ࡱ> U4bjbjnn4aa`$)r r 8NjLqfppppppp$tvvp^^^pnq ^^p ^p Jq]dp9²`Bwpq0qW`2Fw6Fwdd*Fwe  uppq^^^^Fwr V : REGULAMIN WOJEWDZKIEJ OLIMPIADY BANKOWO - FINANSOWEJ EDYCJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 TEMAT I CEL OLIMPIADY Wojewdzka Olimpiada Wiedzy Bankowo - Finansowej (zwana w dalszej cz[ci Regulaminu Olimpiad ). Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogBbianie wiedzy zagadnieniami dotyczcymi bankowo[ci i finansw, rozwijanie umiejtno[ci racjonalnego gospodarowania wBasnymi oraz powierzonymi [rodkami pieni|nymi, a tak|e odpowiedzialnego zacigania zobowizaD finansowych. ORGANIZATOR I WSPAORGANIZATORZY OLIMPIADY Organizatorem Olimpiady (zwanym w dalszej cz[ci Regulaminu: Organizatorem ) jest ZespB SzkB Ekonomicznych w Kielcach. WspBorganizatorem Olimpiady jest Narodowy Bank Polski. Organizator mo|e zaprosi do wspBpracy przy realizacji Olimpiady partnera mediowego. Zasady tej wspBpracy okre[la odrbne porozumienie. Do udziaBu w organizowaniu Olimpiady Organizator mo|e zaprosi wy|sze uczelnie oraz instytucje naukowe i spoBeczne zajmujce si zagadnieniami zwizanymi tematycznie z Olimpiad. UCZESTNICY OLIMPIADY Uczestnikami Olimpiady s uczniowie (zwani w dalszej cz[ci Regulaminu: Uczestnikami ) szkB z wojewdztwa [witokrzyskiego, ktrzy w roku zgBoszenia do Olimpiady maj mniej ni| 20 lat. ORGANIZACJA OLIMPIADY Olimpiada organizowana jest w ramach jednej edycji w cigu jednego roku szkolnego. Informacje na temat Olimpiady publikowane s na stronie internetowej http://www.ekonomik-kielce.edu.pl/ Olimpiada (ka|da edycja) przebiega w trzech etapach: I etap szkolny II etap wojewdzki III etap wojewdzki SzczegBowe terminy poszczeglnych etapw okre[la ZaBcznik nr 1 do Regulaminu. Ka|dy Uczestnik II i III etapu zobowizany jest mie ze sob i okaza na wezwanie dokument ze zdjciem potwierdzajcy to|samo[ (np. legitymacja szkolna, dowd osobisty). Za koordynacj, realizacj i ostateczne rozstrzygnicie Olimpiady odpowiada Komitet GBwny. Za przebieg poszczeglnych etapw Olimpiady odpowiadaj odpowiednio: Komitety Szkolne, Komitety Wojewdzkie, Komitet GBwny. W I i II etapie Olimpiady punkty wyliczane s automatycznie w ramach elektronicznej aplikacji do przeprowadzania testw wiedzy, ktr zapewnia Organizator. ReguBy obliczania i przyznawania punktw okre[la ZaBcznik nr 2 do Regulaminu. W III etapie uczniowie losuj zestaw skBadajcy si z 3 pytaD, nastpnie prezentuj wylosowane zagadnienie przed komisj. Dyrektor ZespoBu SzkB Ekonomicznych powoBuje Komitet GBwny, w skBad ktrego wchodz nauczyciele organizujcy Olimpiad. Komitet GBwny przygotowuje pytania do poszczeglnych etapw Olimpiady oraz rozstrzyga wtpliwo[ci w kwestiach merytorycznych zwizanych z pytaniami. Dyrektorzy szkB biorcych udziaB w Olimpiadzie powoBuj Komitety Szkolne, w skBad ktrych mog wchodzi przedstawiciele kadry nauczycielskiej, komitetu rodzicielskiego i samorzdu uczniowskiego. Przebieg edycji Olimpiady: I etap Organizacja: ZgBoszenie udziaBu szkoBy w Olimpiadzie nastpuje poprzez powiadomienie Komitetu GBwnego w terminie okre[lonym w harmonogramie stanowicym ZaBcznik nr 1 do Regulaminu. Powiadomienie nastpuje poprzez dostarczenie do ZespoBu SzkB Ekonomicznych wypeBnionej Karty zgBoszenia szkoBy do udziaBu w Olimpiadzie Bankowo Finansowej stanowicej ZaBcznik nr 3 do Regulaminu. Dyrektor szkoBy jest zobowizany zapewni mo|liwo[ rozwizania testu wpomieszczeniu wyposa|onym w komputery z dostpem do Internetu, wliczbie odpowiadajcej liczbie uczestnikw zawodw I stopnia w danej szkole. Komitet GBwny zobowizany jest do poinstruowania komisji szkolnych wzakresie procedury przeprowadzenia zawodw. Nie pzniej ni| na 5 dni przed terminem zawodw Komisja Szkolna potwierdza Komitetowi GBwnemu poprawne dziaBanie aplikacji on-line dedykowanej do przeprowadzenia zawodw. Terminy: I etap odbywa si jednocze[nie we wszystkich szkoBach w terminie podanym w harmonogramie stanowicym ZaBcznik nr 1 do Regulaminu. Zmiana terminu jest niedopuszczalna. Komitety Szkolne, najpzniej nastpnego dnia po przeprowadzonym I etapie ogBaszaj, w sposb zwyczajowo przyjty w danej szkole, uzyskane przez uczestnikw wyniki z testu. Lista uczniw zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogBoszona na stronie http://www.ekonomik-kielce.edu.pl/ Zadania konkursowe: I etap realizowany jest w oparciu o zakres wiedzy dotyczcy - historia pienidza - warto[ i rola pienidza - polityka pieni|na i inflacja - obrt bezgotwkowy - numizmatyka - modernizacja polskich banknotw i monet zdawkowych Uczestnicy I etapu rozwizuj indywidualnie jednakowy test skBadajcy si z 30 pytaD jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosi 20 minut. W przypadku, gdy uczniowie uzyskaj rwn liczb punktw z testu i nie mo|na bdzie wyBoni jednego zwycizcy, o zwycistwie w etapie I decyduje kolejno[ zakoDczenia testu przez ucznia. II etap Organizacja: Uczestnikami II 0Dlnµܨzj]P@4h#sCJOJQJaJh,HhM5CJOJQJaJh) 5CJOJQJaJh L5CJOJQJaJh,Hh@~R5CJOJQJaJh,HheCJOJQJaJh,HhMCJOJQJaJh#(hAE5CJOJQJaJhAE5CJOJQJaJhJ5CJOJQJaJhg5CJOJQJaJh#s5CJOJQJaJh#(h5CJOJQJaJ%h,Hh+B*CJOJQJaJphn | $ $ & Fa$gds $ & Fa$gd $ & Fa$gd3y$a$gdJ $ & Fa$gdJ $8^8a$gdJ $ & Fa$gdJ$a$gd>#$a$gdJ B D N P x |  ʾʲ覚ًp`SCh,HhTK5CJOJQJaJhg5CJOJQJaJh,Hh?5CJOJQJaJh,HhTKCJOJQJaJh)CJOJQJaJh,HhPCJOJQJaJhPCJOJQJaJhXCJOJQJaJh>#CJOJQJaJh#sCJOJQJaJh,Hh>#CJOJQJaJh,HhgCJOJQJaJhgCJOJQJaJhRrCJOJQJaJ 4 F H 0 2 F N P z | 񻫜~o_PA2Ph| vhgCJOJQJaJh| vh)CJOJQJaJh| vhXCJOJQJaJhXh| v6CJOJQJaJhXh{CJOJQJaJhXhgCJOJQJaJhXhbCJOJQJaJhXhXCJOJQJaJh3yh| v6CJOJQJaJh#sCJOJQJaJh3yhCJOJQJaJh3yhgCJOJQJaJhgCJOJQJaJh3yh1CJOJQJaJ.0<NP^`vx"$>PRl־ֲ־־־־ֲ֦xjYx h,Hh>cCJOJQJ^JaJh>cCJOJQJ^JaJ h,HhRCJOJQJ^JaJh>c5CJOJQJaJh,HhXv5CJOJQJaJhRrCJOJQJaJht CJOJQJaJhKCJOJQJaJhgCJOJQJaJht ht CJOJQJaJheqlCJOJQJaJhwheqlCJOJQJaJ!lz Xl0Pnǻ~q~eVGeGG;hMCJOJQJaJh,Hh] CJOJQJaJh,HhNtCJOJQJaJhNtCJOJQJaJhNt5CJOJQJaJh,HhR5CJOJQJaJ hZ]hRCJOJQJ^JaJhTq8hFT6CJOJQJaJh>cCJOJQJaJhZ]CJOJQJaJh#sCJOJQJ^JaJ h,HhRCJOJQJ^JaJhCJOJQJaJhCJOJQJ^JaJ$p@B$ $ & Fa$gdu0G $ & Fa$gd$ & F^`a$gd$a$gd $ & Fa$gd $ & Fa$gd $ & Fa$gdJ$a$gdZ]$ & F^`a$gdTq8np>@BTVXdt廬َvgXH6"hwh}J?5>*CJOJQJaJh0KYh}J?5CJOJQJaJh,Hh}J?CJOJQJaJh,Hh?UCJOJQJaJhCJOJQJaJhICJOJQJaJh,HhNtCJOJQJaJh| vh CJOJQJaJh h| vCJOJQJaJh h CJOJQJaJh| vhNtCJOJQJaJhNtCJOJQJaJh| vhLeCJOJQJaJh| vCJOJQJaJ"$@޽ޱxl]QE6h,HhCCCJOJQJaJhICJOJQJaJhCCCJOJQJaJhCChCCCJOJQJaJhHiCJOJQJaJhU*DhHi5CJOJQJaJhU*DhL/5CJOJQJaJhI}]5CJOJQJaJhL/CJOJQJaJh CJOJQJaJh 5>*CJOJQJaJ"hwh}J?5>*CJOJQJaJhwh}J?5CJOJQJaJ"hwh5>*CJOJQJaJ@j8:R,.@`ʻvj[L=L[h0KYhNtCJOJQJaJh0KYh9rCJOJQJaJh0KYhDCJOJQJaJh0KYCJOJQJaJh50hDCJOJQJaJh,HhNtCJOJQJaJhNtCJOJQJaJh.hCJOJQJaJh,HhDCJOJQJaJh,Hh9rCJOJQJaJhCCh{CJOJQJaJhI}]CJOJQJaJh,HhCCCJOJQJaJhCJOJQJaJ`r.J\ĵ|maUF7(h<hHiCJOJQJaJh<h %)CJOJQJaJh<hCJOJQJaJhICJOJQJaJhpPCJOJQJaJhpPhA(CJOJQJaJhpPhCCCJOJQJaJhpPhCJOJQJaJh{CJOJQJaJhpPh`l>CJOJQJaJh0KYh0KYCJOJQJaJh0KYh7CJOJQJaJh0KYh9rCJOJQJaJh0KYhDCJOJQJaJh0KYhc nCJOJQJaJ(\hjlnJó|maRCa4hu0Gh{CJOJQJaJhPh%CJOJQJaJhPh`_CJOJQJaJhu0GCJOJQJaJhpPhRCJOJQJaJh<CJOJQJaJh CJOJQJaJh<h CJOJQJaJh<hHi5CJOJQJaJh<h5CJOJQJaJh<hI}]5CJOJQJaJh<hbvCJOJQJaJh<hHiCJOJQJaJh<hCJOJQJaJ  2BRDFHXZhz|~ʻ嬻|pdXI:hghLCJOJQJaJhghH8CJOJQJaJhCJOJQJaJhMCJOJQJaJh+CJOJQJaJho}CJOJQJaJh.hCJOJQJaJh)CJOJQJaJhrCJOJQJaJh,HhNtCJOJQJaJh,Hh{CJOJQJaJh++CJOJQJaJho}hNtCJOJQJaJhNtCJOJQJaJho}h++CJOJQJaJH~!8#v%%&2(()6) $d^da$gdW($ & F d^da$gd2 $ & F a$gdW( $ & F a$gd $ & F a$gd6[K $ & F a$gd $ & Fa$gd $ & Fa$gd $ & Fa$gd $ & Fa$gd++~HX^: Z Ǹ|o_R_FhNCJOJQJaJhn5CJOJQJaJh2h25CJOJQJaJhI}]5CJOJQJaJhnCJOJQJaJh2CJOJQJaJhu0GCJOJQJaJhNtCJOJQJaJhMCJOJQJaJh,Hh CJOJQJaJh,HhK,CJOJQJaJh|@CJOJQJaJh,HhK,>*CJOJQJaJhM>*CJOJQJaJ ! !6!J!L!N!P!j!l!!!!"""ǷxiZK?3?hvCJOJQJaJh6[KCJOJQJaJh,HhNCJOJQJaJhZ]hZ]CJOJQJaJho}hfCJOJQJaJh{5CJOJQJaJhI}]5CJOJQJaJhfCJOJQJaJhk CJOJQJaJhu0G6CJOJQJaJhfhNt6CJOJQJaJhNt6CJOJQJaJhfhN6CJOJQJaJhfhr(6CJOJQJaJhr(CJOJQJaJ""6#8#T###$D$$$v%x%%%%% &8&:&R&T&n&͵|pdXK;hIhI5CJOJQJaJhI}]5CJOJQJaJhnCJOJQJaJhICJOJQJaJhMCJOJQJaJhIhapCJOJQJaJh>#CJOJQJaJh,HhapCJOJQJaJh,Hhj,CJOJQJaJh4CJOJQJaJhhCJOJQJaJh6[Kh6[KCJOJQJaJhK,CJOJQJaJh6[KCJOJQJaJhvCJOJQJaJn&p&&&&&&&&&&&&&&&&&J'j'l'z'~'''³wh\M>M>hIhu+CJOJQJaJhIhP-CJOJQJaJh}CJOJQJaJhIhtBCJOJQJaJhIh3ICJOJQJaJhIhxCJOJQJaJhIh,BmCJOJQJaJhIh"CJOJQJaJh,HhapCJOJQJaJhJCJOJQJaJh CJOJQJaJhICJOJQJaJh|@CJOJQJaJh|@5CJOJQJaJ'''''((.(0(2(>(L(x(~(((( )))4)ĵĦ|m|^OC4h,HhWCJOJQJaJh4CJOJQJaJh hW(CJOJQJaJhW(hBb<CJOJQJaJh2h}CJOJQJaJh2hwwCJOJQJaJhW(CJOJQJaJh2hBb<CJOJQJaJhW(hoCJOJQJaJhIh3ICJOJQJaJhIh"CJOJQJaJhIhtBCJOJQJaJhIhu+CJOJQJaJhIhP-CJOJQJaJ4)6)<))))***++$+:+V++++++++ֲwwkw_SDw8hKCJOJQJaJha)hlCJOJQJaJhFTCJOJQJaJh<CJOJQJaJhVCJOJQJaJhlCJOJQJaJh,HhlCJOJQJaJhy@h%8CJOJQJaJ hy@h%8CJOJQJ^JaJ(hy@h%8CJOJQJ^JaJmHsHh{hW(CJOJQJaJh{h4CJOJQJaJh{h}CJOJQJaJhWCJOJQJaJ6)))*N*x***,----n\\ $ & F a$gd $ & Fa$gd $ & Fa$gd $,^,a$gdJ $ & Fa$gdb $ & Fa$gd $X^Xa$gd%8$X1$^Xa$gd%8lc $ & Fa$gd+++++, ,,,>,b,,,->-t-------ǸǝrcSC7h/'CJOJQJaJh,HhW>*CJOJQJaJh,Hh2>*CJOJQJaJh,Hh.ZCJOJQJaJhbhbCJOJQJaJhW(hb5CJOJQJaJhbCJOJQJaJhW(hbCJOJQJaJh4/CJOJQJaJh#h4CJOJQJaJh4CJOJQJaJh,HhlCJOJQJaJha)hlCJOJQJaJha)hKCJOJQJaJ-----\$\(\D\\\l\n\\\\\\\\\\\\\]ӶӪǛteYMAYh$CJOJQJaJh/'CJOJQJaJhlnCJOJQJaJh-wh-wCJOJQJaJhW(CJOJQJaJh%hCJOJQJaJh-whGCJOJQJaJh-whCJOJQJaJh-wCJOJQJaJh,Hh{~CJOJQJaJUh}CJOJQJaJh,Hh CJOJQJaJh,HhCJOJQJaJh,Hh2CJOJQJaJetapu s laureaci I etapu, ktrzy reprezentuj szkoB. Za organizacj II etapu odpowiedzialny jest Komitet GBwny. Terminy: II etap odbywa si w Zespole SzkB Ekonomicznych w Kielcach. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu zawiadamiani s pisemnie przez Komitet GBwny, za po[rednictwem szkoBy, o miejscu i godzinie rozpoczcia II etapu co najmniej 14 dni kalendarzowych przed jego rozpoczciem. Komitet GBwny wyBania zwycizcw II etapu wskazujc 10 najlepszych uczestnikw. W przypadku, gdy uczniowie uzyskaj rwn liczb punktw z testu i nie mo|na bdzie wyBoni jednego zwycizcy, o zwycistwie w etapie II decyduje kolejno[ zakoDczenia testu przez ucznia. Komitet GBwny sporzdza protokB z przebiegu II etapu wg wzoru stanowicego ZaBcznik nr 4 a do Regulaminu, ktry zawiera list uczestnikw zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady. Lista uczniw zakwalifikowanych do III etapu zostanie ogBoszona ustnie w dniu, w ktrym odbdzie si etap II. Zadania konkursowe: II etap Olimpiady realizowany jest w oparciu o zakres wiedzy z I etapu oraz: - system bankowy w gospodarce rynkowej - polityka pieni|na i inflacja - papiery warto[ciowe - podstawowe instrumenty rynku kapitaBowego - rynek kapitaBowy - finanse publiczne Uczniowie w II etapie Olimpiady rozwizuj jednakowy test skBadajcy si z30 pytaD wielokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosi 30 minut. III etap Organizacja III etap odbywa si w Zespole SzkB Ekonomicznych w Kielcach. Za organizacj III etapu oraz jego przebieg odpowiada Komitet GBwny. Terminy: III etap rozgrywany jest w cigu jednego dnia, zaraz po ogBoszeniu wynikw z II etapu Do III etapu zakwalifikowanych zostanie 10 najlepszych zawodnikw, Uczniowie wylosuj zestaw skBadajcy si z trzech pytaD, nastpnie zaprezentuj swoj wypowiedz przed Komitetem GBwnym, ktry wska|e trzech laureatw. Komitet GBwny sporzdza protokB z przebiegu III etapu wg wzoru stanowicego ZaBcznik nr 4b do Regulaminu, ktry zawiera ostateczne wyniki Olimpiady ze wskazaniem finalistw Olimpiady. OgBoszenie wynikw Olimpiady i wrczenie nagrd nastpuje bezpo[rednio po zliczeniu punktw i sporzdzeniu protokoBu. Zadania konkursowe: III etap realizowany jest w oparciu o zakres wiedzy z I i II etapu Olimpiady oraz dodatkowo zagadnienia dotyczce Cyberprzestpczo[ci. NAGRODY I WYR{NIENIA Laureaci Olimpiady otrzymuj nagrody rzeczowe i wyr|nienia przyznawane przez Komitet GBwny. Nagrodami s: laptop, smartfon oraz tablet. - Nagroda za 1. miejsce laptop - Nagroda za 2. miejsce smartfon - Nagroda za 3. miejsce tablet - Nagroda za 4 - 10 miejsce literatura ekonomiczna Komitet GBwny mo|e przyzna nagrod Za popularyzacj wiedzy z zakresu bankowo[ci oraz wyr|niajc opiek merytoryczn nad Uczestnikami Olimpiady nauczycielom lub innym osobom, ktre przygotowaBy laureatw do udziaBu w Olimpiadzie. INFORMACJE DODATKOWE Nieprzestrzeganie zasady samodzielno[ci podczas etapu I stanowi podstaw dyskwalifikacji uczestnika Olimpiady. Przez nieprzestrzeganie zasady samodzielno[ci rozumie si m.in. porozumiewanie si z innymi uczestnikami Olimpiady w czasie jego trwania. Dyskwalifikacji na ka|dym etapie Olimpiady podlegaj osoby korzystajce zjakichkolwiek pomocy naukowych i dydaktycznych oraz z urzdzeD mobilnych. Dyskwalifikacja mo|e mie rwnie| miejsce w wypadku innych zachowaD naruszajcych postanowienia Regulaminu lub zakBcajcych przebieg Olimpiady, a w szczeglno[ci niepodporzdkowaniu si zaleceniom porzdkowym czBonkw Komitetu Szkolnego, Komitetu GBwnego. Decyzj o dyskwalifikacji uczestnika podejmuje Komitet Szkolny w odniesieniu do etapu I, Komitet GBwny w odniesieniu do etapu II, a w odniesieniu do etapu III Komitet GBwny. POSTANOWIENIA KOCCOWE Przystpienie do Olimpiady oznacza akceptacj Regulaminu oraz wyra|enie zgody Uczestnika (jego opiekunw prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora (zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 roku, poz. 922.) w zakresie niezbdnym do prawidBowej wspBpracy z Organizatorem oraz w celach zwizanych z Olimpiad. Regulamin Olimpiady dostpny jest na stronie internetowej szkoBy http://www.ekonomik-kielce.edu.pl/ ZaBczniki: ZaB. nr 1 Harmonogram Olimpiady ZaB. nr 2 ReguBy obliczania i przyznawania punktw ZaB. nr 3 Karta zgBoszenia Uczestnikw Olimpiady do I etapu ZaB. nr 4 - ProtokB przebiegu III etapu   PAGE \* MERGEFORMAT3 \\\v]"__>abcccRddd edeee$d1$^da$gd%8lc $ & Fa$gdIA $d^da$gdJ$ & FX^Xa$gd3y $ & F a$gdW( $ & F a$gd $ & Fa$gd $h^ha$gdJ]$]r]t]v]]]^ ^"^$^R^T^V^Z^^^^^^^^^__ _"_P_R_`_d_x____ `8```پʲʦʾ嚋ppahW(hOCJOJQJaJhW(hfCJOJQJaJhLCJOJQJaJh,HhUmCJOJQJaJhUmCJOJQJaJhE{CJOJQJaJhdM8CJOJQJaJh_DCJOJQJaJh,HhiCJOJQJaJhiCJOJQJaJhW(CJOJQJaJhz`qhCJOJQJaJ%``n````````` aaaaaaaaa6bzbbĵә}nbnbnbUbIbhbCJOJQJaJhf5CJOJQJaJhfCJOJQJaJh,HhfCJOJQJaJh:\CJOJQJaJhW(hf5CJOJQJaJhW(h/5CJOJQJaJhW(CJOJQJaJhW(hYl"CJOJQJaJhW(h_DCJOJQJaJhW(hfCJOJQJaJhW(hOCJOJQJaJhW(h/CJOJQJaJbbb0cJcLcccccccccc"d.dNdʾʲ|m^O^@1h%8h%8CJOJQJaJh%8hKCJOJQJaJhhG'CJOJQJaJhhKCJOJQJaJhh}CJOJQJaJh")CJOJQJaJh,HhACJOJQJaJh/'CJOJQJaJh,Hhe8CJOJQJaJh3yCJOJQJaJhbCJOJQJaJhCJOJQJaJhFh3yCJOJQJaJhfCJOJQJaJhW(hfCJOJQJaJNdPdRdeeeeeeeeeFfJfLfVfZfff˿}qeYJqJ;h,Hh3CJOJQJaJha)hlCJOJQJaJh{CJOJQJaJhbCJOJQJaJhlCJOJQJaJh,HhG'CJOJQJaJhG'CJOJQJaJh}CJOJQJaJh`l>CJOJQJaJh,HhlCJOJQJaJhCJOJQJaJ(hy@h%8CJOJQJ^JaJmHsHh%8hCJOJQJaJh%8B*CJOJQJaJphffffffffffffggg*gxgzggʻtetYMA2h:\hn:CJOJQJaJh:\CJOJQJaJhCJOJQJaJhVCJOJQJaJh:\h+CJOJQJaJh?zCJOJQJaJh,Hh\CJOJQJaJh,Hh+CJOJQJaJh,Hh\>*CJOJQJaJh?z>*CJOJQJaJh,HhCJOJQJaJh,Hh3CJOJQJaJh*CJOJQJaJha)hKCJOJQJaJhKCJOJQJaJefffffzghhhNijkllm $ & Fa$gd $^a$gdJ $ & Fa$gd $ & Fa$gdIA $ & Fa$gd $ & Fa$gd $ & Fa$gd $ & Fa$gd $d^da$gdJ $ & Fa$gdgghh hh$hLhiLiNij~jjjjjjjkʻym^OyOCO7hs)CJOJQJaJhCJOJQJaJh,HhfCJOJQJaJhh!%GCJOJQJaJhbCJOJQJaJhfCJOJQJaJh!%GCJOJQJaJhCJOJQJaJhhfCJOJQJaJhh`l>CJOJQJaJh!hCJOJQJaJhrCJOJQJaJh:\h!CJOJQJaJh:\hn:CJOJQJaJh:0[CJOJQJaJkk8k:kVkkkkkll2llll mmmvmxmrfWH<h%8CJOJQJaJh!%GhM7GCJOJQJaJh!%GhCCJOJQJaJhCJOJQJaJh,Hh&oCJOJQJaJh"7CJOJQJaJh,HhfCJOJQJaJhNCJOJQJaJhG'CJOJQJaJhBCJOJQJaJhfCJOJQJaJhbFCJOJQJaJhf5CJOJQJaJh{5CJOJQJaJhI}]5CJOJQJaJmmn n"nPnRnhooo2ppppv $^a$gd.L$a$gd++ $8^8a$gd) $8^8a$gd:0[ $8^8a$gd++ $ & Fa$gdIA $8^8a$gdJ $ & Fa$gdJ $d^da$gdJ $^a$gd++ $ & Fa$gd%8 $^a$gd xmmmnnn n"nLnNnPnRndnxnnn*ofohoʻpaRaF6h!%Gh5CJOJQJaJh!%GCJOJQJaJh!%GhCJOJQJaJh!%GhjCJOJQJaJh!%GhG'CJOJQJaJh!%Gh2CJOJQJaJh,Hhj5CJOJQJaJh;5CJOJQJaJh,Hh 5CJOJQJaJh,HhjCJOJQJaJh,Hh:0[CJOJQJaJhe"aCJOJQJaJh%8CJOJQJaJh%8h%8CJOJQJaJhoooooooooopp p"p$p0p6pLpNpXpZp\pjpnppppppp0qDqqqqqqrrrr.r﹭}qqqh|NCJOJQJaJhG'CJOJQJaJh:0[CJOJQJaJh!%GCJOJQJaJh.CJOJQJaJhXCJOJQJaJh,HhjCJOJQJaJh++5CJOJQJaJh!%G5CJOJQJaJhC5CJOJQJaJh,HhC5CJOJQJaJ).r@rBr\rrrtrvrxrrjsnsps|sRtVtXtdtftxttttttt{{l`TDTh)%h'= 6CJOJQJaJh'= CJOJQJaJhLeCJOJQJaJh,Hh,CJOJQJaJheCJOJQJaJh,CJOJQJaJh,Hh]CJOJQJaJh,HhYZ5CJOJQJaJh,HhYZCJOJQJaJhjCJOJQJaJhCJOJQJaJh,HhjCJOJQJaJh|NCJOJQJaJh2CJOJQJaJpvrxrrtuw"y$y&y(yTyVy||~|F}^}} ~$a$gdJ & Fgd{$a$gd $ & Fa$gde"a $8^8a$gdJ $X^Xa$gdTq8 $ & F a$gd $ & Fa$gdJ$a$gdJ $ & Fa$gdTq8t uu&u*uuuuuu~vvvvvtwwwwwwx.xxxxxx奖~~n~~bSh,HhP~CJOJQJaJh<CJOJQJaJh,Hh]6CJOJQJaJh.CJOJQJaJh,CJOJQJaJh,HhLeCJOJQJaJhLeCJOJQJaJh)%h'= 6CJOJQJaJh'= CJOJQJaJhOCJOJQJaJhe"aCJOJQJaJh,Hh]CJOJQJaJh\<CJOJQJaJx y"y$y&y(yRyTyVyxyyyyyzzzz{ǸugVuHu:u:uhCJOJQJ^JaJh:0[CJOJQJ^JaJ h,Hh,CJOJQJ^JaJh,CJOJQJ^JaJ h,HhU CJOJQJ^JaJh,HhU 5CJOJQJaJh,Hhw5CJOJQJaJ#h,Hhw5CJOJQJ^JaJhTq8he"aCJOJQJaJhCJOJQJaJh,HhK#CJOJQJaJh| vh,CJOJQJaJh,HhGCJOJQJaJ{{{{{||f|x|z|||~||||}D}F}пЮН|k|]L<h{h 5CJOJQJaJ h{h{CJOJQJ^JaJh{CJOJQJ^JaJ h{h4TCJOJQJ^JaJ h{hU CJOJQJ^JaJh,HhTq85CJOJQJaJ he"ahwCJOJQJ^JaJ he"ah5R[CJOJQJ^JaJ he"ah:0[CJOJQJ^JaJ he"ahU CJOJQJ^JaJ h,HhU CJOJQJ^JaJhI}]CJOJQJ^JaJF}\}^}v}x}}}}}}} ~~~~&~F~H~\~^~p~r~x~|~~ĵĵvgXgLgh:0[CJOJQJaJhz<`hm)CJOJQJaJhz<`hnuCJOJQJaJhCJOJQJaJh{CJOJQJaJhz<`CJOJQJaJhz<`hOCJOJQJaJhm)CJOJQJaJhz<`hHiCJOJQJaJhz<`hrCJOJQJaJhz<`h9rCJOJQJaJhz<`hUCJOJQJaJhz<`hz<`CJOJQJaJ ~~~~~~~~~~~,.024$a$ dgd$a$gd{$a$gdJ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$&(*.ɹogcgcgcgc[W[NDWjhU*h@OmHnHuhjhUh0jh0Uh{hJVCJOJQJ\aJhgCJOJQJ\aJhz<`hz<`CJOJQJ\aJhgh:0[CJOJQJ\aJh:0[CJOJQJ\aJhghz<`CJOJQJ\aJh{CJOJQJ\aJh{CJOJQJaJhz<`h$x]CJOJQJaJhz<`hsCJOJQJaJ.024h{hJVCJOJQJ\aJh0h6c21h:pc. A!S"n#$%  s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normalny dCJ_HaJmHsHtH JA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy @@@ M Akapit z list ^m$8U 8 Z0 HiperBcze >*B*phPP 50 Tekst dymka dCJOJQJ^JaJL/!L 50Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJN' 1N Y0OdwoBanie do komentarzaCJaJJBJ Y0Tekst komentarzadCJaJJ/QJ Y0Tekst komentarza ZnakCJaJBjABB Y0Temat komentarza5\P/qP Y0Temat komentarza Znak5CJ\aJD DcE0PoprawkaCJ_HaJmHsHtH 88 0NagBwek p#>/> 0 NagBwek Znak CJaJtH 4 @4 0Stopka p#:/: 0 Stopka Znak CJaJtH Z/Z 6[KDefault 7$8$H$%B*CJ^J_HaJmHphsHtHnOn %80 Body Text 21$*$1$7$8$^a$ CJOJPJQJaJmH sH tH %8Tabela - SiatkaE:V049aqCJOJPJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>@ }YЦ?GX [%kXw>s;#x$~:\x(q]`hK8| PVG05616aI|MqoDRV]'FebqbܝLIzf# 8S6,|8\v̎pZnIEQqfW]f0>9~>^W*6qz֫F4;]?j[V^_+PD+P7WW_KW7 RlK~,WC&޲›ׯW2+TC^dr %G,N)$vb'h Ji7C10\*O]-4kI!IᣄD͛g~_+ݻ߿ŷx?|{X*'߽z_ vuD;wsE@ \b"[)G1XDh,E\q|؀7 ƒ0 bx; .ckn˹0>y2q:ro>%6A {Mq#c[V#d0&yH"֐ ɾQM+[$,l!Flv8FmC CL0Ds"!$B")16 WKm{w"2 6;1eA ; qc?Pce"CP|j^@l5 [ D2O,Q 5y;y=eEW#vF>.(X[k~n]ɇ]40*lm/ۧW/+}t׮Y[ t pМ}Ov. i0 D3]d3S'5l-tq[.ˇTC8񒟏SHѵ,wN3 m2DBARO4 +aѴhHTmjyV`<\!2OiUɼLL`+U˓KK6HhfPQhꔣq\7W)5PV4ln]h+[P2#4kx j]/Sx6Iz_FYf ]4JtR5CIr4XiV | +9Hd<ӮH_AS/l#gΓ{J̯eDŽËr1o1eaT5#: QQt1OJs:[[fOeՃjtӼkNgiꙆȮiW1ceX嚼jb4çҽ.֭ͥ.ghd5xSfgfX. jiזnt0xvU CREZglGϩ*p Ԟ$ Eր+g䷽RW*4vjKN)4Fe?=(ȎfL|vmĢ"S.EE\ϔ+Lz 幋'JYmvjf/xN jBԻn7s^x^P+A$FP*Wo7z^i«xm PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!6theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] $ (((+ ln@`~ "n&'4)+-]``bNdfgkxmho.rtx{F}~.4 !"#%&'()*,-ABCDEGHJKLNOPQST$6)\emp ~4$+@FIMR "$+!L# @0( B S ?f $$C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 4 a ProductID`$b$c$e$f$h$i$k$l$$$ M N *-/!!""_$`$l$$$7q $ S dmYocvw,A!!##`$b$c$e$f$h$i$k$l$$$77 M N !" *-/!!""_$`$l$$$u VqA n|f1_lL{Vf lnވ&1u"c'g214YJ '5"{^6Oc?6M1` 90`9>(jAuKCڟ҆1 1F>`FkzBGH02IuQdDokS>R_pUxv_?V:'hg^rjFrXIPx"C/uz o<[g|x d^d`OJQJo(4 ^4 `OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o t^t`OJQJo( D^D`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^ `OJQJo( ^ `OJQJ^Jo(o l^l`OJQJo( <^<`OJQJo( ^ `OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(|^|`OJQJ^Jo(o L ^L `OJQJo( X^X`OJQJo(( ^( `. L^ `L.^`.^`.hL^h`L.8^8`.^`.L^`L.^`5o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. d^d`OJQJo(4 ^4 `OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o t^t`OJQJo( D^D`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( d^d`OJQJo(4 ^4 `OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o t^t`OJQJo( D^D`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(h X^X`o(hH.( ^( `. L^ `L.^`.^`.hL^h`L.8^8`.^`.L^`L.^`.^`5o()pp^p`)@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`6CJOJQJaJo(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h X^X`o(hH.( ^( `. L^ `L. ^`o(hH.^`.hL^h`L.8^8`.^`.L^`L.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. X^X`OJQJo(( ^( `. L^ `L.^`.^`.hL^h`L.8^8`.^`.L^`L. d^d`OJQJo(4 ^4 `OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o t^t`OJQJo( D^D`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( X^X`OJQJo(( ^( `OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o h^h`OJQJo( 8^8`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(h^`5o(hH.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`5o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h^`56o(hH.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( X^X`OJQJo(( ^( `OJQJ^Jo(o "^"`OJQJo( %^%`OJQJo((^(`OJQJ^Jo(o h+^h+`OJQJo(^`o() ^ `. L^ `L.l^l`.<^<`. L^ `L.^`.^`.|L^|`L. ^`OJQJo( ^ `OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( `^``OJQJo(0^0`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo(^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`OJQJo(k ^k `OJQJ^Jo(o ;^;`OJQJo( ^ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( {^{`OJQJo(K^K`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( X^X`OJQJo(( ^( `. L^ `L.^`.^`.hL^h`L.8^8`.^`.L^`L.^`.p^p`.@ L^@ `L.^`.^`.L^`L.^`.P^P`. L^ `L.^`5o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.80^8`05o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`OJQJo(^`^Jo()$ ^$ `OJPJQJo(" @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J. X^X`OJQJo(( ^( `OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o h^h`OJQJo( 8^8`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(h^`5o(hH.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. 8^8`6^Jo(.^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L.g^rj'h1 1F"c'C/uzu uKC{14R_pUc?6Px '5f 9f1_okSBG1` 9n`F_?V"{^6<[g|Q qA 02IjA1]Fr-P|Fb2 nJJ. ~9G1M ,vB`,vBB,vB}0TNp""+,vBD}s7,vBuu=,vBa>,vB,vBOC!I,vB L,vBz$N,vB=KV,vBV,vB}J&a,vBzf,vB.1j,vB`n,vBr"")6CCL;Y)*;Lk2zK9e Bo n?`<@OA9dT5/G%bijsNtE{K,\ ")*iso2p`1eTefj) 2Bs5kE`;Y=B>#5d|ZP ?.Fj @| !u!"C" O"Yl"##%%)%$U%`%&{1&S&(#(/(<(A(W(r( %)))a)m)E*:+B5,j,24-8-P-sD.500#12u2344{5;6y67"7ZE7Z7/8-8H8dM8Tq8AG9^:>>:n:;)h;q;<]<Bb<w<e=>M>`l>x>}J?@CQ@GQ@|@IAtBj9CyC_DX#DU*D\8DeEAEcEmEF#F%F!%Gu0GM7GWG?HzH3IeIvIwIKTK6[K)fK L~LMMQM}MoN7>N\]N|N P#EPpP Q8Q8QzR@~RS=S4TFTgTvT?U$sU VJVnkV'W{XY0KYYZ:0[5R[he[dj[D~[:\5]r]$x]I}]^4%^+_8_`z<`uE`e"al,a2a bbr4b8b{ibc#c#c>c!Icmdg1eLeUe[ef@f@fAfg,gHgIwgho@hiHiiip jWfjeql_m,BmUmc n?n Pnln*oo4>oapK[pf(q]3qz`q=rs#sCsksgss-tNtnu>fuwu| vBvov]xv%Ew>ySzLz&z?z^azvzS|%6|P|4^}o}~r3~P~XI0+y@K#9 f Jww# D:L&(oZv+*,HzZ:e L Fw.IKOTdBwZ#,>fz$QLbFg437PQRoGTO_j -.2wF>Fg+E@OXv1Kt 5} L/rV\3XPs)RU 4IL\mi.'EF);Z}4/<@EJj fk y16xHBS{~]8@z{R("J\)Z]U E~"(?W@X`_9r &TB]O(T,L UV]2.Z Afu+MR MU9YgybZGTB2Kw[++3(rbJ*:Yw2=#gT1e}5+.~9J%{|CX` bjvo 4e8.LJ!h"rh%hr$4P\Xb ){FXZs6TRrDp4.hnbv/'1,NXlNIMwt (&g<=\f{#K_(^))B<(G` "+4\8@Lkv_~2[v BJ\<C#$K;Z] G&o=vUfn %8AaN%3y!ll1=SCxr.AO^7q{,.6o<)09Wz^ vRhwG'\b`$b$@_$_$_$_$ $ "$&(,\Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7@Cambria7.@Calibri5. .[`)TahomaK@Palatino Linotype?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1ojQ[TG,HG T2.B2.B!S4N$N$NQHX $P%Ew2! xxT REGULAMIN KONKURSUWierzchoD, Mariauser             Oh+'0 4 @ L Xdlt|REGULAMIN KONKURSUWierzcho, MariaNormaluser9Microsoft Office Word@ @8@ڢym@(²2.՜.+,0 hp| ZUSBN$ REGULAMIN KONKURSU Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F4W²1TableVwWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q