ࡱ> ybjbj.{{k%%%%%9999$]d9+0$[ F!%%%N%%W] 0+SSDS%Z0+S+ :OgBoszenie nr 563677-N-2018 z dnia 2018-05-25 r. ZespB SzkB Ekonomicznych im. Oskara Langego: Wymiana pokrycia dachowego w Zespole SzkB Ekonomicznych, ul. Langiewicza w Kielcach OGAOSZENIE O ZAMWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogBoszenia: Zamieszczanie obowizkowe OgBoszenie dotyczy: Zamwienia publicznego Zamwienie dotyczy projektu lub programu wspBfinansowanego ze [rodkw Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamwienie mog ubiega si wyBcznie zakBady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktrych dziaBalno[, lub dziaBalno[ ich wyodrbnionych organizacyjnie jednostek, ktre bd realizowaBy zamwienie, obejmuje spoBeczn i zawodow integracj osb bdcych czBonkami grup spoBecznie marginalizowanych Nie Nale|y poda minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osb nale|cych do jednej lub wicej kategorii, o ktrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni| 30%, osb zatrudnionych przez zakBady pracy chronionej lub wykonawcw albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Postpowanie przeprowadza centralny zamawiajcy Nie Postpowanie przeprowadza podmiot, ktremu zamawiajcy powierzyB/powierzyli przeprowadzenie postpowania Nie Informacje na temat podmiotu ktremu zamawiajcy powierzyB/powierzyli prowadzenie postpowania: Postpowanie jest przeprowadzane wsplnie przez zamawiajcych Nie Je|eli tak, nale|y wymieni zamawiajcych, ktrzy wsplnie przeprowadzaj postpowanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktw wraz z danymi do kontaktw: Postpowanie jest przeprowadzane wsplnie z zamawiajcymi z innych paDstw czBonkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postpowania wsplnie z zamawiajcymi z innych paDstw czBonkowskich Unii Europejskiej majce zastosowanie krajowe prawo zamwieD publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: ZespB SzkB Ekonomicznych im.Oskara Langego, krajowy numer identyfikacyjny 18132600000, ul. ul. Langiewicza 18 , 25381 Kielce, woj. [witokrzyskie, paDstwo Polska, tel. 041 361 43 61, e-mail tmat@poczta.onet.pl, faks 041 361 80 66. Adres strony internetowej (URL): http://ekonomik-kielce.edu.pl/ Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod ktrym mo|na uzyska dostp do narzdzi i urzdzeD lub formatw plikw, ktre nie s oglnie dostpne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorzdowej I.3) WSPLNE UDZIELANIE ZAMWIENIA (je|eli dotyczy): PodziaB obowizkw midzy zamawiajcymi w przypadku wsplnego przeprowadzania postpowania, w tym w przypadku wsplnego przeprowadzania postpowania z zamawiajcymi z innych paDstw czBonkowskich Unii Europejskiej (ktry z zamawiajcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postpowania odpowiadaj pozostali zamawiajcy, czy zamwienie bdzie udzielane przez ka|dego z zamawiajcych indywidualnie, czy zamwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostaBych zamawiajcych): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, peBny i bezpo[redni dostp do dokumentw z postpowania mo|na uzyska pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na ktrej zamieszczona bdzie specyfikacja istotnych warunkw zamwienia Tak http://ekonomik-kielce.edu.pl/ Dostp do dokumentw z postpowania jest ograniczony - wicej informacji mo|na uzyska pod adresem Nie nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu nale|y przesyBa: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesBanie ofert lub wnioskw o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu w inny sposb: Nie Inny sposb: nie Wymagane jest przesBanie ofert lub wnioskw o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu w inny sposb: Nie Inny sposb: Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzdzi i urzdzeD lub formatw plikw, ktre nie s oglnie dostpne Nie Nieograniczony, peBny, bezpo[redni i bezpBatny dostp do tych narzdzi mo|na uzyska pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA II.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Wymiana pokrycia dachowego w Zespole SzkB Ekonomicznych, ul. Langiewicza w Kielcach Numer referencyjny: Przed wszczciem postpowania o udzielenie zamwienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamwienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o mo|liwo[ci skBadania ofert cz[ciowych Zamwienie podzielone jest na cz[ci: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu mo|na skBada w odniesieniu do: Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do udzielenia Bcznie nastpujcych cz[ci lub grup cz[ci: Maksymalna liczba cz[ci zamwienia, na ktre mo|e zosta udzielone zamwienie jednemu wykonawcy: II.4) Krtki opis przedmiotu zamwienia (wielko[, zakres, rodzaj i ilo[ dostaw, usBug lub robt budowlanych lub okre[lenie zapotrzebowania i wymagaD ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre[lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usBug lub roboty budowlane: Przedmiotem zamwienia jest wymiana konstrukcji dach wraz z ociepleniem w budynku ZespoBu SzkB Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach na nastpujcych budynkach: Cz[ 1 gBwny budynek szkoBy. Cz[ 2 Bcznik. Cz[ 3 segment dwukondygnacyjny. Cz[ 4 szatnie. GBwny zakres prac. - wykonanie ocieplenia dachu styropap; - wykonanie przykrycia dachu; - wymiana wyBazw, wywiewek kanalizacji sanitarnej i wentylacji; - przemurowanie ogniomurw; - przemurowanie kominw; - wymiana instalacji odgromowej. II.5) GBwny kod CPV: 45261210-9 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV45210000-245312311-0 II.6) CaBkowita warto[ zamwienia (je|eli zamawiajcy podaje informacje o warto[ci zamwienia): Warto[ bez VAT: 516710,34 Waluta: PLN (w przypadku umw ramowych lub dynamicznego systemu zakupw szacunkowa caBkowita maksymalna warto[ w caBym okresie obowizywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupw) II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamwieD, o ktrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Okre[lenie przedmiotu, wielko[ci lub zakresu oraz warunkw na jakich zostan udzielone zamwienia, o ktrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiajcy przewiduje mo|liwo[ udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamwienia podstawowego zamwieD do 20% warto[ci robot stanowicych przedmiot zamwienia podstawowego, polegajcych na powtrzeniu podobnych robt budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamwienia podstawowego. Zamawiajcy poinformowaB o powy|szym w ogBoszeniu dla zamwienia podstawowego a warto[ zamwieD uzupeBniajcych uwzgldniB przy obliczeniu warto[ci zamwienia. II.8) Okres, w ktrym realizowane bdzie zamwienie lub okres, na ktry zostaBa zawarta umowa ramowa lub okres, na ktry zostaB ustanowiony dynamiczny system zakupw: miesicach: lub dniach: lub data rozpoczcia: lub zakoDczenia: 2018-08-31 Okres w miesicachOkres w dniachData rozpoczciaData zakoDczenia2018-08-31 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAAU W POSTPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre[lonej dziaBalno[ci zawodowej, o ile wynika to z odrbnych przepisw Okre[lenie warunkw: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Okre[lenie warunkw: Warunki udziaBu w postpowaniu speBni Wykonawca, ktry : posiada ubezpieczenie odpowiedzialno[ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaBalno[ci gospodarczej w kwocie nie mniejszej ni| 500 000,00 zB Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolno[ techniczna lub zawodowa Okre[lenie warunkw: a) wykonaB co najmniej jedn robot polegajc na remoncie/budowie dachu na obiektach u|yteczno[ci publicznej w kwocie minimum 400.000 PLN brutto b) dysponuje osobami : - co najmniej 1 osob peBnic funkcj Kierownika budowy posiadajc uprawnienia budowlane w bran|y konstrukcyjno - budowlanej, 5 lat do[wiadczenia , w tym co najmniej jedn budow polegajc na remoncie/budowie dachu o warto[ci min. 400.000 PLN brutto. oraz - co najmniej 4 pracownikami wykonujcymi bezpo[rednie czynno[ci zwizane z realizacj robt budowlanych bdcych przedmiotem zamwienia. Osoby te winny by zatrudnione na podstawie umowy o prac . Zamawiajcy wymaga od wykonawcw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu imion i nazwisk osb wykonujcych czynno[ci przy realizacji zamwienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do[wiadczeniu tych osb: Tak Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia okre[lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiajcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiajcy przewiduje nastpujce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre[lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia okre[lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia okre[lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OZWIADCZEC SKAADANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WSTPNEGO POTWIERDZENIA, {E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEANIA WARUNKI UDZIAAU W POSTPOWANIU ORAZ SPEANIA KRYTERIA SELEKCJI O[wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speBnianiu warunkw udziaBu w postpowaniu Tak O[wiadczenie o speBnianiu kryteriw selekcji Nie III.4) WYKAZ OZWIADCZEC LUB DOKUMENTW , SKAADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POSTPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOZCI, O KTRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziaBu w postpowaniu zamawiajcy za|da nastpujcych dokumentw: 1) za[wiadczenia wBa[ciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajcego, |e wykonawca nie zalega z opBacaniem podatkw, wystawionego nie wcze[niej ni| 3 miesice przed upBywem terminu skBadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajcego, |e wykonawca zawarB porozumienie z wBa[ciwym organem podatkowym w sprawie spBat tych nale|no[ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeglno[ci uzyskaB przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozBo|enie na raty zalegBych pBatno[ci lub wstrzymanie w caBo[ci wykonania decyzji wBa[ciwego organu; 2) za[wiadczenia wBa[ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZakBadu UbezpieczeD SpoBecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoBecznego albo innego dokumentu potwierdzajcego, |e wykonawca nie zalega z opBacaniem skBadek na ubezpieczenia spoBeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze[niej ni| 3 miesice przed upBywem terminu skBadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajcego, |e wykonawca zawarB porozumienie z wBa[ciwym organem w sprawie spBat tych nale|no[ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeglno[ci uzyskaB przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozBo|enie na raty zalegBych pBatno[ci lub wstrzymanie w caBo[ci wykonania decyzji wBa[ciwego organu; 3) odpisu z wBa[ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaBalno[ci gospodarczej, je|eli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp; 4) o[wiadczenia wykonawcy o przynale|no[ci albo braku przynale|no[ci do tej samej grupy kapitaBowej, o ktrej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowicego ZaBcznik nr 8 do SIWZ), a w przypadku przynale|no[ci do tej samej grupy kapitaBowej wykonawca mo|e zBo|y wraz z o[wiadczeniem dokumenty bdz informacje potwierdzajce, |e powizania z innym wykonawc nie prowadz do zakBcenia konkurencji w postpowaniu. O[wiadczenie to wykonawca przekazuje zamawiajcemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajcego na stronie internetowej informacji, o ktrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert). 8. Je|eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentw potwierdzajcych brak podstaw wykluczenia wykonawcy, o ktrych mowa w pkt 7 powy|ej: 1) ppkt 1 skBada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rwnowa|ny dokument wydany przez wBa[ciwy organ sdowy lub administracyjny kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre[lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 2) ppkt 2 3 skBada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce odpowiednio, |e: a) nie zalega z opBacaniem podatkw, opBat, skBadek na ubezpieczenie spoBeczne lub zdrowotne albo |e zawarB porozumienie z wBa[ciwym organem w sprawie spBat tych nale|no[ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeglno[ci uzyskaB przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozBo|enie na raty zalegBych pBatno[ci lub wstrzymanie w caBo[ci wykonania decyzji wBa[ciwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogBoszono upadBo[ci. Dokumenty, o ktrych mowa w pkt 8 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b siwz, powinny by wystawione nie wcze[niej ni| 6 miesicy przed upBywem terminu skBadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu. Dokument, o ktrym mowa w pkt 8 ppkt 2 lit. a, powinien by wystawiony nie wcze[niej ni| 3 miesice przed upBywem tego terminu. Je|eli w kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktrej dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentw, o ktrych mowa w 7 ust. 1 Rozporzdzenia MR, zastpuje si je dokumentem zawi . T 8 F | |Zf$(H(~pXx| !!""L#P#l##X$$R%%|&^'''(((())))b**t+Ҭ)hR~hR~56B*OJQJ\]ph hR~hR~>*B*OJQJph#hR~hR~5B*OJQJ\phhR~B*OJQJphhR~hR~B*OJQJphDd . : D ~\f(p~ !gdR~$a$gdR~gdR~!!""p###%&^''))*z+33 $IfgdR~$a$gdR~gdR~t+z+4,:,,-V-6.,/B3n3333333333<445t6z6z7h<=======> >*>D>>>???>?@???8@:@2AAACDdKKK$L(LL0OPP\QhQQQ hR~hR~>*B*OJQJph%hR~hR~B*CJOJQJaJph#hR~hR~6B*OJQJ]ph#hR~hR~5B*OJQJ\phhR~hR~B*OJQJphB33333.dkd$$IfB t064BaytR~ $IfgdR~dkd$$IfB t064BaytR~335x6\>>>>> $IfgdR~gdR~dkd:$$IfB t064BaytR~>>>>>?bYYYY $IfgdR~kd$$If\ 6BBBB t064BaytR~??@??:@dKK0OPQTSb]]]]]]]]]gdR~kd$$If\ 6BBBB t064BaytR~ QRSr`bdj`ܴ޴>pƵP ʼ̽dT*,Dz|FHtvxPV6,޹ަަަަ%hR~hR~B*CJOJQJaJph#hR~hR~6B*OJQJ]ph hR~hR~>*B*OJQJphUhR~hR~B*OJQJph#hR~hR~5B*OJQJ\phAerajcym odpowiednio o[wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o[wiadczenie osoby, ktrej dokument miaB dotyczy, zBo|one przed notariuszem lub przed organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego wBa[ciwym ze wzgldu na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktrych mowa w 7 ust.1 pkt 1 i pkt 2 lit. b Rozporzdzenia MR, powinny by wystawione nie wcze[niej ni| 6 miesicy przed upBywem terminu skBadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu. Dokument, o ktrym mowa w 7 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporzdzenia MR, powinien by wystawiony nie wcze[niej ni| 3 miesice przed upBywem tego terminu. W przypadku wtpliwo[ci co do tre[ci dokumentu zBo|onego przez wykonawc, zamawiajcy mo|e zwrci si do wBa[ciwych organw odpowiednio kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktrej dokument dotyczy, o udzielenie niezbdnych informacji dotyczcych tego dokumentu. Wykonawca majcy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktrej dotyczy dokument wskazany w 5 pkt 1 Rozporzdzenia MR, skBada dokument, o ktrym mowa 7 ust.1 pkt 1 Rozporzdzenia MR, w zakresie okre[lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Je|eli w kraju, w ktrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktrej dokument miaB dotyczy, nie wydaje si takich dokumentw, zastpuje si go dokumentem zawierajcym o[wiadczenie tej osoby zBo|onym przed notariuszem lub przed organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego wBa[ciwym ze wzgldu na miejsce zamieszkania tej osoby dokumenty powinny by wystawione nie wcze[niej ni| 6 miesicy przed upBywem terminu skBadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu. W przypadku wtpliwo[ci co do tre[ci dokumentu zBo|onego przez wykonawc, zamawiajcy mo|e zwrci si do wBa[ciwych organw odpowiednio kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktrej dokument dotyczy, o udzielenie niezbdnych informacji dotyczcych tego dokumentu. III.5) WYKAZ OZWIADCZEC LUB DOKUMENTW SKAADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POSTPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOZCI, O KTRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEANIANIA WARUNKW UDZIAAU W POSTPOWANIU: 1) W celu potwierdzenia speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu dotyczcych sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca zBo|y: Dokument potwierdzajcy, i| wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno[ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaBalno[ci na sum gwarancyjn w wysoko[ci 500 000 zBotych Je|eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo|e zBo|y dokumentw dotyczcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiajcego, mo|e zBo|y inny dokument, ktry w wystarczajcy sposb potwierdza speBnianie opisanego przez zamawiajcego warunku udziaBu w postpowaniu. 2) W celu potwierdzenia speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu dotyczcych zdolno[ci technicznej lub zawodowej wykonawca zBo|y: a/ wykaz robt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piciu lat przed upBywem terminu skBadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu, a je|eli okres prowadzenia dziaBalno[ci jest krtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto[ci, daty i miejsca wykonania oraz z zaBczeniem dowodw dotyczcych najwa|niejszych robt, okre[lajcych, czy roboty te zostaBy wykonane w sposb nale|yty oraz wskazujcych, czy zostaBy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidBowo ukoDczone; b/ wykaz osb, ktre zostan skierowane do realizacji zamwienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieD, do[wiadczenia i wyksztaBcenia niezbdnych do wykonania zamwienia, zakresu wykonanych przez nie czynno[ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OZWIADCZEC LUB DOKUMENTW SKAADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POSTPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOZCI, O KTRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) W celu oceny, czy wykonawca polegajc na zdolno[ciach lub sytuacji innych podmiotw na zasadach okre[lonych w art. 22a ustawy Pzp, bdzie dysponowaB niezbdnymi zasobami w stopniu umo|liwiajcym nale|yte wykonanie zamwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek Bczcy wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostp do ich zasobw, zamawiajcy |da dokumentw, ktre okre[laj w szczeglno[ci: 1) zakres dostpnych wykonawcy zasobw innego podmiotu; 2) sposb wykorzystania zasobw innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zamwienia publicznego; 3) zakres i okres udziaBu innego podmiotu przy wykonywaniu zamwienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolno[ciach ktrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkw udziaBu w postpowaniu dotyczcych wyksztaBcenia, kwalifikacji zawodowych lub do[wiadczenia, zrealizuje usBugi, ktrych wskazane zdolno[ci dotycz. Zamawiajcy |da od wykonawcy, ktry polega na zdolno[ciach innych podmiotw na zasadach okre[lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotw dokumentw wymienionych w 5 pkt 1-6 i 9 Rozporzdzenia MR. W przypadku wsplnego ubiegania si o zamwienie przez wykonawcw o[wiadczenie o speBnianiu warunkw udziaBu w postpowaniu oraz o[wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia skBada ka|dy z wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o zamwienie. Dokumenty te potwierdzaj speBnianie warunkw udziaBu w postpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktrym ka|dy z wykonawcw wykazuje speBnianie warunkw udziaBu w postpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiajcy |da wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Zamawiajcy |da wniesienia wadium w wysoko[ci 15 000 zB IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: Nie Nale|y poda informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga si zBo|enia ofert w postaci katalogw elektronicznych lub doBczenia do ofert katalogw elektronicznych: Nie Dopuszcza si zBo|enie ofert w postaci katalogw elektronicznych lub doBczenia do ofert katalogw elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga si zBo|enia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza si zBo|enie oferty wariantowej Nie ZBo|enie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym zBo|eniem oferty zasadniczej: Nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcw, ktrzy zostan zaproszeni do udziaBu w postpowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogBoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawcw Przewidywana minimalna liczba wykonawcw Maksymalna liczba wykonawcw Kryteria selekcji wykonawcw: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupw: Umowa ramowa bdzie zawarta: Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnikw umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestnikw umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupw: Adres strony internetowej, na ktrej bd zamieszczone dodatkowe informacje dotyczce dynamicznego systemu zakupw: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupw dopuszcza si zBo|enie ofert w formie katalogw elektronicznych: Przewiduje si pobranie ze zBo|onych katalogw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupw: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogBoszeniem) Nale|y poda adres strony internetowej, na ktrej aukcja bdzie prowadzona: Nale|y wskaza elementy, ktrych warto[ci bd przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto[ci, wynikajce z opisu przedmiotu zamwienia: Nale|y poda, ktre informacje zostan udostpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bdzie termin ich udostpnienia: Informacje dotyczce przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposb postpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bd warunki, na jakich wykonawcy bd mogli licytowa (minimalne wysoko[ci postpieD): Informacje dotyczce wykorzystywanego sprztu elektronicznego, rozwizaD i specyfikacji technicznych w zakresie poBczeD: Wymagania dotyczce rejestracji i identyfikacji wykonawcw w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, ktrzy nie zBo|yli nowych postpieD, zostan zakwalifikowani do nastpnego etapu: Warunki zamknicia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria KryteriaZnaczeniecena60,00do[wiadczenie30,00okres gwarancji10,00 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogBoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogBoszeniem Minimalne wymagania, ktre musz speBnia wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrze|enie prawa do udzielenia zamwienia na podstawie ofert wstpnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podziaB negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nale|y poda informacje na temat etapw negocjacji (w tym liczb etapw): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagaD zamawiajcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysoko[ci nagrd dla wykonawcw, ktrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwizania stanowice podstaw do skBadania ofert, je|eli zamawiajcy przewiduje nagrody: Wstpny harmonogram postpowania: PodziaB dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwizaD: Nale|y poda informacje na temat etapw dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamwienia definiujce minimalne wymagania, ktrym musz odpowiada wszystkie oferty: PodziaB negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na ktrej bdzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpny opis przedmiotu zamwienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczce rejestracji i identyfikacji wykonawcw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzdzeD informatycznych: Sposb postpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre[lenie minimalnych wysoko[ci postpieD: Informacje o liczbie etapw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, ktrzy nie zBo|yli nowych postpieD, zostan zakwalifikowani do nastpnego etapu: Termin skBadania wnioskw o dopuszczenie do udziaBu w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknicia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, ktre zostan wprowadzone do tre[ci zawieranej umowy w sprawie zamwienia publicznego, albo oglne warunki umowy, albo wzr umowy: Wymagania dotyczce zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje si istotne zmiany postanowieD zawartej umowy w stosunku do tre[ci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: Tak Nale|y wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiana umowy po jej zawarciu mo|e nastpi w zakresie: a) zmiany sposobu [wiadczenia w okoliczno[ciach, o ktrych mowa 1 ust. 4 5 wzoru umowy , b) zmiany wynagrodzenia ryczaBtowego w okoliczno[ciach, o ktrych mowa w 6 ust 4 wzoru umowy . IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposb udostpniania informacji o charakterze poufnym (je|eli dotyczy): Zrodki sBu|ce ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin skBadania ofert lub wnioskw o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu: Data: 2018-06-08, godzina: 10:00, Skrcenie terminu skBadania wnioskw, ze wzgldu na piln potrzeb udzielenia zamwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogBoszeniem): Wskaza powody: Jzyk lub jzyki, w jakich mog by sporzdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu > polski IV.6.3) Termin zwizania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skBadania ofert) IV.6.4) Przewiduje si uniewa|nienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania [rodkw pochodzcych z bud|etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi [rodkw z pomocy udzielonej przez paDstwa czBonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miaBy by przeznaczone na sfinansowanie caBo[ci lub cz[ci zamwienia: IV.6.5) Przewiduje si uniewa|nienie postpowania o udzielenie zamwienia, je|eli [rodki sBu|ce sfinansowaniu zamwieD na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktre zamawiajcy zamierzaB przeznaczy na sfinansowanie caBo[ci lub cz[ci zamwienia, nie zostaBy mu przyznane IV.6.6) Informacje dodatkowe: Zamawiajcy wystpiB do odpowiedniego organu ze zgBoszeniem zamiaru budowy. Zamawiajcy podpisze umow z Wykonawc w przypadku uzyskania zgody organu. ZAACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZCE OFERT CZZCIOWYCH TSbjb޴ʵN̼ʽfB $IfgdR~gdR~ $IfgdR~wkd5$$If0 BB t064BaytR~:F $IfgdR~wkd$$If0 BB t064BaytR~FHht $IfgdR~wkd{$$If0 BB t064BaytR~tv`<T^{$a$gdR~gdR~wkd$$If0 BB t064BaytR~,(dz<`d,n*^޻޷hR~ hR~hR~>*B*OJQJph#hR~hR~6B*OJQJ]phhR~hR~B*OJQJph#hR~hR~5B*OJQJ\ph,1h. A!"#$% $$If!vh#v:V t06,5/ 4BytR~$$If!vh#v:V t06,5/ 4BytR~$$If!vh#v:V t06,5/ 4BytR~$$If!vh#v#v#v#v:V t06,5/ 4BytR~$$If!vh#v#v#v#v:V t06,5/ 4BytR~$$If!vh#v#v:V t06,5/ 4BytR~$$If!vh#v#v:V t06,5/ 4BytR~$$If!vh#v#v:V t06,5/ 4BytR~$$If!vh#v#v:V t06,5/ 4BytR~^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHX`X %#Normalny,9B*CJOJQJ_HaJmHphsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy N>@N %#TytuBa$$569B*CJOJQJ\]phDoD %# TytuB Znak56CJ\]aJtH<< %# Akapit z list^Na!N %#OdwoBanie delikatne:>*B*phPMPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl kt+Q,:=B!33>?TSFt;<>?@Az{|}~8@0( B S ?QWS V Ycnq""m"p""#E#H###,,,,h.k.Z/^/0000T3X3]3a3k3o3#4'4;;G"GJJYYkkkPQkk)H&jicd $x)n^kD x)nL08$YQx)nC])vsjicdAx)n3(H&%r"x)n08$jicd!$])fN%08$2M&"*_(])])jicd"*:v@+"\/,08$[J-jicdT.08$N$W0H&04"\lS508$&608$\9x)n:IH&tWJH&H KMvs=BPjicdfX"Y"Yjicd"\jicd6]08$"bx)njicd2M&^JeH&lsj])x)njicduH&^Qw08$)=\ u-h%#R~kk@QQQQp5kUnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7GeorgiaA$BCambria Math"q%e&ego\ 7go\ 7!0kkKHX $PR~2!xx Lenovo2Lenovo2Oh+'0 px Lenovo2NormalLenovo21Microsoft Office Word@F#@@T go\՜.+,0 hp| 7k Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fr Data 1TableSWordDocument.SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q