Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Komisja zdrowotna

PROCEDURA

 udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 62/2007

z dnia 12 marca 2007 roku.

 

§1

  1. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotna dla nauczycieli zarządza Dyrektor szkoły.
  2. Pomoc zdrowotna udzielana jest na wniosek nauczyciela lub innej upoważnionej osoby, w formie zasiłku pieniężnego.
  3. W wyjątkowej sytuacji z wnioskiem o przyznanie świadczenia może wystąpić opiekun nauczyciela, jeśli stan zdrowia nauczyciela nie pozwala na podjęcie tej czynności.
  4. Zasiłki wypłacane są z budżetu szkoły.

 §2

   1. Do otrzymania pomocy na cele zdrowotne uprawieni są:

1) nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony w co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru godzin,

2) nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę, bez względu na datę przejścia na emeryturę.

§3

  1. Wysokość jednorazowego zasiłku pieniężnego ustala dyrektor szkoły w zależności od wysokości środków funduszu zdrowotnego, sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz ilości złożonych wniosków.
  2. Osoby, o których mowa w § 2 mogą otrzymać zasiłek z tytułu:

1) leczenia w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w miejscu zamieszkania,

2)  leczenia w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby nauczyciela jest wyjątkowo ciężki,

3) konieczność korzystania z pomocy leczniczej, specjalistycznej w innej miejscowości, mimo istnienia publicznego lub niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania,

4)  jednorazowego zakupu niezbędnych leków, których koszt jest znaczny.

5)  zakup środków pomocniczych niezbędnych do wykonywania zawodu (np. szkieł korekcyjnych, aparatów słuchowych).

  3. Zasiłek nie może być przyznany z tytułu wydatku nie związanego bezpośrednio z ochroną zdrowia, np. zakup oprawek do okularów.

  4. Zasiłek przyznany w ramach pomocy zdrowotnej jest bezzwrotny.

  §4

  1. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie zasiłku w ramach opieki zdrowotnej obowiązany jest złożyć do dyrektora szkoły wniosek o przyznanie świadczenia.
  2. Do wniosku, na druku, który stanowi załącznik do regulaminu, należy dołączyć w szczególności:

1)  aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

2)  imiennie wystawione rachunki lub faktury potwierdzające faktycznie poniesione wydatki, zaświadczenia, zlecenia lub recepty lekarskie potwierdzające okoliczności, o których mowa w § 3,

3)  oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów przypadających na jednego członka rodziny nauczyciela za okres 3 miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

  3. Wnioski o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotna dyrektor szkoły rozpatruje dwukrotnie w ciągu roku:

1)  do 15 czerwca

2)  do 15 grudnia

 §5

   1. Dyrektor szkoły przyznaje zasiłki po zaopiniowaniu wniosków przez komisję do spraw pomocy finansowej na cele zdrowotne, zwana Komisja Zdrowotna.

   2. Komisję, o której mowa w ust. 1, powołuje dyrektor szkoły w składzie:

     1) 2-3 nauczycieli szkoły powołanych w drodze zarządzenia dyrektora szkoły

     2) przedstawiciela związków zawodowych działających w szkole

   3. Do szczególnych zadań Komisji Zdrowotnej należy:

1)  opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej,

2) wnioskowanie do dyrektora o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie odpowiedniego świadczenia osobom o których mowa w § 2.

  4. Członkowie Komisji Zdrowotnej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji o stanie zdrowia nauczycieli ubiegających się o pomoc zdrowotną.

 §6

  1. Wnioski rozpatrywane są dwa razy w roku w ciągu 13 dni kalendarzowych od terminów określonych w § 4 ust. 3.
  2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

  3. Zasiłek na pomoc zdrowotną może być przyznany nauczycielowi nie częściej niż raz w roku.

 §7

 Świadczenia zdrowotne będą przyznawane w zależności od posiadanych środków.

 §8

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej