ࡱ> jbjbj.x}}a&0008h\<09hdgfgfgfgfgfgfgjmmfgfgg vdg dg .\\ bs0g^@Pg h09h4_ng^n b b\n|b fgfg9hn : ZaBcznik nr 1 do SIWZ ZespB SzkB Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce jako jednostka organizacyjna Gminy Kielce O F E R T A na Wymiana pokrycia dachowego w Zespole SzkB Ekonomicznych, ul. Langiewicza w Kielcach" Nazwa Wykonawcy:... .... .... Adres wykonawcy (adres siedziby oraz adres do korespondencji): Osoba do kontaktw: .. Telefon: .. Faks: .. e-mail: . Oferujemy Wymiane pokrycia dachowego w Zespole SzkB Ekonomicznych, ul. Langiewicza w Kielcach" za cen w kwocie ryczaBtowej & & & & & .& & .......... PLN (sBownie zBotych: : .........................................................................................................................) cena zawiera podatek VAT 23% w kwocie ............................. PLN (sBownie zBotych: ..........................................................................................................................) O[wiadczamy, |e powy|sza cena obejmuje wszystkie koszty zwizane z realizacj przedmiotu zamwienia i zostaBa wyliczona zgodnie z wymogami pkt XIII SIWZ. Zobowizujemy si zrealizowa przedmiot zamwienia w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Udzielamy gwarancji na okres & . (poda termin, termin nie mo|e by krtszy ni| 36 miesicy) O[wiadczamy, |e zapoznali[my si z przedmiotem zamwienia, a tym samym uzyskali[my konieczne informacje potrzebne do wBa[ciwego wykonania przedmiotu zamwienia. O[wiadczamy, |e stanowicy zaBcznik nr 7 do SIWZ wzr umowy zostaB przez nas zaakceptowany i zobowizujemy si w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na przedstawionych w tym wzorze warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego. O[wiadczamy, |e uwa|amy si za zwizanych niniejsz ofert przez okres 30 dni. Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si z upBywem terminu skBadania ofert. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy wniesiemy w formie ........................................................................................ ......................................................................................................................................................... Wadium w kwocie zB ..................................................sBownie: ..................................................... ............................................................................................ zBotych wniesione zostaBo w formie & ........................................................................................... .w dniu ...............................2018 r. Informujemy, i| zamierzamy powierzy podwykonawcom nastpujce cz[ci przedmiotu zamwienia: .................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... O[wiadczamy, |e strony oferty wraz ze wszystkimi zaBcznikami s ponumerowane iparafowane, a caBa oferta skBada si z & .....& ...... stron. O[wiadczamy, |e jeste[my podatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP: ..................................... O[wiadczamy, |e posiadamy status:& & & & & & & .(nale|y poda, czy Wykonawca posiada status maBego/[redniego przedsibiorcy. O[wiadczamy, |e w przypadku wybrania oferty, umow podpisywa bd: 1.......................................................... ........................................................... (imi i nazwisko) (peBniona funkcja w przedsibiorstwie) 2. ........................................................ ............................................................. (imi i nazwisko) (peBniona funkcja w przedsibiorstwie) INTEGRALN CZZ OFERTY STANOWI PONI{SZE OZWIADCZENIA I DOKUMENTY: ZaBczniki do oferty: 1. ZaBcznik nr 4 - o[wiadczenie dotyczce speBnienia warunkw udziaBu w postpowaniu, 2. ZaBcznik nr 5 - o[wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postpowania, 3. Dowd wniesienia wadium. 4. Kosztorys ofertowy, z ktrego wynika oferowana cena ryczaBtowa. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajcego na stronie internetowej informacji o ktrej mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP zobowizuje si przekaza o[wiadczenie o przynale|no[ci lub braku przynale|no[ci do tej samej grupy kapitaBowej, o ktrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, zgodnie ze wzorem o[wiadczenia o przynale|no[ci lub braku przynale|no[ci do tej samej grupy kapitaBowej, o ktrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowicym ZaBcznik do SIWZ. Wraz z o[wiadczeniem, przedstawi dowody, |e powizania z innym wykonawc nie prowadz do zakBcenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamwienia. W zwizku ze stosowaniem w postpowaniu art. 24aa ustawy PZP na wezwanie Zamawiajcego zobowizuj.04~  " $ > D F ) 1 2 »sng`YRY hQKh6 hQKh" hQKh/ hQKhM h[k5hsTh5p5OJQJhsTh5p5CJPJaJ hM\h^)hM\h^)h\)5 h^)h\) hQKhNV#h\) hQKhFU hQKh\) h)\h)\h)\ h5p5PJh5ph5p5PJh)\OJQJ^JhFpdhEM hNV#h\)hQKh@5024  " $ < > F $a$gd/$a$gdM$a$gdNV#$a$gd5p $dha$gdM$a$$a$gd5pgd`$a$gd[k 2 ^ B h xgdk $x^a$gdNV# $^a$gdNV#$dh^a$gdNV#dhgd5p$a$gd5pdhgd%Vdhgd62 A C T X Y g h ùxm^PDhsTh5p5OJQJhsTh5p5CJPJaJh5p5CJPJaJmHsHh5p5CJPJaJ h`haz hQKhFUhQKh \] haz\] h6\] hQKhKNhQKhKN\]hQKh"\]hQKh6\]hQKh%V\]hQKhKN6\]hQKh"6\]hQKh"6 hQKh\) hQKh" hQKh%V   @ B ,<DFLN^l|ھھŧڟ蘔 hQKh|FhA@M hQKh\)hS4ht: h}5hdh}5h\)5h}5h+D5 h}5h+D h}5h/ h}5hNV# h}5h. h}5h(H h}5h6 h}5h\) hx5 hEM5 hQKh 6@Lj|~Xnpr TV<HTV ƾӯ|u|qjc\ hA@Mh/ hA@Mh\) hQKhVonh7A hQKh(H hQKh|FhhEM5hh\)5hh@5 hQKh@hkhw*6 h`6hEMhEM6 hEMhEMhkhS45hWhEM5 h5p5 hEM5 h5ph5p h5phEMhEMhn hQKh\) hQKhS4hw*$r!!"X#Z#^$L%^gdu & Fx^`gd` & F;^`;gd` & F^`gdk$ & F^`a$gdEM $^a$gdS4$ & F^`a$gdkp:lz| !!""H#J#X#Z#^$|$$%H%N%T&v&&&>'B'D'F''ÿ럓럓thQKh\)5>*OJQJaJhQKh\)CJaJh%VhQKh\)6CJaJhQKh\)CJaJ hQKhWu hQKhE hQKhHhHh\) hQKh6 hQKhu hQKh h5phw $ hQKh/ hQKh\) hA@Mh/ hA@Mh\),L%N%T&B'D'F''''(N))**-./0/LH @]gd[k $7$8$H$a$gdSogdH $<a$gdH $<a$gd ^gd[k P7@^gd[k$ P7@^a$^gdu'''''''((($(&(((((((()N)R)T))ķzoczocZcNENhA@M5CJaJh`hH5CJaJh,405CJaJh`h[k5CJaJh`h[kCJaJh`h[k5CJ\aJhh[k5CJaJhA@M5CJ\aJh`hH5CJ\aJh[k5>*CJ\hah[k5>*CJ\h[k5>*OJQJaJh\)5>*OJQJaJhQKh\)5>*OJQJaJ"hQKh\)5>*NHOJQJaJ)))) * ****N*P***++B+N+X+++++R,,,,,,,,ij~sjf~^T~ThWhSo5\hWhSo5hBhz(hSoNHh24hSoB*ph hWhSohWhz(hSo5NHhz(hSo5hSo hz(hSoh`hH5B*ph h`h//5B*CJaJphh!5B*CJaJphhhW5CJaJhh5CJaJhh//5CJaJhH5CJaJ,,J-L-------. .$.<.,/./0/P/R/`/r/t//////H HHDHFHJHLHNHPHRHdLNþunjcn hEMhEMh24 h[h[hxfwh[k56\h'h[k\hWh \ hW\hWhW\UhWhn""\hWh24\ h24\ h \ h4\ hSo\hSo hWhSohB hY*qhSo hW5\ hz(hSohz(hSo5\hJ2hSo5B*\ph& si zBo|y w wyznaczonym terminie: Wykaz robt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piciu lat przed upBywem terminu skBadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu, a je|eli okres prowadzenia dziaBalno[ci jest krtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto[ci, daty i miejsca wykonania oraz z zaBczeniem dowodw dotyczcych najwa|niejszych robt, okre[lajcych, czy roboty te zostaBy wykonane w sposb nale|yty oraz wskazujcych, czy zostaBy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidBowo ukoDczone; Wykaz osb, ktre zostan skierowane do realizacji zamwienia publicznego wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieD, do[wiadczenia iwyksztaBcenia niezbdnych do wykonania zamwienia, zakresu wykonanych przez nie czynno[ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) Dokument potwierdzajcy, i| wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno[ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaBalno[ci zwizanej z przedmiotem zamwienia. 4) Za[wiadczenie wBa[ciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, |e wykonawca nie zalega z opBacaniem podatkw, wystawionego nie wcze[niej ni| 3 miesice przed upBywem terminu skBadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajcego, |e wykonawca zawarB porozumienie z wBa[ciwym organem podatkowym w sprawie spBat tych nale|no[ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeglno[ci uzyskaB przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozBo|enie na raty zalegBych pBatno[ci lub wstrzymanie w caBo[ci wykonania decyzji wBa[ciwego organu; 5) Za[wiadczenie wBa[ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZakBadu UbezpieczeD SpoBecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoBecznego albo inny dokument potwierdzajcy, |e wykonawca nie zalega z opBacaniem skBadek na ubezpieczenia spoBeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze[niej ni| 3 miesice przed upBywem terminu skBadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajcego, |e wykonawca zawarB porozumienie z wBa[ciwym organem w sprawie spBat tych nale|no[ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeglno[ci uzyskaB przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozBo|enie na raty zalegBych pBatno[ci lub wstrzymanie w caBo[ci wykonania decyzji wBa[ciwego organu; 6) Odpis z wBa[ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaBalno[ci gospodarczej, je|eli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp W przypadku polegania na zasobach na zdolno[ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotw na zasadach okre[lonych w art. 22a ustawy PZP zobowizuje si przedBo|y: a/ Pisemne zobowizania tych podmiotw do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobw na potrzeby realizacji, b/ Dokumenty na potwierdzenie speBnienia warunkw udziaBu w postpowaniu. c/ Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Je|eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentw, o ktrych mowa w pkt VII SIWZ w ust. 7 pkt 1-3 skBada: skBada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rwnowa|ny dokument wydany przez wBa[ciwy organ sdowy lub administracyjny kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre[lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; skBada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce odpowiednio, |e: nie zalega z opBacaniem podatkw, opBat, skBadek na ubezpieczenie spoBeczne lub zdrowotne albo |e zawarB porozumienie z wBa[ciwym organem w sprawie spBat tych nale|no[ci wraz zewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeglno[ci uzyskaB przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozBo|enie na raty zalegBych pBatno[ci lub wstrzymanie w caBo[ci wykonania decyzji wBa[ciwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogBoszono upadBo[ci. W przypadku skBadania oferty przez peBnomocnika, dokument peBnomocnictwa nale|y zBo|y dooferty wformie oryginaBu lub odpisu po[wiadczonego przez notariusza. Data : ......................................... ........................................................ (podpis w imieniu wykonawcy)   PAGE 4 LHNHdLfLNN$P&PxTzTY[[]] $7$8$H$a$gdn"" $7$8$H$a$gd[ $7$8$H$a$gd[k @[]^`[gd[k$d-DM ^a$gdEM"$ & F d-DM ^`a$gd~ @]gd[kNNNO$P&P,P.PPPxTzTTTUUfUUUUUUVVhWjW4Y6YYYYYY[[[\\F]|]]]]]d^f^t^v^^___x_z_``````````ǹשץסhh`h3hSoh IShg0 hWh[k hWhW hWhn""hz(h[kNH hz(h[kh[h24 h[h[h[khFpdh[k5B*\ph?]\^^x_z_`cdgLhNhiiiii ^gd[k @[]^`[gd[k #$ a$gd[k$ & F7$8$H$a$gd$ & F7$8$H$a$gd$7$8$H$`a$gd[k $7$8$H$a$gd~ $7$8$H$a$gd[k```LhNhhhhhhi6iiiiiiiirjjjjjjjjjjjj׿״׿י}rfr[SOSOSOShjjhjUhQKh::CJaJhQKh\)6CJaJhQKh\)CJaJ hQKh\)hHh[k5>*CJ\ h[k5\hz(h[kOJQJ^Jhz(h,40>*OJQJ^Jh,40>*OJQJ^Jh,40OJQJ^Jh,40h,405OJQJ^Jh,40h,40OJQJ^Jh[kOJQJ^J hhh hz(h[kiijrjjjjjjjjjjjjjj$a$gdw*^gdw*^jjjjjjjjjjjhQKh::CJaJh+Dhh+DaJh5p0JaJmHnHuhh+D0JaJjhh+D0JUaJhj ,1h. A!n"n#$% ^) 0Hp2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtH@@ NagBwek 1$@& 5CJ\FF NagBwek 2$$@&a$ 5CJ\HH NagBwek 3$ @& 5CJ\DD NagBwek 4$@&^5\B@B NagBwek 5$$@&a$5\JA`J Domy[lna czcionka akapituTiT Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy PP Tekst przypisu dolnegoCJaJP& P OdwoBanie przypisu dolnegoH*nR@n Tekst podstawowy wcity 2 P^CJOJQJaJRC@"R Tekst podstawowy wcity <^<zS2z Tekst podstawowy wcity 3 ` ^`CJOJQJaJ> @B> Stopka7$8$ p#CJVPRV Tekst podstawowy 2 xx5B*OJQJJB@bJ Tekst podstawowy$ a$N^rN Normalny (Web)$dda$CJaJ88 NagBwek p#0)@0 Numer strony22 ^) Char Char1H> H rTytuB $*$a$5CJ aJmHsHtH8/8 r TytuB Znak 5CJ tHNJ`N rPodtytuB$<@&a$OJQJmHsHtHJ/J r PodtytuB ZnakCJOJPJQJ^JaJ>2> ,0Lista 26^6`m$N N !J Tekst dymka CJOJQJaJmHsHtHL/L JTekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJ8U !8 [k HiperBcze >*B*phbo2b [kDefault #7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtH6X A6 [k@ Uwydatnienie6]@R@ ` Akapit z list %^BbB n0Style21&$d1$7$8$H$a$H/qH n0 Font Style32CJOJQJ^JaJo( CpTabela - Siatka7:V(0(CJOJPJQJ^JaJtH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] {& x 2 '),N`jj!"#79; L%LH]ij 68: !8@0( B S ?#&DGa&c&d&f&g&i&j&l&m&y&|& a&c&d&f&g&i&j&l&m&y&|&C,7| }  ((GI !0011llmm1 2 9 : ~ ^!_!%%%%%%%|&^R=4G *b -#J Uxsdd Xq-L] `x!Np:%+*jFg1 URZ2NRc Hv OY]\T/8XpZ)\qtr^|(2L`L3 w`ZLLbԖpg e"DPj23R k@~klڔYNr` A_s^ Nv*.^`5o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ^`hH)^`o()h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(.tt^t`.DLD^D`L. ^ `. ^ `.L^`L.^`.TT^T`.$L$^$`L. tt^t`OJQJo(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH ^`o(.tt^t`.DLD^D`L. ^ `. ^ `.L^`L.^`.TT^T`.$L$^$`L.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. h^h`hH. ^`5hH) 8^8`hH)^`OJQJo(phhH ^`hH() p^p`hH() ^ `hH. @ ^@ `hH. ^ `hH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.0^`0o(. T^T`hH. $L^$`LhH. ^ `hH. ^ `hH. L^`LhH. d^d`hH. 4^4`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. 8^8`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ^ `OJQJo(x^x`OJQJ^Jo(o H^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(^`5o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`5o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.@h^`OJQJ^Jo(.<^`o(-<^`OJQJ^Jo(hHo<pp^p`OJQJo(hH<@ @ ^@ `OJQJo(hH<^`OJQJ^Jo(hHo<^`OJQJo(hH<^`OJQJo(hH<^`OJQJ^Jo(hHo<PP^P`OJQJo(hH^`o(.tt^t`.DLD^D`L. ^ `. ^ `.L^`L.^`.TT^T`.$L$^$`L.^`CJOJQJ^JaJo(>^`>5CJaJo()pp^p`OJQJ^Jo(@ @ ^@ `OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(o^`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(oPP^P`OJQJ^Jo( ^`B*o(ph. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(.tt^t`.DLD^D`L. ^ `. ^ `.L^`L.^`.TT^T`.$L$^$`L.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^`OJQJo(hH-h ^ `OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH ^`OJQJo(.^`o(-L`;"@{-zDPj:%URZ2YNrdd J eG kl kFg1NvZ)\8XLLbpc Hx!\T w`q- O@ ^R=A_s tr^IKE éiKE iIKE ]i:0>t‚eטLҨo( i<ƺnD;dʋP ^iZaI>I+5QY/.+\);}5y~6\d ( f O: ; v & Lj m "So @ 't0 "n""ZN#NV#w $I$R{%'@#(2(*w*z,N-/10,40yO002J2YG6[67 8 8Gq899ZD95:::AS:;H<( <<;<`<j<1>z>]C$Ce&C+D^)k7%Bd@6>PS/\e>OJc ?CJo^k.>:6;Bvv(n_ ?#@BX_C 3.244!jA]]bt:IdrKV]:@si?Wu"!+VQ$Ia&c&@ {&hh@h hhh<@h h$h&h(hHUnknown G* Times New Roman5Symbol3. * ArialsTimes New RomanTimes New Roman?= * Courier New7K@Cambria9. "[ Segoe UI7.{ @Calibri;WingdingsA BCambria Math"qeGeGU{ F{ F!n24N&N& 3qHX??@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstvwxyz{|~Root Entry F1Table=nWordDocument .xSummaryInformation(uDocumentSummaryInformation8}MsoDataStore)sJDZTZFGMVQA==2)sItem PropertiesUCompObj  F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q