ࡱ> (bjbj4Zuu6((((( ) ) )8B)^* )"B+:|+"+++y,y,y, D(y,y,y,y,y,((++{3{3{3y,(+(+{3y,{3{3~,+C\ )w/f0tlw/t(ry,y,{3y,y,y,y,y,1y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y, ':SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robt budowlanych pn: Wymiana pokrycia dachowego w Zespole SzkB Ekonomicznych, ul. Langiewicza w Kielcach" Warto[ zamwienia nie przekracza rwnowarto[ci kwoty 5 225000 EURO. I. ZAMAWIAJCY ZespB SzkB Ekonomicznych w Kielcach jako jednostka organizacyjna Gminy Kielce ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce tel. 41/367-61-75 fax 41/367-69-61 email: HYPERLINK "javascript:void(0)" sekretariat@ekonomik-kielce.edu.pl www: HYPERLINK "http://ekonomik-kielce.edu.pl/" \t "_blank" http://ekonomik-kielce.edu.pl/ II. TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA 1.Postpowanie w sprawie udzielenia zamwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla zamwieD na roboty budowlane, ktrych warto[ nie przekracza 5.225.000 Euro na podstawie przepisw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamwieD publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r , poz. 1579.) - zwanej dalej: Pzp . 2.Zamawiajcy przewiduje mo|liwo[ udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamwienia podstawowego zamwieD do 20% warto[ci robot stanowicych przedmiot zamwienia podstawowego, polegajcych na powtrzeniu podobnych robt budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamwienia podstawowego. Zamawiajcy poinformowaB o powy|szym w ogBoszeniu dla zamwienia podstawowego a warto[ zamwieD uzupeBniajcych uwzgldniB przy obliczeniu warto[ci zamwienia. 3.Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztw udziaBu w postpowaniu. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMWIENIA Wsplny SBownik ZamwieD (CPV): 45261210-9 Wykonywanie pokry dachowych 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkw 45312311-0 Monta| instalacji piorunochronnej 1.Przedmiotem zamwienia jest wykonanie robt budowlanych zwizanych z realizacj zadania pod nazw Wymiana pokrycia dachowego w Zespole SzkB Ekonomicznych, ul. Langiewicza w Kielcach" 2.Opis przedmiotu zamwienia zawiera dokumentacja projektowa opracowana przez: ZOI EKO INWEST ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce w skBad, ktrej wchodzi: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt budowlanych; - Dokumentacja techniczna - Przedmiar robt 3.Przedmiary robt, ktre Zamawiajcy zaBczyB do SIWZ okre[laj szczegBowy zakres inwestycji. maj znaczenie pomocnicze i nie stanowi elementu dokumentacji projektowej. 4.Je|eli, opis przedmiotu zamwienia (w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt ) odnosi si do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemw referencji technicznych, o ktrych mowa w art. 30 ust.1 pkt. 2 i ust. 3 Pzp to, w tym zakresie, Zamawiajcy dopuszcza mo|liwo[ zastosowania rozwizaD rwnowa|nych. Wykonawca, ktry przewiduje stosowanie rozwizaD rwnowa|nych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajcego ma obowizek wykaza, |e rozwizania rwnowa|ne speBniaj wymagania okre[lone przez Zamawiajcego. Ci|ar wykazania tej zgodno[ci spoczywa na Wykonawcy. 5.Je|eli, w opisie przedmiotu zamwienia (w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt) Zamawiajcy wskazaB znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrdBa lub szczeglny proces, ktry charakteryzuje produkty lub usBugi dostarczane przez konkretnego wykonawc to, w tym zakresie Zamawiajcy dopuszcza mo|liwo[ zastosowania produktw, urzdzeD, towarw rwnowa|nych. Wykonawca, ktry przewiduje stosowanie produktw, urzdzeD, towarw rwnowa|nych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajcego ma obowizek wykaza, |e oferowane produkty, urzdzenia, towary s rwnowa|ne gdy| speBniaj wymagania okre[lone przez Zamawiajcego. Ci|ar wykazania tej zgodno[ci spoczywa na Wykonawcy. 6.W przypadku, gdy oka|e si w toku wykonywania przedmiotu zamwienia, |e zastosowanie materiaBw, produktu, urzdzeD rwnowa|nych lub rozwizaD rwnowa|nych wymaga bdzie zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na te zmiany zgod Zamawiajcego i projektanta oraz poniesie koszty zwizane z przeprojektowaniem. Wprzypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych zmian, po analizie zaistniaBego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru Zamawiajcy bdzie uprawniony do modyfikacji sposobu [wiadczenia Wykonawcy. Skutkiem przeprojektowania nie mog by zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy iwynagrodzenia nale|nego Wykonawcy. 7.Je|eli, dostarczona przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa bdzie zawieraBa wady, ktre uniemo|liwi prawidBowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwBocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajcego. Zamawiajcy dokona wwczas analizy zaistniaBego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bdzie uprawniony do modyfikacji sposobu [wiadczenia Wykonawcy, w taki sposb aby zrealizowany byB cel umowy z zachowaniem obowizujcych przepisw i norm. 8. Dokonujc modyfikacji sposobu [wiadczenia Wykonawcy, strony wyodrbni: a) roboty zamienne, przez ktre rozumie si roboty, ktre Wykonawca wykona w zamian robt zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej, b) roboty zaniechane przez ktre rozumie si roboty objte pierwotn dokumentacj projektow, a ktrych wykonanie staBo si zbdne. 9.W przypadku gdy, nastpi konieczno[ modyfikacji sposobu [wiadczenia w okoliczno[ciach wskazanych w pkt. 7 strony dokonaj zmiany umowy w formie aneksu. 10.Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres minimum 36 miesicy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si od daty podpisania protokoBu odbioru koDcowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowizuje si do usuwania awarii, wad i usterek na wBasny koszt w terminie nie dBu|szym ni| 14 dni od daty ich zgBoszenia przez Zamawiajcego. W ramach gwarancji Wykonawca bdzie dokonywaB bezpBatnych przegldw gwarancyjnych nie rzadziej ni| jeden raz na rok. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie awarii, wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajcy ma prawo usun je na koszt Wykonawcy, przy u|yciu osb trzecich, bez utraty praw wynikajcych z gwarancji lub rkojmi. Niezale|nie od gwarancji Zamawiajcy jest uprawniony do realizacji praw z tytuBu rkojmi. Okres rkojmi jest rwny okresowi gwarancji. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytuBu rkojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy istniejce w czasie dokonywania czynno[ci odbioru oraz powstaBe po odbiorze. 11. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub Podwykonawc na podstawie umowy o prac osb wykonujcych nastpujce czynno[ci w zakresie realizacji zamwienia: - prace fizyczne 4 os. 12. Zamawiajcy w zwizku z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o prac osb, o ktrych mowa w pkt.11 zobowizuje Wykonawcw do: a/ dokumentowania zatrudnienia osb na podstawie umow o prac i przedkBadanie na |danie Zamawiajcego dokumentw potwierdzajcych takie zatrudnienie, b/ dopuszczenia osb upowa|nionych przez Zamawiajcego do kontroli stanu zatrudnienia poprzez: udzielanie informacji na pi[mie co do aktualnego stanu zatrudnienia wraz z przedBo|eniem dowodw potwierdzajcych ten stan. 13.NiespeBnienie przez Wykonawc wymagaD w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prac osb o ktrych mowa w pkt.11 skutkowa bdzie naliczaniem kar umownych zgodnie z warunkami umowy. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMWIENIA 1.Ustala si termin wykonania zamwienia do 31 sierpnia 2018 r. V. WARUNKI UDZIAAU W POSTEPOWANIU 1.O udzielenie zamwienia mog ubiega si wykonawcy, ktrzy speBniaj ni|ej wskazane warunki udziaBu wpostpowaniu. 2.Warunki udziaBu w postpowaniu speBni Wykonawca, ktry : 1/w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej : posiada ubezpieczenie odpowiedzialno[ci cywilnej wzakresie prowadzonej dziaBalno[ci gospodarczej w kwocie nie mniejszej ni| 500000,00 zB . 2/ w zakresie zdolno[ci technicznej lub zawodowej a)wykonaB co najmniej jedn robot polegajc na remoncie/budowie dachu na obiektach u|yteczno[ci publicznej w kwocie minimum 400.000 PLN brutto b) dysponuje osobami : - co najmniej 1 osob peBnic funkcj Kierownika budowy posiadajc uprawnienia budowlane w bran|y konstrukcyjno - budowlanej, 5 lat do[wiadczenia , w tym co najmniej jedn budow polegajc na remoncie/budowie dachu o warto[ci min. 400.000 PLN brutto. oraz - co najmniej 4 pracownikami wykonujcymi bezpo[rednie czynno[ci zwizane z realizacj robt budowlanych bdcych przedmiotem zamwienia. Osoby te winny by zatrudnione na podstawie umowy o prac . 3.W przypadku wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia warunki okre[lone w pkt. 2 wykonawcy musz speBnia Bcznie. 4. Wykonawca mo|e w celu potwierdzenia speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu polega na zdolno[ciach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezale|nie od charakteru prawnego Bczcych go z nim stosunkw prawnych. 5.Wykonawca, ktry polega na zdolno[ciach lub sytuacji innych podmiotw, musi udowodni zamawiajcemu, |e realizujc zamwienie, bdzie dysponowaB niezbdnymi zasobami tych podmiotw, w szczeglno[ci przedstawiajc zobowizanie tych podmiotw do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobw na potrzeby realizacji zamwienia. 6.Zamawiajcy ocenia, czy udostpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno[ci techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa, lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 23 i ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 Pzp. 7.W odniesieniu do warunkw dotyczcych, kwalifikacji zawodowych lub do[wiadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno[ciach innych podmiotw, je[li podmioty te zrealizuj usBugi, do realizacji ktrych te zdolno[ci s wymagane. 8.Wykonawca, ktry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktry zobowizaB si do udostpnienia zasobw, za szkod poniesion przez zamawiajcego powstaB wskutek nieudostpnienia tych zasobw, chyba |e za nieudostpnienie zasobw nie ponosi winy. 9.Je|eli zdolno[ci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktrym mowa w art. 22a ust.1 Pzp, nie potwierdzaj speBnienia przez wykonawc warunkw udziaBu w postpowaniu lub zachodz wobec tych podmiotw podstawy wykluczenia, zamawiajcy |da, aby wykonawca w terminie okre[lonym przez zamawiajcego: zastpiB ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowizaB si do osobistego wykonania odpowiedniej cz[ci zamwienia, je|eli wyka|e zdolno[ci techniczne lub zawodowe, lub sytuacj finansow lub ekonomiczn, o ktrych mowa w art. 22a ust.1 Pzp. 10.Zamawiajcy mo|e, na ka|dym etapie postpowania, uzna, |e wykonawca nie posiada wymaganych zdolno[ci, je|eli zaanga|owanie zasobw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiwzicia gospodarcze wykonawcy mo|e mie negatywny wpByw na realizacj zamwienia. 11.Wykonawcy mog wsplnie ubiega si o udzielenie zamwienia, w takim przypadku, wykonawcy ustanawiaj peBnomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego. Przepisy dotyczce wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawcw, wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia. VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTPOWANIA O udzielenie zamwienia mog ubiega si wykonawcy, ktrzy nie podlegaj wykluczeniu. Zamawiajcy wykluczy z postpowania wykonawc: ktry nie wykazaB speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu lub nie wykazaB braku podstaw wykluczenia, podlegajcego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 13 23 Pzp podlegajcego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 8 Pzp, tj. - Wykonawc, w stosunku do ktrego otwarto likwidacj, w zatwierdzonym przez sd ukBadzie wpostpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego majtku lub sd zarzdziB likwidacj jego majtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pzD. zm.) lub ktrego upadBo[ ogBoszono, z wyjtkiem wykonawcy, ktry po ogBoszeniu upadBo[ci zawarB ukBad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sdu, je|eli ukBad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj majtku upadBego, chyba |e sd zarzdziB likwidacj jego majtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadBo[ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pzD. zm.) art. 24 ust.5 pkt 1 Pzp, - Wykonawc, ktry w sposb zawiniony powa|nie naruszyB obowizki zawodowe, co podwa|a jego uczciwo[, w szczeglno[ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziaBania lub ra|cego niedbalstwa nie wykonaB lub nienale|ycie wykonaB zamwienie, co zamawiajcy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych [rodkw dowodowych art. 24 ust.5 pkt 2 Pzp, -Wykonawc, ktry naruszyB obowizki dotyczce pBatno[ci podatkw, opBat lub skBadek na ubezpieczenia spoBeczne lub zdrowotne, co zamawiajcy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych [rodkw dowodowych, z wyjtkiem przypadku, o ktrym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba |e wykonawca dokonaB pBatno[ci nale|nych podatkw, opBat lub skBadek na ubezpieczenia spoBeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarB wi|ce porozumienie w sprawie spBaty tych nale|no[ci art. 24 ust.5 pkt 8 Pzp. Wykonawca, ktry podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, 2, 8 Pzp, mo|e przedstawi dowody na to, |e podjte przez niego [rodki s wystarczajce do wykazania jego rzetelno[ci, w szczeglno[ci udowodni naprawienie szkody wyrzdzonej przestpstwem lub przestpstwem skarbowym, zado[uczynienie pieni|ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpujce wyja[nienie stanu faktycznego oraz wspBprac z organami [cigania oraz podjcie konkretnych [rodkw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktre s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestpstwom lub przestpstwom skarbowym lub nieprawidBowemu postpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si, je|eli wobec wykonawcy, bdcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sdu zakaz ubiegania si o udzielenie zamwienia oraz nie upBynB okre[lony w tym wyroku okres obowizywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je|eli zamawiajcy, uwzgldniajc wag i szczeglne okoliczno[ci czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczajce. Ofert wykonawcy wykluczonego uznaje si za odrzucon. Zamawiajcy mo|e wykluczy wykonawc na ka|dym etapie postpowania o udzielenie zamwienia. Uwaga !!! Zamawiajcy informuje, |e zgodnie z tre[ci art. 24aa Pzp w pierwszej kolejno[ci dokona oceny ofert, a nastpnie zbada, czy wykonawca, ktrego oferta zostaBa oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca speBnia warunki udziaBu w postpowaniu. Je|eli wykonawca, oktrym mowa w zdaniu pierwszym uchyla si od zawarcia umowy zamawiajcy zbada, czy wykonawca, ktry zBo|yB ofert najwy|ej ocenion spo[rd pozostaBych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy speBnia warunki udziaBu w postpowaniu. VII. WYKAZ OZWIADCZEC I DOKUMENTW POTWIERDZAJCYCH SPEANIANIE WARUNKW UDZIAAU W POSTPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA W celu potwierdzenia speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca zBo|y wymagane przez zamawiajcego o[wiadczenia oraz dokumenty. Wraz z ofert wykonawca zBo|y aktualne na dzieD skBadania ofert O[wiadczenie o speBnianiu warunkw udziaBu w postpowaniu oraz o[wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - ZaBcznik nr 4 i 5 do SIWZ. Wykonawca, ktry powoBuje si na zasoby innych podmiotw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speBniania, w zakresie, w jakim powoBuje si na ich zasoby, warunkw udziaBu wpostpowaniu skBada informacje o tych podmiotach w o[wiadczeniu, o ktrym mowa w ust.2 . W przypadku wsplnego ubiegania si o zamwienie przez wykonawcw o[wiadczenie o ktrym mowa w ust.2 skBada ka|dy z wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o zamwienie. Dokumenty te potwierdzaj speBnianie warunkw udziaBu w postpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktrym ka|dy zwykonawcw wykazuje speBnianie warunkw udziaBu w postpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiajcy wezwie wykonawc, ktrego oferta zostaBa najwy|ej oceniona do zBo|enia w wyznaczonym terminie, nie krtszym ni| 5 dni, aktualnych dokumentw potwierdzajcych na dzieD zBo|enia o[wiadczeD i dokumentw speBnianie warunkw udziaBu w postpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W celu potwierdzenia speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu wykonawca zBo|y: W celu potwierdzenia speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu dotyczcych sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca zBo|y: Dokument potwierdzajcy, i| wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno[ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaBalno[ci na sum gwarancyjn w wysoko[ci 500000 zBotych Je|eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo|e zBo|y dokumentw dotyczcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiajcego, mo|e zBo|y inny dokument, ktry wwystarczajcy sposb potwierdza speBnianie opisanego przez zamawiajcego warunku udziaBu wpostpowaniu. W celu potwierdzenia speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu dotyczcych zdolno[ci technicznej lub zawodowej wykonawca zBo|y: a/ wykaz robt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piciu lat przed upBywem terminu skBadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu, a je|eli okres prowadzenia dziaBalno[ci jest krtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto[ci, daty i miejsca wykonania oraz z zaBczeniem dowodw dotyczcych najwa|niejszych robt, okre[lajcych, czy roboty te zostaBy wykonane w sposb nale|yty oraz wskazujcych, czy zostaBy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidBowo ukoDczone; b/ wykaz osb, ktre zostan skierowane do realizacji zamwienia publicznego wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieD, do[wiadczenia iwyksztaBcenia niezbdnych do wykonania zamwienia, zakresu wykonanych przez nie czynno[ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziaBu w postpowaniu zamawiajcy za|da nastpujcych dokumentw: za[wiadczenia wBa[ciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajcego, |e wykonawca nie zalega z opBacaniem podatkw, wystawionego nie wcze[niej ni| 3 miesice przed upBywem terminu skBadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajcego, |e wykonawca zawarB porozumienie z wBa[ciwym organem podatkowym w sprawie spBat tych nale|no[ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeglno[ci uzyskaB przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozBo|enie na raty zalegBych pBatno[ci lub wstrzymanie w caBo[ci wykonania decyzji wBa[ciwego organu; za[wiadczenia wBa[ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZakBadu UbezpieczeD SpoBecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoBecznego albo innego dokumentu potwierdzajcego, |e wykonawca nie zalega z opBacaniem skBadek na ubezpieczenia spoBeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze[niej ni| 3miesice przed upBywem terminu skBadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajcego, |e wykonawca zawarB porozumienie z wBa[ciwym organem w sprawie spBat tych nale|no[ci wraz zewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeglno[ci uzyskaB przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozBo|enie na raty zalegBych pBatno[ci lub wstrzymanie w caBo[ci wykonania decyzji wBa[ciwego organu; odpisu z wBa[ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaBalno[ci gospodarczej, je|eli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp; o[wiadczenia wykonawcy o przynale|no[ci albo braku przynale|no[ci do tej samej grupy kapitaBowej, o ktrej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowicego ZaBcznik nr 8 do SIWZ), a w przypadku przynale|no[ci do tej samej grupy kapitaBowej wykonawca mo|e zBo|y wraz z o[wiadczeniem dokumenty bdz informacje potwierdzajce, |e powizania z innym wykonawc nie prowadz do zakBcenia konkurencji w postpowaniu. O[wiadczenie to wykonawca przekazuje zamawiajcemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajcego na stronie internetowej informacji, o ktrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert). Je|eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentw potwierdzajcych brak podstaw wykluczenia wykonawcy, o ktrych mowa w pkt 7 powy|ej: ppkt 1 skBada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rwnowa|ny dokument wydany przez wBa[ciwy organ sdowy lub administracyjny kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre[lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; ppkt 2 3 skBada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce odpowiednio, |e: nie zalega z opBacaniem podatkw, opBat, skBadek na ubezpieczenie spoBeczne lub zdrowotne albo |e zawarB porozumienie z wBa[ciwym organem w sprawie spBat tych nale|no[ci wraz zewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeglno[ci uzyskaB przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozBo|enie na raty zalegBych pBatno[ci lub wstrzymanie w caBo[ci wykonania decyzji wBa[ciwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogBoszono upadBo[ci. Dokumenty, o ktrych mowa w pkt 8 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny by wystawione nie wcze[niej ni| 6miesicy przed upBywem terminu skBadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziaBu wpostpowaniu. Dokument, o ktrym mowa w pkt 8 ppkt 2 lit. a, powinien by wystawiony nie wcze[niej ni| 3miesice przed upBywem tego terminu. Je|eli w kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktrej dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentw, o ktrych mowa w 7 ust. 1 Rozporzdzenia MR, zastpuje si je dokumentem zawierajcym odpowiednio o[wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o[wiadczenie osoby, ktrej dokument miaB dotyczy, zBo|one przed notariuszem lub przed organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego wBa[ciwym ze wzgldu na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktrych mowa w 7 ust.1 pkt 1 i pkt 2 lit. b Rozporzdzenia MR, powinny by wystawione nie wcze[niej ni| 6 miesicy przed upBywem terminu skBadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu. Dokument, o ktrym mowa w 7 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporzdzenia MR, powinien by wystawiony nie wcze[niej ni| 3 miesice przed upBywem tego terminu. W przypadku wtpliwo[ci co do tre[ci dokumentu zBo|onego przez wykonawc, zamawiajcy mo|e zwrci si do wBa[ciwych organw odpowiednio kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktrej dokument dotyczy, o udzielenie niezbdnych informacji dotyczcych tego dokumentu. Wykonawca majcy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktrej dotyczy dokument wskazany w 5 pkt 1 Rozporzdzenia MR, skBada dokument, o ktrym mowa 7 ust.1 pkt 1 Rozporzdzenia MR, w zakresie okre[lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Je|eli w kraju, w ktrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktrej dokument miaB dotyczy, nie wydaje si takich dokumentw, zastpuje si go dokumentem zawierajcym o[wiadczenie tej osoby zBo|onym przed notariuszem lub przed organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego wBa[ciwym ze wzgldu na miejsce zamieszkania tej osoby dokumenty powinny by wystawione nie wcze[niej ni| 6 miesicy przed upBywem terminu skBadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziaBu w postpowaniu. W przypadku wtpliwo[ci co do tre[ci dokumentu zBo|onego przez wykonawc, zamawiajcy mo|e zwrci si do wBa[ciwych organw odpowiednio kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktrej dokument dotyczy, o udzielenie niezbdnych informacji dotyczcych tego dokumentu. W celu oceny, czy wykonawca polegajc na zdolno[ciach lub sytuacji innych podmiotw na zasadach okre[lonych w art. 22a ustawy Pzp, bdzie dysponowaB niezbdnymi zasobami w stopniu umo|liwiajcym nale|yte wykonanie zamwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek Bczcy wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostp do ich zasobw, zamawiajcy |da dokumentw, ktre okre[laj w szczeglno[ci: zakres dostpnych wykonawcy zasobw innego podmiotu; sposb wykorzystania zasobw innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zamwienia publicznego; zakres i okres udziaBu innego podmiotu przy wykonywaniu zamwienia publicznego; czy podmiot, na zdolno[ciach ktrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkw udziaBu wpostpowaniu dotyczcych wyksztaBcenia, kwalifikacji zawodowych lub do[wiadczenia, zrealizuje usBugi, ktrych wskazane zdolno[ci dotycz. Zamawiajcy |da od wykonawcy, ktry polega na zdolno[ciach innych podmiotw na zasadach okre[lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotw dokumentw wymienionych w 5 pkt 1-6 i 9 Rozporzdzenia MR. O[wiadczenia dotyczce wykonawcy i innych podmiotw, na ktrych zdolno[ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre[lonych w art. 22a ustawy Pzp, skBadane s w oryginale. Dokumenty, inne ni| o[wiadczenia skBadane s w oryginale lub kopii po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem. Po[wiadczenia za zgodno[ z oryginaBem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktrego zdolno[ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsplnie ubiegajcy si o udzielenie zamwienia publicznego, w zakresie dokumentw, ktre ka|dego z nich dotycz. Je|eli jest to niezbdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postpowania o udzielenie zamwienia, zamawiajcy mo|e na ka|dym etapie postpowania wezwa wykonawcw do zBo|enia wszystkich lub niektrych o[wiadczeD lub dokumentw potwierdzajcych, |e nie podlegaj wykluczeniu, speBniaj warunki udziaBu w postpowaniu, a je|eli zachodz uzasadnione podstawy do uznania, |e zBo|one uprzednio o[wiadczenia lub dokumenty nie s ju| aktualne, do zBo|enia aktualnych o[wiadczeD lub dokumentw. Je|eli wykonawca nie zBo|yB wymaganych przez zamawiajcego o[wiadczeD lub dokumentw potwierdzajcych speBnianie warunkw udziaBu w postpowaniu oraz potwierdzajcych brak podstaw do wykluczenia z postpowania, lub innych dokumentw niezbdnych do przeprowadzenia postpowania, lub je|eli o[wiadczenia lub dokumenty s niekompletne, zawieraj bBdy lub budz wskazane przez zamawiajcego wtpliwo[ci, zamawiajcy wzywa do ich zBo|enia, uzupeBnienia lub poprawienia lub do udzielania wyja[nieD w terminie przez siebie wskazanym, chyba |e mimo ich zBo|enia, uzupeBnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja[nieD oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byBoby uniewa|nienie postpowania. Je|eli wykonawca nie zBo|yB wymaganych peBnomocnictw albo zBo|yB wadliwe peBnomocnictwa, zamawiajcy wzywa do ich zBo|enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba |e mimo ich zBo|enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byBoby uniewa|nienie postpowania. Wykonawca nie jest obowizany do zBo|enia o[wiadczeD lub dokumentw potwierdzajcych okoliczno[ci, o ktrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, je|eli zamawiajcy posiada o[wiadczenia lub dokumenty dotyczce tego wykonawcy lub mo|e je uzyska za pomoc bezpBatnych i oglnodostpnych baz danych, w szczeglno[ci rejestrw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaBalno[ci podmiotw realizujcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). VIII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OZWIADCZEC LUB DOKUMENTW O[wiadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyja[nienie tre[ci SIWZ nale|y kierowa na adres: ZespB SzkB Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce tel. 41/367-61-75 fax 41/367-69-61 email: HYPERLINK "javascript:void(0)" sekretariat@ekonomik-kielce.edu.pl Porozumiewanie si midzy zamawiajcym a wykonawcami odbywa si zgodnie z wyborem zamawiajcego za po[rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobi[cie, za po[rednictwem posBaDca, faksu lub drog elektroniczn. O[wiadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia zamawiajcy i wykonawcy przekazuj sobie w formie pisemnej lub faksem lub na adres e-mail. W przypadku przekazania o[wiadczeD, zawiadomieD, informacji oraz wnioskw faksem/e-mailem, ka|da ze stron na |danie drugiej, niezwBocznie potwierdza fakt ich otrzymania - z zastrze|eniem, |e do zBo|enia oferty wraz z zaBcznikami, w tym o[wiadczeD i dokumentw potwierdzajcych speBnienie warunkw udziaBu w postpowaniu, o[wiadczeD i dokumentw potwierdzajcych speBnianie przez oferowany przedmiot zamwienia wymagaD okre[lonych przez zamawiajcego oraz peBnomocnictw zastrze|ona jest forma pisemna. Wykonawca mo|e zwrci si do zamawiajcego o wyja[nienie tre[ci SIWZ. Zamawiajcy niezwBocznie, jednak nie pzniej ni| na dwa dni przed upBywem terminu skBadania ofert udzieli wyja[nieD, pod warunkiem, |e wniosek o wyja[nienie SIWZ wpBynie nie pzniej ni| do koDca dnia, w ktrym upBywa poBowa wyznaczonego terminu skBadanVXf  f B D H J ±„yoaoSoSGSoSoSGShsT0JCJPJaJjhsTCJPJUaJhsTCJPJaJmHsHhsTCJPJaJh* h XCJaJh* hFn5h@5CJaJmHsHh@h@CJaJmHsHh@5CJaJ!h@CJ\aJmHnHsHtHh* hFn5CJaJhsTht5OJQJ^JhsThsT5CJPJaJ h* hFnh* h X5 h* h XVXf f L N .)$a$gdfgdX7$a$gdsTgdX7$a$gdX7$a$gdX7$]^a$gdX7$n^n`a$gdX7gdX7J L N X 2p^ x\v"BZz̛̲̲̲̔vhfhVyB*phhfB*phh* hfB*ph h* hj h* h.7qmHsHh(mHsHh(hh* h6mHsHh* hWmHsH h* hVyh* hVy5mHsHh* hVy5hsThsTmHsHhVyCJPJaJmHsH,.0v8Tfhz:¸r`NN`@hsThsT5CJPJaJ#hsThe6CJOJQJ^JaJ#hsThE6CJOJQJ^JaJ#hsTh66CJOJQJ^JaJ#hsThng6CJOJQJ^JaJ h* hsThakcCJPJaJhsTCJPJaJ h* hngh* hng5\h* hVy5h* hVyB*phh* h6B*mHphsHh* hWB*mHphsHhfB*mHphsH.0vx<<b"$ ]a$gdE$ x]a$gdE$ dx]^ a$gdT$dx]^a$gd$E$a$gd$EdhgdsT$a$gdsT]gdX7 n^n`gdX7:<@BxRT :<b Zr ,\xÿ긿ꎇ͇xph* hw5h* h@5 h* h_ h* h@ h* h=U3 h* h hThT h$Eh3h3CJPJaJh3 h$Eh$Eh$EhsTCJPJaJ h* he h* hPLhEh h* h6 h* hnghsThsT5OJQJ^J,8@ r !@"X"j"""""$#v#x## $$$$$ $$$&$:$J$z$$$$l%n%p%r%%6&&&&'>((((()ƿͿͿ h* hI( h* hq h* hh* hI(5h* h_5 h* h_ h* hw h* h=U3 h* h h* hxB! h* h@h* hng5h* h@5 h* hng<"l%*t. /"00,1d23<5*678<:;$ hd1$7$8$H$a$gdE$ & F-DM ^a$gdE$-DM ^a$gdE$ h-DM ^a$gdE$ x]a$gdE$ ]a$gdE)P)))))**.*^********8+,H-f-.`.b.n.t.v.z..../ /J/r/x//l0000,1.1012161H11112ƾ򶾶򶾀 hE]h* h=U3]h* hoR]hE6CJ]aJnHtH"h* hng6CJ]aJnHtHh* h_]h* hng]h* hc] hWh rh r h* h=U3 h* hhE h* hc h* hng h* h_2222R2d2h2j2l22223\34P44445:5<5t555566(6*66667 77l8888999 :<:>:@:D:Z:`:;";`;x;;;»Դ´Դԫ»Դԡԡh* h[\]h* h+T\]h* hng\]h* hng@ h* h+T h* hHl h* h[hE h* hA h* hng h* hoRh* hng] hE]h* h[]h* hoR]6;;;;;;;;;;;; <<<<<<<<<==N=R=\=n=====>>>ŶŠŠsdUh* hlB*nHphtHh* hHlB*nHphtHh* h*wB*nHphtHh* hMB*nHphtHh* hPLB*nHphtHh* hngB*nHphtH h* hngh* h[B*nHphtHh* h*&9B*nHphtHh* hngnHtHh* h2nHtHh* hHlnHtHh* hjnHtH!;;<>?6A8AzA|AABHB8CCD>>>>>4?r????????"@:@r@t@|@@@@@4A6A8A@AxAzAᴩҎth^Sh* hngnHtHh* hng5\h* hng5nHtHh* hVynHtHh* h[B*nHphtHh* h0B*nHphtHhc9B*nHphtHhWhc9nHtHh* h8B*nHphtHh* hlB*nHphtHh* hMB*nHphtHh* hngB*nHphtHh* h[B*nHphtHzA|AAAAAAAABBDBHBLBNBNCCDD DDEEEE0E:EEEEƺƲ}slbZRh0!"hA6h0!"hiv6hWhW6\ h36\hWh0!"6\hWhiv6\h* hiv6\ hC6\ h0!"\ hG\h* hiv\h* h\h* hng\h* hVy5nHtHh* hng5nHtHhihngnHtHhihng@h3h35h3 h* h+F h* hngEEEEE|F~FFFFFFFFFFF&GHGGGHHIIIļ~vmcP$h0!"hiv6B*OJQJ^Jphh0!"h)0J=]h0!"h)0J=hD=hrn6 h(6PJhD=h36PJhD=h36hD=h)6hD=hiv6h0!"h)6 h0!"6h0!"h G6h0!"hiv6h3CJPJaJh36CJPJaJh3h36CJPJaJh3h36h3hng6h3h+F6EFFHIJKM*PSTJWY Z[]` & Fd^`gd?*$ Sda$gdE $da$gdE <$S^Sa$gdeD$d^a$gdrn$Sd^Sa$gdeD$d^a$gd3I I I"I$IVI`IbIJJJJ*JJJJJ(KbKxKǴyfSLEA: hWh)hE hWheD h* heD$h0!"h6B*OJQJ^Jph$h0!"h")a6B*OJQJ^Jph$h0!"h+F6B*OJQJ^Jph$h0!"hiv6B*OJQJ^Jph(h0!"h)6B*NHOJQJ^Jph$h0!"h G6B*OJQJ^Jph$h0!"h26B*OJQJ^Jph$h0!"h G6B*OJQJ^Jph$h0!"h)6B*OJQJ^JphxKKKKKKKKKDLJLMMMdN(P*P.PRRSSS"STTJWNWWWL[N[R[[[[\\]]````a a4c:cjcpccddi$j*jlǻDzǮDzǪDzǪǥǻǻǶ h* hngh* hVy5h* hng5 hD=5hu7h?*hE hE5h* heD5h) h* heDh* heD\ hE\hWheD\hWh)\ hWheD hWh) hWht8`` aabbrcd.jlpbyyk$ & F d^`a$gdG$d^a$gdG$d^a$gdG$ & Fd^`a$gdG$ & F d^`a$gdG$ & F dx^`a$gdG dxgdG lllllnnppp|qqzzzzz {{|~~~~~~v ,.BDbҊɽ롗||r|r|||haKPJnH tH h* heD5PJnH tH h* heDPJnH tH h* hng5\h* hVy5h* hng5 h$$5 hGh$$hGhWh$$5 hWh$$h$$hD= h* hVyhCh* heD5 hE5 h* heDh* heD6,yzzzz~~T$hd^ha$gdeD$ & F d^`a$gdGdgd$$ gdX7 $da$gdG $da$gd$$$ & F d^`a$gdGҊ.46T”466Ǽҏ҄҄sfYKKh* heD5PJnH tH hWheDPJnH tH hWh?-TPJnH tH !h* heDB* PJnH ph `tH h* h6PJnH tH h* h{W6PJnH tH 'h* heD56B* PJnH ph `tH hW6PJnH tH hI6PJnH tH haK6PJnH tH h* heD6PJnH tH $h* heD5B* PJnH ph `tH h* heDPJnH tH T4668v$ & Fd^`a$gdT$ & F d^`a$gdG$nd^na$gdeD$d^a$gdeD$ & Fd^`a$gdT4P268n~ Bʹ,ػJF@ Jn󤜔|tm h* heDh* ht5h* h!"5h* heD5h* hXYo5h* h X5h* hW5h* hDVCJaJh* heD>*PJnH tH h* heD6PJnH tH hIPJnH tH h* heD5>*PJnH tH h* heD5PJnH tH h* heDPJnH tH )vnhk$ & F Sd^`a$gdT$ & F d^`a$gdG$ & F d^`a$gdG$ & F d^`a$gdG$ & FnWd^n`Wa$gdT$ & Fd^`a$gdT r: L"}}$;^`;a$gdX7$a$gdX7$ & F d^`a$gdG$ & F d^`a$gdG$ & F Sd^`a$gdT$ & F SSd^S`a$gdT n|,b../083333.404z4*5 8; $ a$gdGgdygdeD $^a$gd\$ & F ^`a$gdG$a$gdaKgdi & F ^`gdGnRT*-*.`.b....///&/4/F/L///0 0022~222233333ƾƶƶƾƴƾƾƦͅhGh* heDH*sHh* heDsHh9 { h9 {sH h\sHhD=h\Uh* heD>*h* heD5 h* heDhaKh&EheDmH sH hG0JCJPJaJjhGCJPJUaJhGCJPJaJ0ia ofert. Je|eli wniosek o wyja[nienie tre[ci SIWZ wpBynie po upBywie terminu skBadania wniosku lub dotyczy udzielonych wyja[nieD, zamawiajcy mo|e udzieli wyja[nieD albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. PrzedBu|enie terminu skBadania ofert nie wpBywa na bieg terminu skBadania wnioskw o wyja[nienie tre[ci SIWZ. Tre[ zapytaD wraz z wyja[nieniami tre[ci SIWZ zamawiajcy przeka|e wykonawcom (bez ujawniania zrdBa zapytania), ktrym przekazaB SIWZ oraz zamie[ci je na stronie internetowej, na ktrej udostpniona jest SIWZ, tj. www.tu.kielce.pl/przetargi Osoba uprawniona do porozumiewania si z wykonawcami s: -Grzegorz Moko tel. 501 650154 Kontakt z w/w pracownikiem odbywa si bdzie w godzinach pracy jednostki tj. od poniedziaBku do pitku, w godz.800 1500. W uzasadnionych przypadkach zamawiajcy mo|e przed upBywem terminu skBadania ofert zmieni tre[ specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. Dokonan zmian tre[ci specyfikacji zamawiajcy udostpnia na stronie internetowej. Je|eli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany ogBoszenia o zamwieniu, zamawiajcy zamie[ci ogBoszenie o zmianie ogBoszenia w Biuletynie ZamwieD Publicznych oraz na stronie internetowej. Zamawiajcy nie przewiduje zwoBania zebrania Wykonawcw, o ktrym mowa w art. 38 ust 3 Pzp. X. Termin zwizania ofert 1. Termin zwizania ofert 30 dni. 2. Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upBywem terminu skBadania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajcego mo|e przedBu|y termin zwizania ofert, z tym |e zamawiajcy mo|e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upBywem terminu zwizania ofert, zwrci si do wykonawcw o wyra|enie zgody na przedBu|enie tego terminu o oznaczony okres, nie dBu|szy jednak ni| 60 dni. Odmowa wyra|enia zgody nie powoduje utraty wadium. 4. PrzedBu|enie terminu zwizania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedBu|eniem okresu wa|no[ci wadium albo, je|eli nie jest to mo|liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedBu|ony okres zwizania ofert. Je|eli przedBu|enie terminu zwizania ofert dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowizek wniesienia nowego wadium lub jego przedBu|enia dotyczy jedynie wykonawcy, ktrego oferta zostaBa wybrana jako najkorzystniejsza. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wymogi formalne: Oferta musi obejmowa caBy przedmiot zamwienia i powinna by sporzdzona zgodnie z zaBczonym wzorem oferty zaBcznik nr 1 do SIWZ. Do oferty, w przypadku oferowania rozwizaD rwnowa|nych lub towarw, urzdzeD, materiaBw rwnowa|nych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajcego, musi by doBczony ich opis z wykazaniem cech rwnowa|no[ci w stosunku do wymagaD opisanych przez Zamawiajcego. Oferowana w ofercie cena musi wynika z zaBczonego do SIWZ przedmiaru robt. Wykonawca skBadajc ofert informuje Zamawiajcego czy, wybr oferty bdzie prowadziB do powstania u Zamawiajcego obowizku podatkowego wskazujc nazw, rodzaj towaru lub usBugi, ktrych dostawa lub [wiadczenie bdzie prowadzi do jego powstania oraz wskazujc ich warto[ bez kwoty podatku. 5. Zamawiajcy dopuszcza zBo|enie oferty i zaBcznikw do oferty na formularzach sporzdzonych przez Wykonawc, pod warunkiem, |e ich tre[ odpowiada bdzie szczegBowo[ci zawartej w formularzu okre[lonym przez Zamawiajcego. 6. Ka|dy Wykonawca mo|e zBo|y tylko jedn ofert. 7. Oferta oraz zaBczniki do oferty musz by sporzdzone w jzyku polskim, na pi[mie przy u|yciu no[nika pisma nie ulegajcego usuniciu bez pozostawiania [ladu. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym winny by zBo|one wraz z tBumaczeniem na jzyk polski. 8. Ka|da poprawka w tek[cie oferty musi by parafowana przez osob/y podpisujc/e ofert. 9. Upowa|nienie do podpisania oferty winno by zaBczone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentw skBadajcych si na ofert Wykonawcy. 10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pzn. zm.), wykonawca winien w sposb nie budzcy wtpliwo[ci zastrzec, |e nie mog by udostpniane innym uczestnikom postpowania i winny by oznaczone klauzul: Informacje stanowice tajemnice przedsibiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz doBczone w osobnej wewntrznej kopercie, odrbnie od pozostaBych informacji zawartych w ofercie. 11. Wszystkie strony oferty oraz zaBczniki do oferty winny by kolejno ponumerowane, a w tre[ci oferty winna by umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron skBada si caBo[ dokumentacji. 12. Oferta musi by zBo|ona Zamawiajcemu w trwale zamknitym, nieprzejrzystym inienaruszonym opakowaniu (kopercie) z napisem: ZespB SzkB Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce Oferta na Wymiana pokrycia dachowego w Zespole SzkB Ekonomicznych, ul. Langiewicza w Kielcach" 13. Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca mo|e zmieni lub wycofa zBo|on ofert pod warunkiem, |e Zamawiajcy otrzyma pisemne o[wiadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu do niej zmian przed upBywem terminu do skBadania ofert. O[wiadczenie powinno by zBo|one w zamknitej kopercie opatrzone nazw Wykonawcy oraz przedmiotu zamwienia i oznaczone sBowami ZMIANA lub WYCOFANIE . Wprzypadku zBo|enia o[wiadczenia o zmianie oferty badaniu i ocenie podlega oferta po zmianach, w przypadku wycofania oferty Zamawiajcy odstpuje od jej badania i oceny. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKAADANIA I OTWARCIA OFERT Ofert nale|y zBo|y: w sekretariacie ZespB SzkB Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce Termin skBadania ofert upBywa w dniu 08.06.2018 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert nastpi w dniu 08.06.2018 r. o godz. 10.15 Otwarcie ofert jest jawne i nastpuje bezpo[rednio po upBywie terminu do ich skBadania, z tym |e dzieD, wktrym upBywa termin skBadania ofert, jest dniem ich otwarcia. Bezpo[rednio przed otwarciem ofert zamawiajcy poda kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamwienia. Podczas otwarcia ofert zamawiajcy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcw, a tak|e informacje dotyczce ceny, terminu wykonania zamwienia. W przypadku zBo|enia przez wykonawc oferty po terminie zastosowanie maj zapisy art. 84 ust 2 ustawy Pzp. NiezwBocznie po otwarciu ofert zamawiajcy zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczce: 1) kwoty, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamwienia; 2) firm oraz adresw wykonawcw, ktrzy zBo|yli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamwienia. Zamawiajcy informuje, |e zgodnie z tre[ci art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejno[ci dokona oceny ofert, a nastpnie zbada, czy wykonawca, ktrego oferta zostaBa oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca speBnia warunki udziaBu w postpowaniu. Je|eli wykonawca, o ktrym mowa w zdaniu pierwszym uchyla si od zawarcia umowy zamawiajcy zbada, czy wykonawca, ktry zBo|yB ofert najwy|ej ocenion spo[rd pozostaBych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy speBnia warunki udziaBu w postpowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajcego na stronie internetowej informacji, o ktrych mowa w pkt 8 przekazuje zamawiajcemu o[wiadczenie o przynale|no[ci lub braku przynale|no[ci do tej samej grupy kapitaBowej, o ktrej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Pzp (wg wzoru stanowicego ZaBcznik nr 8). XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Wykonawca w ofercie wskazuje cen w kwocie ryczaBtowej (wraz z nale|nym podatkiem VAT) w PLN cyfrowo i sBownie. Uwaga! 2. Je|eli , zBo|ono ofert, ktrej wybr prowadziBby do powstania obowizku podatkowego Zamawiajcego zgodnie z przepisami o podatku od towarw i usBug Zamawiajcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarw i usBug, ktry miaBby obowizek wpBaci zgodnie z obowizujcymi przepisami. Wykonawca skBadajc ofert informuje Zamawiajcego czy, wybr oferty bdzie prowadzi do powstania u Zamawiajcego obowizku podatkowego wskazuj nazw , rodzaj towaru lub usBugi ktrych dostawa lub [wiadczenie bdzie prowadzi do jego powstania oraz wskazujc ich warto[ bez kwoty podatku. 3. Oferowana cena musi wynika z kosztorysu ofertowego,sporzdzonego metod szczegBow, Kosztorys powinien zawiera rwnie|: zestawieniemateriaBw, wyrobw i urzdzeD (nazwa, cena jednostkowa) parametry kosztowe (R-robocizna; Ko-koszty oglne; Kz-koszty zakupu; Z-zysk); tabel elementw scalonych 4.Kosztorys ofertowybdzie wykorzystany przez Zmawiajcego wyBcznie na cele: a) rozliczania warto[ci robt zamiennych i zaniechanych, o ile taka konieczno[ zaistnieje w toku realizacji przedmiotu umowy; b) badania czy nie zachodzi przypadek ra|co niskiej ceny 5.Kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy ustalenia wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy z uwagina charakter ryczaBtowy wynagrodzenia. 6.Wskazana w ofercie cena ryczaBtowa stanowi bdzie wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposb zgodny z przedBo|on przez Zamawiajcego dokumentacj projektow. R|nice pomidzy przyjtymi przez Wykonawc w ofercie przetargowej ilo[ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo[ciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowi ryzyko Wykonawcy i obci|aj go w caBo[ci. 7.Cena oferty jest nale|nym Wykonawcy wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamwienia, stanowicym wynagrodzenie ryczaBtowe w rozumieniu art. 632 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz.U. nr 16, poz. 93 z pz. zm.) i nie podlega zmianie z zastrze|eniem pkt.8. Zmiana wynagrodzenia ryczaBtowego dopuszczalna jest w przypadku istotnej modyfikacji sposobu [wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z wyBczeniem przypadku gdy istotna modyfikacja sposobu [wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawc materiaBw, wyrobw i innych urzdzeD, ktre wymagaBy wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. Rozliczenia miedzy Zamawiajcym a Wykonawc dokonywane bd w walucie polskiej wzBotych (PLN). XIV. OPIS KRYTERIW, KTRYMI ZAMAWIAJCY BDZIE SI KIEROWAA PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIW I SPOSOBU OCENY OFERT Ocenie podlegaj oferty speBniajce warunki okre[lone w ustawie PZP oraz w SIWZ wedBug nastpujcych kryteriw: a) cena - z wag 60 % , b) do[wiadczenie - z wag 30% , c) gwarancja z wag 10 % Sposb oceny ofert Punkty przyznawane za poszczeglne kryteria bd liczone wg. nastpujcych wzorw: cena C min. C = ------------ x 100 pkt x 60 % 60 % - 60 punktw C bad. gdzie: C ilo[ punktw oferty badanej C min. cena minimalna spo[rd wszystkich wa|nych ofert C bad. cena oferty badanej Obliczenia dokonywane bd do dwch miejsc po przecinku. Do[wiadczenie 1. Dwie referencje na remont/budow dachu na obiektach u|yteczno[ci publicznej o kwocie minimum 400.000 PLN brutto - 10 punktw 2.trzy referencje na remont/budow dachu na obiektach u|yteczno[ci publicznej o kwocie minimum 400.000 PLN brutto - 20 punktw 3. cztery referencje i wicej na remont/budow dachu na obiektach u|yteczno[ci publicznej o kwocie minimum 400.000 PLN brutto - 30 punktw Okres udzielonej gwarancji OG Bad. OG = ----------------------- x 100 pkt x 10 % 10 % - 10 punktw OG max. gdzie: OG okres udzielonej gwarancji OG Bad. okres gwarancji w ofercie badanej OG max. najdBu|szy okres gwarancji z ofert wa|nych (max. 60 miesicy) Ocenie podlega zaproponowany w ofercie czasookres udzielonej gwarancji nie krtszej ni| 36 m-cy. Za udzielenie gwarancji na okres 60 miesicy lub wicej wykonawca otrzyma najwy|sz ilo[ punktw 10 punktw. 4.Obliczenia dokonywane bd do dwch miejsc po przecinku. 5.Warto[ oferty ustala si jako sum punktw, ktr otrzymuje oferta za poszczeglne kryteria oceny. 6.Je|eli nie mo|na wybra oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, |e dwie lub wicej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryteriw oceny ofert, zamawiajcy spo[rd tych ofert wybiera ofert z ni|sz cen. 7. Zamawiajcy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8. W toku badania i oceny ofert zamawiajcy mo|e |da od wykonawcw wyja[nieD dotyczcych tre[ci zBo|onych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie midzy zamawiajcym a wykonawc negocjacji dotyczcych zBo|onej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre[ci. 9. Zamawiajcy poprawia w ofercie: oczywiste omyBki pisarskie, omyBki rachunkowe, z uwzgldnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyBki polegajce na niezgodno[ci oferty z SIWZ, nie powodujce istotnych zmian w tre[ci oferty, niezwBocznie zawiadamiajc o tym wykonawc , ktrego oferta zostaBa poprawiona. 10.Zamawiajcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra|co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamwienia, zwraca si do wykonawcy o udzielenie w okre[lonym terminie wyja[nieD dotyczcych elementw oferty majcych wpByw na wysoko[ ceny. Zamawiajcy odrzuci ofert wykonawcy, ktry nie zBo|yB wyja[nieD lub je|eli dokonana ocena wyja[nieD wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, |e oferta zawiera ra|co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamwienia. XV. INFORMACJE O FORMALNOZCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA DOPEANIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiajcy dopuszcza zawarcie umw drog korespondencyjn. W przypadku wykonawcw ubiegajcych si wsplnie o udzielenie zamwienia publicznego reprezentowanych przez PeBnomocnika, niezbdne jest przedstawienie peBnomocnictwa do podpisania umowy, o ile zaBczone do oferty peBnomocnictwo nie uwzgldniaBo tej czynno[ci prawnej. W przypadku wykonawcw ubiegajcych si wsplnie o udzielenie zamwienia, wykonawcy zobowizani s do przedBo|enia zamawiajcemu, przed udzieleniem zamwienia, umowy pomidzy wykonawcami regulujcej warunki realizacji zamwienia publicznego. Wykonawca przez caBy okres trwania umowy zobowizany jest posiada wszelkie niezbdne umowy, uprawnienia, umo|liwiajce nale|yte wykonanie umowy. Zamawiajcy zastrzega prawo |dania od wykonawcy (na ka|dym etapie realizacji umowy) zBo|enia dokumentw lub o[wiadczeD potwierdzajcych zdolno[ do nale|ytego wykonania przedmiotu zamwienia. Wykonawca opracuje i przedBo|y harmonogram rzeczowo- finansowy , ktry bdzie podlegaB zatwierdzeniu przez Zamawiajcego . Harmonogram bdzie stanowiB zaBcznik do umowy. XV Wymagania dotyczce wadium Zamawiajcy |da wniesienia wadium: Zamawiajcy |da wniesienia wadium w wysoko[ci 15000zB Wadium wnosi si przed upBywem terminu skBadania ofert pod rygorem odrzucenia ofert. Wadium mo|e zosta wniesione w jednej lub kilku z poni|szych form: Pienidzu - wadium zostanie uznane za wpBacone w terminie, jedynie pod warunkiem, |e pienidze znajd si na koncie Zamawiajcego przed upBywem terminu skBadania ofert. Dowd wniesienia wadium powinien by zaBczony do oferty. Porczeniach bankowych lub porczeniach spBdzielczej kasy oszczdno[ciowo-kredytowej, z tym |e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieni|nym. Gwarancjach bankowych. Gwarancjach ubezpieczeniowych. Porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczo[ci. Wadium wnoszone w pienidzu nale|y przela na rachunek bankowy Zamawiajcego ING Bank Zlski nr konta: 72 10501461 1000 0023 5341 5249 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na wymian pokrycia dachowego w Zespole SzkB Ekonomicznych, ul. Langiewicza w Kielcach" OryginaB wniesienia wadium w innej formie ni| pieni|nej, nale|y doBczy do oferty w osobnej kopercie, akopi wpi do oferty. Wadium wniesione w pienidzu zamawiajcy przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawiera w swej tre[ci nieodwoBalne ibezwarunkowe zobowizanie si do zapBaty kwoty wadium na pierwsze |danie, bez konieczno[ci doBczania jakichkolwiek dokumentw na wypadek gdyby Wykonawca: W odpowiedzi na wezwanie, o ktrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le|cych po jego stronie, nie zBo|yB dokumentw lub o[wiadczeD, potwierdzajcych okoliczno[ci o ktrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o[wiadczenia o ktry mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, peBnomocnictw lub nie wyraziB zgody na poprawienie omyBki, o ktrej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowaBo brak mo|liwo[ci wybrania oferty zBo|onej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej, OdmwiB podpisania umowy na warunkach okre[lonych w ofercie, Zawarcie umowy staBo si niemo|liwe z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy. PrzedkBadana gwarancja musi wskazywa jakiego postpowania dotyczy, okre[li wykonawc, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwot gwarancji i termin jej wa|no[ci. W przypadku, gdy oferta zostanie zBo|ona przez podmioty wsplnie ubiegajce si o udzielenie zamwienia w tre[ci dokumentu winna znalez si informacja identyfikujca podmioty, ktrych dotyczy. Brak ktrejkolwiek z wymaganych adnotacji w tre[ci dokumentu wadialnego bdzie skutkowa odrzuceniem oferty. Wadium musi obejmowa caBy okres zwizania ofert. Zamawiajcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwBocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa|nieniu postpowania, z wyjtkiem wykonawcy, ktrego oferta zostaBa wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, ktrego oferta zostaBa wybrana jako najkorzystniejsza zamawiajcy zwraca wadium niezwBocznie po zawarciu umowy w sprawie zamwienia publicznego. Zamawiajcy zwraca niezwBocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktry wycofaB ofert przed upBywem terminu skBadania ofert. Zamawiajcy |da we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez wykonawc, ktremu zwrcono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je|eli w wyniku rozstrzygnicia odwoBania jego oferta zostaBa wybrana jako najkorzystniejsza. Je|eli wadium wniesiono w pienidzu, zamawiajcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajcymi zumowy rachunku bankowego, na ktrym byBo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienidzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc. Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je|eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktrym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le|cych po jego stronie, nie zBo|yB dokumentw lub o[wiadczeD potwierdzajcych okoliczno[ci, o ktrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o[wiadczenia , o ktrym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, peBnomocnictw lub nie wyraziB zgody na poprawienie omyBki, o ktrej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowaBo brak mo|liwo[ci wybrania oferty zBo|onej przez wykonawc jako najkorzystniejszej. Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je|eli wykonawca, ktrego oferta zostaBa wybrana: OdmwiB podpisania umowy w sprawie zamwienia publicznego na warunkach okre[lonych w ofercie. Zawarcie umowy w sprawie zamwienia publicznego staBo si niemo|liwe z przyczyn le|cych po stronie wykonawcy. XVI. WYMAGANIA DOTYCZCE ZABEZPIECZENIA NALE{YTEGO WYKONANIA UMOWY Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeD Zamawiajcego, z tytuBu niewykonania lub nienale|ytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi stosowne zabezpieczenie w wysoko[ci stanowicej 5% ceny ofertowej. Cz[, wynoszca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancj zgodnego z umow wykonania robt. Wa|no[ tej cz[ci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie mo|e upByn wcze[niej ni| 30 dni po dacie odbioru koDcowego przedmiotu umowy przez Zamawiajcego. PozostaBa cz[, wynoszca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeD Zamawiajcego z tytuBu rkojmi za wady i wa|no[ tej cz[ci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie mo|e upByn wcze[niej ni| 15 dni po upBywie okresu rkojmi za wady. Je|eli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawiera klauzul, w ktrej gwarant zobowizuje si do wypBaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne |danie Zamawiajcego, zBo|one wraz z o[wiadczeniem, |e Wykonawca nie wywizaB si ze swoich zobowizaD w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. Zabezpieczenie, o ktrym mowa w ust.1, zostanie zwrcone Wykonawcy w sposb nastpujcy: a/70% kwoty zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy zostanie zwrcone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamwienia i uznania przez Zamawiajcego za nale|ycie wykonane., b/30% kwoty zabezpieczenia, stanowice zabezpieczenie wykonania zobowizaD Wykonawcy w okresie rkojmi , zostanie zwrcone Wykonawcy w terminie 15 dni po upBywie okresu rkojmi za wady. Zabezpieczenie mo|e by wnoszone wedBug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastpujcych formach: pienidzu, porczeniach bankowych lub porczeniach spBdzielczej kasy oszczdno[ciowo-kredytowej, z tym |e zobowizanie kasy jest zawsze zobowizaniem pieni|nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porczeniach udzielonych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczo[ci. Na wniosek Wykonawcy, ktrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz, wadium wniesione w pienidzu mo|e by zaliczone przez Zamawiajcego na poczet zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pienidzu Wykonawca wpBaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajcego. Je|eli zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy bdzie wniesione w pienidzu to Zostanie ono zwrcone wraz z odsetkami, wynikajcymi z umowy rachunku bankowego, na ktrym byBo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienidzy na rachunek bankowy wykonawcy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo|e dokona zmiany formy zabezpieczenia na jedn lub kilka form, o ktrych mowa w pkt. 5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z tre[ci tych gwarancji musi w szczeglno[ci jednoznacznie wynika: zobowizanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej) do zapBaty do wysoko[ci okre[lonej w gwarancji kwoty, nieodwoBalnie i bezwarunkowo, na pierwsze |danie Zamawiajcego zawierajce o[wiadczenie, |e zaistniaBy okoliczno[ci zwizane z niewykonaniem lub nienale|ytym wykonaniem umowy, termin obowizywania gwarancji, miejsce i termin zwrotu gwarancji. XVII. ZLECANIE ROBT PODWYKONAWCOM Wykonawca mo|e powierzy wykonanie cz[ci zamwienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowizany wskaza w formularzu ofertowym cz[ zamwienia, ktr zamierza powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawcw W zwizku z tym, i| roboty stanowice przedmiot zamwienia bd wykonywane w miejscu podlegajcym bezpo[redniemu nadzorowi Zamawiajcego Wykonawca poda przed przystpieniem do wykonywania zamwienia nazwy, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcw i osb do kontaktu z nimi. Wykonawca jest zobowizany zawiadomi o wszelkich zmianach danych. 4.Umowa o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, pod rygorem zgBoszenia przez Zamawiajcego zastrze|eD ( do projektu umowy) lub sprzeciwu (do umowy) winna zawiera : a/ okre[lenie przedmiotu umowy poprzez odesBanie do dokumentacji projektowej bdcej przedmiotem umowy zawartej miedzy Zamawiajcym a Wykonawc, w sposb ktry pozwoli na ustalenie Zamawiajcemu jaka cz[ robt zostaBa zlecona podwykonawcy, b/ ustalenie wynagrodzenia nale|nego podwykonawcy w wysoko[ci nie przekraczajcej wynagrodzenia, ktre za zlecon cz[ robt ma otrzyma Wykonawca na podstawie umowy zawartej midzy Zamawiajcym a Wykonawc i o[wiadczenie Wykonawcy, i| w tym zakresie zrzeka si roszczeD wzgldem Zamawiajcego, c/ okre[lenie terminu wykonani robt w sposb nie naruszajcy terminw, ktrymi zwizany jest Wykonawca na podstawie umowy z Zamawiajcym, d/ |adne z postanowieD umowy nie mo|e by sprzeczne z tre[ci umowy zawartej midzy Zamawiajcym a Wykonawc w szczeglno[ci nie mo|e modyfikowa obowizkw i uprawnieD Zamawiajcego i Wykonawcy okre[lonych w tej umowie, e/ termin zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy nie mo|e by dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia faktury Wykonawcy, f/ klauzul o obowizku posiadania przez podwykonawc przez caBy okres realizacji umowy o podwykonawstwo ubezpieczenia od odpowiedzialno[ci cywilnej w wysoko[ci wymaganej od Wykonawcy, g/ klauzuli o solidarnej odpowiedzialno[ci Wykonawcy i podwykonawcy wobec Zamawiajcego za dziaBania lub zaniechania podwykonawcy . 5.Kopi umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy i usBugi, Wykonawca jest zobowizany przedBo|y Zamawiajcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyBczeniem umw o warto[ci mniejszej ni| 0,5% warto[ci umowy bdcej przedmiotem zamwienia. WyBczenie nie dotyczy umw o warto[ci wikszej ni| 50.000 zBotych. Zasady rozliczeD z podwykonawcami w przypadku gdy zachodz podstawy do dokonania bezpo[redniej zapBaty przez Zamawiajcego reguluj postanowienia 8 wzoru umowy stanowicego zaBcznik nr 7 do SIWZ. Na u|ytek rozliczeD z podwykonawcami Zamawiajcy ustala warto[ ostatniej cz[ci wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na 20 % wynagrodzenia. Tryb zawierania umw z dalszymi podwykonawcami, ktre maj by skuteczne tak|e wzgldem Zamawiajcego, okre[la 8 ust.14 wzoru umowy stanowicego zaBcznik nr 7 do SIWZ. XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTRE ZOSTAN WPROWADZONE DO TREZCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMWIENIA PUBLICZNEGO, OGLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZR UMOWY, JE{ELI ZAMAWIAJCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARA Z NIM UMOW W SPRAWIE ZAMWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH . Istotne dla stron postanowienia umowy okre[la Wzr umowy stanowicy ZaBcznik nr 7 do specyfikacji. Wzr umowy stanowi wzorzec w rozumieniu art. 384 ustawy Kodeks cywilny z zastrze|eniem pkt. 2 i 3 . W przypadku wyboru oferty, ktrej skutkiem jest powstanie obowizku podatkowego w VAT po stronie Zamawiajcego, umowa podlega odpowiedniej modyfikacji przed jej zawarciem. Zmiana umowy po jej zawarciu mo|e nastpi w zakresie: a) zmiany sposobu [wiadczenia w okoliczno[ciach, o ktrych mowa 1 ust. 4 5 wzoru umowy , b) zmiany wynagrodzenia ryczaBtowego w okoliczno[ciach, o ktrych mowa w 6 ust 4 wzoru umowy . 4. Zamawiajcy wystpiB do odpowiedniego organu ze zgBoszeniem zamiaru budowy. Zamawiajcy podpisze umow z Wykonawc w przypadku uzyskania zgody organu. XIX. POUCZENIE O ZRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSAUGUJCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTPOWANIA O UDZIELENIE ZAMWIENIA Informacje dotyczce [rodkw ochrony prawnej zawarte s w Dziale VI ustawy Pzp. Zrodki ochrony prawnej przysBuguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak|e innemu podmiotowi, je|eli ma lub miaB interes w uzyskaniu danego zamwienia oraz ponisB lub mo|e ponie[ szkod w wyniku naruszenia przez zamawiajcego przepisw ustawy Pzp. Zrodki ochrony prawnej wobec ogBoszenia o zamwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkw zamwienia przysBuguj rwnie| organizacjom wpisanym na list, o ktrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. OdwoBanie przysBuguje wyBcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno[ci zamawiajcego podjtej w postpowaniu o udzielenie zamwienia lub zaniechania czynno[ci, do ktrej zamawiajcy jest zobowizany na podstawie ustawy w zakresie : 1/ okre[lenia warunkw udziaBu w postepowaniu , 2/ wykluczenia odwoBujcego z postpowania o udzielenie zamwienia , 3/ odrzucenia oferty, 4/ opisu przedmiotu zamwienia, 5/ wyboru najkorzystniejszej oferty. OdwoBanie powinno wskazywa czynno[ lub zaniechanie czynno[ci zamawiajcego, ktrej zarzuca si niezgodno[ z przepisami ustawy, zawiera zwizBe przedstawienie zarzutw, okre[la |danie oraz wskazywa okoliczno[ci faktyczne i prawne uzasadniajce wniesienie odwoBania. OdwoBanie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa|nego kwalifikowanego certyfikatu lub rwnowa|nego [rodka, speBniajcego wymagania dla tego rodzaju podpisu. OdwoBujcy przesyBa kopi odwoBania zamawiajcemu przed upBywem terminu do wniesienia odwoBania w taki sposb, aby mgB on zapozna si z jego tre[ci przed upBywem tego terminu. Domniemywa si, i| zamawiajcy mgB zapozna si z tre[ci odwoBania przed upBywem terminu do jego wniesienia, je|eli przesBanie jego kopii nastpiBo przed upBywem terminu do jego wniesienia przy u|yciu [rodkw komunikacji elektronicznej. Terminy wniesienia odwoBania okre[la art. 182 ustawy Pzp. ZaBczniki do specyfikacji: ZaB. Nr 1 formularz oferty ZaB. Nr 2 Dokumentacja techniczna ZaB. Nr 3 STWiOR ZaB. Nr 4 O[wiadczenie Wykonawcy o speBnieniu warunkw udziaBu w postpowaniu ZaB. Nr 5 - O[wiadczenie Wykonawcy o wykluczeniu ZaB. Nr 6 Wykaz robt budowlanych ZaB. Nr 7 Wzr umowy ZaB. Nr 8 O[wiadczenie o przynale|no[ci do grupy kapitaBowej ZaB. Nr 9 Wykaz osb, ktre zostan skierowane do realizacji zamwienia ZaB. Nr 10 Przedmiar robt ZATWIERDZAM: ..Lucyna Gromiec................. (podpis)   PAGE  PAGE \* MERGEFORMAT 1 333.4;;<=,?.????CCHDJDFFHFFGHH"H$HKKLLLLvNxNxOP P P P"PPPPR*SJStSzS&U(U*U,U.U0UrUݼݸݯݯݯh* hW5h* hk5h* h*5;;; <=.??BCDDBFFHLxNxOzO PP $dha$gd&SdhgdG$a$gdaK$ & F h^`a$gd)$ & F h^`a$gdG & F hgdTgdygdeDP QR(U*UUUUxVzVWvWXYZ[t\$ & F! ^`a$gdaK $ a$gdR$ & F! ^`a$gd&S$;^`;a$gd&Sgd&S$a$gd&S $dha$gd&SrUtUUUUUUtVvVxVzVVVVVVVVWRWXWjWtW&X(XPZRZ_"` b*bbbccddLdfdjdndpdvdddüയപഔy h* hp_h* hy5\h* hp_5\ haK5h* haKhC hR5 hG5 h5h* hy5 h* hRhG h* hGhGCJPJaJhyh) h* hyh* h_l5h* h0<#5h* h 5-t\\~]]anddeejkll}} $ & Fa$gd) $ a$gd)$ da$gdaK d]gdX7 dgd0<#$ & F!d^`a$gdaK$ & F! d^`a$gdaK$ ^a$gdaK dd.eleeeeee^f`fnhhhiitii j^jjjjjjkklllmmmDnFnnnnooooo,o6oVoopppppHpp$qFqqrrJsƾƴҬ h* h; h* hzbhCh)hp_5h* hp_5\h* h)\ h* h) h)\ h* h-x h* h+2 h* hq h* h0<#haK h* hp_ h* hy;llmDnnopLsurx2y4yVzs ;^`;gdZ>TgdX7 & F ^`gd?*$ & F &1$7$8$H$^`a$gd?*$ d1$7$8$H$a$gdaK$a$gdX7 dgdC dgdX7 dgd) JsLsNsPsRssttt$u6uVuZuvuuuuuuuu v\vvvvv6xfxhxrxxxxxyy2y4y:yHyZyyy*zۼ鮣|rh* h>@5\h* h X5h* h X5\h* hy5\h* h"mHsHh* hymHsH h* hy h* h#= h* hJh* hy5\h* hp_5\haK h* hy h* h; h* hp_ h* hzbhaKhp_@,*z,zTzVzXzzzzz:{<{>{B{{{{{{{{{{{{{{ ||| |"|F|H||ʼز{qg`ggYRYR h* h_I h* h&c hG5\h* hU5\h>>sh>>s5\h>>shU5\h>>shG5CJPJaJh>>sh>>s5CJPJaJ h>>s5\h* h_I5\h* h@5\ h?*hc% h* hHi^ h* hWE h* hyh* h e5\h* hxZl5\h* h X5\h* h>@5\ VzXz<{>{{{| |"|H|||}}H} ~J~X~~ $^a$gdX7 $ & F%a$gdK;$a$gdX7 $h^ha$gdvo$ & F ha$gd=#?$a$gd?*gdX7* & Fgd?*$;^`;a$gdX7|||}:}<}F}>~H~J~~~"(̀Ҁ(ʁععدqb^PFPh>>sCJPJaJh>>sCJOJPJQJaJh>>sh@5CJOJPJQJaJ#h>>sh>>s5CJOJPJQJaJh>>sCJPJaJh>>sCJOJPJQJaJh>>s56\]h_I56\]h@56\]h* h_IH*h* h_IH*mHsHh* h_ImHsH h* h_Ih* h_I56\]h* h&c6]h* h_I6]~P46V0~ބF$^`a$gdx6[$a$gdx6[ $ & F'a$gdx6[$a$gd:gd>>s $^a$gd>>s $ & F%a$gdK;$a$gdX7 $^a$gdX7ʁҁ 0>46JRTVȃ̃ rz|~´¦ޜyrjr^SKSKSKS^S^rhx6[mHsHh* hx6[mHsHh* hx6[H*mHsHh* hx6[H* h* hx6[h* hx6[5H*\mHsHh* hx6[56\] h* h_Ih>>sh>>s\]h>>sCJOJPJQJaJh@CJOJPJQJaJh>>sCJOJPJQJaJh>>sCJOJPJQJaJh@5CJOJPJQJaJ#h>>sh>>s5CJOJPJQJaJ\f8x ֈ܈ވ@~,Jjnּ֓֓֓ֈ֓|tltdh* hY5h* hh(L5h* h X5h* hg}5CJaJh* hUCJaJhaKCJaJh* h_ICJaJnHtHhaK h* h; h* h_IhaKh_ICJaJh* h;CJaJmHsHh* h_ICJaJh* haKB* phPhx6[ h* hx6[h* hx6[H*'؈L2j^$;^`;a$gdX7gdaKB`BgdaK & F*$gdT & F*$gdT & F *$gdTgdX7*$gdX7$a$gdaK*$gdaK$a$gdX7ʛ̛œޜ(*,2hj$&˾˾˵{dYQYIY<hD=hD=B*\phhD=hD=5hdB*phhD=hD=B*ph,hD=hD=0JG>*B*CJOJQJaJph/hD=hD=0JG5>*B*CJOJQJaJph1hD=0JG5>*B*CJOJQJaJmHphsHh[hD=aJhD=hiaJh[h8wDaJmHsHh[hiaJmHsH hh(LaJh* hh(LaJh* hs[5h* h X5h* hW5(B&J̛*,j&О}$d`a$gdD=$ & F d`a$gdD=H & FgdD=4$ ^`a$gdD=4$ & F" ^`a$gd?*4$ & F" ^`a$gd?* 4$ & F"a$gd?* ОVFt 0Ƨbܭxmmm$ & F Vd1$^`Va$gdD=$ & F Vd^`Va$gdD=$ & Fd^`a$gdD=$ & F d^`a$gdD=$ & Fd^`a$gdD=$ & F Vd^`Va$gdD= 2^¤ĤƤڤ. .¨xx"*,.02468:ٺٺٺ{sk{c{Uh* hVx5CJ\aJh* hY5h* hW5h* hh(L5h* h X5hD=h!@vB*mHphsHhD=hD=@)hD=hD=B*\fHphq hD=CJPJaJ hD=hD=h&SB*phh\i1B*phhD=B*phhD=hD=B*phhD=hD=B*\phhD=hD=5B*\ph!x¯F"^P4̾L*,.+$^`a$gdD= $da$gdD=$ & Fd7$8$H$^`a$gdD=$ & F d7$8$H$`a$gdD=$ & F Vd7$8$H$^`Va$gdD=$ d1$^a$gdD=.0^Xh :zzkkk*$ & F ^a$gdT /$^a$gdX7 *$ & F a$gd9$ & F d1$7$8$H$a$gd9$ & F d1$7$8$H$]a$gd9$ & F jd1$7$8$H$a$gd?*$;^`;a$gdX74$^`a$gdD= 68>\^VXfh ^`rt 8:vxRT46һҫypi`h* hW;@ h* hW;h* h3@h* h3@h* h3@h* h3@ h* h9>&h* h3@ h* h / h* h3h* h@h* h#@ h* h h* h# h* hVxh* hEbi@h?*h?*@h* hEbi5\h@ h* hEbi%:xT6Tb0$ & Fdh-DM a$gdX7 +$`a$gdX7 +$ & F a$gdT4$^`a$gd9 1$`a$gd9*$ & F V^`Va$gdT *$ & F a$gd9*$ & F ^a$gdTRT8`b0Bb*@Nv򤛊yununununungunu h* h+ h* hp_h9 h* hp_56CJ\]aJ h* hh(L56CJ\]aJh* hp_@hD=hWE@h* h3@h* h3@h* h35\h* h3@ h* h? h* h /h* h3@h* hW;@ h* h3 h* hW;(0\t00$a$gd2Ve$d^`a$gdX7$d^a$gd2Ve $^a$gd2Ve$a$gdX7$ & F h^`a$gd9$ & F h^`a$gd?* $ & Fa$gdT vl(*0FR,^"8Z:B<nVXZ\ntN0Ph2Ve h* hy h* h; h* h^ h* h! h* h+ h* h;oh9 h* hf h* hp_LX <:TXZ\t8r >J`Z\bdz|<Vǿh* h X56\] h* h Xh* h5 hR5h* hY5h* h X5h* hh(L5h* h!@v@ h[hp_h&S h* hE h* h;h[ h* hp_h2Ve70 z|FgdX7*$^`a$gd@*$^`a$gd9*$a$gdX7*$ & FV^`Va$gdT$;^`;a$gdX7 +$`a$gdX7$ & F^`a$gd2VeVX|(@DFtHXlp&6:\`ƿƸ۸||ulch* h X@h* hW;@ h* h1 h* hE h* hf$ h* h qW h* h? h* hW+ h* hjh* h X@h* hW;@ h* h X h* h h* ho h* h / h* hMhR h* h^h* h X56\]h* hs[56\]&`b(x * @ B D | ~  $>*Ft$@º}vokvovovovovovhD= h* h{W h* h-h* h]5h* hs[5 hR\h* hh(L\hR h* hh(Lh* h]&5 hR5h* hY5h* h X5h* hh(L5h&ShWEB*ph h&ShRh&S h&Sh9hj h* h qW h* ho_ h* h}4*LD Tt B D ~ &,v& & FgdT$;^`;a$gdvo$a$gd9 $^a$gd* $ & F#a$gdT@d8Z\^Ƹ|x|x|x|xnhnhdZjhimCJUhim him0Jjhim0JUhHjhHUh* hFn6h* h >6hB6mHsHh* h >5OJQJ^JhB56OJQJ^Jh* hFn5OJQJ^JhD=5OJQJ^J h* hxeVh9 h* h h* hs[ h* h-h-h h* h{W"&^ "h]h$a$gddA&`#$ 4^`gdB $ & Fa$gd9gdX7 & Fgd9 & FgdT "$&(h* hFn6hHhimho1CJaJhfCJmHnHujhimCJU himCJ "$&( 4^`gdB21h:pdA. A!"#$%p ^J 8888666666666vvvvvvvvv6666>666666666666666666666666666666666666666666666H6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHjj 0 NagBwek 1$ & F<*$@&"5CJ KHOJQJ\^JaJ tH~~ 0 NagBwek 2($ & Fp*$1$7$@&^`p'56B*CJ$OJQJ^JaJphtHl`l ?0 NagBwek 3#$ & F*$-D@&M 6CJ]aJmHsHtH^@^ 0 NagBwek 4$$ & F*$@&a$5OJQJ^JaJtHPP NagBwek 5 <@&56CJ\]aJJJ NagBwek 6 <@&5CJ\aJ<< NagBwek 7 <@&BB NagBwek 8 <@&6]P P NagBwek 9 <@&CJOJQJ^JaJJA J Domy[lna czcionka akapituTiT 0 Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy H>`H A0TytuB $*$a$5CJ aJmHsHtH8J@"8 PodtytuB$a$6]XO"X NagBwek1$x*$CJOJPJQJ^JaJtHRB`"R 20Tekst podstawowy $*$a$ mHsHtH8U`18 HiperBcze >*B*phLoAL Domy[lna czcionka akapitu1RTRR 0 Tekst blokowyH]^`H5bSbb Tekst podstawowy wcity 3x^CJaJhC`rh 5Tekst podstawowy wcity $*$a$CJaJmHsHtHpRp Tekst podstawowy wcity 2dx*$^ CJaJtHN N NagBwek p#*$CJaJmHsHtH0)@B0 Numer stronyJ `J #Stopka p#*$CJaJmHsHtH~P ~ $Tekst podstawowy 2+$d -DM ]a$CJaJmHsHtH@@@ 3 Akapit z list ^X X Bez odstpw$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH ^^ >List Paragraph*$5$7$9D^CJPJaJtH:/: o1 NagBwek ZnakCJtHN N "o1 Tekst dymka!CJOJQJaJmHsHtHL/!L !o1Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJ6/16 o1 Stopka ZnakCJtH`/A` :'Tekst podstawowy 2 ZnakCJaJfHq T+RT &:'Tekst przypisu koDcowego%CJaJRaR %:'Tekst przypisu koDcowego ZnakT* qT :'OdwoBanie przypisu koDcowegoH*4W 4 Pogrubienie5\:/@: Y0Lista)^`m$>2@> Y0Lista 2*6^6`m$>3@> Y0Lista 3+Q^Q`m$>4> Y0Lista 4,l^l`m$J6J Y0Lista punktowana 2 - & F m$J7J Y0Lista punktowana 3 . & Fm$RD@R Y0Lista - kontynuacja/x^m$VEV Y0Lista - kontynuacja 206x^6m$lM@!l Y0Tekst podstawowy z wciciem1$x*$`a$tHN/!N Y0Tekst podstawowy Znak CJaJtHX"1X 1Y Tekst podstawowy z wciciem ZnakN@qB Y0Tekst podstawowy z wciciem 24$x*$^`a$ CJaJtHX/QX YTekst podstawowy wcity ZnakCJtH\Ra\ 4Y0"Tekst podstawowy z wciciem 2 Znakzrz c%Tekst podstawowy wcity 217*$7$^CJOJ QJ ^J aJnHtHlql GZTekst podstawowy 318$ px7$^a$ CJmHsHXQ X :q0Tekst podstawowy 39xCJaJmHsHtHN/N 9q0Tekst podstawowy 3 ZnakCJaJd^d qNormalny (Web);$dd[$\$a$CJOJ PJ QJ ^J aJbob qDefault <7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtH6X`6 q@ Uwydatnienie6] / qa_lbZ/Z ng0NagBwek 3 Znak#6]fHmHq sHtH\\ ng0Akapit z list1@*$5$7$9D^ CJaJtH8/8 E;0 TytuB Znak 5CJ tHN' !N "k0OdwoBanie do komentarzaCJaJD2D D"k0Tekst komentarzaCCJaJBAB C"k0Tekst komentarza ZnakNj 12N F"k0Temat komentarzaE5\mHsHtHH/aH E"k0Temat komentarza Znak5\NaqN D=OdwoBanie delikatne:>*B*phPMdod ID=Styl1H$ & F(da$)B* CJOJPJQJaJmHph `sHtH V/V HD= Styl1 Znak)B* CJOJPJQJaJmHph `sHtH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] Z 5558J :)2;>zAEIxKlҊn3rUdJs*z|ʁvV`@(y{|~ !#$&')+.";E`yv;Pt\lVz~Оx.:00&"(z}  "%(*,!DLoooXXX /18!!8@0( B S ? %%''))--..c/g/0011i2l2x3{3g4j44499MMNNOPRP;Q?QRRRR,U0U5U9UUU\\``ddeeyy͑БMPƞORҡ١մشjm y| WZ¾ž^aF9P9aooyy}})G5ӝ-?ZZ1w%VXP#$%''/NH~ 7ZP;<"EldX >AAP^q\,],D9F9IwJwMwNwZZʮˮ#$%''/Nٲ;<">AP^q)P.j-wB$c^tW"C{ YM3 t ` *)N%B,ByY-Y%q0v))9#|4;|5@ k"prpCpؙq:F"A_s^ tBv&H8L9yYYL{v>M~*@CJEHKHCJEHOJQJRHdS*TXY([\]aJo(phq rhH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^ `OJ QJ ^J o(^`OJ QJ ^J o(opp^p`OJ QJ ^J o(@ @ ^@ `OJQJ^Jo(^`OJ QJ ^J o(o^`OJ QJ ^J o(^`OJQJ^Jo(^`OJ QJ ^J o(oPP^P`OJ QJ ^J o( ^`o(hH) 00^0`o(. #^`56CJOJQJaJo(hH) ^`hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH.hh^h`5o(hH.h^`5o(hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`OJPJQJ^Jo()h^`OJ QJ ^J o(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohP^P`OJ QJ o(hHh ^`hH)h^`OJPJQJ^J)h $ ^$ `o(hH)@ ^@ `o(.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`OJQJ^Jo(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.-^-`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. m^m`hH. =L^=`LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.@h^`OJQJ^Jo(.8^8`o()^`6B*OJPJQJ^Jo(ph) L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.nhh^h`4*56789:;>*@B*CJEHKHCJOJQJRHdS*TXY([\]^JaJo(phhH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. 80^8`0o(hH. 8^8`o(hH. 0^`0o(hH... p0^p`0o(hH.... @ ^@ `o(hH ..... ^ `o(hH ...... x`^x``o(hH....... `^``o(hH........ ^`o(hH.........z^z`OJPJQJ^Jo() J^J`hH. L^ `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. Z^Z`hH. *^*`hH. L^`LhH.^`57B*o(ph. ^`hH.$ ^$ `o() @ ^@ `hH. ^`hH.,L^`L5CJOJPJQJ^JaJo() ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.@POJQJ^Jo()^`o(. T^T`hH. $L^$`LhH. ^ `hH. ^ `hH. L^`LhH. d^d`hH. 4^4`hH. L^`LhH. ^`CJaJo(.^`o(..0^`0o(...0^`0o(.... ^`o( ..... ^`o( ...... `^``o(....... `^``o(........ `^ ``o(.........^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.T^`To(:T^`To(-<0^<`0o(-.r 0^r `0o(-.. ^ `o( -... F^F`o( -.... `^``o( -..... `^``o(-...... ^`o(-.......h ^`hH)h^`OJPJQJ^J)h $ ^$ `o(hH)@ ^@ `o(.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h^`B*OJPJQJ^Jph)uu^u`o(..808^8`0o(...808^8`0o(.... ^`o( ..... ^`o( ...... `^``o(....... `^``o(........ pp^p`o(.........^`4*56789:;>*@CJEHKHOJQJRHdS*TXY([\]^JaJo(phq rhH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.(M3 P`@PtWBY4PM~YL{ *prpLLbYsftBv58W))9v%M5<Cpw b$6^A_s k +itpeE*P4;ZI=%q0qN%B,L9yyY-v((Rpg)WW8Num2):0>t‚eHҨ:0>t‚ePj,)dU,4^2e#F2,Ucz.$FR0*6y:0>t‚ej*`Yʜd"0etI| g$4`-D :0>t‚eiS=dWQ>]?H(\IMsK`i^=bVtc9XqB<@bV=`F $<L2IU//I_j_6:*^.FCDwK3MiQ2`MWpqT4 Tu| gf j 3 \ s l }u oA H Q Ng  @ J z ev "O38,VqwIr.E Oi Z5TN/O]y&@]~aku&Jl[_i)1LMf"l&e(012V?fvX!&Vk ,E;rD^R;'NQkv +T4f?ITv % A C Y !"! !e/!xB!dG!DZ!b!{!0!"I"V #0<#$|5$S6$f$\r$+y%9>&F&I&[W&]&A'00'5`'(I(a(u(YM)**M*++L+W+W, ,A,{,`,- -Z -T- .$.^.n.9q. /9/Q/02@0)B0Hh0Mn011$1,1.1CK1\i1#(2+24/2vR2~_2m233T3=U354e<4=4\4\4}4b5!5 25E56?64\6d67X7u788aP8T8Nh8A9*&9>09_69):9|?9em9~9&:L:R:PZ:)g:$,;\6;K;W;<b&< w<=q="=W:=D=2H=o=>R>Y>Z> ?=#?C?b?w@1@;;@bR@AAA[0AdAnlA'0B0>BHBC /C7C=CECthC5oCrD;DGDeD8wDi EEWE46EBRE_rEF$ FFF&F+FT(KTNTUEU&YUdU$VDV|RVxeVEW qW4zW{W9X Y.Y9Yy^YGZ IZ[x6[Ys[u[[\_\ s\+2]>sYsK tttCtSKtYtou8v!@vGvivpvtv}vw $w*wNw/xlMxVx'cx&y+yVy z}MzMz_zuz9 {,{3{V{l{R||}g}p+~h~(*EWW\E q XJ}a+: 4.MX?__6 7]]tv'5`!$:;p30d@ I*ShyBU*%O7Vo"':>NGv 6%;js[#5G)V-02XU]+mK/G5-_k >WHn55;MW'km7qqxcRGy p8Wfk%K^h1qst@':fna>x U C$8 o1MX\AzS IqbNPik`},+x0G\:'?*4f4_Il1mx#=MSiZ|Uzj#SHl9_-x)H!T$jimO{. ZM:6>XbAMk!"2H\~4=oAM_.>N1"Dn#'B$LgOB&GIUr3 3-]ka5fyNo |d?Y]rremDH[)!2bDcEHrc4f hrEH"`TjrnBrEORU p%>&XPQyV& >N!#4;O (->MOdV"9ILk gK1@uRcgj FNC+MjyX.Inm<mP9?YuDk$C+ c%3oC~F HR,378?!^"cdjGB]g4`7Oi),1EFn[e"?U>@1@"K&EP Xl[ryt &9U9Y-0:F&N{v~(_LJTL r]MRN+6NP|urz~;sT .G@t(fplE|I#&GU\k$q mtASG1o_v}2#BFx+,/RSg ?m* J1dq)y5yXMqZv$y,xW`ei\xS?@pz$$$EttW )>n~@ .1tt`` ` ````````0`2`4`<`>`B`D`d`j``*UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialsTimes New RomanTimes New Roman7.@CalibriwTimes New RomanTimes New Roman{Times New RomanTimes New Roman5. .[`)TahomaO. k9Lucida Sans Unicode?= *Cx Courier NewI. ??Arial Unicode MS=OpenSymbol;WingdingsA$BCambria Math"qeee;!dv;!dv!x4))Z 3qHX $P 2#! xxXIIEWAJustyna)              ! " # $ % & ' ( Oh+'0h  $ 0 <HPX`XIIEWA Normal.dotmJustyna3Microsoft Office Word@NZ@4=@?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F\1Table.WordDocument 4ZSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore\C\24VLGAQQR==2\C\Item PropertiesUCompObj  F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q