje i interpretuje krtkie teksty pisemne dotyczce wykonywania typowych czynno[ci zawodowych;JOZ(4) formuBuje krtkie i zrozumiaBe wypowiedzi oraz teksty pisemne umo|liwiajce komunikowanie si w[rodowisku pracy; JOZ(5) korzysta z obcojzycznych zrdeB informacji.KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadaD; KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;KPS(4) jest otwarty na zmiany; KPS(5) potrafi radzi sobie ze stresem; KPS(6) aktualizuje wiedz i doskonali umiejtno[ci zawodowe; KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; KPS(8) potrafi ponosi odpowiedzialno[ za podejmowane dziaBania; KPS(9) potrafi negocjowa warunki porozumieD; KPS(10) wspBpracuje w zespole. OMZ (1) planuje prac zespoBu w celu wykonania przydzielonych zadaD;OMZ (2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadaD;OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadaD;OMZ (4) ocenia jako[ wykonania przydzielonych zadaD;OMZ (5) wprowadza rozwizania techniczne i organizacyjne wpBywajce na popraw warunkw i jako[ pracy;OMZ (6) komunikuje si ze wspBpracownikami.Efekty ksztaBcenia wsplne dla zawodw w ramach obszaru ksztaBcenia, stanowice podbudow do ksztaBcenia w zawodzie lub grupie zawodwPKZ(T.f)(1) rozr|nia rodzaje ikategorie obiektw [wiadczcych usBugi hotelarskie;PKZ(T.f)(2) rozr|nia rodzaje usBug hotelarskich;PKZ(T.f)(3) rozr|nia piony funkcjonalne obiektw [wiadczcych usBugi hotelarskie;PKZ(T.f)(4) rozr|nia rodzaje jednostek mieszkalnych;PKZ(T.f)(5) analizuje rynek usBug hotelarskich;PKZ(T.f)(6) rozr|nia zasady inarzdzia marketingu;PKZ(T.f)(7) okre[la rodzaje turystyki;PKZ(T.f)(8) charakteryzuje zasady racjonalnego |ywieniaPKZ(T.f)(9) stosuje przepisy prawa dotyczce [wiadczenia usBug hotelarskich;PKZ(T.f)(10) stosuje programy komputerowe wspomagajce wykonywanie zadaD.Efekty ksztaBcenia wBa[ciwe dla kwalifikacji wyodrbnionych w zawodzieT.11.1(1) rozr|nia zadania oraz wyposa|enie recepcji hotelowej;T.11.1(2) dobiera oferty hotelowe zgodnie zpotrzebami go[ci;T.11.1(3) stosuje instrumenty promocji usBug hotelarskich;T.11.1(4) przestrzega zasad rezerwacji usBug dla go[ci indywidualnych igrup;T.11.1(5) rezerwuje usBugi hotelarskie, korzystajc zsystemw rezerwacyjnych;T.11.1(6) sporzdza dokumentacj zwizan zrezerwacj usBug hotelarskich;T.11.1(7) przygotowuje dane dotyczce usBug rezerwowanych dla innych komrek organizacyjnych obiektu [wiadczcego usBugi hotelarskie;T.11.2(1) przestrzega procedur zwizanych zobsBug go[ci wrecepcji;T.11.2(2) rozpoznaje oczekiwania go[ci zwizane zpobytem wobiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie;T.11.2(3) sporzdza dokumentacj zwizan zprocedurami check-in icheck-out;T.11.2(4) udziela informacji turystycznej;T.11.2(5) oferuje usBugi dodatkowe zgodnie zofert obiektu [wiadczcego usBugi hotelarskie;T.11.2(6) przygotowuje informacje dotyczce przybyBych go[ci dla innych komrek organizacyjnych obiektu;T.11.2(7) rozr|nia formy pBatno[ci stosowane wsprzeda|y usBug hotelarskich;T.11.2(8) przestrzega zasad rozliczania kosztw pobytu go[ci wobiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie;T.11.2(9) sporzdza dokumentacj zwizan zrozliczaniem kosztw pobytu go[ci;T.12.1(1) rozr|nia stanowiska pracy wdziale sBu|by piter;T.12.1(2) rozr|nia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposa|enie;T.12.1(3) rozr|nia rodzaje prac porzdkowych;T.12.1(4) dobiera techniki sprztania wjednostkach mieszkalnych, odpowiednie urzdzenia, sprzt i[rodki do rodzaju wykonywanych prac porzdkowych;T.12.1(5) obsBuguje urzdzenia isprzt do utrzymywania czysto[ci;T.12.1(6) stosuje [rodki czyszczce idezynfekcyjne;T.12.1(7) przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjcia go[ci;T.12.1(8) utrzymuje czysto[ iporzdek wcz[ci oglnodostpnej obiektu;T.12.1(9) przestrzega zasad odpowiedzialno[ci materialnej dotyczcej wyposa|enia obiektu imienia go[ci;T.12.1(10) przestrzega procedur postpowania zrzeczami pozostawionymi przez go[ci.T.12.2(1) przestrzega zasad przechowywania |ywno[ci;T.12.2(2) przestrzega zasad sporzdzania jadBospisw;T.12.2(3) rozr|nia rodzaje [niadaD hotelowych;T.12.2(4) rozr|nia metody itechniki przygotowania [niadaD;T.12.2(5) dobiera surowce do sporzdzania potraw inapojw;T.12.2(6) u|ytkuje sprzt iurzdzenia pomocnicze do przygotowywania ipodawania potraw inapojw;T.12.2(7) przygotowuje potrawy inapoje;T.12.2(8) rozr|nia formy iprzestrzega zasad podawania [niadaD;T.12.2(9) dobiera formy podawania [niadaD do potrzeb go[ci imo|liwo[ci obiektu;T.12.2(10) rozr|nia bielizn izastaw stoBow;T.12.2(11) stosuje techniki nakrywania stoBu;T.12.2(12) dobiera sprzt izastaw stoBow do ekspedycji [niadaD;T.12.2(13) przygotowuje sal konsumpcyjn do obsBugi go[ci;T.12.2(14) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczce sporzdzania potrawT.12.3(1) klasyfikuje hotelarskie usBugi dodatkowe;T.12.3(2) przestrzega zasad irozr|nia formy przyjmowania irealizacji zamwieD dotyczcych usBug dodatkowych;T.12.3(3) przyjmuje oraz realizuje zamwienia go[ci wzakresie usBug dodatkowych;T.12.3(4) organizuje usBugi dodatkowe zgodnie zzamwieniem;T.12.3(5) sporzdza dokumentacj dotyczc przyjmowania irealizacji zamwieD dotyczcych usBug dodatkowych. ZaBcznik 2 POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAACENIA Tabela 2. Pogrupowane efekty ksztaBcenia Nazwa przedmiotuEfekty ksztaBcenia z podstawy programowej UczeD:klasaliczba godzin przeznaczona na realizacj efektw ksztaBceniaI IIIIIIVI semestrII semestrI semestrII semestrI semestrII semestrI semestrII semestrKsztaBcenie zawodowe teoretycznePodstawy hotelarstwa, UsBugi dodatkowe w hotelarstwie, Organizacja pracy sBu|by piterBHP(5) okre[la zagro|enia zwizane z wystpowaniem szkodliwych czynnikw w [rodowisku pracy;XXXXXXX5BHP(6) okre[la skutki oddziaBywania czynnikw szkodliwych na organizm czBowieka;XXXXXXXKPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;XXXXXXX120KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadaD;XXXXXXXKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;XXXXXXXKPS(6) aktualizuje wiedz idoskonali umiejtno[ci zawodowe;XXXXXXXKPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;XXXXXXXOMZ(1) planuje prac zespoBu w celu wykonania przydzielonych zadaD;XXXXXXXOMZ(4) ocenia jako[ wykonania przydzielonych zadaD;XXXXXXXOMZ(5) wprowadza rozwizania techniczne i organizacyjne wpBywajce na popraw warunkw i jako[ pracy;XXXXXXXPKZ(T.f)(1) rozr|nia rodzaje ikategorie obiektw [wiadczcych usBugi hotelarskie;XXXX(PKZ(T.f)(2) rozr|nia rodzaje usBug hotelarskich; XXXXPKZ(T.f)(3) rozr|nia piony funkcjonalne obiektw [wiadczcych usBugi hotelarskie;XXXXPKZ(T.f)(4) rozr|nia rodzaje jednostek mieszkalnych;XXPKZ(T.f)(7) okre[la rodzaje turystyki; XXXXT.12.1(1) rozr|nia stanowiska pracy wdziale sBu|by piter;XX25T.12.1(2) rozr|nia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposa|enie;XXT.12.1(3) rozr|nia rodzaje prac porzdkowych;XXT.12.3(1) klasyfikuje hotelarskie usBugi dodatkowe;XXX90T.12.3(2) przestrzega zasad irozr|nia formy przyjmowania irealizacji zamwieD dotyczcych usBug dodatkowych;XXXT.12.3(4) organizuje usBugi dodatkowe zgodnie zzamwieniem;XXXBczna liczba godzin przeznaczona na przedmiot240DziaBalno[ recepcjiBHP(1) rozr|nia pojcia zwizane z bezpieczeDstwem i higien pracy, ochron przeciwpo|arow, ochron [rodowiska i ergonomi; XXXX5BHP(5) okre[la zagro|enia zwizane z wystpowaniem szkodliwych czynnikw w [rodowisku pracy;XXXXBHP(6) okre[la skutki oddziaBywania czynnikw szkodliwych na organizm czBowieka;XXXXKPS(1) przestrzega zasad kultury ietyki;XXXX90KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;XXXXKPS(4) jest otwarty na zmiany;XXXXKPS(5) potrafi radzi sobie ze stresem;XXXXKPS(6) aktualizuje wiedz idoskonali umiejtno[ci zawodowe;XXXXKPS(7) przestrzega tajemnicy sBu|bowejXXXXOMZ(1) planuje prac zespoBu w celu wykonania przydzielonych zadaD;XXXXOMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadaD;XXXXOMZ(5) wprowadza rozwizania techniczne i organizacyjne wpBywajce na popraw warunkw i jako[ pracy;XXXXOMZ(6) komunikuje si ze wspBpracownikami;XXXXT.11.1(1) rozr|nia zadania oraz wyposa|enie recepcji hotelowej;XXXXT.11.1(4) przestrzega zasad rezerwacji usBug dla go[ci indywidualnych i grup;XXXXT.11.2(1) przestrzega procedur zwizanych zobsBug go[ci wrecepcji;XXXX145T.11.2(2) rozpoznaje oczekiwania go[ci zwizane zpobytem wobiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie;XXXXT.11.2(7) rozr|nia formy pBatno[ci stosowane wsprzeda|y usBug hotelarskich;XXXXT.11.2(8) przestrzega zasad rozliczania kosztw pobytu go[ci wobiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie;XXXXBczna liczba godzin przeznaczona na przedmiot240ObsBuga konsumentaBHP(5) okre[la zagro|enia zwizane z wystpowaniem szkodliwych czynnikw w [rodowisku pracy;XXXX5BHP(6) okre[la skutki oddziaBywania czynnikw szkodliwych na organizm czBowieka;XXXXKPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;XXXXKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;XXXXKPS(6) aktualizuje wiedz idoskonali umiejtno[ci zawodowe;XXXXOMZ(1) planuje prac zespoBu w celu wykonania przydzielonych zadaD;XXXXOMZ(4) ocenia jako[ wykonania przydzielonych zadaD;XXXXOMZ(5) wprowadza rozwizania techniczne i organizacyjne wpBywajce na popraw warunkw i jako[ pracy;XXXXPKZ(T.f)(8) charakteryzuje zasady racjonalnego |ywienia;XXXX20T.12.2(3) rozr|nia rodzaje [niadaD hotelowych;XXXX35T.12.2(4) rozr|nia metody itechniki przygotowania [niadaD;XXXXT.12.2(8) rozr|nia formy iprzestrzega zasad podawania [niadaD;XXXXT.12.2(10) rozr|nia bielizn izastaw stoBow;XXXXBczna liczba godzin przeznaczona na przedmiot60Marketing usBug hotelarskichPDG(4) rozr|nia przedsibiorstwa i instytucje wystpujce w bran|y i powizania midzy nimi:XXXX15PDG(5) analizuje dziaBania prowadzone przez przedsibiorstwa funkcjonujce w bran|y; XXXXPDG(6) inicjuje wsplne przedsiwzicia z r|nymi przedsibiorstwami z bran|y;XXXXPDG(10) planuje i podejmuje dziaBania marketingowe prowadzonej dziaBalno[ci gospodarczej; XXXXKPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;XXXXKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;XXXXKPS(4) jest otwarty na zmiany;XXXXKPS(6) aktualizuje wiedz idoskonali umiejtno[ci zawodowe;XXXXPKZ(T.f)(5) analizuje rynek usBug hotelarskich; XXXX15PKZ(T.f)(6) rozr|nia zasady i narzdzia marketingu;XXXXT.11.1(2) dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami go[ci;XXXX30T.11.1(3) stosuje instrumenty promocji usBug hotelarskich;XXXXT.11.2(5) oferuje usBugi dodatkowe zgodnie zofert obiektu [wiadczcego usBugi hotelarskie;XXXXBczna liczba godzin przeznaczona na przedmiot60Podstawy dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiegoBHP(2) rozr|nia zadania i uprawnienia instytucji oraz sBu|b dziaBajcych w zakresie ochrony pracy i ochrony [rodowiska w Polsce;XXXX10BHP(3) okre[la prawa i obowizki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeDstwa i higieny pracy;XXXXPDG(1) stosuje pojcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;XXXX60PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczce ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;XXXXPDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczce prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej;XXXXPDG(7) przygotowuje dokumentacj niezbdn do uruchomienia i prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej;XXXXPDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dziaBalno[ci gospodarczej;XXXXKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;XXXXKPS(4) jest otwarty na zmiany;XXXXKPS(6) aktualizuje wiedz idoskonali umiejtno[ci zawodowe;XXXXKPS(7) przestrzega tajemnicy sBu|bowej;XXXXKPS(8) potrafi ponosi odpowiedzialno[ za podejmowane dziaBania;XXXXPKZ(T.f)(9) stosuje przepisy prawa dotyczce [wiadczenia usBug hotelarskich;XXXX20Bczna liczba godzin przeznaczona na przedmiot90Jzyk obcy w hotelarstwieJOZ(1) posBuguje si zasobem [rodkw jzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo|liwiajcych realizacj zadaD zawodowych;XXXX60JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczce wykonywania typowych czynno[ci zawodowych artykuBowane powoli iwyraznie, wstandardowej odmianie jzyka;XXXXJOZ(3) analizuje i interpretuje krtkie teksty pisemne dotyczce wykonywania typowych czynno[ci zawodowych;XXXXJOZ(4) formuBuje krtkie i zrozumiaBe wypowiedzi oraz teksty pisemne umo|liwiajce komunikowanie si w [rodowisku pracy;XXXXJOZ(5) korzysta z obcojzycznych zrdeB informacji;XXXXKPS(1) przestrzega zasad kultury ietyki;XXXXKPS(6) aktualizuje wiedz idoskonali umiejtno[ci zawodowe;XXXXBczna liczba godzin przeznaczona na przedmiot60Aczna liczba godzin przeznaczona na ksztaBcenie zawodowe teoretyczne750KsztaBcenie zawodowe praktycznePraktyki zawodoweBHP(4) przewiduje zagro|enia dla zdrowia i|ycia czBowieka oraz mienia i[rodowiska zwizane zwykonywaniem zadaD zawodowych;XX10BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowizujcymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska;XXBHP(8) stosuje [rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadaD;XXBHP(9) przestrzega zasad bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczce ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska;XXBHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro|enia zdrowia i |ycia;XXKPS(1) przestrzega zasad kultury ietyki;XXKPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadaD;XXKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;XXKPS(4) jest otwarty na zmiany;XXKPS(5) potrafi radzi sobie ze stresem;XXKPS(6) aktualizuje wiedz idoskonali umiejtno[ci zawodowe;XXKPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;XXKPS(8) potrafi ponosi odpowiedzialno[ za podejmowane dziaBania;XXKPS(9) potrafi negocjowa warunki porozumieD;XXKPS(10) wspBpracuje wzespole;XXOMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadaD;XXOMZ(4) ocenia jako[ wykonania przydzielonych zadaD;XXOMZ(5) wprowadza rozwizania techniczne i organizacyjne wpBywajce na popraw warunkw i jako[ pracy;XXOMZ(6) komunikuje si ze wspBpracownikami;XXT.12.1(4) dobiera techniki sprztania wjednostkach mieszkalnych, odpowiednie urzdzenia, sprzt i[rodki do rodzaju wykonywanych prac porzdkowych;XX150T.12.1(5) obsBuguje urzdzenia isprzt do utrzymywania czysto[ci;XXT.12.1(6) stosuje [rodki czyszczce idezynfekcyjne;XXT.12.1(7) przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjcia go[ci;XXT.12.1(8) utrzymuje czysto[ iporzdek wcz[ci oglnodostpnej obiektu;XXT.12.1(9) przestrzega zasad odpowiedzialno[ci materialnej dotyczcej wyposa|enia obiektu imienia go[ci;XXT.12.1(10) przestrzega procedur postpowania zrzeczami pozostawionymi przez go[ci;XXT.12.2(1) przestrzega zasad przechowywania |ywno[ci;XXT.12.2(2) przestrzega zasad sporzdzania jadBospisw;XXT.12.2(5) dobiera surowce do sporzdzania potraw inapojw;XXT.12.2(6) u|ytkuje sprzt iurzdzenia pomocnicze do przygotowywania ipodawania potraw inapojw;XXT.12.2(7) przygotowuje potrawy inapoje;XXT.12.2(8) rozr|nia formy iprzestrzega zasad podawania [niadaD;XXT.12.2(9) dobiera formy podawania [niadaD do potrzeb go[ci imo|liwo[ci obiektu;XXT.12.2(11) stosuje techniki nakrywania stoBu;XXT.12.2(12) dobiera sprzt izastaw stoBow do ekspedycji [niadaD;XXT.12.2(13) przygotowuje sal konsumpcyjn do obsBugi go[ci;XXT.12.2(14) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczce sporzdzania potraw;XXT.12.3(2) przestrzega zasad irozr|nia formy przyjmowania irealizacji zamwieD dotyczcych usBug dodatkowych;XXT.12.3(3) przyjmuje oraz realizuje zamwienia go[ci wzakresie usBug dodatkowych;XXT.12.3(4) organizuje usBugi dodatkowe zgodnie zzamwieniem;XXT.12.3(5) sporzdza dokumentacj dotyczc przyjmowania i realizacji zamwieD dotyczcych usBug dodatkowych;XXBczna liczba godzin przeznaczona na przedmiot160Pracownia hotelarskaBHP(4) przewiduje zagro|enia dla zdrowia i|ycia czBowieka oraz mienia i[rodowiska zwizane zwykonywaniem zadaD zawodowych;XXXXXXX5BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowizujcymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska;XXXXXXXBHP(8) stosuje [rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadaD;XXXXXXXBHP(9) przestrzega zasad bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczce ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska;XXXXXXXBHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro|enia zdrowia i |ycia;XXXXXXXKPS(1) przestrzega zasad kultury ietyki;XXXXXXXKPS(2) jest kreatywny ikonsekwentny wrealizacji zadaD;XXXXXXXKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;XXXXXXXKPS(5) potrafi radzi sobie ze stresem;XXXXXXXKPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;XXXXXXXKPS(8) potrafi ponosi odpowiedzialno[ za podejmowane dziaBania;XXXXXXXKPS(9) potrafi negocjowa warunki porozumieD;XXXXXXXKPS(10) wspBpracuje wzespole;XXXXXXXOMZ(1) planuje prac zespoBu w celu wykonania przydzielonych zadaD;XXXXXXXOMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadaD;XXXXXXXOMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadaD;XXXXXXXOMZ(4) ocenia jako[ wykonania przydzielonych zadaD;XXXXXXXOMZ(5) wprowadza rozwizania techniczne i organizacyjne wpBywajce na popraw warunkw i jako[ pracy;XXXXXXXOMZ(6) komunikuje si ze wspBpracownikami;XXXXXXXT.11.1(6) sporzdza dokumentacj zwizan zrezerwacj usBug hotelarskich;XXXX90T.11.1(7) przygotowuje dane dotyczce usBug rezerwowanych dla innych komrek organizacyjnych obiektu [wiadczcego usBugi hotelarskie;XXXXT.11.2(3) sporzdza dokumentacj zwizan zprocedurami check-in icheck-out;XXXX150T.11.2(4) udziela informacji turystycznej;XXXXT.11.2(6) przygotowuje informacje dotyczce przybyBych go[ci dla innych komrek organizacyjnych obiektu;XXXXT.11.2(9) sporzdza dokumentacj zwizan zrozliczaniem kosztw pobytu go[ci;XXXXT.12.1(4) dobiera techniki sprztania wjednostkach mieszkalnych, odpowiednie urzdzenia, sprzt i[rodki do rodzaju wykonywanych prac porzdkowych;XX40T.12.1(5) obsBuguje urzdzenia isprzt do utrzymywania czysto[ci;XXT.12.1(6) stosuje [rodki czyszczce idezynfekcyjne;XXT.12.1(7) przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjcia go[ci;XXT.12.1(8) utrzymuje czysto[ iporzdek wcz[ci oglnodostpnej obiektu;XXT.12.1(9) przestrzega zasad odpowiedzialno[ci materialnej dotyczcej wyposa|enia obiektu imienia go[ci;XXT.12.1(10) przestrzega procedur postpowania zrzeczami pozostawionymi przez go[ci;XXT.12.3(2) przestrzega zasad i rozr|nia formy przyjmowania i realizacji zamwieD dotyczcych usBug dodatkowych;XXX75T.12.3(3) przyjmuje oraz realizuje zamwienia go[ci wzakresie usBug dodatkowych;XXXT.12.3(5) sporzdza dokumentacj dotyczc przyjmowania irealizacji zamwieD dotyczcych usBug dodatkowych;XXXBczna liczba godzin przeznaczona na przedmiot360Pracownia obsBugi konsumentaBHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowizujcymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeDstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska;XXXX5BHP(8) stosuje [rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadaD;XXXXBHP(9) przestrzega zasad bezpieczeDstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczce ochrony przeciwpo|arowej i ochrony [rodowiska;XXXXKPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;XXXXKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;XXXXKPS(5) potrafi radzi sobie ze stresem;XXXXKPS(8) potrafi ponosi odpowiedzialno[ za podejmowane dziaBania;XXXXKPS(10) wspBpracuje wzespole;XXXXOMZ(1) planuje prac zespoBu w celu wykonania przydzielonych zadaD;XXXXOMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadaD;XXXXOMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadaD;XXXXOMZ(6) komunikuje si ze wspBpracownikami;XXXXT.12.2(1) przestrzega zasad przechowywania |ywno[ci;XXXX115T.12.2(2) przestrzega zasad sporzdzania jadBospisw;XXXXT.12.2(5) dobiera surowce do sporzdzania potraw inapojw;XXXXT.12.2(6) u|ytkuje sprzt iurzdzenia pomocnicze do przygotowywania ipodawania potraw inapojw;XXXXT.12.2(7) przygotowuje potrawy inapoje;XXXXT.12.2(8) rozr|nia formy iprzestrzega zasad podawania [niadaD;XXXXT.12.2(9) dobiera formy podawania [niadaD do potrzeb go[ci imo|liwo[ci obiektu;XXXXT.12.2(11) stosuje techniki nakrywania stoBu;XXXXT.12.2(12) dobiera sprzt izastaw stoBow do ekspedycji [niadaD;XXXXT.12.2(13) przygotowuje sal konsumpcyjn do obsBugi go[ci;XXXXT.12.2(14) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczce sporzdzania potraw;XXXXBczna liczba godzin przeznaczona na przedmiot120XPracownia obsBugi informatycznejPDG(8) prowadzi korespondencj zwizan zprowadzeniem dziaBalno[ci gospodarczej;XXXX15PDG(9) obsBuguje urzdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajce prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej;XXXXKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;XXXXKPS(8) potrafi ponosi odpowiedzialno[ za podejmowane dziaBania;XXXXOMZ(4) ocenia jako[ wykonania przydzielonych zadaD;XXXXOMZ(6) komunikuje si ze wspBpracownikami;XXXXPKZ(T.f)(10)stosuje programy komputerowe wspomagajce wykonywanie zadaD;XXXX30T.11.1(5) rezerwuje usBugi hotelarskie, korzystajc z systemw rezerwacyjnych; XXXX75Bczna liczba godzin przeznaczona na przedmiot120Aczna liczba godzin przeznaczona na ksztaBcenie zawodowe praktyczne760Aczna liczba godzin przeznaczona na efekty ksztaBcenia wsplne dla wszystkich zawodw oraz efekty ksztaBcenia wsplne dla zawodw w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego400Aczna liczba godzin przeznaczona na kwalifikacj K1 (T.11.)580Aczna liczba godzin przeznaczona na kwalifikacj K2 (T.12.)530Razem1510 ZaBcznik 3 USZCZEGAOWIONE EFEKTY KSZTAACENIA Tabela 4. UszczegBowione efekty ksztaBcenia Nazwa przedmiotu Efekty ksztaBcenia z podstawy programowej UczeD:UszczegBowione efekty ksztaBcenia UczeD po zrealizowaniu zaj potrafi:ABCPodstawy hotelarstwa, Organizacja pracy sBuzby piter, UsBugi dodatkowe w hotelarstwiePKZ (T.f)(1) rozr|nia rodzaje i kategorie obiektw [wiadczcych usBugi hotelarskie;PKZ(T.f)(1)1. rozr|ni kryteria klasyfikacji obiektw [wiadczcych usBugi hotelarskie;PKZ(T.f)(1)2. okre[li rodzaje i kategorie obiektw hotelarskich;PKZ(T.f)(1)3. scharakteryzowa wspBczesne systemy i sieci hotelowe; PKZ (T.f)(2) rozr|nia rodzaje usBug hotelarskich;;PKZ(T.f)(2)1. okre[li cechy usBug hotelarskich;PKZ(T.f)(2)2. dokona klasyfikacji usBug hotelarskich;PKZ(T.f)(2)3. okre[li wymagania kategoryzacyjne dotyczce zakresu usBug [wiadczonych w obiektach hotelarskich;PKZ(T.f)(2)4. scharakteryzowa podstawowe i dodatkowe usBugi hotelarskie;PKZ(T.f)(2)5. scharakteryzowa usBugi hotelarskie [wiadczone w [rodkach transportu;PKZ (T.f)(3) rozr|nia piony funkcjonalne obiektw [wiadczcych usBugi hotelarskie;PKZ(T.f)(3)1. wyja[ni pojcia: stanowisko pracy, komrka organizacyjna, pion funkcjonalny, struktura organizacyjna;PKZ(T.f)(3)2. rozr|ni piony funkcjonalne w obiektach [wiadczcych usBugi hotelarskie;PKZ(T.f)(3)3. okre[li przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb obsBugi go[ci niepeBnosprawnych;PKZ (T.f)(4) rozr|nia rodzaje jednostek mieszkalnych;PKZ(T.f)(4)1. wyja[ni pojcia: jednostka mieszkalna, wzeB higieniczno-sanitarny;PKZ(T.f)(4)2. okre[li funkcje jednostki mieszkalnej;PKZ(T.f)(4)3. scharakteryzowa rodzaje jednostek mieszkalnych;PKZ(T.f)(4)4. scharakteryzowa rodzaje wzBw higieniczno-sanitarnych;PKZ (T.f)(7) okre[la rodzaje turystyki; PKZ(T.f)(7)1. wyja[ni podstawowe pojcia dotyczce turystyki;PKZ(T.f)(7)2. rozr|ni kategorie i formy turystyki;PKZ(T.f)(7)3. scharakteryzowa rodzaje turystyki;T.12.1(1) rozr|nia stanowiska pracy w dziale sBu|by piter;T.12.1(1)1. okre[li struktur organizacyjn dziaBu sBu|by piter;T.12.1(1)2. okre[li zadania dziaBu sBu|by piter; T.12.1(1)3. okre[li zakresy obowizkw pracownikw dziaBu sBu|by piter;T.12.1(1)4. okre[li procedury postpowania z rzeczami znalezionymi oraz pozostawionymi przez go[ci;T.12.1(1)5. okre[li rodzaje dokumentacji obowizujce w dziale sBu|by piter; T.12.1(1)6. okre[li zasady wspBpracy dziaBu sBu|by piter z innymi komrkami [wiadczcymi usBugi hotelarskie;T.12.1(2) rozr|nia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposa|enie;T.12.1(2)1. rozr|ni rodzaje jednostek mieszkalnych;T.12.1(2)2. scharakteryzowa wyposa|enie podstawowe i uzupeBniajce jednostki mieszkalnej wedBug wymagaD kategoryzacyjnych;T.12.1(2)3. okre[li rodzaje wyposa|enia jednostek mieszkalnych przeznaczonych dla go[ci specjalnych; T.12.1(2)4. scharakteryzowa pomieszczenia oglnego u|ytku; T.12.1(3) rozr|nia rodzaje prac porzdkowych;T.12.1(3)1. scharakteryzowa rodzaje sprztania w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie;T.12.1(3)2. okre[li procedury sprztania jednostek mieszkalnych;T.12.1(3)3. dobra sprzt i [rodki utrzymania czysto[ci w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie;T.12.1(3)4. okre[li systemy pracy pracownikw dziaBu sBu|by piter;T.12.1(3)5. sporzdzi harmonogram pracy pracownikw sBu|by piter;T.12.3(1) klasyfikuje hotelarskie usBugi dodatkowe;T.12.3(1)1. rozr|ni usBugi dodatkowe;T.12.3(1)2. scharakteryzowa usBugi dodatkowe uzupeBniajce;T.12.3(1)3. okre[li rodzaje usBug dodatkowych fakultatywnych;T.12.3(1)4. scharakteryzowa usBugi dodatkowe towarzyszce;T.12.3(2) przestrzega zasad i rozr|nia formy przyjmowania i realizacji zamwieD dotyczcych usBug dodatkowych;T.12.3(2)1. przygotowa ofert usBug dodatkowych;T.12.3(2)2. okre[li sposoby prezentacji ofert usBug dodatkowych;T.12.3(2)3. zastosowa formy i procedury przyjmowania zamwieD w zakresie usBug dodatkowych;T.12.3(4) organizuje usBugi dodatkowe zgodnie z zamwieniem;T.12.3(4)1. przestrzega zasad organizowania usBug dodatkowych zgodnie z zamwieniem;T.12.3(4)2. oceni mo|liwo[ci realizacji zamwienia na usBugi dodatkowe;T.12.3(4)3. skalkulowa cen zamwionej usBugi dodatkowej;T.12.3(4)4. dokona transakcji kupna-sprzeda|y zamwionych usBug dodatkowych;T.12.3(4)5. sporzdzi dokumentacj dotyczc organizowania usBug dodatkowych;BHP(5) okre[la zagro|enia zwizane z wystpowaniem szkodliwych czynnikw w [rodowisku pracy;BHP(5)2. scharakteryzowa czynniki niebezpieczne i szkodliwe wystpujce w [rodowisku pracy dziaBu sBu|by piter;BHP(5)5. okre[li sposoby ochrony przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi wystpujcymi w [rodowisku pracy dziaBu sBu|by piter;BHP(6) okre[la skutki oddziaBywania czynnikw szkodliwych na organizm czBowieka;BHP(6)2. wyja[ni dziaBanie czynnikw szkodliwych na organizm czBowieka w [rodowisku pracy dziaBu sBu|by piter;BHP(6)5. ustali sposoby zapobiegania zagro|eniom |ycia i zdrowia przy wykonywaniu zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w sBu|bie piter;BHP(6)8. wskaza rozwizania zmniejszajce uci|liwo[ pracy podczas wykonywania zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w sBu|bie piter;KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;KPS(1)1. stosowa zasady kultury osobistejKPS(1)2. stosowa zasady etyki zawodowejKPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadaD;KPS(2)1. zaproponowa sposoby rozwizywania problemwKPS(2)2. d|y wytrwale do celuKPS(2)3. zrealizowa dziaBania zgodnie z wBasnymi pomysBamiKPS(2)4. zainicjowa zmiany majce pozytywny wpByw na [rodowisko pracyKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;KPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaDKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaDKPS(6) aktualizuje wiedz idoskonali umiejtno[ci zawodowe;KPS(6)1. przejawia gotowo[ do cigBego uczenia si i doskonalenia zawodowegoKPS(6)2. wykorzysta r|ne zrdBa informacji w celu doskonalenia umiejtno[ci zawodowychKPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;KPS(7)1. przyjmowa odpowiedzialno[ za powierzone informacje zawodoweKPS(7)2. respektowa zasady dotyczce przestrzegania tajemnicy zawodowej KPS(7)3. okre[li konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowejOMZ(1) planuje prac zespoBu w celu wykonania przydzielonych zadaD;OMZ(1)1. dokonywa analizy przydzielonych zadaDOMZ(1)2. zaplanowa prac zespoBuOMZ(4) ocenia jako[ wykonania przydzielonych zadaD;OMZ(4)1. monitorowa jako[ wykonywanych zadaDOMZ(4)2. oceni jako[ wykonanych zadaD wedBug przyjtych kryteriwOMZ(5) wprowadza rozwizania techniczne i organizacyjne wpBywajce na popraw warunkw i jako[ pracy;OMZ(5)1. proponowa zmiany w organizacji pracy majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyOMZ(5)2. proponowa rozwizania techniczne majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyDziaBalno[ recepcjiBHP(1) rozr|nia pojcia zwizane z bezpieczeDstwem i higien pracy, ochron przeciwpo|arow, ochron [rodowiska i ergonomi;BHP(1)1. rozr|ni oznakowanie bezpieczeDstwa pomieszczeD i urzdzeD w obiekcie hotelarskim;BHP(1)2. okre[li zasady bhp na stanowiskach pracy w recepcji;BHP(1)3. scharakteryzowa zasady ochrony przeciwpo|arowej w obiekcie hotelarskim;BHP(1)4. wskaza rozwizania proekologiczne stosowane w obiektach hotelarskich;BHP(1)5.okre[li znaczenie ergonomii na r|nych stanowiskach pracy w recepcji;BHP(5) okre[la zagro|enia zwizane z wystpowaniem szkodliwych czynnikw w [rodowisku pracy;BHP(5)1. scharakteryzowa czynniki niebezpieczne i szkodliwe wystpujce w [rodowisku pracy recepcji;BHP(5)4. okre[li sposoby ochrony przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi wystpujcymi w [rodowisku pracy recepcji;BHP(6) okre[la skutki oddziaBywania czynnikw szkodliwych na organizm czBowieka;BHP(6)1. wyja[ni dziaBanie czynnikw szkodliwych w [rodowisku pracy na organizm czBowieka;BHP(6)4. ustali sposoby zapobiegania zagro|eniom |ycia i zdrowia przy wykonywaniu zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w recepcji;BHP(6)7. wskaza rozwizania zmniejszajce uci|liwo[ pracy podczas wykonywania zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w recepcji;KPS(1) przestrzega zasad kultury ietyki;KPS(1)1. stosowa zasady kultury osobistejKPS(1)2. stosowa zasady etyki zawodowejKPS (3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;KPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaDKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaDKPS (4) jest otwarty na zmiany;KPS(4)1. analizowa zmiany zachodzce w bran|y turystyczno-hotelarskiejKPS(4)2. podejmowa nowe wyzwaniaKPS(4)3. wykaza si otwarto[ci na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracyKPS (5) potrafi radzi sobie ze stresem;KPS(5)1. przewidywa sytuacje wywoBujce stresKPS(5)2. stosowa sposoby radzenia sobie ze stresemKPS(5)3. okre[li skutki stresuKPS (6) aktualizuje wiedz i doskonali umiejtno[ci zawodowe;KPS(6)1. przejawia gotowo[ do cigBego uczenia si i doskonalenia zawodowegoKPS(6)2. wykorzysta r|ne zrdBa informacji w celu doskonalenia umiejtno[ci zawodowychKPS (7) przestrzega tajemnicy zawodowej;KPS(7)1. przyjmowa odpowiedzialno[ za powierzone informacje zawodoweKPS(7)2. respektowa zasady dotyczce przestrzegania tajemnicy zawodowej KPS(7)3. okre[li konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowejOMZ (1) planuje prac zespoBu w celu wykonania przydzielonych zadaD;OMZ(1)1. dokonywa analizy przydzielonych zadaDOMZ(1)2. zaplanowa prac zespoBuOMZ (2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadaD;OMZ(2)1. rozpoznawa kompetencje i umiejtno[ci osb w zespoleOMZ(2)2. rozdziela zadania wedBug umiejtno[ci i kompetencji czBonkw zespoBuOMZ (5) wprowadza rozwizania techniczne i organizacyjne wpBywajce na popraw warunkw i jako[ pracy;OMZ(5)1. proponowa zmiany w organizacji pracy majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyOMZ(5)2. proponowa rozwizania techniczne majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyOMZ (6) komunikuje si ze wspBpracownikami.OMZ(6)1. sBucha argumentw i wyja[nieD wspBpracownikwOMZ(6)2. argumentowa swoje decyzje w rozmowach ze wspBpracownikamiOMZ(6)3. stosowa wBa[ciwe formy komunikacji interpersonalnychT.11.1(1) rozr|nia zadania oraz wyposa|enie recepcji hotelowej;T.11.1(1)1. okre[li funkcje recepcji w obiekcie hotelarskim;T.11.1(1)2. okre[li rodzaje stanowisk wystpujcych w sBu|bie parterowej;T.11.1(1)3. scharakteryzowa zadania pracownikw w zespole bezpo[redniej obsBugi go[ci;T.11.1(1)4. okre[li wyposa|enie techniczne recepcji;T.11.1(4) przestrzega zasad rezerwacji usBug dla go[ci indywidualnych i grup;T.11.1(4)1. okre[li sposoby przyjcia rezerwacji usBug hotelarskich;T.11.1(4)2. scharakteryzowa rodzaje rezerwacji;T.11.1(4)3. okre[li dokumentacj zwizan z rezerwacj usBug hotelarskich;T.11.1(4)4. okre[li zasady rezerwacji usBug hotelarskich dla grup;T.11.2(1) przestrzega procedur zwizanych z obsBug go[ci w recepcji;T.11.2(1)1. opisa czynno[ci zwizane z cyklem obsBugi go[ci w recepcji;T.11.2(1)2. scharakteryzowa procedury obsBugi go[ci przyje|d|ajcych - check in;T.11.2(1)3. scharakteryzowa procedury obsBugi go[ci specjalnych;T.11.2(1)4. okre[li zasady przyjmowania uwag i reklamacji go[ci;T.11.2(1)5. scharakteryzowa procedury obsBugi go[ci wyje|d|ajcych check out;T.11.2(1)6. okre[li zasady etykiety w kontaktach z go[mi;T.11.2(1)7.okre[li zasady wspBpracy recepcji ze sBu|bami hotelowymi w zakresie obsBugi go[ci;T.11.2(1)8.scharakteryzowa dokumentacj zwizan z kompleksow obsBug go[ci;T.11.2(2) rozpoznaje oczekiwania go[ci zwizane z pobytem w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie;T.11.2(2)1. wyja[ni podstawow misj hotelarstwa;T.11.2(2)2. rozr|ni rodzaje i typy go[ci hotelowych;T.11.2(2)3. okre[li potrzeby go[ci hotelowych;T.11.2(2)4.dobra oferty do potrzeb go[ci;T.11.2(7) rozr|nia formy pBatno[ci stosowane w sprzeda|y usBug hotelarskich;T.11.2(7)1.rozr|ni formy pBatno[ci stosowane w hotelarstwie;T.11.2(7)2.obsBu|y urzdzenia stosowane przy przyjmowaniu nale|no[ci za pobyt;T.11.2(7)3.sporzdzi dokumenty potwierdzajce przyjcie nale|no[ci za pobyt;T.11.2(7)4. przyj nale|no[ w r|nych formach pBatno[c;T.11.2(8) przestrzega zasad rozliczania kosztw pobytu go[ci w obiekcie [wiadczcym usBugi hotelarskie;T.11.2(8)1. rozr|ni rodzaje cen usBug hotelarskich;T.11.2(8)2. rozr|ni rodzaje obci|eD go[ci hotelowych;T.11.2.(8)3. scharakteryzowa rodzaje rabatw stosowanych w sprzeda|y usBug hotelarskich;T.11.2(8)4. okre[li zasady rozliczania przedpBat;ObsBuga konsumentaPKZ(T.f)(8) charakteryzuje zasady racjonalnego |ywienia;PKZ(T.f)(8)1.wymieni skBadniki pokarmowe niezbdne dla organizmu czBowieka PKZ(T.f)(8)2. okre[li warto[ od|ywcz produktw spo|ywczych;PKZ(T.f)(8)3. scharakteryzowa zasady planowania posiBkw zgodnie z normami |ywieniaT.12.2(3) rozr|nia rodzaje [niadaD hotelowych;T.12.2(3)1. rozr|ni rodzaje [niadaDT.12.2(3)2. wskaza elementy skBadowe [niadaDT.12.2(3)2. dostosowa rodzaj [niadaD do wymagaD go[ciT.12.2(4) rozr|nia metody itechniki przygotowania [niadaD;T.12.2(4)1. rozr|ni metody przygotowania [niadaDT.12.2(4)2. okre[li techniki przygotowania [niadaD;T.12.2(8) rozr|nia formy iprzestrzega zasad podawania [niadaD;T.12.2(8)1. rozr|ni formy podawania [niadaD;T.12.2(8)2.dostosowa formy podawania [niadaD do oczekiwaD go[ciT.12.2(10) rozr|nia bielizn izastaw stoBow;T.12.2(10)1. rozr|ni bielizn stoBowT.12.2(10)2.dobra zastaw stoBow do menuBHP(5) okre[la zagro|enia zwizane z wystpowaniem szkodliwych czynnikw w [rodowisku pracy;BHP(5)3. scharakteryzowa czynniki niebezpieczne i szkodliwe wystpujce w gastronomicznym [rodowisku pracy;BHP(5)6. okre[li sposoby ochrony przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi wystpujcymi w gastronomicznym [rodowisku pracy;BHP(6) okre[la skutki oddziaBywania czynnikw szkodliwych na organizm czBowieka;BHP(6)3. wyja[ni dziaBanie czynnikw szkodliwych na organizm czBowieka w gastronomicznym [rodowisku pracy;BHP(6)6. ustali sposoby zapobiegania zagro|eniom |ycia i zdrowia przy wykonywaniu zadaD zawodowych na stanowiskach pracy w gastronomii;BHP(6)9. wskaza rozwizania zmniejszajce uci|liwo[ pracy na stanowiskach pracy w gastronomii;KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki;KPS(1)1. stosowa zasady kultury osobistejKPS(1)2. stosowa zasady etyki zawodowejKPS (3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;KPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaDKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaDKPS (6) aktualizuje wiedz i doskonali umiejtno[ci zawodowe;;KPS(6)1. przejawia gotowo[ do cigBego uczenia si i doskonalenia zawodowegoKPS(6)2. wykorzysta r|ne zrdBa informacji w celu doskonalenia umiejtno[ci zawodowychOMZ (1) planuje prac zespoBu w celu wykonania przydzielonych zadaD;OMZ(1)1. dokonywa analizy przydzielonych zadaDOMZ(1)2. zaplanowa prac zespoBuOMZ (4) ocenia jako[ wykonania przydzielonych zadaD;OMZ(4)1. monitorowa jako[ wykonywanych zadaDOMZ(4)2. oceni jako[ wykonanych zadaD wedBug przyjtych kryteriwOMZ (5) wprowadza rozwizania techniczne i organizacyjne wpBywajce na popraw warunkw i jako[ pracy;OMZ(5)1. proponowa zmiany w organizacji pracy majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyOMZ(5)2. proponowa rozwizania techniczne majce na celu popraw wydajno[ci i jako[ci pracyMarketing usBug hotelarskichPDG(4) rozr|nia przedsibiorstwa i instytucje wystpujce w bran|y i powizania midzy nimi;PDG(4)1. scharakteryzowa przedsibiorstwa i instytucje wystpujce w bran|y turystycznej;PDG(4)2. wyja[ni powizania midzy przedsibiorstwami i instytucjami wystpujcymi w bran|y turystycznej;PDG(5) analizuje dziaBania prowadzone przez przedsibiorstwa funkcjonujce w bran|y;;PDG(5)1. okre[li wpByw podmiotw ksztaBtujcych poda| na dziaBalno[ przedsibiorstwa hotelarskiego;PDG(5)2. dokona analizy elementw otoczenia konkurencyjnego przedsibiorstwa hotelarskiego;PDG(5)3. scharakteryzowa strategie konkurowania w sektorze usBug hotelarskich;;(PDG6) inicjuje wsplne przedsiwzicia z r|nymi przedsibiorstwami z bran|y;PDG(6)1 okre[li formy wspBpracy przedsibiorstw w bran|y turystycznej;PDG(6)2. wyja[ni znaczenie wspBpracy midzy podmiotami bran|y turystycznej;PDG(10) planuje i podejmuje dziaBania marketingowe prowadzonej dziaBalno[ci gospodarczej;PDG(10)1. rozr|ni elementy planu marketingowego;PDG(10)2. uzasadni celowo[ sporzdzania planu marketingowego przez przedsibiorstwo hotelarskie;PDG(10)3. skonstruowa uproszczony plan marketingowy obiektu hotelarskiego;PDG(10)4. rozr|ni strategie dziaBania przedsibiorstw;PDG(10)5. zidentyfikowa dziaBania w ramach strategii produktu, ceny i dystrybucji, promocji i personelu usBug hotelarskich;PDG(10)6. okre[li czynniki wyboru i realizacji strategii marketingowej;PKZ(T.f)(5) analizuje rynek usBug hotelarskich;PKZ(T.f)(5)1. zidentyfikowa segmenty rynku usBug hotelarskich;PKZ(T.f)(5)2. okre[li cechy odbiorcw usBug hotelarskich w poszczeglnych segmentach;PKZ(T.f)(5)3.okre[li wpByw otoczenia na szanse i zagro|enia dla przedsibiorstwa hotelarskiego;PKZ(T.f)(5)4. wskaza czynniki wpBywajce na zmienno[ popytu i poda|y na rynku usBug hotelarskich;PKZ(T.f)(5)5.okre[li techniki pozyskiwania informacji w obiekcie hotelarskim;PKZ(T.f)(5)6. zastosowa metody i techniki badaD marketingowych w dziaBalno[ci hotelarskiej;PKZ(T.f)(5)7. zinterpretowa mierniki oceny dziaBalno[ci hotelarskiej;PKZ(T.f)(6) rozr|nia zasady i narzdzia marketingu;PKZ(T.f)(6)1. wskaza przesBanki stosowania orientacji rynkowej w dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarskiego;PKZ(T.f)(6)2. . zidentyfikowa podstawowe zasady marketingu usBug;PKZ(T.f)(6)3. scharakteryzowa elementy marketingu-mix w usBugach hotelarskich;T.11.1(2) dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami go[ci;T.11.1(2)1. dokona analizy potrzeb i oczekiwaD go[ci hotelowych na podstawie informacji w bazie danych;T.11.1(2)2. dobra elementy oferty zgodnie z potrzebami odbiorcw; T.11.1(2)3. wymieni kryteria oceny jako[ci usBug;T.11.1(3) stosuje instrumenty promocji usBug hotelarskich;T.11.1(3)1.okre[li zasady komunikacji marketingowej;T.11.1(3)2. rozpozna struktur narzdzi promocji usBug hotelarskich;T.11.1(3)3. dobra [rodki promocji do celu promocji, rodzaju produktu oraz adresata;T.11.1(3)4. dokona analizy wpBywu promocji na ksztaBtowanie popytu na usBugi hotelarskie;T.11.2(5) oferuje usBugi dodatkowe zgodnie zofert obiektu [wiadczcego usBugi hotelarskie;T.11.2(5)1. wyja[ni zasady odpBatno[ci za usBugi dodatkowe;T.11.2(5)2.okre[li relacj pomidzy cen a jako[ci oferowanych usBug dodatkowych;T.11.2(5)3.porwna oferty r|nych hoteli;KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki;KPS(1)1. stosowa zasady kultury osobistejKPS(1)2. stosowa zasady etyki zawodowejKPS (3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;KPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaDKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaDKPS (4) jest otwarty na zmiany;KPS(4)1. analizowa zmiany zachodzce w bran|yKPS(4)2. podejmowa nowe wyzwaniaKPS(4)3. wykaza si otwarto[ci na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracyKPS (6) aktualizuje wiedz i doskonali umiejtno[ci zawodowe;KPS(6)1. przejawia gotowo[ do cigBego uczenia si i doskonalenia zawodowegoKPS(6)2. wykorzysta r|ne zrdBa informacji w celu doskonalenia umiejtno[ci zawodowychPodstawy dziaBalno[ci przedsibiorstwa hotelarsjkiegoBHP(2) rozr|nia zadania i uprawnienia instytucji oraz sBu|b dziaBajcych w zakresie ochrony pracy i ochrony [rodowiska w Polsce;BHP(2)1. wymieni instytucje oraz sBu|by dziaBajce w zakresie ochrony pracy i ochrony [rodowiska w Polsce; BHP(2)2. zidentyfikowa podstawowe przepisy dotyczce prawnej ochrony pracy i ochrony [rodowiska w Polsce;BHP(2)3. scharakteryzowa zadania organw administracji rzdowej i instytucji dziaBajcych w zakresie ochrony pracy i ochrony [rodowiska w Polsce;BHP(3) okre[la prawa i obowizki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeDstwa i higieny pracy;BHP(3)1. wymieni prawa i obowizki pracownika w zakresie bezpieczeDstwa i higieny pracy;BHP (3)2. wymieni obowizki pracodawcy w zakresie bezpieczeDstwa i higieny pracy;BHP(3)3. okre[li konsekwencje wynikajce z nieprzestrzegania praw i obowizkw pracownika w zakresie bezpieczeDstwa i higieny pracy;KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych dziaBaD;KPS(3)1. analizowa rezultaty dziaBaDKPS(3)2. u[wiadomi sobie konsekwencje dziaBaDKPS (4) jest otwarty na zmiany;KPS(4)1. anaP^BmD*Z ƌMZс:(C݀ c(7L]|ٜg<]Xв"C!d$)Izq 9m vPR\O_],- HO_&KF㮫bgo_q׷~ 7m 6@VH3C~.}{T*o% 3vm,ی}wskl8D9gZNTJ#\dBk(ѝ+>FFbm;sN=mYgs_gK#]ӑ@W`G \Jg8p?-=8B豧34uB2AfP~(,A]k~`B?Qj6 *Ibg\u޿e+F2I+M0JK?mt Ͷ!^,Yu(dy&l{,IJEwOzYImbӨCx?HrvM:OWT2NS`R7_jJ:AcbiLL˝l۾,-؋Q.I W]C|Ckr ֚.l6r$mUxБB&$׮Ciׅm޾iji,700,eM4؏80x. tմ"hTlLA 9}g;6zIgJC%7-{q8β5#&:֜l%n'AD -7q'hL8&V=j|dg2P4MP9>:(H4U~˼cIȶ8$MWnwjA= ;?|ryA(92)!]Yx▕VתW4r[3ŌYՁZV…\LK5pv=^E:/D*Z[#q@hx+(X]UWx!; gAR a̴pJKƴs|(pɮ;CԼdA:6.[],l(›귣3vAËfwza•h?8B!~#sEy#ł;}=zɃTE`(HQUߏ}@`,p|s^|;cTF|&畦`FͲ2P5qT*V!5" {~oe]<-ח=[| }Sl`֡I*(*ALWI'C\ֲV}p=yVl ޙaܜA, > +Ai[%|ʂxnkޫ;co­U56fGy`<#-;p{ ;EjJDvn0,TTF5\sq%|alJ2=,IsȻ9ٱV3 SS"̹b;qݱs:2X-}uItXk7g& v\##nF5(1A w> 4(A+Q`nCՇ@M(9m u3Rp਀(+c)ɧpN <%FdCwQdTޣ=UݴcИHl3_ǩ=-DiTX:Lm85;tAR.Ce\`s?/[1gbQN 'Kl & .+eʲuk@qzJ] N0ehN ".1vcpΙOz7xeMPbPv廫_ɑFtMI&?oVS,3]_фs+Bu[j nXj~yj=U_x[̷*_ֶN*QKUDZ.xP$S ӿNJ{24Lf^'i;;hw7-z/*`B7r|2^OL\h{Ur~E +k7u+lSom=Qa:GE`jϹƹ*y܋:(A:FgA_د {Vs~0Gy(M’ 䙩aViTa?B(W6]7L ϬpֱJd87Gku>HL?Rf1/ YaEg<[nQ\0q'):XwE.G>'ʀeY߷'XFVE/AUG<]Hj,jeeA7s ur[ASB,jbaAT- VM)pmJ k3xOx+GdB7giX­]=V-~~X^EܭUQKo#dx)gY ] a9/-("9-3H`+IXü3xpb6F*HOUXm:=ǭ4xDz$}2K!p5e Zvz^v VZW}ּ?~*pd)5Z`hݴP82j:rAgu~z!PG:`R~P.ڠ:WuD(wwL&pEo&EӓBUaR7_,Qv,QJZc u(n gpK\9֫N$lmrZkTj-`rfJl|Zz!v`tRm,j;œ/{"Cs!a-e SUI+\f(s:%@F|jW*ys\123k(E+a9u W\݄1hA^Ը^1!חXu~羑ڐ 3Iܡ,=$>_8퇊! T'e +'W--{7XmZF/K1 '~JlFN%G.rClԘPV]׏Tr vv̝-r`$%w-ѬP[2>: U9hs>)ϭ.3JFӍKQ ]sîJ x?]5A i D [8y~zP.(P^8E *0%Tܰ 4YS,_}N;Wٵ%A 7A'No𠳲 %9l@qW[:%L@# xIw&ǹ) e-%d Nʫ" 1MGus~y]Yved2W vMR2T-XE%ǕQ0~x)#X1r=F㡑[gghqk,E潦S</]5Qv)g*]jRrLT#=\wt~Kx~k۷ ܐdĔ$T!pL.@ƛl>&i] 8<X Da;秞 q$UrRG[ܫ#MN (I5 6Х>P%0Hr:Z+6@ g'f5lHYs%kj6ɇm';e8`k rݧkD}>Q=~-FnYd*a@rٔ})%%X] LOcо+\ϗ†W}xj+a4׼ב-mۍai}G>9߉\I`>fP2Um>xHx2DzD&">Ehdr+WjMltOW{EOGa퐠R)R@3ZO Xka%$ R.Z(}.-1& c\| T_d5O;lY-CXx$ɸ?C+lW;Deq2,+g$hP(/ĹTxeȚuٲZ<ΐ-c&%j- 3}É&u{=qk O E3-cydʲ=r%$Τ,Hn ڵXE "S dbI K|[qya+֞AYsVz Sy4dtclvdjTɤ³Iq7YvrgV<=U|Zna_HU gT ^R S~,mAyL~e #)eaTb^Q+p7$ !ߞ1Gt9GWszx {R %֐Y2lr_Er* JPʷ|ӥe>2 3ʍ}9HS%z}^L5޲BL&v=HNLrI Q%6ĨyB_ J&ׂ±g^S4d|6z#;\[fM$})ac^I߷Y\^@H pŮлb.``RmB̬N߰l杺 ؂eY45ѥGVeF]0,SHN©Fpzʖ٧yMT[>H".(@s$MB։((FטϰF;eM?3cx+9`@8~`ɞѤ=`UF IZ:u/hq)ﰨSW7ʀdGSQT>ـJ#cpBu-)yO%B0^ #6 l};3l<јbY ޞ$\O!p&Fdg~G?]ld#S :N9mg7ng3WZ6< ܝⲋDbZKPJS/#C`Dh.'|)5u՚Gdg̿b-xw<=Gd}_P0sF04#(y.q{TMĉ{a`8Aq!SoMdjsQhsU~i{H=/=n|[L!s޳˴H.)A. x} q*蜋0_Gh!7T@83: 6ŁtPÑ*O~l`+o <5k TRĪ}*MqDoGuQ ~K,STO10'逇 vt ,@k^6}N٤R!>qπ^]0d}ONA)u` *konQ`mVu 0EiXL;U9KyV"pn)tue9fV"k>M;)-GTAncp]Kw 6HwPThpwC .#gSw8wG] 0]A$T>ؤ(o "TG|b\2 cD$KIG$%_*2ғ?r8'CG169mT$i1gBbIˎoșe<#I@cR}L3D.*P [ߕb+ߗʋ;mä (JPquAZqOylRJw.^^Bs֯6`QSl9tu,=mfM;ƈ~?Oru{CCpAF}[V1c;GQi 搮")\pf){AK ôj 곘 ñg1aЄ_ S^ ӻܘ^D-|AZJRيOJiB01 KބK/2{Iu):tᇢEiz}2١L"A@{O4k7)#c[ie, qyyhcF̰ϩjDB"DۙCN W/ҵlk[J(] ?v4@tq$T7 6eq۵~SPBki_F4Qwa-He 9qYvE[|ut 2Rf/ܱ .dt2§s=e@I,} 6a]**"I1Z=4'QbCOW:%BQ֡2,=0NfDZa H~.^{D~2!2ӏ 70 Nۢ(c>})B8x͔gB÷rr 6,pַNJWaF) 9ۣ ^_=m޲Œ`akC\C@SCC"xԞf,t+'uDbc)8Qȗ\Iīd6xJ(jw)'`eM3+$#=Uɐ2kߌS-8_:J--`9P,9~mZFgb}@BYF|HsOz C寏v:Q߱0d`vji.uVuPMNn)P6BU I1^u)KfL3A$"vG8X#T XgMܖK'~tކ0t=:j> g[d2ة%+q[qL!ήt0ߎ3oQ"dr[0ΐ"~Sm_EcO3^rw"cGDb3aoCt4}bIҰmP1?I`W6Z % Դc_9;gR@t O!_|^>ЋW瓺rsV.){ QEl^ [ l5/S$<>Ajn NGEVY;F̑z:[%.@4i `R1cz:Jj{W:TH|fGYc;_ZB{1ՂĜGɇJWKlY͍o'l8k)>RGQ_]|- \Ou@&@㺫bhg+^{~ڷ"h6@c ĢO3x`.o{wT2j* H,xi~}s~kǃ9-9qNTJFܹ#dZBkr+>uFhm;gJ1( ~sS _gK|]l;Wz {J2g]-C=;4pN2f2~˓m] `JQqj6*b;\uenFaM!D0nW?$tͰ!Vͮ7L u)As&Jba,ղDw3{Iqb[x&^r?PE:SWV4@!\7_zL:mxLmlڅ,Sذ> 2 !xӨW7C|2JC6rBߚ6g8r]l'B$/i]עmiZh5803,eLwՏ#0x.tժ"hSlLA&'};2zIPgJC:r-{i85|&:_2nfID67y'#L?&S9j|d gJw4L 9>:3H=[~ɼձdI8Bӵz~0Wnwp<^ N?YryA=9)*lj{|S.LVi\R>gئB,;èQYUaѵ ԷRXwYNt}TҜ9IܫuxG]օKl?g[ƅ-c["vri)^_-7Fz&U!,"]GxVx;469%~Qvī8YĐVª3Le5>p=8+:/h.4šA*ˍX[#=@` x+%V -ОťWx%#n{AR!b̍p HK´s|.܊p̮;R*ҞֹUATv6..]lJRãUvA`wazih ?-B'~.)Ey$ŝ,}!ĉdɚBH`!WQUi@?pks^ƞRaBsiZ%v΂4nkګ&,bX51fGy`2#1;pz ;E[JEDjn", TK5\jtj|ah)= ꪘ,I]yV3 Sn>";^sX$}_uI.Xk뗂7g& 7\) bnF4.1^ R?X/(AbCQlnC@(9m]s2Xp(+e_ȨptNy%FCeQmT޴dUݧcߘVl~Ǽ=0DkqVX=L{)5; #6.CWe\ϡs?qϧ6%gWb\Q &Klg (+iu~@z}]:&nGeh( \S phz7ReEbP!姫6ȓYFtG&!oJ"3]_s+UhNj -Xjoyv=TUAx[ڷ*_֥~N9Q~KUDZ.hP$U ۖފ"24_i^%i;;hx7?{/dyQmug*^IM\Łc{\r~M 0k_lS3l9aGE,`Šyn7Ao:>蛯ظ#_ ޜ*{s-0G*6Mƅ 䏩%Via?B3Wz7% ҇pJ(d8`k"qL?R;1Ҽj YaF|<nY\0L"),X@wE.U/1ʁjY>ϊX %88ɭB/rG9]|#z>MeMABQ8 r[!S{,MbC'KjV()ΉpmJ k2q^xG+GOiB7wsJ£ꕌ]+V'i~_^EͭEQ o.0Z)V-1-] 6 vX-\-2H IXuqWpb6]cH^UXk:9ǥ4tDz${3$5e;ȃkz^ VW}?~*pã~هJ#hhʎP8:j)rAguzz !P G)`T~^.ڠ=Au(bwLخp-o@E%BrNR;u7u<,7t3 j(InDep\ĶMN$] lcr[kUo-2rbۋJLg}Zz!)`t4mR-̸\;¥/*{Cs~a-:ߞY#Un+\(I%5w|"jc*`sp20kzO+a9uWKݚJ;hӁ-_8D!pM%}IB,I>lMЇ ^Te +#'WFG7X8F_/K, ~>KJlC%G%rCaYPC]ڏT( Gvµ-r`$%wrv[2: Uu?s>)ތ&3 F\ƍP[ ]s^ vyv^])U A8 [5yqzC.(Q^9F*%!%i]ZY~ßD_Nf諅;W|ׄq%9 _1NܠͲrL9K@}a[g%b@bx2h+&{A-e#|cd Nʤ"E>1EG Ղsws]Yveƶj!W2WLR2T-@Ez?Qo~e#B 8H=F[gkhqk,E润G<a]5N*~=]jRrLTRiHwz~tU~k=퀫;Ĕ$T!p.Pa0]t[$6@S z'f5lRY%je4ma ' w,8&; pݩkD}>Q\=~!F)XnYdL*@sb}7%4ĭprmۍa?!}ѱ`9R\W`&fPIUl>oyHx2DשD<&#8E< rjMWajMǸ-3tO@1EOGLR53Z kat2 .ZS(k;,1. ;cE| I_`5@;i.B4\x[ȣ0]gq`C+jNke2,e$P%.,\x#ƥȐuٶF&Đdc/uj.qC\u{ky )i 23N-#dy ̘=ѐ+Nm$ε,~nBPqp ?c6}, Mup6mZu U)FBitwn! ګ2D "QҢXdbKk[w1(+A Y ] Sy*dtc6vrjGɟѳIq>4]4vg<=O,spa'IU g ^Rj Q1,^)xL `e #)o1ݬT^Q+Pph$ ߞR1G^<9AGCW/s]x @ E%Y2lr_r*MJ ]}Ӣe21 3ʌ}AiS'z}^kڰ&.E8v=NLcIBQ%zyBX Q&±g^Swba6aW;<)[ܬg+$)aݟ^v5^ͿH lŒ޻:e2?ӨRpBް} ؈ e4:уإGA eF]0,iSdN˜F8pyhzyUM:[>$"[(@]$ӎB؉myO̘ϼA;nM&3cm\9jL8*Ѧ<3`71V 7ZDuKh8)D٩Woď%LGNQx?ٝڌJ-ch}-&#O/B>^ m6Ig}L2̇/suY ɞ$ ?Hp&FuF~Ի>-]{d#S :Nj򹗛R7*%ICrW6t bZZPJk.g `"i.'|V5upGdgɿb2xw;=G}}c՞8_ٮ߽P/}(0φB#(P.{8TӪ` K)qQSo:Mu]jsQ.sOU*i9H=/9nzP!|޳ȴ@.y.AoK uy} .*\fwhp!UT4E_:>6tH.OfEi{+s <=a{ =Sˈ&a(EqE~G>^œ&O10`vq,޵In^_nܵ)_-IGUAe袚]qAK&_wP@TdwC #߳p v}wXIXɔ -VA$T͗ر3 ~ "BGb2obc)ĽDK~Gx_̱2*ғ?r8R'uG569\TP41:B?I;ؙg7#5X@o}L%Y.p%Qߙ:ȗʊ.|ڈ 'JP#u1AZOlzRJND.վX6^f1sq`QS09tuV,=mfMƖ0]OjrI܊j򰽣dnCpǔ }1Zc;Gi懮+$\h({OKδqWa+ v N_ SPɻәm-J9~tJRO7io(ȿ]SxS§KFzIpu)0t>zC} 2С4@{4kV7@"c^id,qyxrcF䱨ө|DB! CNW/l[J(] ?Hv4Fӱutд3 $L7 hOeqۤ~PKki^F-Qwd-Zf 9T{qSvE[8t,Rf/hݻ `ht2ͧ|m=e+ ,$ ^M]ߏycHG"Σ1=)&JJbJSX:+BQ{F-xfYZ H+.^\ D2N!ZL870)ND>)oqxgA5r\16~p׷ͷXJX(W)H?9 ۵ ^F=m˲d\ƙ%gSC׮f" ,+uOD8<w~\IĥdHgb@MXF=HZ5Oz H6wQ̱,g`vii.fp Mn5P6B9H1Vw)Efç*Y#Aw$vF@ۈXK^ jnϛ}E4Y~>;~FA8Z.@։i$Q`S1*zԷmJj'qɷ)`:.h3&HS>a}_F/zE0M1 g8*/FCDCҴt+1I0TkTBϨ@$\}.SOnbO*䞶:7>;&{Dm )>K )L`5R AZ3N<Na:AQvCBf+ uN7|>5% > > ~> H@ J@ L@ N@ @ ussh $$G$Ifa$=kd>x$$If,3344 FaFp $G$If=kdw$$If,3344 FaFp $If N@ @ A TB XB B B C C C C D D RD VD D D D D FE JE E E 0K 2K @L BL L L Y ^Y Z >[ e e h 0h @i i m 6n p p Fp Jq q tr $s 8s ݺݺݺݺźݺݶݪh=cOJPJQJ^Jh=c5OJPJQJ\^Jh=c5OJPJQJ^Jh=cOJPJQJ^Jh=ch=c5OJQJ\h=cOJPJQJh=cB*OJQJ^Jphh=cOJQJ h=c5\&h=c5B*CJOJQJ^JaJph0@ @ A (A TA jA A A $$Ifa$=kdx$$If,3344 FaFp A A LB PB TB B C C D RD D D FE yqqqkkkkkkkk$If$G$Ifkd0y$$If\b 3PP44 FaFp( FE E F F G G "G $G rjjjj$G$Ifkdz$$If4,\b 3PP`44 FaFp($If$G &G H H H H xpppp$G$Ifkdz$$If4,\b 3PP 44 FaFp(H H I I I I xpppp$G$Ifkd{$$If4,\b 3PP 44 FaFp(I I J $J (J *J xpppp$G$Ifkd|$$If4,\b 3PP 44 FaFp(*J ,J J J J J xpppp$G$Ifkd}$$If4,\b 3PP 44 FaFp(J J K K K K xpppp$G$Ifkd|~$$If4,\b 3PP 44 FaFp(K K K K K K xpppp$G$Ifkd]$$If4,\b 3PP 44 FaFp(K K L "L &L (L xpppp$G$Ifkd>$$If4,\b 3PP 44 FaFp((L *L L L L L xpppp$G$Ifkd$$If4*\b 3PP44 FaFp(L L L L L L xpppp$G$Ifkd$$If4\b 3PP44 FaFp(L L pM tM xM zM xpppp$G$Ifkd$$If4\b 3PP44 FaFp(zM |M VN ZN ^N `N xpppp$G$Ifkdƒ$$If4\b 3PP44 FaFp(`N bN vO zO ~O O xpppp$G$Ifkd$$If4,\b 3PP44 FaFp(O O ~P P P P P xpjppp$If$G$Ifkd$$If4,\b 3PP44 FaFp(P P .R 2R 6R 8R xpppp$G$Ifkde$$If4,\b 3PP44 FaFp(8R :R [ xpp2p=kdÔ$$If,3344 FaFp $G$Ifkdܓ$$If4\b 3PP44 FaFp(>[ d\ ] _ ~a c c e e f h 0h @i Bi i m $G$If=kd<$$If,3344 FaFp $Ifm m 6n p p p Fp p Jq q ushaa$a$ $^`=kd.$$If,3344 FaFp $If$G$If=kd$$If,3344 FaFp q q (r tr r r r r r r $s $$Ifa$ $$G$Ifa$=kd$$If3344 lalp $s &s s s s ,t ft yoddO< & Fe$7$If^e` & Fe$7$G$If^e` $$G$Ifa$ $G$Ifkd $$If\<#3<44 lalp(8s Ls vs zs s x x x x x Py Ty Xy Zy y y y zz z z { { { ~{ { { { | | | n| r| | | :} >} } } } } ~ N P Ѐ \  0 P µµʵʵʵʵʱh=c5OJPJQJ\^Jh=ch=c5OJPJQJ\h=cOJQJh=cOJPJQJh=cOJQJ^Jh=cOJPJQJ^Jh=cOJPJQJ^Jh=cOJPJQJ=ft t t &u vu u v ,v Rv xv v v w w x & F$7$If & F$7$Ifx x x x x x xnccX $7$G$If $$G$Ifa$ $G$Ifkd$$If4@\<#3<`44 lalp(x x Py Ty Xy Zy xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp(Zy \y y y y y xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkdљ$$If4@\<#3< 44 lalp(y y zz ~z z z xpeeZ $7$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp(z z { { { { xnccX $7$G$If $$G$Ifa$ $G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp({ { ~{ { { { xnccX $7$G$If $$G$Ifa$ $G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp({ { | | | | xnccX $7$G$If $$G$Ifa$ $G$Ifkd$$If4@\<#3< 44 lalp( | "| n| p| r| t| xpppp$G$Ifkdw$$If4@\<#3< 44 lalp(t| v| | | | | xpppp$G$Ifkde$$If4@\<#3< 44 lalp(| | :} <} >} @} xpppp$G$IfkdY$$If4@\<#3< 44 lalp(@} B} } } } } xpppp$G$IfkdM$$If4@\<#3< 44 lalp(} } } ~ Ѐ xpjj$If$G$IfkdA$$If4@\<#3< 44 lalp(Ѐ Ҁ 0 2 N u=kd$$If3344 lalp $If$G$If=kd5$$If3344 lalp T unnf$$a$$a$=kd[$$If3344 lalp $G$If=kd$$If3344 lalp $If  X Ƒ * T $$Ifa$=kd$$If4q3q344 lalp T 0 Z T V ʙ Ι Й D F  ̜ Μ n p 0 2 $  " $ J b b H X ޭ J L \ $ Ÿ͸͸͸͸͸Ůh=cCJOJQJh=c5OJPJQJ\h=cOJQJh=cOJPJQJh=cOJQJ^Jh=cOJPJQJ^Jh=cOJPJQJ^J h=c5\?T V 0 4 8 P ymbbM: & Fe$7$If^e` & Fe$7$G$If^e` $$G$Ifa$ 7$G$Ifkd$$If\<#q3<44 lalp( . Z h$If^h & F$If & Fe$7$If^e` & F$7$If ~ xoddW & F$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd $$If4\<#q3<`44 lalp( D H L N xoddM & Fe$7$G$If^e` $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\<#q3< 44 lalp(N P xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4\<#q3< 44 lalp( xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkdը$$If4@\<#q3< 44 lalp( L P T V xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkdé$$If4@\<#q3< 44 lalp(V X ƙ ʙ Ι Й xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4@\<#q3< 44 lalp(Й ҙ x | xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4@\<#q3< 44 lalp( < @ D F xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd$$If4@\<#q3< 44 lalp(F H xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd{$$If4@\<#q3< 44 lalp(  xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkdi$$If4@\<#q3< 44 lalp( Ĝ Ȝ ̜ Μ xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$IfkdW$$If4@\<#q3< 44 lalp(Μ М f j n p xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$IfkdE$$If4@\<#q3< 44 lalp(p r ( , 0 2 xoddY $7$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkd3$$If4@\<#q3< 44 lalp(2 4 xpppp$G$Ifkd!$$If4@\<#q3< 44 lalp( " $ & xpppp$G$Ifkd$$If4@\<#q3< 44 lalp(& ( xpppp$G$Ifkd$$If4@\<#q3< 44 lalp(  xpppp$G$Ifkd$$If4@\<#q3< 44 lalp( xpppp$G$Ifkd$$If4@\<#q3< 44 lalp( " $ xpppp$G$Ifkd߶$$If4@\<#q3< 44 lalp($ & J ܣ yqkkkk$If$G$Ifkdӷ$$If@\<#q3<44 lalp( b H X Z v Į B u=kd$$If@q3q344 lalp $If$G$If=kd$$If@q3q344 lalp B J L ` $ ̴ : < urpjjp^$=kd׹$$If@q3q344 lalp $G$If=kdu$$If@q3q344 lalp $If $ 6 : < : & Ľ ν P X z $ ( , 0 2 `  " L P T X Z 8 ²²²²²’²’²²²’²²h=cOJQJh=cB*OJQJ^Jphh=cOJPJQJh=cB*OJPJQJ^Jphh=cOJPJQJ\^J h=c5\h=cCJOJPJQJ^JaJh=cOJPJQJ^Jh=c5OJPJQJ^J9< < ȶ ޶ : $$Ifa$=kd9$$If3344 lalp $$Ifa$ $$G$Ifa$ : < | 4 yqff[QQQQ & F$If & F$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If\#3344 lalp( 4 ^ h`$G$Ifkd$$If4l\#33`44 lalp($If & F$If $ & `X$G$Ifkdu$$If4l\#33 44 lalp( & F$G$If $$G$Ifa$& ( Ľ Ƚ ̽ ν xpeeX & F$G$If $$G$Ifa$$G$Ifkdi$$If4l\#33 44 lalp(ν н xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd]$$If4l\#33 44 lalp( P T X Z xpeep $$G$Ifa$$G$IfkdQ$$If4@\#3344 lalp(Z \ xpeep $$G$Ifa$$G$IfkdE$$If4@\#3344 lalp( z ~ xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd9$$If4@\#3344 lalp( ( , 0 2 xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd-$$If4@\#3344 lalp(2 4 xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd!$$If4@\#3344 lalp(  " xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If46\#3344 lalp(" $ xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd $$If46\#3344 lalp( P T X Z xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If46\#3344 lalp(Z \ xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If46\#3344 lalp( 8 < @ B xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(8 @ B h j    & < @ H J X Z . 2 : <  ( * & * 2 4 j 2 ~ h=cB*OJQJ^Jphh=cOJQJh=cOJQJ\^Jh=cOJPJQJh=cOJPJQJ\^Jh=cOJPJQJ^Jh=cB*OJPJQJ^JphCB D xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(  xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( @ D H J xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(J L 2 6 : < xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(< >   xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( * . 2 4 xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(4 6 2 xpj__p $$G$Ifa$$If$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdy$$If4\#3344 lalp( xpeep $$G$Ifa$$G$Ifkdm$$If4\#3344 lalp( xodd\$G$If $$G$Ifa$ $7$G$Ifkda$$If4\#3344 lalp( ~ xog\\T$G$If $$G$Ifa$$7$If $7$G$IfkdU$$If4\#3344 lalp( > @ z |  d f 0 2 | ~ 4 6 R T H J v x j l . 0 | ~ T V z | \ ^  h j  V 2 h=c5OJPJQJ\h=cOJPJQJh=cOJQJh=cOJPJQJ^JT xpppp$G$IfkdI$$If4\#3344 lalp( : < > @ xpppp$G$Ifkd=$$If4\#3344 lalp(@ B xpppp$G$Ifkd7$$If4\#3344 lalp( xpppp$G$Ifkd1$$If4\#3344 lalp( v x z | xpppp$G$Ifkd+$$If4\#3344 lalp(| ~  xpppp$G$Ifkd%$$If4\#3344 lalp( ` b d f xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(f h xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( , . 0 2 xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(2 4 x z | ~ xpppp$G$Ifkd $$If4\#3344 lalp(~ 0 2 4 6 xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(6 8 xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(  xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( N P R T xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(T V xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( D F H J xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(J L xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( r t v x xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(x z xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( f h j l xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(l n xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( * , . 0 xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(0 2 x z | ~ xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(~ xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( P R T V xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(V X xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( v x z | xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(| ~ xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( X Z \ ^ xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(^ `  xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( d f h j xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(j l xpppp$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( xpppp$G$Ifkd}$$If4\#3344 lalp( xpppp$G$Ifkdw$$If4\#3344 lalp( xpppp$G$Ifkdq$$If4\#3344 lalp( xpppp$G$Ifkdk$$If4\#3344 lalp(   xpppp$G$Ifkde$$If4\#3344 lalp( V 2 xpjj$If$G$Ifkd_$$If4\#3344 lalp(2 4 V 6 h D < d f $If$G$If=kdS$$If3344 lalp D 8 < d f | & f l n X Z L N T V   f n r <  ( D   6   | N R Z \  ^ f нģģģģģģh=cOJQJ^Jh=cB*OJPJQJ^Jph h=c5\h=cOJPJQJ^Jh=c5OJPJQJ^Jh=ch=c5OJPJQJ\h=cOJPJQJh=cOJQJ@f h  r h u=kd$$If3344 lalp $If$G$If=kd$$If3344 lalp f L N ja $$Ifa$=kd$$If3344 lalp $If$G$If^$=kdy$$If3344 lalp 6 8 H Z v   j ph$G$Ifkd=$$If\#3344 lalp( $$Ifa$ j n r  | 0   P r L | f F < & F$If & F$G$If $$G$Ifa$< . $ ( * nfXXM $$G$Ifa$$$7$G$Ifa$$G$Ifkd)$$If4@\#3344 lalp( & F$If* ,   xpbbW $$G$Ifa$$$7$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4@\#3344 lalp(   xpbbW $$G$Ifa$$$7$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( t x | ~ xpbbW $$G$Ifa$$$7$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(~ R V Z \ xpbbW $$G$Ifa$$$7$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(\ ^   xpbbW $$G$Ifa$$$7$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(   xpbbW $$G$Ifa$$$7$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( ^ b f h xpbbW $$G$Ifa$$$7$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(h j   xpbUJ $$G$Ifa$ $$G$Ifa$ $G$If^$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(        V ^    > % % H& L& ' ' ( J( R( V( r( ( J) N) j) ) ) ) ,* 6* + + , - \. . . X/ \/ `/ ~/ / 0 0 0 0 1 1 3 3 ,3 03 N3 h3 F4 J4 h4 ~4 4 4 4 D5 L5 P5 l5 6 6 6 X6 ^6 6 h=cOJPJQJh=cOJQJh=cOJPJQJ^Jh=cOJQJ^JU   xpbUJ $$G$Ifa$ $$G$Ifa$ $G$If^$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(   xpbUJ $$G$Ifa$ $$G$Ifa$ $G$If^$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(   xpbMB $$G$Ifa$$"$G$If^"`a$ $G$If^$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(   xpbMB $$G$Ifa$$"$G$If^"`a$ $G$If^$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(   xpbMB $$G$Ifa$$"$G$If^"`a$ $G$If^$G$Ifkd $$If4\#3344 lalp( V Z ^ ` xpbMB $$G$Ifa$$"$G$If^"`a$ $G$If^$G$Ifkd $$If4\#3344 lalp(` b   xpbMB $$G$Ifa$$"$G$If^"`a$ $G$If^$G$Ifkdu $$If4\#3344 lalp( x |  xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkdi $$If4\#3344 lalp( B F J L xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd] $$If4\#3344 lalp(L N   xpeee $$G$Ifa$$G$IfkdQ$$If4\#3344 lalp(    xpeee $$G$Ifa$$G$IfkdE$$If4\#3344 lalp( p t x z xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd9$$If4\#3344 lalp(z |   xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd-$$If4\#3344 lalp( ~  xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd!$$If4\#3344 lalp(   xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp( xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd $$If4\#3344 lalp( 0! 4! 8! :! xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd$$If4\#3344 lalp(:! . @. xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd*$$If4\#3344 lalp(@. B. . . . . xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd+$$If4\#3344 lalp(. . X/ \/ `/ b/ xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd,$$If4\#3344 lalp(b/ d/ / / / / xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd-$$If4\#3344 lalp(/ / 0 0 0 0 xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd.$$If4\#3344 lalp(0 0 1 1 1 1 xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd/$$If4\#3344 lalp(1 1 1 1 1 1 xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd0$$If4\#3344 lalp(1 1 1 2 2 2 xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd1$$If4\#3344 lalp(2 2 (3 ,3 03 23 xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd2$$If4\#3344 lalp(23 43 3 3 3 3 xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd3$$If4\#3344 lalp(3 3 B4 F4 J4 L4 xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkdw4$$If4\#3344 lalp(L4 N4 4 4 4 4 xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkdk5$$If4\#3344 lalp(4 4 H5 L5 P5 R5 xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd_6$$If4\#3344 lalp(R5 T5 6 6 6 6 xpeee $$G$Ifa$$G$IfkdS7$$If4\#3344 lalp(6 6 6 6 6 6 xpeee $$G$Ifa$$G$IfkdG8$$If4\#3344 lalp(6 6 7 $7 (7 *7 xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd;9$$If4\#3344 lalp(6 7 7 8 8 n9 9 : f: : : ; ; 0; 2; z; ; ; ; ; x< < < = = = = = >> B> D> R> T> > > > V? ^? h? v? x? z? |? @ P@ T@ ^@ A A >C HC D D E E F F G G H H I I J K L $L M M N N :P DP Q Q R R S S T T dT fT T T U h=cOJQJ\^Jh=cOJPJQJh=cOJPJQJ^Jh=cOJQJU*7 ,7 7 7 7 7 xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd/:$$If4\#3344 lalp(7 7 8 8 8 8 xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd#;$$If4\#3344 lalp(8 8 J9 N9 R9 T9 xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd<$$If4\#3344 lalp(T9 V9 9 9 9 9 xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd =$$If4\#3344 lalp(9 9 j: n: r: t: xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd=$$If4\#3344 lalp(t: v: ; ; ; ; xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd>$$If4\#3344 lalp(; ; ; ; ; ; xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd?$$If4\#3344 lalp(; ; x< |< < < xpeee $$G$Ifa$$G$Ifkd@$$If4\#3344 lalp(< < = = = = xpeee $$G$Ifa$$G$IfkdA$$If4\#3344 lalp( = = = = = = xpeee $$G$Ifa$$G$IfkdB$$If4\#3344 lalp(= = :> >> B> D> xpeee $$G$Ifa$$G$IfkdC$$If4\#3344 lalp(D> F> ^? b? f? h? xpeee $$G$Ifa$$G$IfkdD$$If4\#3344 lalp(h? j? T@ X@ \@ ^@ xpeee $$G$Ifa$$G$IfkdE$$If4\#3344 lalp(^@ `@ A A A A xpppp$G$IfkdF$$If4\#3344 lalp(A A >C BC FC HC xpppp$G$IfkdG$$If4\#3344 lalp(HC JC D D D D xpppp$G$Ifkd{H$$If4\#3344 lalp(D D E E E E xpppp$G$IfkdoI$$If4\#3344 lalp(E E F F F F xpppp$G$IfkdcJ$$If4\#3344 lalp(F F G G G G xpppp$G$IfkdWK$$If4\#3344 lalp(G G H H H H xpppp$G$IfkdKL$$If4\#3344 lalp(H H I I I I xpppp$G$Ifkd?M$$If4\#3344 lalp(I I J J J J K xpjppp$If$G$Ifkd3N$$If4\#3344 lalp(K K HK L L "L $L xpjppp$If$G$Ifkd'O$$If4\#3344 lalp($L &L "M M M M M yqkqqq$If$G$IfkdP$$If\#3344 lalp(M M N N N N N xpjppp$If$G$IfkdQ$$If4\#3344 lalp(N N :P >P BP DP xpppp$G$IfkdQ$$If4\#3344 lalp(DP FP P P Q Q Q Q xpjjppp$If$G$IfkdR$$If4F\#3344 lalp(Q Q Q R R R R xpjppp$If$G$IfkdS$$If4F\#3344 lalp(R R S S S S xpppp$G$IfkdT$$If4\#3344 lalp(S S T T T T xpppp$G$IfkdU$$If4\#3344 lalp( T T `T bT dT fT xpppp$G$IfkdV$$If4\#3344 lalp(fT hT T T T T xpppp$G$IfkdW$$If4\#3344 lalp(T T U U U "U xpppp$G$IfkdX$$If4\#3344 lalp( U "U U U 6V 8V V V V V VW XW W W ZX \X X X 0Y 2Y xY zY Z Z Z Z n[ p[ \ \ \ \ \ ] ] ] ] ] T^ V^ ^ ^ _ _ z_ |_ ` ` ` ` ` ` a a (b *b b b c c c c d d $e &e e e f xpppp$G$Ifkdy$$If4\#3344 lalp(>f @f |f g l xpjj$If$G$Ifkdz$$If4\#3344 lalp(l l m n o Np >q 2r 4s t u u 4x Py Rz $If$G$If=kd{$$If3344 lalp Rz Tz z } ~ l~ ` V ҁ u=kd|$$If3344 lalp $If$G$If=kd7|$$If3344 lalp ҁ ԁ $ & * $$G$Ifa$$a$7$$=kd|$$If3344 lalp $ > * z l ֟ ֢ ڢ B D Ψ Ҩ ^  l ~ x ʸnndh=cOJQJ^J!h=c6B*OJQJ]^Jphh=cB*OJQJ^Jph%h=c5B*OJPJQJ\^Jphh=cOJQJh=cB*OJPJQJ^Jph"h=c5B*OJPJQJ^Jphh=c5OJPJQJ^Jh=cOJPJQJ^Jh=c5OJPJQJ\^Jh=cOJPJQJ\^J'  ڈ |>=kd~$$If4444 lalp =kd}$$If4444 lalp $7$G$If;kd]}$$If4444 lalp ڈ ܈ ؉ ډ 8 {==kd%$$If 4444 lalp =kd~$$If4444 lalp $G$If=kdm~$$If4444 lalp 8 : T V zr4=kd9$$If4444 lalp $G$If=kd$$If4444 lalp $7$G$If=kd$$If4444 lalp V r t V X r=kd$$If4444 lalp $G$If=kd$$If4444 lalp $7$G$If \ z<=kd$$If4444 lalp =kd$$If4444 lalp $7$G$If=kdM$$If4444 lalp \ ^ sj $7$G$If=kd$$If4444 lalp $7$If$G$If=kda$$If4444 lalp x z " z<=kdу$$If4444 lalp =kdu$$If4444 lalp $7$G$If=kd$$If4444 lalp  Ж Җ p r zr4=kd$$If4444 lalp $G$If=kd$$If4444 lalp $7$G$If=kd-$$If4444 lalp r ؙ ڙ v8=kd$$If4444 lalp =kd$$If4444 lalp =kdA$$If4444 lalp 7$7$G$If  j l z<=kd $$If4444 lalp =kd$$If4444 lalp =kdU$$If4444 lalp $7$G$Ifl B D z<=kd3$$If4444 lalp =kdч$$If4444 lalp =kdo$$If4444 lalp $7$G$If ؝ ڝ V X z<=kdY$$If4444 lalp =kd$$If4444 lalp =kd$$If4444 lalp $7$G$If 2 4 ֟ ؟ z<=kdy$$If4444 lalp =kd$$If4444 lalp =kd$$If4444 lalp $7$G$If؟ b d ֠ ؠ : < {==kd$$If4444 lalp =kd7$$If4444 lalp =kdՊ$$If4444 lalp $G$If< z | ֢ آ {==kd$$If4444 lalp =kd]$$If4444 lalp =kd$$If4444 lalp $G$Ifآ t8;kdэ$$If4444 lalp ;kdy$$If4444 lalp $G$If;kd!$$If4444 lalp $$G$Ifa$ n p ڦ C;kdَ$$If4444 lalp ;kd$$If4444 lalp ;kd)$$If4444 lalp $G$Ifڦ ܦ * , 8 C;kd$$If4444 lalp ;kd$$If4444 lalp $G$If;kd1$$If4444 lalp 8 : Ψ Ш ^ ` t8;kd$$If4444 lalp $$G$Ifa$;kd$$If4444 lalp $G$If;kd9$$If4444 lalp ` b ت ڪ v C;kd$$If4444 lalp ;kd$$If4444 lalp $G$If;kdA$$If4444 lalp v x  C;kd$$If4444 lalp ;kd$$If4444 lalp $G$If;kdI$$If4444 lalp J L  C;kd$$If4444 lalp ;kd$$If4444 lalp $G$If;kdQ$$If4444 lalp