ࡱ> UWRSTbjbj4}} 8:CfVdddddddh;kVdYde&&&vd&d&&*xP~ r\;xSYTdf0CfJZ(kSZkr\r\k\&ddCfk : ZBcznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR & & /20178 zawarta w dniu & & & & & & . w Kielcach pomidzy : 1/ Gmin Kielce z siedzib w Kielcach, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25 reprezentowana przez: Dyrektor - Lucuna Gromiec dziaBajcego na podstawie udzielonego peBnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Kielce: ZespB SzkB Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce NIP: & & & & & & & & & & & .. zwan w tre[ci umowy Zamawiajcym reprezentowan przez: & & & & & & & & . a 2/ & & & & & & & z siedzib w & & & & & & & & . wpisan do & .. za numerem & & & & & & & & . NIP & & & . zwanym w tre[ci umowy Wykonawc reprezentowanym przez: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamwieD publicznych ( Dz.U. z 2017r , poz. 1579) - zwan w tre[ci umowy ustaw PZP - Strony zawieraj umow o nastpujcej tre[ci : Przedmiot umowy 1 1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego w Zespole SzkB Ekonomicznych, ul. Langiewicza w Kielcach" 2. SzczegBowy zakres robt budowlanych zawiera: a/ Przedmiar robt b/ Dokumentacja techniczna c/ SzczegBowa Specyfikacja Techniczna (STWiOR) d/ S.I.W.Z. stanowice integraln cz[ umowy. 3.Jako[ materiaBw, wyrobw i innych urzdzeD u|ytych do wykonania przedmiotu zamwienia przez Wykonawc powinna by zgodna z normami, atestami, [wiadectwami dopuszczenia do stosowania i wymaganiami okre[lonymi w dokumentacji projektowej . Ci|ar wykazania tej zgodno[ci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajce speBnienie wymogw jako[ciowych Wykonawca oka|e lub przeka|e Zamawiajcemu na ka|de jego |danie. 4. W przypadku gdy, Wykonawca bdzie stosowaB rozwizania rwnowa|ne lub rwnowa|ne materiaBy, wyroby i inne urzdzenia w stosunku do tych okre[lonych przez Zamawiajcego w dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajcego na pi[mie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktre bd skutkiem stosowania rozwizaD rwnowa|nych lub rwnowa|nych materiaBw, wyrobw i innych urzdzeD, w tym koszty ewentualnych przeprojektowaD. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych rozwizaD rwnowa|nych lub rwnowa|nych materiaBw, wyrobw i innych urzdzeD po analizie zaistniaBego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru Zamawiajcy bdzie uprawniony do podjcia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu [wiadczenia Wykonawcy. Skutki stosowania rozwizaD rwnowa|nych lub rwnowa|nych materiaBw , wyrobw i innych urzdzeD nie mog powodowa zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy. 5.Je|eli, dostarczona przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa bdzie zawieraBa wady, ktre uniemo|liwi prawidBowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwBocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajcego. Zamawiajcy dokona wwczas analizy zaistniaBego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bdzie uprawniony do podjcia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu [wiadczenia Wykonawcy w taki sposb, aby przedmiot umowy byB zrealizowany zgodnie z obowizujcymi przepisami i normami. 6.Ustalajc zakres modyfikacji sposobu [wiadczenia w okoliczno[ciach wskazanych w ust. 4 i 5 Strony wyodrbni w protokole konieczno[ci : roboty zamienne, przez ktre rozumie si roboty, wykonywane w zamian robt opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej, b) roboty zaniechane, przez ktre rozumie si roboty opisane pierwotn dokumentacj projektow, ktrych wykonanie staBo si zbdne. 7.W przypadku gdy, modyfikacja sposobu [wiadczenia w okoliczno[ciach wskazanych w ust. 4 i 5, ma charakter istotny , Strony dokonaj odpowiedniej zmiany umowy w formie aneksu. 2 Terminy 1. Przekazanie placu budowy nastpi w cigu 3 dni od daty zawarcia umowy i zostanie potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. 2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si do dnia 31 sierpnia 2018 r. 3. W terminie, o ktrym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowizany jest wykona przedmiot umowy bez wad i skompletowa dokumenty niezbdne do odbioru koDcowego. 4. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajcy uzna za zachowany, o ile na skutek zgBoszenia przez Wykonawc przedmiotu umowy do odbioru koDcowego w terminie wskazanym w ust.2 Zamawiajcy dokona tego odbioru i zostanie sporzdzony protokB odbioru koDcowego. 3 Obowizki i uprawnienia Zamawiajcego 1.Zamawiajcy zobowizany jest do : a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w 2 ust.1 umowy. b/ przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej nie pzniej ni| w dniu przekazania placu budowy. c/ odbioru robt , zgodnie z postanowieniami zawartymi w 15 umowy . d/ terminowej zapBaty za wykonane i odebrane roboty. e/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 2.Zamawiajcy uprawniony jest do kontrolowania prawidBowo[ci wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawc, w szczeglno[ci w zakresie : a/ jako[ci stosowanych materiaBw, wyrobw i urzdzeD, b/ zgodno[ci wykonywanych robt z dokumentacj projektow, c/ terminowo[ci wykonywania robt w stosunku do terminw przewidzianych wharmonogramie rzeczowo-finansowym , d/ przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i innych obowizujcych przepisw dotyczcych robt budowlanych, e/ wykonywania robt przez podwykonawcw i rozliczeD z podwykonawcami zgodnie zwarunkami umowy , f/ zatrudnienia przez Wykonawc na podstawie umowy o prac osb wykonujcych czynno[ci w zakresie prac fizycznych, g/ posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno[ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaBalno[ci gospodarczej. 3.Uprawnienia , o ktrych mowa w ust.2 Zamawiajcy realizuje przez ustanowionego inspektora nadzoru lub przez innych przedstawicieli. 4.Uprawnienia Zamawiajcego do kontrolowania speBniania przez Wykonawc zatrudnienia na podstawie umowy o prace osb wykonujcych czynno[ci w zakresie kierowania robotami i pracownikw fizycznych s realizowane poprzez kontrole stanu zatrudnienia na podstawie pisemnych informacji od Wykonawcy co do aktualnego stanu zatrudnienia wraz z przedBo|eniem dowodw potwierdzajcych ten stan. 4 Obowizki Wykonawcy 1.Wykonawca jest zobowizany do zorganizowania placu budowy, w tym: a/ przejcia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robt, w tym zorganizowania we wBasny koszt zaplecza budowy, b/ doprowadzenie do placu budowy mediw, w tym wody i energii elektrycznej oraz uiszczanie z tego tytuBu wszelkich opBat, c/ wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w nale|ytym porzdku , d/ ochrony mienia znajdujcego si na terenie budowy, e/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkd komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich urzdzeD pomocniczych, zbdnych materiaBw, odpadw i [mieci oraz niepotrzebnych urzdzeD prowizorycznych lub ich czasowe skBadowanie w sposb bezpieczny i niezagra|ajcy |yciu i zdrowiu osb, f/ wydania Zamawiajcemu uporzdkowanego terenu po zakoDczeniu robt. 2.Wykonawca jest zobowizany do posBugiwania si wBa[ciwym personelem przy wykonywaniu robt, w tym : a/ zatrudniania na podstawie umowy o prac co najmniej czterech pracownikw wykonujcych prace fizyczne, b/ zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy badaD lekarskich , szkolenie BHP, bezpieczne warunki pracy. c/ koordynacji robt podwykonawcw, ktrym powierzyB wykonanie cz[ci przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejsz umow. 3.Obowizkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajcego zatwierdzenia stosowanej technologii, materiaBw , wyrobw i urzdzeD , przedstawienie prbek materiaBw i atestw w celu oceny czy speBniaj wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt budowlanych. Wykonawca przedBo|y na ka|de |danie Zamawiajcego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczeDstwa, deklaracj zgodno[ci lub certyfikat zgodno[ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn dopuszczajce poszczeglne materiaBy, wyroby iurzdzenia do wbudowania. 4.Wykonawca zobowizany jest wykonywa przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP ippo|. zgodnie z opracowanym przez Wykonawc planem bezpieczeDstwa i ochrony zdrowia. 5.Wykonawca jest zobowizany umo|liwi przedstawicielom Zamawiajcego oraz organom wBa[ciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynno[ci kontrolnych . 6.Obowizkiem Wykonawcy jest dbaBo[ o przestrzeganie przepisw dotyczcych ochrony [rodowiska; Wykonawca ponosi peBn odpowiedzialno[ za naruszenie przepisw dotyczcych ochrony [rodowiska na terenie budowy i na terenie przylegBym do terenu oraz postpowanie z odpadami w stopniu caBkowicie zwalniajcym od tej odpowiedzialno[ci Zamawiajcego na podstawie ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony [rodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z pzn. zm.); ewentualne kary zwizane z zanieczyszczeniem [rodowiska oraz niewBa[ciwym postpowaniem z odpadami naliczone w zwizku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajce z dziaBalno[ci Wykonawcy ponosi Wykonawca; Obowizkiem Wykonawcy jest wykonywanie na bie|co obowizkw informacyjnych o wytwarzanych odpadach powstaBych w trakcie realizacji zamwienia (nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 ze zm ). 5 Przedstawiciele stron 1. Upowa|nionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie bd : Kierownik Budowy: & & & & & & ..& & & & uprawnienia budowlane nr & & & & & & & & 2. Upowa|nionymi przedstawicielami Zamawiajcego na budowie bd : & & & & & & Zamawiajcy ustanawia inspektorw nadzoru w osobach & & & & ..& & , do obowizkw ktrych nale| zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane. Zmiana osb wskazanych w ust. 1 3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrze|eD co do zgBoszonej zmiany osb. Zamawiajcy jest uprawniony do |dania wykazania przez Wykonawc, i| zgBoszone nowe osoby speBniaj wymogi kwalifikacyjne okre[lone w S.I.W.Z. 6 Wynagrodzenie Wykonawcy 1.Strony ustalaj, |e wynagrodzenie nale|ne Wykonawcy stanowi bdzie wynagrodzenie ryczaBtowe za wykonanie bez wad caBego przedmiotu umowy w kwocie: & & & & .& & & & . zB brutto (sBownie zB: & & & & ..& & & & & & & & & & & /100 brutto) w tym nale|ny VAT w kwocie & & & . 2.Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi caBkowit zapBat za wykonanie przedmiotu umowy w sposb zgodny z przedBo|on przez Zamawiajcego dokumentacj projektow. R|nice pomidzy przyjtymi przez Wykonawc w ofercie przetargowej ilo[ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo[ciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowi ryzyko Wykonawcy i obci|aj go w caBo[ci. 3.W zwizku z ryczaBtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowizuje si do osignicia umwionego rezultatu w ramach umwionego wynagrodzenia. . Wykonawca nie mo|e |da podwy|szenia wynagrodzenia , chocia|by w chwili zawarcia umowy nie mo|na byBo przewidzie rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztw , z zastrze|eniem ust. 4. 4. Dopuszcza si zmian wysoko[ci wynagrodzenia ryczaBtowego w przypadku modyfikacji sposobu [wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrze|eniem zawartym w ust. 5. 5. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczaBtowego w przypadku gdy modyfikacja sposobu [wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawc rozwizaD rwnowa|nych lub zaoferowanych przez Wykonawc rwnowa|nych materiaBw , wyrobw i innych urzdzeD w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajcego w dokumentacji projektowej. 6. W przypadku , modyfikacji sposobu [wiadczenia strony zgodnie z 1 ust.6 umowy ustalaj : a/ wynagrodzenie za roboty zamienne, b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane. 7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustal na podstawie protokoBu konieczno[ci oraz kosztorysu r|nicowego sporzdzonego przez Wykonawc metod szczegBow. 8.Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastpujcy sposb: a) stawka r-g, wskaznik kosztw po[rednich i zysku bd to|same z wielko[ci tych skBadnikw cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; b) ceny materiaBw , wyrobw i sprztu objte kosztorysem ofertowym Wykonawcy bd to|same lub odpowiednie do wielko[ci tych cen w kosztorysie ofertowym; c) ceny materiaBw , wyrobw i sprztu nie objte kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala si wedBug [rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiaBw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprztu SEKOCENBUD, z kwartaBu poprzedzajcego kwartaB, w ktrym sporzdzany jest kosztorys r|nicowy. 9.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si na podstawie protokoBu konieczno[ci oraz kosztorysu sporzdzonego przez Wykonawc metod szczegBow w ktrym okre[li zakres robt podlegajcych zaniechaniu z uwzgldnieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. 10. Kosztorysy o ktrych mowa w ust. 7, 8,9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajcego bd stanowiBy podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikajca z kosztorysw warto[ robt zamiennych oraz warto[ robt zaniechanych podlega wzajemnemu potrceniu do wysoko[ci warto[ci ni|szej. 11. Zmiana wynagrodzenia nastpuje o kwot odpowiadajc wyliczonej r|nicy miedzy wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane . W przypadku, gdy warto[ robt zamiennych jest ni|sza od warto[ci robt zaniechanych wynagrodzenie ryczaBtowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy warto[ robt zamiennych jest wy|sza ni| warto[ robt zaniechanych wynagrodzenie ryczaBtowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwikszeniu. 7 Fakturowanie i rozliczenie 1. Rozliczenie wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy nastpi: fakturami cz[ciowymi w wysoko[ci nie wikszej ni| 80% oglnego wynagrodzenia oraz faktur koDcow wystawion po zakoDczeniu caBo[ci robt i odbiorze koDcowym. Podstaw do wystawienia faktury cz[ciowej oraz faktury koDcowej stanowi bdzie odpowiednio protokB odbioru cz[ciowego lub koDcowego odbioru robt podpisany przez wszystkich czBonkw specjalnie powoBanej do tego celu komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy . PBatno[ faktur nastpi w terminie do 30 dni od daty dorczenia Zamawiajcemu prawidBowo sporzdzonej faktury. Cesja wierzytelno[ci Wykonawcy wynikajca z faktur jest dopuszczalna tylko za wyra|on na pi[mie zgod Zamawiajcego. Okre[lony w ust. 1 5 sposb rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bdzie wykonywaB przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcw lub dalszych podwykonawcw podlega odpowiednim zmianom w sposb wskazany w 8 umowy. 8 Podwykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami. 1.W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom wykonania cz[ci zamwienia . 2.Umowa o podwykonawstwo , ktrej przedmiotem s roboty budowlane zawierana przez Wykonawc z podwykonawc musi speBnia wymagania okre[lone w S.I.W.Z. 3.Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowizany do przedBo|enia Zamawiajcemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktrej przedmiotem s roboty budowlane przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowizany doBczy zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre[ci zgodnej z projektem umowy. 4.Zamawiajcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo , ktrej przedmiotem s roboty budowlane zgBasza pisemne zastrze|enia do przedBo|onego projektu umowy w przypadku gdy : a) projekt umowy nie speBnia wymagaD okre[lonych w S.I.W.Z, b) termin zapBaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane jest dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajcej wykonanie powierzonej roboty budowlanej . 5.Milczenie Zamawiajcego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane uwa|a si za akceptacj projektu umowy z dniem upBywu terminu , o ktrym mowa w ust. 4. 6.Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkBada Zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi za zgodno[ z oryginaBem po[wiadcza przedkBadajcy . 7.Zamawiajcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane jest uprawniony do zgBoszenia pisemnego sprzeciwu w przypadku gdy : a/ umowa nie speBnia wymagaD okre[lonych w SIWZ, b/ termin zapBaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo , ktrej przedmiotem s roboty budowlane, jest dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia wykonawcy , podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajcej wykonanie powierzonej roboty budowlanej . 8.Milczenie Zamawiajcego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktrej przedmiotem s roboty budowlane uwa|a si za akceptacj umowy z dniem upBywu terminu o ktrym mowa w ust. 7. 9.Postanowienia ust. 2 8 stosuje si odpowiednio do zmiany umowy opodwykonawstwo, ktrej przedmiotem s robot| " $ ( IJ}nĠ`OO`B; hz/hz/hz/hz/OJQJ^J hP[hYOCJOJQJ^JaJhRX'CJOJQJ^JaJh55CJOJQJ^JaJ he+5CJOJQJ\^JaJ#hOhu0y5CJOJQJ^JaJ#hP[hu0y5CJOJQJ^JaJ#hP[h]s5CJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ&hP[hu0y5CJOJQJ\^JaJ+hP[hCJOJQJ^JaJmHnHu~& ( , . B F H $a$gdP[$a$gdu0y$dd[$\$a$gdz/ dd[$\$gd5 ddx[$gdz/gdz/gdu0y$a$gdO$a$gdq}r , . @ B F ǵ蕄veWI7e#h'6hu0y5CJOJQJ^JaJhRX'CJOJQJ^JaJh*YCJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJhP[CJOJQJ^JaJ hP[hP[CJOJQJ^JaJ hP[h_PCJOJQJ^JaJh55CJOJQJ^JaJ#hz/hz/5CJOJQJ^JaJh5CJPJaJh5$hz/hz/CJKHOJQJ^JaJ hz/hz/ hz/hz/CJOJQJ^JaJF H J N ^ x 68: ʸwfUD6Dh5CJOJQJ^JaJ hP[h]sCJOJQJ^JaJ hP[hH5CJOJQJ^JaJ hP[hy?CJOJQJ^JaJ hP[hLCJOJQJ^JaJ hP[hCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ#hP[hu0y5CJOJQJ^JaJ#hP[hz5CJOJQJ^JaJ hP[hzCJOJQJ^JaJ#hP[h[T5CJOJQJ^JaJH 8:h gdj $dha$gd5$d +-D1$7$8$H$M ]a$gdu0y$d-D1$7$8$H$M a$gdjd-D1$7$8$H$M gdjgdu0y$a$gdu0y (0 ῭uaM;)#hP[hcCJOJQJ\^JaJ#hP[htCJOJQJ\^JaJ&hP[hC@15CJOJQJ\^JaJ&hP[hu0y5CJOJQJ\^JaJ hP[hC@1CJOJQJ^JaJ)hP[hC@15>*CJOJQJ\^JaJ#h /5>*CJOJQJ\^JaJ#h5>*CJOJQJ\^JaJ hP[hjCJOJQJ^JaJ hP[hy?CJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJ ̽udSB1S hqjh`jCJOJQJ^JaJ hqjhCJOJQJ^JaJ hqjhtYmCJOJQJ^JaJ hqjh|CJOJQJ^JaJ hqjh0MCJOJQJ^JaJ hqjhfCJOJQJ^JaJ#h5h5CJOJQJ^JaJ'h5h55CJOJPJQJ^JaJh5CJOJQJ\^JaJ#hP[h]sCJOJQJ\^JaJhe+CJOJQJ\^JaJ#hP[hnCJOJQJ\^JaJ *,4bhjln*,ͼͮތތ{j{j{j{jYH hqjh`jCJOJQJ^JaJ hqjhe+CJOJQJ^JaJ hqjh"BCJOJQJ^JaJ hqjhCJOJQJ^JaJ hqjhfCJOJQJ^JaJ hqjhCJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJ hqjh|CJOJQJ^JaJ hqjhCJOJQJ^JaJ hqjhTSCJOJQJ^JaJ hqjhLCJOJQJ^JaJ.h,.##$%&r$h]^ha$gdcw$ & F h^`a$gdcw $]a$gdcw]gdu0y $]a$gdu0y]gdSZgdSZ ] gd7^7gd7]^7`gde+7]^7`gd ,.024xz|&"2:<hsfs\sfOhP[hvHaOJQJ^Jh?OJQJ^JhP[h#jOJQJ^JhP[h-OJQJ^JhP[hSZOJQJ^JhP[h}gOJQJ^JhP[hVOJQJ^JhP[hC@1OJQJ^JhP[h(POJQJ^JhP[hu0yOJQJ^JhOJQJ^JhP[h4_OJQJ^Jh"BOJQJ^J hhCJOJQJ^JaJ",.0HJZ\jlnrz|~<>@BbdlpϵٵŽŽَŽttgtgt]h+8OJQJ^Jh+8hC$OJQJ^Jh+8h}gOJQJ^Jh+8huOJQJ^Jh+8h#jOJQJ^Jh+8h9 OJQJ^Jh+8hTSOJQJ^Jh+8hfOJQJ^Jh+8h-OJQJ^Jhe+OJQJ^Jh+8hSZOJQJ^Jh+8hvHaOJQJ^Jh+8h"BOJQJ^J$(<>JLZn48:(,:@RVX @R`x̵̨̨̨̨̛̿̿̿̿h5eOJQJ^Jh+8h5eOJQJ^Jh+8h[TOJQJ^Jh+8h_`OJQJ^Jh+8OJQJ^Jh+8hOOJQJ^Jh+8h+8OJQJ^Jh+8h9 OJQJ^Jh+8hO9OJQJ^Jh+8hSZOJQJ^J0*,PRx z @"X""""#ٻ}l}[J[}9 hP[hC@1CJOJQJ^JaJ hP[hw$CJOJQJ^JaJ hP[h%*CJOJQJ^JaJ hP[h?CJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hP[h(PCJOJQJ^JaJh"BCJOJQJ^JaJ hP[hSZCJOJQJ^JaJh+8h+8OJQJ^Jh+8hSZOJQJ^Jh+8h[TOJQJ^Jh+8huOJQJ^J# ###>#X#######6$$$$$$$±qbP>/qh"BCJOJQJ]^JaJ#hP[hlCJOJQJ]^JaJ#hP[hH=CJOJQJ]^JaJh'CJOJQJ]^JaJ#hP[h}gCJOJQJ]^JaJ#hP[hcwCJOJQJ]^JaJh6CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hP[h?CJOJQJ^JaJh"BCJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ hP[hC@1CJOJQJ^JaJhd{]CJOJQJ^JaJ$$$$$d%p%t%v%%%&&*&l&x&z&'''' '"''''펬m_N@N_NhCJOJQJ^JaJ h'6h'6CJOJQJ^JaJh'6CJOJQJ^JaJ#hP[h'6CJOJQJ]^JaJhcwCJOJQJ]^JaJh'6CJOJQJ]^JaJhvCJOJQJ]^JaJh0CJOJQJ]^JaJh-jCJOJQJ]^JaJ hP[hcwCJOJQJ^JaJ#hP[h}gCJOJQJ]^JaJ#hP[hcwCJOJQJ]^JaJ&''((()@*+--fZ $]a$gd$d-D1$7$8$H$M ]a$gdz/$d-D1$7$8$H$M ]a$gd Q#$ d-D1$7$8$H$M ]a$gd Q$d +-D1$7$8$H$M ]a$gd88W $]a$gd0M h]^hgdcw ''(((((((((((((((Ͻn]L;];]*] hP[hC@1CJOJQJ^JaJ hP[hy?CJOJQJ^JaJ hP[h0MCJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ)hP[h)ku5>*CJOJQJ\^JaJ)hP[hu0y5>*CJOJQJ\^JaJ hP[h88WCJOJQJ^JaJ&hP[hu0y5CJOJQJ\^JaJ#h'6hcwCJOJQJ]^JaJ#h'6h'6CJOJQJ]^JaJ h'6h'6CJOJQJ^JaJh'6CJOJQJ^JaJ(())) )8)|)))))))*>*@*оo^Po>- h /h0MCJOJQJ^JaJ#h5h55CJOJQJ^JaJhz/CJOJQJ^JaJ hP[hLpCJOJQJ^JaJ hP[h0MCJOJQJ^JaJh0CJOJQJ^JaJh6CJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ hq}rhu0yCJOJQJ^JaJ#hB*CJOJQJ^JaJph hqjhCJOJQJ^JaJ hqjh9>"CJOJQJ^JaJhqjCJOJQJ^JaJ@*B*F*J********* ++.+D+l+++++++++̻̜̋ziX̜XJ̋hz/CJOJQJ^JaJ hP[hO-CJOJQJ^JaJ hP[h[TCJOJQJ^JaJ hP[h=tCJOJQJ^JaJ hP[hC@1CJOJQJ^JaJ hP[h(pCJOJQJ^JaJhGCJOJQJ^JaJ hP[h0MCJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ$hP[h0M@CJOJQJ^JaJhz/@CJOJQJ^JaJ++++,,,,--------пp\G2G)hqjh+k5>*CJOJQJ\^JaJ)hqjhu0y5>*CJOJQJ\^JaJ&hP[hu0y5CJOJQJ\^JaJ h55CJOJQJ\^JaJ hP[hOCJOJQJ^JaJ hP[h%*CJOJQJ^JaJhACJOJQJ^JaJhz/CJOJQJ^JaJ hP[h[TCJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJhV2CJOJQJ^JaJ hP[hn\CJOJQJ^JaJ----L.N../d0011<2223$ d-D1$7$8$H$M a$gdx6$ d-D1$7$8$H$M a$gd Q!$ d-D1$7$8$H$M ]a$gd Q$-D1$7$8$H$M a$gd'6 $]a$gd---..D.L.N.T........j//////N0ijđoo\o\K hqjh*CJOJQJ\^JaJ)hqjh'65>*CJOJQJ\^JaJN0P0R0`0b0d0h000001111"1$1112ﺩveTC hqjh@CJOJQJ^JaJ hqjhCJOJQJ^JaJ hqjh|cCJOJQJ^JaJ hqjh*CJOJQJ^JaJ hqjhu0yCJOJQJ^JaJ*hqjh0M5@CJOJQJ\^JaJ*hqjhO5@CJOJQJ\^JaJ*hqjhu0y5@CJOJQJ\^JaJ = =>> ??j@BPCRC,D.D E$ d-D1$7$8$H$M a$gd3!$ 7d-D1$7$8$H$M ]a$gdT$ d-D1$7$8$H$M a$gd=q!$ 7d-D1$7$8$H$M ]a$gdVk "=$=&=2=F=`=b===>>>>? ? ???~????????ͼxeTC޼޼C hqjh,CJOJQJ^JaJ hqjhCJOJQJ^JaJ$hqjhVk@CJOJQJ^JaJ hqjh{?CJOJQJ^JaJ hqjh'6CJOJQJ^JaJ hqjhZCJOJQJ^JaJ hqjhVkCJOJQJ^JaJ hqjh=qCJOJQJ^JaJ hqjhYCJOJQJ^JaJ hqjhu0yCJOJQJ^JaJ hqjh\BCJOJQJ^JaJ??????@@B@d@f@h@j@BͼveTA0 hqjhTCJOJQJ^JaJ$hqjhA@CJOJQJ^JaJ hqjhG/CJOJQJ^JaJ hqjh{?CJOJQJ^JaJ hqjhu0yCJOJQJ^JaJ$hqjhu0y@CJOJQJ^JaJ hqjhZCJOJQJ^JaJ hqjh=qCJOJQJ^JaJ hqjh\BCJOJQJ^JaJ hqjhACJOJQJ^JaJ hqjh,CJOJQJ^JaJ hqjh/KCJOJQJ^JaJ BB@BBBBJCLCNCPCRCVCXCCCCDD(D,D2D4D˺޺vevTvvC hqjhCJOJQJ^JaJ hqjh_CJOJQJ^JaJ hqjhCJOJQJ^JaJ hqjhTCJOJQJ^JaJ hqjhm CJOJQJ^JaJ hqjh%GFCJOJQJ^JaJ hqjh_CJOJQJ^JaJ hqjhjjXCJOJQJ^JaJ$hqjhT@CJOJQJ^JaJ hqjh{?CJOJQJ^JaJ hqjhNCJOJQJ^JaJ4DDDLDDDDDDDDEEE E EETEVEEEͼxމgTATg$hqjh7C@CJOJQJ^JaJ$hqjh_@CJOJQJ^JaJ hqjh_CJOJQJ^JaJ hqjhCCJOJQJ^JaJ hqjhvMCJOJQJ^JaJ hqjhe+CJOJQJ^JaJ hqjh7CCJOJQJ^JaJ hqjh{?CJOJQJ^JaJ hqjhNRCJOJQJ^JaJ hqjh3CJOJQJ^JaJ hqjhG/CJOJQJ^JaJ EEFGNKPKLLMMUb$ 7d-D1$7$8$H$M a$gd{?!$ 7d-D1$7$8$H$M ]a$gd$N!$ 7 d-D1$7$8$H$M ] a$gd '!$ 7 d-D1$7$8$H$M ] a$gd_$ d-D1$7$8$H$M a$gdVk EEEFFJF`FFFGGG`IjIKKLKNKPKTKVKKͼͫ͘ͼvevvRvA hqjhu0yCJOJQJ^JaJ$hqjh '@CJOJQJ^JaJ hqjh/UCJOJQJ^JaJ hqjh 'CJOJQJ^JaJ hqjhm CJOJQJ^JaJ$hqjh_@CJOJQJ^JaJ hqjhfCCJOJQJ^JaJ hqjhCJOJQJ^JaJ hqjh_CJOJQJ^JaJ hqjhCJOJQJ^JaJ hqjhVkCJOJQJ^JaJKKKLNLPL\L^L~LLLLLLLLLLLLLLLLLM@MLMPMTMpMMͼͼͼͼͫveeeeTT hqjh\BCJOJQJ^JaJ hqjhi'CJOJQJ^JaJ hqjh 'CJOJQJ^JaJ hqjhVkCJOJQJ^JaJ$hqjhu0y@CJOJQJ^JaJ hqjhCCJOJQJ^JaJ hqjh QlCJOJQJ^JaJ hqjhu0yCJOJQJ^JaJ hqjhm CJOJQJ^JaJ hqjh0MCJOJQJ^JaJMMMMMMMMMNSSUUUUUͼvevRvAv.$hqjh '@CJOJQJ^JaJ hqjhqjCJOJQJ^JaJ$hqjh{?@CJOJQJ^JaJ hqjhm CJOJQJ^JaJ hqjh 'CJOJQJ^JaJ hqjh$NCJOJQJ^JaJ$hqjhu0y@CJOJQJ^JaJ hqjh CJOJQJ^JaJ hqjhi'CJOJQJ^JaJ hqjhu0yCJOJQJ^JaJ hqjh\BCJOJQJ^JaJ hqjhlBCJOJQJ^JaJUUUUUvVVVjDD&$ & F d-D1$7$8$H$M ^a$gdL$ -D1$7$8$H$M a$gdL$ d-D1$7$8$H$M a$gdnw$ d-D1$7$8$H$M a$gd 7d-D1$7$8$H$M gdO!$ 7 d-D1$7$8$H$M ] a$gd$NUUUUUUUUU(V*CJOJQJ\^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ*hP[hnw5@CJOJQJ\^JaJ*hP[hu0y5@CJOJQJ\^JaJ$hqjhq}r@CJOJQJ^JaJVVVVVVVWBWVWbWdWWWWWXXXXXȵܤܤܤtcRcAt hq}rh]CJOJQJ^JaJ hq}rh(/CJOJQJ^JaJ hq}rh CJOJQJ^JaJ hq}rhu0yCJOJQJ^JaJ hq}rhY(CJOJQJ^JaJhY(CJOJQJ^JaJ hP[hY(CJOJQJ^JaJ$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJ&hP[hu0y5CJOJQJ\^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ$hP[h@CJOJQJ^JaJVWWX:Zt[v[~[[]yY $h&-D1$7$8$H$M ^h`a$gd$-D1$7$8$H$M a$gdu0y$&-D1$7$8$H$M a$gdE_$&-D1$7$8$H$M a$gdL $ & F d-D1$7$8$H$M a$gdL$ d-D1$7$8$H$M a$gdL XHYLYYYYY6Z8ZZZZZZ@[L[R[V[X[Z[\[^[`[d[f[j[t[v[x[z[|[~[ͼ޼ޮޮޮ޼o^ hP[hCJOJQJ^JaJ$hO5@CJOJQJ\^JaJ*hP[h9*5@CJOJQJ\^JaJ*hP[h5@CJOJQJ\^JaJh CJOJQJ^JaJ hP[hJCJOJQJ^JaJ hP[h"CJOJQJ^JaJ hP[hLCJOJQJ^JaJ hP[hE|nCJOJQJ^JaJ~[[[[[t\\\\\\&]*],]:]T]~]]]]]]]Ⱥ٩٩٩ٕsbbQ>$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJ hP[h kCJOJQJ^JaJ hP[hqi~CJOJQJ^JaJhq}rCJOJQJ^JaJ&hP[hqi~5CJOJQJ\^JaJ&hP[hu0y5CJOJQJ\^JaJ hP[hs$CJOJQJ^JaJhm CJOJQJ^JaJ hP[h0CJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ)hP[hu0y5>*CJOJQJ\^JaJ]]aacce ehhhbbb $h&-D1$7$8$H$M ^h`a$gd$e $h&-D1$7$8$H$M ^h`a$gd`j $h&-D1$7$8$H$M ^h`a$gd] $h&-D1$7$8$H$M ^h`a$gd$ d-D1$7$8$H$M a$gd0 ]]]"^^^^2_d``aaaa aaaa̻udSE4S4 hP[hC@1CJOJQJ^JaJhm CJOJQJ^JaJ hP[h0CJOJQJ^JaJ hP[h$eCJOJQJ^JaJ$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJ hP[hHCJOJQJ^JaJ hP[hz3CJOJQJ^JaJ hP[hCJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ hP[hqi~CJOJQJ^JaJhm @CJOJQJ^JaJ$hP[h0@CJOJQJ^JaJa b"b2bhcnccccccccccc$d*d8dtNtRtTtbtdt$u&u.u0uZu޼ޫͫͫͫͫ{{{{ hP[hsRCJOJQJ^JaJ hP[hy?CJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ hP[hdSCJOJQJ^JaJ hP[hvCJOJQJ^JaJ hP[h$eCJOJQJ^JaJ hP[h}CJOJQJ^JaJ hP[he`9CJOJQJ^JaJ0pprruu8y:yByxyj$-D1$7$8$H$M a$gdO$&-D1$7$8$H$M a$gd]&-D1$7$8$H$M gd|~m$&-D1$7$8$H$M a$gda$&-D1$7$8$H$M a$gddS $h&-D1$7$8$H$M ^h`a$gdZu\unupuuuuuuuuuuuuuuuuuuvvv$v4vvvv8y:yбޱޱޱޠޱޱޱpZ*hP[hR5@CJOJQJ\^JaJ hP[h]CJOJQJ^JaJh%)CJOJQJ^JaJ hP[hy?CJOJQJ^JaJ hP[he`9CJOJQJ^JaJ hP[h$eCJOJQJ^JaJh'6CJOJQJ^JaJh|~mCJOJQJ^JaJ hP[hsRCJOJQJ^JaJ hP[hvCJOJQJ^JaJ:y>y@yByvyxy|y~yyyyyyìq^K8^%$h5h@CJOJQJ^JaJ$h5hC@CJOJQJ^JaJ$h5h1@CJOJQJ^JaJ$h5hu0y@CJOJQJ^JaJ h5hu0yCJOJQJ^JaJ$h5hu0y@CJOJQJ^JaJ-hOhs5>*@CJOJQJ\^JaJ-hP[hu0y5>*@CJOJQJ\^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ*hP[h9*5@CJOJQJ\^JaJ*hP[hu0y5@CJOJQJ\^JaJ yzTzzzzzzzzzzz{.{0{2{`{{{{{{|0|T|ɸɸɧɧɅtctRcc h5hCJOJQJ^JaJ h5hiCJOJQJ^JaJ h5hCJOJQJ^JaJ h5h1-CJOJQJ^JaJ h5h+$CJOJQJ^JaJ h5hCJOJQJ^JaJ h5hCCJOJQJ^JaJ h5hu0yCJOJQJ^JaJ$h5h5@CJOJQJ^JaJ$h5hi@CJOJQJ^JaJxy2{V}8~@46>hhP$-D1$7$8$H$M a$gdq}r!$ d-D1$7$8$H$M ]a$gdj)$ & F -D1$7$8$H$M ]^`a$gd)$ & F -D1$7$8$H$M ]^`a$gds"$ -D1$7$8$H$M ^`a$gdT|b|d|f|}P}R}T}V}}}}$~4~6~8~j~l~~~~~~޼ޫtaNaNa;a$h5h+$@CJOJQJ^JaJ$h5h%)@CJOJQJ^JaJ$h5h#@CJOJQJ^JaJ$h5ho'@CJOJQJ^JaJ h5hCJOJQJ^JaJ$h5h@CJOJQJ^JaJ h5ho'CJOJQJ^JaJ h5hCJOJQJ^JaJ h5h+$CJOJQJ^JaJ h5hu0yCJOJQJ^JaJ h5h&CJOJQJ^JaJ~~~~~~ ",.02@Vhjrx "\b~܀ ",.2ɸ$h5h9*@CJOJQJ^JaJ$h5h%)@CJOJQJ^JaJ$h5hw*=@CJOJQJ^JaJ h5h+$CJOJQJ^JaJ h5h#CJOJQJ^JaJ$h5h#@CJOJQJ^JaJ$h5h+$@CJOJQJ^JaJ+2468<>VT\lpƲƛraSaBa4ah856CJOJQJ^JaJ hP[he`9CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hP[h:CJOJQJ^JaJ$hP[hw*=@CJOJQJ^JaJ*hP[hw*=5>*@CJOJQJ^JaJ-h5Uhw*=5>*@CJOJQJ\^JaJ'hP[h9*5@CJOJQJ^JaJ'hP[hw*=5@CJOJQJ^JaJ$hqjhqD@CJOJQJ^JaJ$h5hqD@CJOJQJ^JaJ<fb02&ԑ,$a$gde`9$a$gdy?$a$gd:Ȃʂ҂Ԃւ&vz̃Ѓ҃ԃփ؃ڃ܃<>46@BF<@HJRdпЮЏЮЮЮЮпЏппНЮНЮНпЮhsmCJOJQJ^JaJ hP[hlBCJOJQJ^JaJ hP[h+$CJOJQJ^JaJ hP[hjCJOJQJ^JaJ hP[h:CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hP[hy?CJOJQJ^JaJ8dfȉΊJLpvŒČƌ`b LRҎͿͮ͏́ppp͏͏́ppp hP[hjCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hP[hy?CJOJQJ^JaJhsmCJOJQJ^JaJ hP[hlBCJOJQJ^JaJh0CJOJQJ^JaJ hP[h:CJOJQJ^JaJ hP[h+$CJOJQJ^JaJ hP[he`9CJOJQJ^JaJ,Ҏ܎2468DFHJʏ̏ԏ"nptv$&*ґԑ0>Xx޿ޮޮޝތތތތތތތޝތތޝ~͝phlNCJOJQJ^JaJhU]?CJOJQJ^JaJ hP[hvCJOJQJ^JaJ hP[hjCJOJQJ^JaJ hP[h+$CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hP[hy?CJOJQJ^JaJ hP[h:CJOJQJ^JaJ hP[he`9CJOJQJ^JaJ,ؓ *,JhJLNPRTVƕȕʕ"$&P\j "$ޫޫޝޏޏޏޏޫޏޫޫޫUhCJOJQJ^JaJhlNCJOJQJ^JaJ hP[hy?CJOJQJ^JaJ hP[he`9CJOJQJ^JaJ hP[hjCJOJQJ^JaJ hP[h:CJOJQJ^JaJ hP[h^CJOJQJ^JaJ3y budowlane. 10.Wykonawca jest zobowizany przedBo|y Zamawiajcemu kopie umw o podwykonawstwo, ktrych przedmiotem s usBugi lub dostawy ( z wyBczeniem umw o warto[ci mniejszej ni| 0,5% warto[ci niniejszej umowy ) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. WyBczenie, o ktrym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umw o podwykonawstwo o warto[ci wikszej ni| 50.000 zBotych. Termin zapBaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i usBug nie mo|e by dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajcych wykonanie powierzonej usBugi lub dostawy. 11.W zwizku z tym, i| niniejsza umowa przewiduje zapBat wynagrodzenia w cz[ciach - warunkiem zapBaty przez Zamawiajcego na rzecz Wykonawcy drugiej i nastpnych cz[ci nale|nego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodw zapBaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorcym udziaB w realizacji odebranych robt budowlanych. 12.Zamawiajcy dokona bezpo[redniej wypBaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robt budowlanych oraz podwykonawcom dostaw i usBug na zasadach okre[lonych w art. 143c ustawy PZP. 13.W przypadku gdy zajd przesBanki do bezpo[redniej zapBaty wymagalnego wynagrodzenia przysBugujcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajcego umowy o podwykonawstwo ktrej przedmiotem s roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedBo|onej Zamawiajcemu umowy , ktrej przedmiotem s usBugi i dostawy zapBata tego wynagrodzenia nastpi w terminie 30 dni od dnia w ktrym upBynB termin do zBo|enia przez Wykonawc dowodw zapBaty, o ktrych mowa w ust.11 . 14.W przypadku zawierania umw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nale|y przestrzega nastpujcych zasad : a/ przedmiot umowy winien by okre[lony poprzez odesBanie do dokumentacji projektowej bdcej przedmiotem niniejszej umowy, w sposb ktry pozwoli na ustalenie Zamawiajcemu jaka cz[ robt zostaBa zlecona dalszemu podwykonawcy , b/ wynagrodzenie nale|ne dalszemu podwykonawcy nie mo|e przekracza wynagrodzenia , ktre za powierzon cz[ robt miaB otrzyma podwykonawca i Wykonawca , c/ zapBata wynagrodzenia przez Zamawiajcego dalszemu podwykonawcy powoduje wyga[nicie roszczeD Wykonawcy i podwykonawcy wzgldem Zamawiajcego z tego tytuBu. d/ termin wykonania robt nie mo|e narusza terminw , ktrymi zwizany jest Wykonawca z Zamawiajcym na podstawie niniejszej umowy , e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialno[ci Wykonawcy , podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wobec Zamawiajcego za dziaBania lub zaniechania dalszego podwykonawcy , f/ termin zapBaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie mo|e by dBu|szy ni| 14 dni od dnia dorczenia faktury, g/ |adne z postanowieD umowy nie mo|e by sprzeczne z tre[ci niniejszej umowy w szczeglno[ci modyfikowa obowizkw i uprawnieD Zamawiajcego i Wykonawcy okre[lonych niniejsz umow . 9 Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeD Zamawiajcego, z tytuBu niewykonania lub nienale|ytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie: & & & & & & & & & & & .& & & & & , w wysoko[ci stanowicej 5% wynagrodzenia umownego okre[lonego w 6 umowy. Cz[, wynoszca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancj zgodnego z umow wykonania robt. Wa|no[ tej cz[ci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie mo|e upByn wcze[niej ni| 30 dni po dniu odbioru koDcowego przedmiotu umowy przez Zamawiajcego. Cz[, wynoszca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeD Zamawiajcego z tytuBu rkojmi za wady i wa|no[ tej cz[ci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie mo|e upByn wcze[niej ni| 15 dni po upBywie okresu rkojmi za wady. Je|eli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawiera klauzul, w ktrej gwarant zobowizuje si do wypBaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne |danie Zamawiajcego, zBo|one wraz z o[wiadczeniem, |e Wykonawca nie wywizaB si ze swoich zobowizaD w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. Zabezpieczenie, o ktrym mowa w ust.1, zostanie zwrcone Wykonawcy w sposb nastpujcy: 70% kwoty zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy zostanie zwrcone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamwienia i uznania przez Zamawiajcego za nale|ycie wykonane., 30% kwoty zabezpieczenia, stanowice zabezpieczenie wykonania zobowizaD Wykonawcy w okresie rkojmi , zostanie zwrcone Wykonawcy w terminie 15 dni po upBywie okresu rkojmi za wady. 10 Ubezpieczenia Wykonawca zobowizuje si do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno[ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaBalno[ci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwot nie ni|sz ni| & & & & & . zBotych . Na |danie Zamawiajcego Wykonawca jest zobowizany do przedBo|enia dokumentu potwierdzajcego posiadanie ubezpieczenia . 11 Kary umowne, odszkodowania Wykonawca ponosi wzgldem Zamawiajcego odpowiedzialno[ za szkody wynikBe z niewykonania bdz niewBa[ciwego wykonania przedmiotu umowy. Kary umowne bd naliczane Wykonawcy w nastpujcych przypadkach i w wysoko[ciach: za opznienie w wykonaniu przedmiotu umowy za ka|dy dzieD opznienia liczc od dnia nastpnego po upBywie terminu ustalonego w 2 ust.2 umowy w wysoko[ci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w 6 ust. 1 umowy, za opznienie w usuniciu awarii, wad lub usterek stwierdzonych w okresie rkojmi igwarancji w wysoko[ci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w 6 ust. 1 umowy, za ka|dy dzieD opznienia liczonej od dnia nastpnego po dniu wyznaczonym do ich usunicia, za odstpienie od umowy z przyczyn zale|nych od Wykonawcy w wysoko[ci 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 6 ust. 1 umowy. za brak zapBaty lub nieterminow zapBat wynagrodzenia nale|nego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysoko[ci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w 6 ust 1 umowy za ka|dy dzieD opznienia liczony od dnia nastpnego po upBywie terminu pBatno[ci , za nieprzedBo|enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktrej przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysoko[ci 1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 6 ust.1 umowy , za nieprzedBo|enie po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko[ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 6 ust.1 umowy, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy je|eli termin ten jest dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia wykonawcy , podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajcych wykonanie zleconej dostawy usBugi lub roboty budowlanej w wysoko[ci 1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 6 ust.1 umowy, za brak ubezpieczenia od odpowiedzialno[ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaBalno[ci zgodnie z wymogiem 10 umowy w wysoko[ci 1% wynagrodzenia umownego brutto okre[lonego w 6 ust.1 umowy, za naruszenie obowizkw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawc na podstawie umowy o prace pracownikw fizycznych ( 4 osoby) w wysoko[ci 1000,00 zBotych za ka|dy ujawniony przypadek, za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajcemu wykonywania kontroli w zakresie realizacji obowizkw zatrudnienia przez Wykonawc na podstawie umowy o prac pracownikw fizycznych ( 4 osoby) w wysoko[ci 1000 zBotych za ka|dy przypadek odmowy lub utrudniania kontroli. Wykonawca zapBaci kar umown na konto Zamawiajcego w terminie 14 dni od daty dorczenia pisemnego wezwania z okre[lon wysoko[ci kary przez Zamawiajcego. Zamawiajcy ma prawo potrcenia kar umownych z bie|cych nale|no[ci Wykonawcy . Wykonawca upowa|nia Zamawiajcego do dokonywania potrceD z wynagrodzenia przewidzianego niniejsz umow tytuBem naliczonych kar umownych. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowaD uzupeBniajcych wprzypadku, gdy dozna szkody wy|szej ni| wysoko[ zastrze|onych kar umownych. 12 Odstpienia od umowy Zamawiajcemu przysBuguje prawo odstpienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w art. 145 ustawy PZP. Niezale|nie od prawa odstpienia o ktrym mowa w ust. 1 Zamawiajcemu przysBuguje prawo odstpienia od umowy w nastpujcych przypadkach: Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w cigu 30 dni kalendarzowych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacj robt i nie podejmie ich na wezwanie Zamawiajcego przez okres kolejnych 7 dni , Wykonawca dopuszcza si nieuzasadnionego opznienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminw okre[lonych w umowie o wicej ni| 14 dni, Wykonawca nie wykonuje robt zgodnie z umow, ze sztuk budowlan, obowizujcymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposb prawidBowy w cigu 7 dni nie zastosuje si do nich lub te| nienale|ycie wykonuje swoje zobowizania umowne, w razie dokonania przez Zamawiajcego, co najmniej dwch bezpo[rednich zapBat wynagrodzenia nale|nego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , O[wiadczenie w sprawie odstpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiajcy zBo|y na pi[mie , w terminie nie dBu|szym ni| 7 dni od dnia powzicia wiadomo[ci o zaistnieniu jednej z przesBanek wskazanej w ust. 2 . W przypadku odstpienia od umowy, ustala si nastpujce zasady postpowania: w terminie 7 dni od dnia odstpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajcego sporzdzi protokB inwentaryzacji robt wedBug stanu na dzieD odstpienia , Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstpienia od umowy usunie zaplecze budowy i wszelkie urzdzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajcemu plac budowy, wykonane roboty, wbudowane materiaBy i urzdzenia przez Wykonawc staja si wBasno[ci Zamawiajcego i s przedmiotem rozliczeD , przy rozliczeniach z tytuBu wykonanych robt, materiaBw i urzdzeD stosuje si stawki cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawc obowizkw okre[lonych w ust. 4 lit. b i c, Zamawiajcy ma prawo wykona je w zastpstwie na koszt Wykonawcy. 13 Rozwizanie umowy 1.Umowa mo|e ulec rozwizaniu, przed upBywem terminu , o ktrym mowa w 2 ust.2 umowy , na podstawie jednostronnego o[wiadczenia Zamawiajcego zBo|onego Wykonawcy na pi[mie o ile zajdzie jedna z okoliczno[ci wskazanych w art. 145a ustawy PZP. 2.W przypadku rozwizania umowy Wykonawca mo|e |da jedynie wynagrodzenia nale|nego z tytuBu wykonania cz[ci umowy. W przypadku rozwizania umowy, postanowienia 12 ust.4 i 5 umowy stosuje si odpowiednio . 14 Gwarancja i rkojmia Wykonawca gwarantuje, |e wykonany przez niego przedmiot umowy nie bdzie posiadaB wad wynikajcych z nieprawidBowego wykonawstwa robt oraz wadliwo[ci materiaBw iurzdzeD zastosowanych do wykonania. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajcemu & & .. miesicy gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokoBu z odbioru koDcowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowizuje si do usuwania awarii , wad i usterek na wBasny koszt w terminie nie dBu|szym ni| 14 dni od daty zgBoszenia ich przez Zamawiajcego . Wykonawca jest zobowizany tak|e do nieodpBatnych przegldw gwarancyjnych nie rzadziej ni| raz na rok. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad iusterek w terminie, Zamawiajcy ma prawo je usun na koszt Wykonawcy, przy u|yciu osb trzecich, bez utraty praw wynikajcych z gwarancji lub rkojmi. W razie zastpczego wykonania naprawy przez Zamawiajcego Wykonawca bdzie zobowizany do zwrotu wydatkw poniesionych przez Zamawiajcego na ten cel . Niezale|nie od gwarancji Zamawiajcy jest uprawniony do realizacji praw z tytuBu rkojmi. Okres rkojmi wydBu|a si na okres rwny okresowi gwarancji. 15 Odbiory robt 1. Strony zgodnie postanawiaj, |e bd stosowane nastpujce rodzaje odbiorw robt: odbiory cz[ciowe odbir robt zanikajcych, odbir koDcowy dla caBo[ci przedmiotu zamwienia. Odbir cz[ciowy oraz odbiory robt zanikajcych dokonywane bd przez Zamawiajcego przy udziale inspektorw nadzoru. Wykonawca winien zgBasza gotowo[ do odbiorw, o ktrych mowa wy|ej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory robt zanikajcych dokonywane bd w terminie 3 dni roboczych od daty zgBoszenia przez Wykonawc. Z czynno[ci odbiorowych dokonywane bd stosowne zapisy w dzienniku budowy. Odbir cz[ciowy dokonany bdzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgBoszenia przez Wykonawc. Z czynno[ci odbiorowych sporzdzony bdzie protokB. Podstaw do zgBoszenia przez Wykonawc gotowo[ci do odbioru koDcowego, bdzie faktyczne wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajcy wyznaczy termin i rozpocznie odbir koDcowy przedmiotu umowy w cigu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osigniciu gotowo[ci do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajc o tym Wykonawc . Z czynno[ci odbioru zostanie spisany protokB koDcowy odbioru robt, zawierajcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Na dzieD zgBoszenia gotowo[ci do odbioru Wykonawca jest zobowizany skompletowa i przekaza Zamawiajcemu wszystkie dokumenty pozwalajce na ocen prawidBowego wykonania przedmiotu robt, a w szczeglno[ci: dziennik budowy, dokumentacj powykonawcz ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta, inwentaryzacj geodezyjn powykonawcz, karty gwarancyjne, instrukcje obsBugi urzdzeD, warunki konserwacji, komplet dokumentw potwierdzajcych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie na materiaBy i urzdzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodno[ci, [wiadectwa jako[ci i atesty, protokoBy odbiorw technicznych, protokoBy z przeprowadzenia prb, regulacji, rozruchw i uruchomieD instalacji . Warunkiem odbioru koDcowego przez Zamawiajcego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad przez Wykonawc zgodnie z dokumentacj projektow . W przypadku gdy w czasie czynno[ci odbioru zostan stwierdzone usterki , dopuszczalne jest dokonanie odbioru koDcowego z zastrze|eniem terminu ich usunicia. Za usterki uznaje si nieistotne i nie majce wpBywu na u|ytkowanie przedmiotu umowy nieprawidBowo[ci i uchybienia, ktrych usunicie jest mo|liwe w terminie do 14 dni. W przypadku gdy, w toku czynno[ci odbioru koDcowego zostan stwierdzone wady nadajce si do usunicia to, Zamawiajcy mo|e przerwa czynno[ci odbioru i wyznaczy termin ich usunicia. Wykonawca bdzie zobowizany do usunicia wad w terminie nie dBu|szym ni| 21 dni. Za wady uznaje si istotne nieprawidBowo[ci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy, ktre maj wpByw na u|ytkowanie przedmiotu umowy i ktrych usunicie nie jest mo|liwe w terminie do 21 dni. Po upBywie terminu wyznaczonego na usunicie wad Zamawiajcy podejmuje czynno[ci odbioru koDcowego i w przypadku stwierdzenia, i| : a/ Wykonawca usunB wszystkie wady - Zamawiajcy dokonuje odbioru koDcowego, b/ Wykonawca nie usunB wad - Zamawiajcy odstpuje od odbioru koDcowego i jest uprawniony do naliczania kar umownych , o ktrych mowa w 11 ust.2 lit. a umowy Je|eli w toku czynno[ci odbioru koDcowego zostan stwierdzone wady nie nadajce si do usunicia, to Zamawiajcemu przysBuguj nastpujce uprawnienia: je|eli, wady umo|liwiaj korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem to , Zamawiajcy mo|e obni|y odpowiednio wynagrodzenie, je|eli, wady uniemo|liwiaj korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to : a/ Zamawiajcy mo|e odstpi od umowy nie dokonujc zapBaty za wykonany obiekt i |da zwrotu wypBaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrcenia terenu budowy do stanu poprzedniego, b/ Zamawiajcy mo|e |da wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Z czynno[ci odbioru koDcowego bdzie spisany protokB zawierajcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak te| terminy wyznaczone na usunicie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek. 16 Zmiany umowy 1. Zmiany umowy s dopuszczalne w przypadkach okre[lonych w art. 144 ust.1 , ustawy PZP oraz w 1 ust. 4 i 5, 6 ust.4 umowy. 2. Okoliczno[ci uzasadniajce zmian postanowieD umowy jest zobowizana wykaza i udokumentowa Strona, ktra wystpuje z inicjatyw zmiany umowy. 3. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporzdzaj na pi[mie protokB, w ktrym opisuj okoliczno[ci uzasadniajce zmian umowy i ustalaj zakres wprowadzonych zmian . ProtokB stanowi podstaw do sporzdzenia aneksu do umowy na pi[mie. Zmiany postanowieD umowy wymagaj dla swej wa|no[ci formy pisemnej. 17 Postanowienia koDcowe 1.Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsz umow winny by sporzdzane na pi[mie pod rygorem niewa|no[ci i dorczone drugiej stronie przez posBaDca z potwierdzeniem odbioru, poczt kuriersk, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru. 2.W sprawach nieuregulowanych w tej umowie bd miaBy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamwieD publicznych. 18 Niniejsza umowa zostaBa sporzdzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. ZaBczniki: Nr 1. Oferta Wykonawcy. Nr 2. Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt. Nr 3. Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamwienia (SIWZ). Nr4. Kosztorys ofertowy ZAMAWIAJCY: WYKONAWCA:    !!%%&'(6*v+,-.J0R00$d"-D1$7$8$H$M ]a$gd1-$d"-D1$7$8$H$M ]a$gdj$a$gd:$*6|,~^`  ´vhZI hP[hSCJOJQJ^JaJhq}rCJOJQJ^JaJhJCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hP[hy?CJOJQJ^JaJ hP[h:CJOJQJ^JaJhU]?CJOJQJ^JaJh_uCJOJQJ^JaJhA_CJOJQJ^JaJ hP[hjCJOJQJ^JaJ hP[h^CJOJQJ^JaJh-gCJOJQJ^JaJ  :!,@,B,D,J,,,---.......*/,/0//޿ͮͮͮh;sCJOJQJ^JaJ hP[he`9CJOJQJ^JaJ hP[hlBCJOJQJ^JaJhU]?CJOJQJ^JaJ hP[h:CJOJQJ^JaJ hP[h!^{CJOJQJ^JaJ hP[h^CJOJQJ^JaJ2////0"0H0J0N0P0R00J2L2P2222ͷxgYEg4g hP[hNSCJOJQJ^JaJ&hP[hu0y5CJOJQJ\^JaJh5CJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ)hP[hu0y5>*CJOJQJ\^JaJ&hP[h15CJOJQJ\^JaJ*hP[h9*5@CJOJQJ\^JaJ*hP[h1-5@CJOJQJ\^JaJ hP[h:CJOJQJ^JaJ hP[h!^{CJOJQJ^JaJ hP[hSCJOJQJ^JaJ222|344.5052577::<<<<f==>4>ν{jWFj hP[hCJOJQJ^JaJ$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJ hP[h%*CJOJQJ^JaJ$hN1hu0y@CJOJQJ^JaJhN1CJOJQJ^JaJ$hN1hN1@CJOJQJ^JaJhU]?CJOJQJ^JaJ hN1hu0yCJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJh$_CJOJQJ^JaJ02057:\;<}_6($ & F d-D1$7$8$H$M ^`a$gdQJ & F hd-D1$7$8$H$M gdQJ($ & F hhd-D1$7$8$H$M ^h`a$gdQJ,$ & F hhd-D1$7$8$H$M ]^h`a$gdN1,$ & F hjhd-D1$7$8$H$M ^h`a$gdQJ<6>8>B>b>@AxOO($ & F d-D1$7$8$H$M ^`a$gdQJ$J-D1$7$8$H$M ]Ja$gdO!$ hd-D1$7$8$H$M ^ha$gd%*!$ d-D1$7$8$H$M ^a$gds($ & F d-D1$7$8$H$M ^`a$gdQJ4>6>8><>>>@>B>D>^>`>b>?İt_M8' hq}rhu0yCJOJQJ^JaJ)hP[hqD5>*CJOJQJ\^JaJ#hO5>*CJOJQJ\^JaJ)hP[hu0y5>*CJOJQJ\^JaJ&hP[hu0y5CJOJQJ\^JaJ&hP[h1-5CJOJQJ\^JaJ&hP[h9*5CJOJQJ\^JaJ&hP[h!^{5CJOJQJ\^JaJ&hP[h5CJOJQJ\^JaJ&hP[hs5CJOJQJ\^JaJ&hP[h%*5CJOJQJ\^JaJ ????? @@@P@R@@@A A AAAAͿͮq^J9 h55CJOJQJ\^JaJ&hP[he`95CJOJQJ\^JaJ$hP[h*t\@CJOJQJ^JaJhU]?CJOJQJ^JaJh.CJOJQJ^JaJh*t\CJOJQJ^JaJ$hq}rhu0y@CJOJQJ^JaJ hq}rh.CJOJQJ^JaJhZRCJOJQJ^JaJ hq}rhU]?CJOJQJ^JaJ hq}rh<CJOJQJ^JaJ hq}rh*t\CJOJQJ^JaJAAAAAA"A$AZAnBCY,$ & F Ud-D1$7$8$H$M ]^`Ua$gdQJ.$ & F Ud-D1$7$8$H$M ]^`Ua$gdQJ%$ d-D1$7$8$H$M ^`a$gd1-%$ d-D1$7$8$H$M ^`a$gdu0y AA A"A$AXAzAAlBnBBBBC C(C4Cİ|iXXG9+hz/CJOJQJ^JaJhqjCJOJQJ^JaJ hlNhu0yCJOJQJ^JaJ hP[h!^{CJOJQJ^JaJ$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJhPaCJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ)hP[hu0y5>*CJOJQJ\^JaJ&hP[hs5CJOJQJ\^JaJ&hP[hu0y5CJOJQJ\^JaJ&hP[h9*5CJOJQJ\^JaJ&hP[h5CJOJQJ\^JaJ4CNCCCCCDDDD,D:DxDDDDDDDDEEEEE8EpEE޿޿Юދޮzzlzlz^zM hP[h]CJOJQJ^JaJh}CJOJQJ^JaJh>CJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ hlNh/CJOJQJ^JaJ#hlNhU]?CJOJQJ\^JaJ hlNhU]?CJOJQJ^JaJ hlNh}CJOJQJ^JaJhz/CJOJQJ^JaJ hlNh]CJOJQJ^JaJ hlNhu0yCJOJQJ^JaJCDFGJK*MPQ2SrUV,$ & F Ud-D1$7$8$H$M ]^`Ua$gdQJ($ & F RRZd-D1$7$8$H$M ^R`Za$gdQJ($ & F RRZd-D1$7$8$H$M ^R`Za$gd^: EEEEE$F&FDFXFzFFFFFFFFFFFFFGGGGGGŴţţţyyfXG hP[hNSCJOJQJ^JaJh/CJOJQJ^JaJ$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJh>CJOJQJ^JaJhb6CJOJQJ^JaJhz/CJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ hP[hsCJOJQJ^JaJhsCJOJQJ^JaJhU]?CJOJQJ^JaJ hP[h]CJOJQJ^JaJhlNCJOJQJ^JaJGGGGGGHH"H@HJHHHH I6IzIIJJJ J J(JJJK2K4KdKfKvKKKKͼͮͼ͝seWeh/CJOJQJ^JaJhoCJOJQJ^JaJhb6CJOJQJ^JaJhz/CJOJQJ^JaJhsCJOJQJ^JaJ hP[h:4CJOJQJ^JaJh;sCJOJQJ^JaJ hP[h!^{CJOJQJ^JaJ hP[hCo6CJOJQJ^JaJ hP[h1CJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ"KKKKKKLLLLLLLLM(M*M0M2M8MM*CJOJQJ\^JaJ#hs5>*CJOJQJ\^JaJ&hP[h\5CJOJQJ\^JaJ&hP[hu0y5CJOJQJ\^JaJ&hP[h9*5CJOJQJ\^JaJ&hP[h5CJOJQJ\^JaJYZ[]^`aazzzzo 1$7$8$H$gdu0y,$ & F d-D1$7$8$H$M ]^`a$gdQJ,$ & F Ud-D1$7$8$H$M ]^`Ua$gdQJ*$ & F Ud-D1$7$8$H$M ^`Ua$gdQJ[[x\|\\\F]z]]]]]]]]\^^^^^^^^````޼މvhWvhD$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJ h5hsCJOJQJ^JaJhsCJOJQJ^JaJ$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ h5hu0yCJOJQJ^JaJ h5h<CJOJQJ^JaJ hq}rhsCJOJQJ^JaJ hq}rhSCJOJQJ^JaJ hq}rhu0yCJOJQJ^JaJ hq}rh<CJOJQJ^JaJ`a,aaaaaa&b:bvbbbbbbbbb(cBcccccccccͿyyyykyyyX$hP[hW@CJOJQJ^JaJh"lCJOJQJ^JaJ hP[hWCJOJQJ^JaJ hP[h%*CJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ$hP[hb1@CJOJQJ^JaJh!NCJOJQJ^JaJ hP[hCJOJQJ^JaJ hP[hL^lCJOJQJ^JaJ hP[hb1CJOJQJ^JaJaccVdXdeeoNN $ & F d-D1$7$8$H$M a$gdQJ$ d-D1$7$8$H$M a$gd5 $ & F d-D1$7$8$H$M a$gdQJ%$ d-D1$7$8$H$M ]^a$gd,$ & F Ud-D1$7$8$H$M ]^`Ua$gdQJccTdVdXdZdzeeeeeeeeee^f0g2gνܞ܋zgVE4E4g hX/hu0yCJOJQJ^JaJ hX/hCJOJQJ^JaJ hX/h\CJOJQJ^JaJ$hX/hu0y@CJOJQJ^JaJ hP[hCJOJQJ^JaJ$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJh"|CJOJQJ^JaJ hP[h\CJOJQJ^JaJ hP[hq}rCJOJQJ^JaJhu0yCJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ$hP[h@CJOJQJ^JaJe2gBhNiPijjjjjllmmsssss $]a$gd M $]a$gdP$a$gd3pgd;q%$ hd-D1$7$8$H$M ^h`a$gd\ $ & F d-D1$7$8$H$M a$gdQJ $ & F d-D1$7$8$H$M a$gdX/ 2g4ggh*CJOJQJ]^JaJ)hZx5hP5>*CJOJQJ]^JaJ#h3ph6}5CJOJQJ^JaJhO5CJOJQJ^JaJ#h3ph M5CJOJQJ^JaJh MCJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJ hP[h\CJOJQJ^JaJ4k6kPkVk\kfktklllllllmmmmmmmm*n4nznôҖucuQ?Q#hq}rhPCJOJQJ]^JaJ#hq}rh_^CJOJQJ]^JaJ#hq}rh<CJOJQJ]^JaJ#hq}rhSCJOJQJ]^JaJh_^CJOJQJ]^JaJh^:CJOJQJ]^JaJhPCJOJQJ]^JaJhz/CJOJQJ]^JaJhSCJOJQJ]^JaJh3pCJOJQJ]^JaJh MCJOJQJ]^JaJhZx5CJOJQJ]^JaJmzn|nnnFppqt^% & F hhd-D1$7$8$H$M ^h`gdQJ! & Fhd-D1$7$8$H$M ^h`gdQJ*$ & F hhd-D1$7$8$H$M ^h`a$gdQJ$Hd-D1$7$8$H$M ]Ha$gd\$ & F]a$gdSzn|nnnnnooooopDpFppppʶqcqP?. hP[h]CJOJQJ^JaJ hP[h[CJOJQJ^JaJ$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJh^:CJOJQJ^JaJ hP[h\CJOJQJ^JaJhSCJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ)hP[hu0y5>*CJOJQJ\^JaJ&hP[h\5CJOJQJ\^JaJ h_^5CJOJQJ\^JaJ&hP[hNS5CJOJQJ\^JaJ hz/5CJOJQJ\^JaJpppFqnqqqrrrss6sss tt`trtttttuuu&w´Уn`RhCJOJQJ^JaJh^:CJOJQJ^JaJ$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJ hP[hTCJOJQJ^JaJ hP[h/8WCJOJQJ^JaJ hP[hlBCJOJQJ^JaJh>CJOJQJ^JaJhXCJOJQJ^JaJ hP[hCJOJQJ^JaJhSCJOJQJ^JaJ hP[hw>CJOJQJ^JaJtu(ww`xjxx2yXyyy}[[[! & F ^d-D1$7$8$H$M ^^gdIOx hd-D1$7$8$H$M gdIOx$d-D1$7$8$H$M ]a$gd1- $ & F hd-D1$7$8$H$M a$gd% & F hhd-D1$7$8$H$M ^h`gd^: &w(wZw\wwwww^x`xfxhxjxxxͼ޼q`L7)hP[hu0y5>*CJOJQJ\^JaJ&hP[h1-5CJOJQJ\^JaJ h6425CJOJQJ\^JaJ&hP[hNS5CJOJQJ\^JaJ$hh@CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ$hhu0y@CJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ hP[hw>CJOJQJ^JaJ hP[hWCJOJQJ^JaJ hP[hSCJOJQJ^JaJxxTyXyyyyz{{}6~8~:~ jܷܷq^K: hqjhu0yCJOJQJ^JaJ$hqjhu0y@CJOJQJ^JaJ$hIOxhu0y@CJOJQJ^JaJ hIOxh642CJOJQJ^JaJ hIOxhu0yCJOJQJ^JaJ'hIOxhIOx7@CJOJQJ^JaJhIOx@CJOJQJ^JaJ$hIOxhIOx@CJOJQJ^JaJ#hIOxhIOx7CJOJQJ^JaJ hIOxhIOxCJOJQJ^JaJ$hIOxhIOx@CJOJQJ^JaJy{}:~z<^! & F hd-D1$7$8$H$M ^hgdQJ($ & F hhd-D1$7$8$H$M ^h`a$gdQJ,$ & F h hd-D1$7$8$H$M ] ^h`a$gdQJ($ & F hhd-D1$7$8$H$M ^h`a$gdIOxj|~xz@Bއ~4܊ ͺͧͺ͔ͺͺ̓raaNa$hqjh6U@CJOJQJ^JaJ hqjhxCJOJQJ^JaJ hqjhWCJOJQJ^JaJ hqjhw>CJOJQJ^JaJ$hqjhu0y@CJOJQJ^JaJ$hqjhu0y@CJOJQJ^JaJ$hqjhu0y@CJOJQJ^JaJ hqjhu0yCJOJQJ^JaJ hqjhCJOJQJ^JaJ hqjhCJOJQJ^JaJ<B0|OO,$ & F hhd-D1$7$8$H$M ]^h`a$gd 1$7$8$H$gdu0y($ & F d-D1$7$8$H$M ^`a$gdQJ! & F hd-D1$7$8$H$M ^hgdQJ,$ & F d-D1$7$8$H$M ]^`a$gdQJ $.0Ř >BLȏ̏֏؏ڏ"(>@LD˺喙taP?P??P hqjhU[^CJOJQJ^JaJ hqjh!9CJOJQJ^JaJ$hqjhu0y@CJOJQJ^JaJ$hqjh6U@CJOJQJ^JaJ hqjh642CJOJQJ^JaJ hqjhxCJOJQJ^JaJ hqjhu0yCJOJQJ^JaJ hqjh6UCJOJQJ^JaJ$hqjh@CJOJQJ^JaJ hqjhCJOJQJ^JaJ hqjh<CJOJQJ^JaJ0؏ڏf"$TVmb 1$7$8$H$gdu0y,$ & F hhd-D1$7$8$H$M ]^h`a$gdQJ$a$gd!9$ & Fh^h`a$gdQJ!$ hhd-D1$7$8$H$M ^ha$gdU[^($ & F hhd-D1$7$8$H$M ^h`a$gd6U DTV  "$Rͼͼͼͨ͗͆udSdBd hqjhCJOJQJ^JaJ hqjhq}rCJOJQJ^JaJ hqjhu0yCJOJQJ^JaJ hqjhSCJOJQJ^JaJ hqjh[CJOJQJ^JaJ hqjh'6CJOJQJ^JaJ&hqjh'65CJOJQJ\^JaJ hqjhSYCJOJQJ^JaJ hqjh!9CJOJQJ^JaJ hqjhCo6CJOJQJ^JaJ hqjhxCJOJQJ^JaJRTVXbd zҕ(>X2ڗ:<>@™ęƙ̙ܺܺܺܺܺܺ햺܅n[$h[O5@CJOJQJ\^JaJ-hhq}r@B* CJOJQJ^JaJph ` hqjhlCJOJQJ^JaJ hqjh&TCJOJQJ^JaJ$hqjhSY@CJOJQJ^JaJ hqjhSYCJOJQJ^JaJ hqjh642CJOJQJ^JaJ hqjhu0yCJOJQJ^JaJ$hqjhu0y@CJOJQJ^JaJ!V|8<>ęƙ}\?$ hd-D1$7$8$H$M a$gdq}r $ & F hd-D1$7$8$H$M a$gdq}r 1$7$8$H$gdu0y!$ d-D1$7$8$H$M ^a$gdSY($ & F d-D1$7$8$H$M ^`a$gdQJ,$ & F d-D1$7$8$H$M ]^`a$gdQJƙșЙBTi%$ hd-D1$7$8$H$M ^`a$gdEd&$ & F ^ d-D1$7$8$H$M ] a$gdEd%$ hd-D1$7$8$H$M ^`a$gdJ %$ hd-D1$7$8$H$M ^`a$gdl ̙ΙRT\fjlrt~ĚȚƵnnZI5'hJ hN@CJOJQJ\^JaJ!h9@CJOJQJ\^JaJ'hJ h[O@CJOJQJ\^JaJ!h:@CJOJQJ\^JaJ!hJ @CJOJQJ\^JaJ'hJ h@CJOJQJ\^JaJ!h@CJOJQJ\^JaJ!h@ @CJOJQJ\^JaJ'hJ h0)@CJOJQJ\^JaJ$h[O5@CJOJQJ\^JaJ$hO5@CJOJQJ\^JaJȚ2<>DPZvɵ|kkkWWkFW!h^:@CJOJQJ\^JaJ'hJ hJ @CJOJQJ\^JaJ!h:@CJOJQJ\^JaJ!h@ @CJOJQJ\^JaJ'hJ h0)@CJOJQJ\^JaJ'hJ h[O@CJOJQJ\^JaJ'hJ h@CJOJQJ\^JaJ'hJ hN@CJOJQJ\^JaJ!hl8@CJOJQJ\^JaJ!h@CJOJQJ\^JaJ "$0@FHƜ֜ڜ\vΝNPT`bd~ޞƵڵڂtta$hP[hEd@CJOJQJ^JaJhEdCJOJQJ^JaJ hP[hEdCJOJQJ^JaJ!hR@CJOJQJ\^JaJ!h@ @CJOJQJ\^JaJ!h:@CJOJQJ\^JaJ'hJ hJ @CJOJQJ\^JaJ'hJ h0)@CJOJQJ\^JaJ!hI@CJOJQJ\^JaJ!"DZvaQ>- hP[hu0yCJOJQJ^JaJ$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJhq}r@CJOJQJ^JaJ)hP[hj5>*CJOJQJ\^JaJ)hP[hu0y5>*CJOJQJ\^JaJ$hP[h@CJOJQJ^JaJ$hO5@CJOJQJ\^JaJ*hP[hNS5@CJOJQJ\^JaJ$hz/5@CJOJQJ\^JaJ$h[O5@CJOJQJ\^JaJ$h0)5@CJOJQJ\^JaJ @BDFPLNPpXXd-D1$7$8$H$M gdu0y$d-D1$7$8$H$M a$gd$-D1$7$8$H$M ^a$gdu0y d-D1$7$8$H$M gdq}r!$ ^d-D1$7$8$H$M ]a$gdq}r$Hd `-D1$7$8$H$M ]Ha$gd ҡ@BFLNТҢLPf߽ΩsbbbP;)hP[hu0y5>*CJOJQJ\^JaJ#h55>*CJOJQJ\^JaJ hP[hCJOJQJ^JaJ hO5CJOJQJ\^JaJ&hP[hu0y5CJOJQJ\^JaJ h55CJOJQJ\^JaJ&hP[hL 5CJOJQJ\^JaJ hP[hp_CJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJhq}rCJOJQJ^JaJ$hP[hu0y@CJOJQJ^JaJPhJإڥޥgdod-D1$7$8$H$M gdld-D1$7$8$H$M gdu0yd-D1$7$8$H$M gdu0yԣJR¤ڤ´{jYC/&hP[hu0y5CJOJQJ\^JaJ*hP[hu0y5@CJOJQJ\^JaJ hP[hlCJOJQJ^JaJ hP[hOCJOJQJ^JaJ)hhB*CJOJQJ^JaJph#hOB*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJphhlCJOJQJ^JaJ hP[h1CJOJQJ^JaJhIOxCJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJ¥֥إڥܥŴhLjhLU hP[hCwCJOJQJ^JaJ hP[hu0yCJOJQJ^JaJ*hP[hu0y5@CJOJQJ\^JaJ hO5CJOJQJ\^JaJ&hP[hl5CJOJQJ\^JaJ21h:p. A!"#$% ^" 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D u0yNormalnyCJ_HaJmHsHtH\`R\ z/ NagBwek 5dd@&[$\$5CJ\aJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k , Bez listy rP@r u0yTekst podstawowy 2+$d -DM ]a$CJaJX X C@1 Bez odstpw$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH D D oNagBwek p# mHsHtH:/!: o NagBwek ZnakCJaJ@ 2@ oStopka p# mHsHtH6/A6 o Stopka ZnakCJaJ@R@ w*= Akapit z list ^N bN [T Tekst dymkaCJOJQJaJmHsHtHL/qL [TTekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJT+T [TTekst przypisu koDcowegoCJaJRR [TTekst przypisu koDcowego ZnakT* T [TOdwoBanie przypisu koDcowegoH*^^ j List Paragraph*$5$7$9D^CJPJaJtH</< z/NagBwek 5 Znak5\N' N qjOdwoBanie do komentarzaCJaJDD qjTekst komentarzaCJaJBB qjTekst komentarza ZnakNj N !qjTemat komentarza 5\mHsHtHH/H qjTemat komentarza Znak5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  F ,#$'(@*+-N02368F<"=?B4DEKMUVX~[]a@ehBkqZu:yyT|~2dҎ$ '/24>?A4CEGKO*UY[`c2gj4kznp&wxj DR̙ȚKMNPQRTUVWXY[\]^`abcefgijklnoprsuvxyz{}~H &-23 = EUV]hppxy0<ACVYaemty<0VƙPLOSZ_dhmqtw| 8@0( B S ?fl%%&&ZuCX9v'}'''%SSSZ1Z[[ggmm>rXrwwyz }}}}~~ty#(%+^}>>WtuP !xyzzAXdy&&&&''****888I9Y9Y9d9d999999999::<<<<FFFFJJOMOMMMMM%T&TZZZZ[[[[\\\\\\]] ] ]]]]]j]t]]]]]]]]]"^,^d^i^r^s^__%c%c:c:ccccc9d9dSdTdddAeAe]e^egggghhiCiQiiiiiiiZjZjkk*m+mmm!o!o^p_p|p|pppcqdqeqeqqqqqqq=r>rrretktVuWuvvv0wCwz{{!ssst݋ދ !#ߌ()`ammvz&>Yb"/0o8 xю t5j #N m\ '>P@.|6A*Ԗpg^@zoB/zTy/02HiF6a&,Ԗpg%-0/Tpdv5 2F+2dڼ6Z58Qx))9#|3gD`k lMTޖv%M (+qSXT0N `T%LLbԖpgtjzo?kvn*WozoJTqzo6u[nivyFc|%*@^`OJQJ^Jo()@^^`OJQJ^Jo(.w^w`o(. G^G`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. L^`LhH. W^W`hH. '^'`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.8{^`4*56789:;>*@CJEHKHOJQJRHdS*TXY([\]aJo(phq rhH)8{hh^h`4*56789:;>*@CJEHKHOJQJRHdS*TXY([\]aJo(phq rhH.8{^`4*56789:;>*@CJEHKHOJQJRHdS*TXY([\]aJo(phq rhH)8 pp^p`hH.8 @ @ ^@ `hH.8 L^`LhH.8 ^`hH.8 ^`hH.8 L^`LhH.@Z^`OJQJ^Jo()@^`OJQJ^Jo(. h^h`hH) ^`hH) 8^8`hH) ^`hH() ^`hH() p^p`hH() ^ `hH. @ ^@ `hH. ^ `hH.n ^ `OJQJo(hHn^`OJQJ^Jo(hHonpp^p`OJQJo(hHn@ @ ^@ `OJQJo(hHn^`OJQJ^Jo(hHon^`OJQJo(hHn^`OJQJo(hHn^`OJQJ^Jo(hHonPP^P`OJQJo(hH@h^`OJQJ^Jo(.@h^`OJQJ^Jo()@h^`OJQJ^Jo(.@^^`OJQJ^Jo(.^`CJo(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.@^`OJQJ^Jo(.@h^`OJQJ^Jo(.@h^`OJQJ^Jo()h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.@h^`OJQJ^Jo(.@^^`OJQJ^Jo(. @h^`OJQJ^Jo(. ^`o(hH) ^`hH. L^`LhH. ^`hH.  ^ `hH. \ L\ ^\ `LhH. ,,^,`hH. ^`hH. L^`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^ `OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(opp^p`OJQJ^Jo(@ @ ^@ `OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(o^`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(oPP^P`OJQJ^Jo(@h^`OJQJ^Jo()n ^ `OJQJo(hHn ^`o(hH.npp^p`OJQJo(hHn@ @ ^@ `OJQJo(hHn^`OJQJ^Jo(hHon^`OJQJo(hHn^`OJQJo(hHn^`OJQJ^Jo(hHonPP^P`OJQJo(hH@^`OJQJ^Jo(.@h^`OJQJ^Jo(.@h^`OJQJ^Jo()@h^`OJQJ^Jo()@h^`OJQJ^Jo()@h^`OJQJ^Jo()@^`OJQJ^Jo(.@h^`OJQJ^Jo(.@^`OJQJ^Jo(.)5j ))96uHHB+qSOB%-OB^@6LLb?kvnxa&,(m\HY8Yc|`6tj0`T@A*JTqPB/+2H*Woh8N`[nivX"P3gD o8 XT>P@0/5 2 '3} 'p3} ' 3} v%M2lM @^`OJQJ^Jo(- @^`OJQJ^Jo() )!)п")(#()$()%()&.P'.Ф(.( .!.!".л!#)!$()!%()!&()}'()Д}(()} .(}!..P}"...}#....}$ .....Е}% ......}& .......(}' ........(}( .........''L4z3AFr,)FFF84w$B^fb6Hqf X-g/w>Pa;[s@ o. j =9 m j 0 L P j 1-%*u}TlkZ\B[=q#j}*Cvz%>sm$1Y3R}w:4] fCDx \W!"9>"#($+$C$`$ 'RX'o'HF(%)0)~)e+O-.LB. / /G/{/V0?1C@1N1b1+2 2642`R2S2V23w3z3/4=4 55H5Zx56856~C6Co6x6D7lL78X7l89!9g"9O9e`9: T:Av;F<<G%=w*=>"j>?}qD}qi~B^:R@H[s$ :}'O\jIX/l9p_9*N|Q$h"|i'O~>_PpfcRU-;MWsV}:?P[CLpo`g]s;q/"B} O&(/U%G|.fW.Sqj Sf4Li~{ %b6JLU,JP*D=->\+8f'6K=vLmo[cyzv<9 U>-jXaJuDLY(uCMJ ev?dcwq>A+ks0QLYOYl!7~(l ;AZ_lot- 'Z]03#lN]vztyIN3mSF-SY`jmXq"|K5UA_s>)]uV9H=6U+iVK Af2$IO)5e^g0Aos6&kdg@{[PaqxN%s V.!N _*Gm`_z/$_gk@T (+-0135=?CEFGxxxxxx&x(x.x0x4x6x8x@xDxFxXx^xbxhxjxnxrxxxxxxUnknown G* Times New Roman5Symbol3. * ArialsTimes New RomanTimes New Roman7.{ @Calibri5. *aTahoma;Wingdings?= * Courier NewA BCambria Math"qeGeG4jVGFy HFy H!4 3qHX ?u0y2!xx adminJustyna Pil[niak&              ! " # $ % Oh+'0t $ 0 < HT\dl adminNormalJustyna Pilniak2Microsoft Office Word@^в@J@@ Fy՜.+,0 hp Urzd Gminy w MorawicyH Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGHIKLMNOPQVRoot Entry FzX1Table 5lWordDocument4SummaryInformation(BDocumentSummaryInformation8JCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q